حرف مردم ایران در22 بهمن امسال چه بود ؟

به امریکا واروپا گفتند دست خرکوتاه اگرما مخالف حاکمیت هستیم اینطوری نیست که بخواهیم ویا اجازه بدهیم شمایان ما را تحریم وزیرفشارقراربدهید وچشم طمع به اب وخاک ما داشته باشید انجا که پای وطن وحیثیت وشرافت ایرانی درکارباشد ازهمه چیزخود خواهیم گذشت و رو در روی شما خواهیم ایستاد همانطورکه جلو اسکندر و چنگیز واعراب ایستادیم ونگذاشتیم ما را ازبین ببرند

به خواندن «حرف مردم ایران در22 بهمن امسال چه بود ؟» ادامه دهید

شکست سنگین مریم عضدانلو درپاریس

مریم عضدانلوبا تمام تلاش وتبلیغات ودعوتنامه فقط توانست سه چهارنفرازسیاستمداران قدیمی وفشل وازدورخارج مثل غزالی که چهل سال پیش یکسال نخست وزیرالجزایربوده را مثل همیشه وارد کند ویا ازراستگرایان اروپا مثل ویدال بهره ببرد وموضوعی که جای سوال دارد اینه که ازسیاستمداران امریکا واروپا که درویلپنت میاورد خبری نبود که نشاندهنده فلاکت واستیصال ودرماندگی اوبود

به خواندن «شکست سنگین مریم عضدانلو درپاریس» ادامه دهید

مصاحبه عباس داوری وابریشمچی برای چیست

رجوی وعضدانلو که کلا ازپهلوی چپ خدا مثل ادم وهوا بیرون امده یا خدا کوزه سفالی ساخته وبعد دران کوزه فوت وقبل ازادم وهوا رجوی عضدانلو سروکله شون پیدا شده وهیچ اشتباهی مرتکب نمیشوند وهیچ تزلزلی درانها بوجود نمیاید که اگربخواهیم این نوع عملکرد را با قران رجوی بسنجیم افتضاح است

به خواندن «مصاحبه عباس داوری وابریشمچی برای چیست» ادامه دهید

چرا ابابیل های رجوی وعضدانلو برسرخواننده امریکایی سجیل نریختند؟

چرا رجوی دربرابراینهمه توهین وتحقیروخاک پاشیدن بچشم مسلمانان وانگشت کردن بچه سلاخ دراعتقادات مذهبی ودینی یش درسکوت است وابابیلهایش را برای سنگ انداختن برسرپادشاه عربستان که همان کارابرهه را انجام میدهد نمیفرستد شاید که پادشاه باپول وطلا پروبال ابابیلهای سجیل برمنقاررجوی عضدانلو راقیچی ومنقارانها راکوتاه کرده ودیگرنمیتوانند سجیل حمل کنندبله وقتی اعتقاد ومذهب براساس منافع سیاسی تعیین تکلیف میشود….

به خواندن «چرا ابابیل های رجوی وعضدانلو برسرخواننده امریکایی سجیل نریختند؟» ادامه دهید

کانونهای شورشی ازمنظر رجوی ، عضدانلو

رجوی با کپی برداری ازقران اسم مقاله اش را ابابیلهای سجیل برمنقارگذاشته است اولا باید گفت این نوع کپی برداری واسم گذاری واستفاده ازقران دقیقا مثل عمل حاکمیت دینی واخوندیست …… رجوی بیهوده تلاش میکند با استفاده ازچنین اسامی وبازی ؛ اسلام ؛ قران ؛ سرملت کلاه بگذارد چون ملت ایران دیگربهایی برای این حرفها قائل نیستند …..

به خواندن «کانونهای شورشی ازمنظر رجوی ، عضدانلو» ادامه دهید

عملیات جاری یا شکنجه روحی وروانی نیروها (قسمت اخر)

چون رجوی جانشین خدا بود ومریم هم مشاورباتوجه به فوت رجوی مریم جای اورا گرفته وجانشین خدا شده درنتیجه باید پروژه را درمحضرخدا بخواند چون فقط به خدا پاسخگو است

به خواندن «عملیات جاری یا شکنجه روحی وروانی نیروها (قسمت اخر)» ادامه دهید

عملیات جاری یا شکنجه روحی وروانی نیروها( قسمت اول)

رجوی بما مردها میگفت نرینه وحشی یعنی ما یک عده مرد هستیم که کارمون درشبانه روز نرینگی ووحشی گریست یعنی اینکه ما درتمام ثانیه های 24ساعت درحال فکروغرق درمسایل جنسی هستیم ودنبال هژمونی وبرتری  پس باید 24ساعت خود را بکوبیم واجازه بدهیم دیگران بخصوص زنان درنشست با بیان لحظات ما را بکوبند تا ازفرهنگ وخصلت خمینی دورودرفکررجوی ذوب وهمخوان بشویم واما زنها برعکس ما مردها نرینه وحشی نبودند بلکه ماد یا مادینه مفعول بودند درنتیجه انها میگفتند زبان ماد بخاطراینکه ازمادینگی دربیایند باید به مردها حمله وانها را تکه تکه کرده تف بیاندازند دستورکتک زدن مردها راصادرکنند توهین وتحقیرکنند تا ازمادینگی ومفعول بودن ودختران زینب بودن دربیایند

به خواندن «عملیات جاری یا شکنجه روحی وروانی نیروها( قسمت اول)» ادامه دهید

اگاهی دردرون مجاهدین ازنظررجوی ومریم عضدانلو( از سلسله دروغ های مجاهدین )


علی رغم صحبت رجوی درباره اگاهی اما دردرون حرکت به سمت اگاهی جرم بود اگاهی ازمطالعات وتجربه بدست میاید وقتی ادمی مطالعه ندارد بیسواد وفاقد شعوردرباره موضوعات مختلف است بخصوص اینکه  برای مبارزه سیاسی اقدام کرده باشد ضریب خیلی بیشتری میخورد رهبران  برجهل جامعه سواروهرکاری خواستند انجام میدهند ….

به خواندن «اگاهی دردرون مجاهدین ازنظررجوی ومریم عضدانلو( از سلسله دروغ های مجاهدین )» ادامه دهید

ایمان وخداگونگی دردرون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )

طرف روی پوتین مس میکشید وباهمان پوتین نمازمیخوند رجوی میگفت نمازشما دیجیتالی ست درعرض یک دقیقه هشت رکعت نماز تمام میشد چرا ازکجا نشات میگرفت ازبالا رجوی نشست میگذاشت دراخرین دقیقه که هیچ فرصتی نبود میگفت بروید الان نمازتون قضا میشود وزنان شورای رهبری اول کارونشست بعد نماز….

به خواندن «ایمان وخداگونگی دردرون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند

گفت ازبالا گفتند رژیم منطقه رامحاصره کرده باید سریع عقب بکشیم به او گفتم منکه یک ساعته درحال دیده بانی هستم هیچ اثاری از نیروی رژیم نیست اگربمونه یا خونریزی اورا میکشه یا اینکه نیروهای رژیم که درتعقیب او هستند رسیده واو را باخود میبرند وعاقبتش معلوم است گفت خیرباید برگردیم دستوره ….

به خواندن «رجوی وعضدانلو به نیروی زخمی خود هم رحم نمیکنند» ادامه دهید