چرارجوی درفازسیاسی نیروها رابه تئوری مسلح نکرد

چرادرعراق واشرف وارد ان نشد ونیروها رابه انواع مختلف ازکارتئوریک بازداشت وگفت من هستم ؟ روی این موضوع فکرکرده ام وازهر راهی که به بررسی ان پرداختم درنهایت به یک نتیجه رسیدم وان این است که اساسا رجوی نه خودش به تئوری مسلح بود ونه قدرت وتوان ان راداشت که نیروها رابه تئوری مسلح واموزش بدهد اتفاقا به همین دلیل اقدام به کارسیاسی وشلوغ بازی ودرگیری با چماقداران راعلم میکرد تا نیرو رامشغول وچنین طلبی نداشته باشند

به خواندن «چرارجوی درفازسیاسی نیروها رابه تئوری مسلح نکرد» ادامه دهید

دست شورای ملی مقاومت بخون ملت ایران الوده است

الان زمان ان رسیده که انها هم پاسخگوی عمل خود در37سال گذشته یعنی ازسال60 سال تاسیس شورا تا به امروز باشند شورا یک تشکل سیاسی ست که کارش درطی سالیان حمایت سیاسی از عملکرد سازمان مجاهدین به رهبری رجوی ودر کنار ان مریم عضدانلوبوده است

به خواندن «دست شورای ملی مقاومت بخون ملت ایران الوده است» ادامه دهید

لنگرکشتی شورای ملی مقاومت ، نه بر بستر دریا بلکه برقلب ما نشسته است

لنگرکشتی شما حقیران نه بربستردریا بلکه برقلب ما نشسته است چنگگ های لنگرکشتی شورا را برروح و روان ما قلاب کرده اید که سالیان است درد انرا تحمل میکنیم شمایان از خون ما درطی سالیان تغذیه کردید وغذای شما با خون ما پخته میشود که هیزم ان روح وروان وعمرماست ما دردرون مجاهدین هیزم قوت لایموت شمایان بودیم اگرکه ما نبودیم شما درکجا تشریف داشتید

به خواندن «لنگرکشتی شورای ملی مقاومت ، نه بر بستر دریا بلکه برقلب ما نشسته است» ادامه دهید

اشتباه استراتژیک رجوی وعضدانلودربردن خانم مرضیه به عراق

اشتباه استراتژیک رجوی دقیقا دربردن مرضیه به اشرف بود وصد وهشتاد درجه عکس عمل کرد وخواست اشتباه را بعنوان خط وخطوط برتر قالب کند ازانجایی که عمل خطا وصحیح استراتژیک تاثیرات بنیان کن وپیشرفت چشمگیر را به همراه دارد خیلی سریع خودرا نشان میدهد وقتی مرضیه به اشرف امد درحقیقت بزندان خودش وارد شد

به خواندن «اشتباه استراتژیک رجوی وعضدانلودربردن خانم مرضیه به عراق» ادامه دهید

دزدی دفترخاطرات خانم مرضیه وتوهین درشورا

همانطورکه بارها دراشرف ولیبرتی گفتم ونوشتم احساس پشیمانی ازاینکه مجاهد شدم وعمرم راصرف ان کردم بیشتروجودم رامیگیرد وازارم میدهد افسوس که به بی بته گی وقدرت طلبی وفدای هرچیزبخاطررسیدن بقدرت رامباح میدانید دیرپی بردم رجوی وعضدانلو شایسته هیچ گونه حمایتی نیستند زیرا که هرگزقدرشناسی درقاموس انها نیست

به خواندن «دزدی دفترخاطرات خانم مرضیه وتوهین درشورا» ادامه دهید

مسعود رجوی ومریم عضدانلو ماراچی می پندارند

سوالی که باقی میماند ورجوی وعضدانلو به ان جواب نمیدهند اینستکه سازمان اطلاعات کشورهای اروپایی انهم ما راکه 24ساعته زیرنظردارند وتمام تماسها وگوشی های ما راکنترل میکنند احتمالا درخواب هستند ونمیدونند ما چکارمیکنیم ویا مثل رجوی به علم غیب مسلح ویا شبانه به معراج ولایت میرویم که انها متوجه نمیشوند یاوه بافی که حناق نیست گرچه دردرازمدت حناق شده وزیرگلویش درخواهد امد کمااینکه عملکردهای گذشته امروزبرایش شده اند حناق

به خواندن «مسعود رجوی ومریم عضدانلو ماراچی می پندارند» ادامه دهید

جوابیه رجوی وعضدانلو به روزنامه اشپیگل

تلفن وموبایل رابیشرفی وحرف نابجا دانسته یک نمونه بما بگو که فلانی تلفن وموبایل داشت درالبانی هم که همه راجمع کردی ؛ سانسورفیلم را گفته ما براساس فرهنگ اسلامی خود رفتارمیکنیم … پس ان دیوارها وبرزنتها اطراف مقرات خانمها چی بود اینکه کسی حق ندارد با خانمها صحبت کند انها حتی درعقب وانت نمیتواند سوارشوند برای چی بود جدا کردن پمپ بنزین وروزهای پارک وموزه برای چی بود …

به خواندن «جوابیه رجوی وعضدانلو به روزنامه اشپیگل» ادامه دهید