میلیشیا منشا اگاهی یا افشاگر ماهیت پلید رجوی وعضدانلو ست

مدتیست که درسایت مجاهد درباره میلیشیا وچه ها وچه های انها مینویسد ومیگوید انها برعلیه ستم جنسی قیام کردند بله انها برعلیه ستم جنسی قیام کردند ولی نگفتند خودت حرمسرا درست کنی وانها رابه حرمسرا ببری اگرحاکمیت دینی به زنها ستم جنسی کرده شمایان که با انقلاب فاسد مریم که هم به مردها وهم به زنها ستم جنسی کردید وهم ستم جنسیتی میلیشیا را درست کرد وبخیابونها فرستاد درحقیقت اسمشو میلیشیا نباید گذاشت بلکه اسم درست ان کودکان سرباز است  ، بخدمت گرفتن کودکان درجنگ واسلحه بدست انها دادن است

میلیشیا منشا اگاهی یا افشاگر ماهیت پلید رجوی وعضدانلو ست

مدتیست که درسایت مجاهد درباره میلیشیا وچه ها وچه های انها مینویسد ومیگوید انها برعلیه ستم جنسی قیام کردند بله انها برعلیه ستم جنسی قیام کردند ولی نگفتند خودت حرمسرا درست کنی وانها رابه حرمسرا ببری اگرحاکمیت دینی به زنها ستم جنسی کرده شمایان که با انقلاب فاسد مریم که هم به مردها وهم به زنها ستم جنسی کردید وهم ستم جنسیتی میلیشیا را درست کرد وبخیابونها فرستاد درحقیقت اسمشو میلیشیا نباید گذاشت بلکه اسم درست ان کودکان سرباز است  ، بخدمت گرفتن کودکان درجنگ واسلحه بدست انها دادن است راستی فرستادن کودکان دوازده وسیزده ساله بمیدانهای جنگ با کمیته چی ها وقداره بندان وچاقو کشها ی حکومتی که باقفل وزنجیربجان کودکان می افتادند واکبرگنجی ها ومحسن سازگاراها ومخملبافها وسایرخط امامی های انزمان واصلاح طلبان قلابی کنونی که تماما مثل رجوی وعضدانلو بخدمت دشمن درامده وبرعلیه ملت قدم برمیدارند برپیشانی کودکان ودختران کم سن وسال پونز می چسباندند تا شما تبلیغات ننگین خودرابکنید سو استفاده ازکودکان درجنگ نیست چه تعداد وچند نوبت هرکدام مورد تعدی وتجاوز قرارگرفتند ایا دلتون بحال انها سوخت ایا ازخود پرسیدید بچه دلیل باید کودکان را بمیدان فرستاد کاری که شمایان درفازسیاسی درحق کودکان کردید عمرالبشیروبن سلمان وبن زاید وتروریستهای داعش والنصره وطالبان والقاعده امروز ازشما الهام گرفته وکودکان سرباز درست کرده اند ، انقدرشرافت داشتید که ازخود سوال کنید بچه دلیل ما باید کودکان را بخدمت بگیریم که انها رادستگیر وبه انها تجاوز وتعدی بشود که بحالت روانی ومالیخولیایی بی افتند ؟ ایا ذره ای انسانیت درشمایان بود که موقع تشکیل فکراین مسایل را بکنید ؟ یا اینکه گفتید گورپدرشون اگربامن می ایند باید این چیزها را هم تحمل کنند ، مگرشما نبودید که میگفتید میلیشیا پورشورولی بیشعوراست مگه این حرف شمایان نیست رهبر ومسولینش چقدرباید پست وبی پرنسیب باشند کودکان را بکاربگیرند انها را پای چماق ومیدانهای اعدام وتیرباران بفرستند وبعد هم بگویند میلیشیای پرشوروبی شعوروانها رافاقد شعوربدانند .ایا کسانی که فاقد شعورهستند طبق قوانین بین المللی وحقوق بشری که جلو میکشی بخدمت گرفتن انها جنایت علیه کودکان نیست ؟ بعد هم ازخارجه فرزندان خود را علی رغم مخالفت بنده وتعدادی به اشرف اورد که بگذریم وحرفی دراینباره نزنم بهتراست  انها چندسال داشتند ایا چهارده پانزده ساله نبودند ؟ چرا سلاح بدست انها دادید ؟ سازمانهای بین المللی وحقوق بشری مرده اند وشرافت خود را بخاطرمسایل سیاسی ازدست داده اند وگرنه می بایست شما یان را به دادگاه های بین المللی کشانده وحقتون را کف دستتون میگذاشتند ازطرف دیگربا کارهایی که شبانه روز ازانها میکشیدید ایا ستم به کودکان کارنبود ؟ تعدادی کودک را بعد اشغال عراق توسط امریکا با فریب ونیرنگ به اشرف اورد ندکه وضعیتی بمراتب بدترازفرزندان خود دراشرف ودرون تشکیلات ومناسبات داشتند وهرگونه اجحافی درحق انها انجام میشد ازکارهای شبانه روزی تا توهین وتحقیر درنشستها ، ایا با کودکان باید اینگونه رفتارکرد براساس کدام ملاک ومعیارانسانی ووجدانی وروانی وجامعه شناختی انها را وارد کارزارنظامی وتیروتیرکشی کردید ؟ بدتراز اینها دختران کم سن وسالی بودند که بیش ازهرکس درحق انها اجحاف میشد ، راستی درزمان عملیاتهای داخله چند نفرکودک وزیرسن قانونی را با فریب بداخل اشرف کشوندید وبه میدانهای مین فرستادید ویا به داخله برده ودستگیر ونمیدونم چه بلایی سرشون اوردند میشود دراین باره ها روشن گری کنید وشفاف باشید گرچه شفافیت وراستی دروجود شما نیست  واقعیت این است که اولا میخواهند جنایتها برعلیه کودکان را بپوشاند ودوم سرمردم کلاه بگذارند وازحقیقتها وواقعیت اذهان را منحرف وخود را ازحسابرسی درببرند خوشبختانه هنوز کسانی هستند که کلاغان قیل وقال پرست را افشا وخرچنگهای مرداب پرست را بی ابرو کنند