حجاب اختیاری یا اجباری ازنظررجوی وعضدانلو

میگوید حجاب اختیاریست ولی ما نفهمیدیم چرا زنانی که جدا میشوند محض رضای خدا یک نفربا روسری و حجاب اختیاری رفتار نمیکند همه بلافاصله لخت میشوند بنده عکسهای همه را نگاه ومی بینم این چه حجاب اختیاریست وقتی دردرون هستند مثل دختران زینب و پرنده سبز قبا ویک تارموی انها را درطی سالیان نمی بینی ودرزمان جدا شدن صد وهشتاد درجه عکس میشوند

به خواندن «حجاب اختیاری یا اجباری ازنظررجوی وعضدانلو» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو ازتحریم پتروشیمی خوشحال وخواهان تحریم گازشدند

کنون هم فراخوان میدهیم که گازهم به لیست این تحریمها اضافه شود ودرپایان میگوید  تحریمها امری مبارک برای مردم ایران است وتحریم باعث میشود پول ها برای ملت ایران بماند ) وقتی میگوییم رجوی وعضدانلو دشمن ملت ایران هستند به گزاف ویاوه نمیگوییم با نمونه هایی که تابحال افشا وبیان کرده ام میگویم یکی ازان دلایل همین حرف محدثین است رسما میگوید این ما بودیم که ازقدیم خواهان تحریم بودیم ودرنامردی وضد وطنی وضد بشری ترین کلمات میگوید تحریم امرمبارکی …

به خواندن «رجوی وعضدانلو ازتحریم پتروشیمی خوشحال وخواهان تحریم گازشدند» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو جیب باند ادمخواران برای کشتارملت ایران را پرمیکنند

هیتلرگفت بدترین ادمها انهایی بودند که با من برای تسخیرکشورشون همکاری کردند ایا حرف هیتلردررابطه با زوجین عاشق ادمخواران عربی وغربی صدق نمیکند ؟ این همان رجویست که توسط زنان شورای رهبریش میگفت چرا مردم قیام نمیکنند تا برادرمسعود وخواهرمریم به تهران بروند این پدرسوخته ها ی فلان فلان شده حقشونه که اخوند هربلایی خواست سرشون بیاورد ضدیتش با مردم ایران قابل توصیف ووصف نیست

به خواندن «رجوی وعضدانلو جیب باند ادمخواران برای کشتارملت ایران را پرمیکنند» ادامه دهید

بعدعقب کشیدن ترامپ ؛رجوی وعضدانلو به کنفرانس مکه اویزان شده اند

گرمجاهدین بخواهند زنده بمانند اینکه بخواهند راه قبلی رابروند ونابودی تاریخی خود راتماشا کنند بخودشون مربوط است ولی اگربخواهند ازمرگ حتمی سیاسی دوری کنند باید دردرون خود قاطعانه دست به جراحی بزنند وتیم رجوی وعضدانلو رابرکناروجدایی خود رااعلام کنند اویزان شدن به این کنفرانسها ووارونه کردن حقایق دردی ازانها مداوا نمیکند   

به خواندن «بعدعقب کشیدن ترامپ ؛رجوی وعضدانلو به کنفرانس مکه اویزان شده اند» ادامه دهید

زشتی وزیبایی ازنظرمجاهدین رجوی وعضدانلو

شاخص تشخیص حق ازباطل وزیبایی اززشتی چیست ؟ هرکسی ممکن است وحتما هم اینطوریست هرحرفی رابزند بخصوص مذهبی ها وایات وکتاب وخدا وپیغمبررادلیل بیاورد ازنظربنده تمام این مسایل حقه بازی وعوامفریبی وکلاه شرعی سرملت گذاشتن است

به خواندن «زشتی وزیبایی ازنظرمجاهدین رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

ابرهه درمکه و مینی ابرهه در البانی سنگ باران شدند

حال سوال این است رجوی و عضدانلو درکجای این داستان ایستاده اند و با کی متحد و با چه کسانی دشمنی میکنند درحدی که در برابر تمامیت ارضی هم درسکوت است ؛ شاید جزایر خلیج فارس را معامله و دو دستی تقدیم کرده که هیچ وقت موضع نمیگیرد البته انتظاری غیر از این هم نیست کسی که دنبال بمباران و نابودی کشور و تجزیه توسط بیگانگان است جزایر خلیج فارس که چیزی نیست ودرپایان باید گفت پادشاه درمکه ورجوی وعضدانلو درالبانی با کنفرانس مکه سنگ باران شدند  

به خواندن «ابرهه درمکه و مینی ابرهه در البانی سنگ باران شدند» ادامه دهید

مریم عضدانلو و شورای ملی به سوراخ نمی روند به دمشون جاروب بسته اند

راستی مگه نمی گفتی نیروهای نظامی برای سرکوب وکشتارامده اند ادوات وسلاحها ونفربرهای انها رادرهم بکوبید ودرطی این سالیان گفتی نیروی نظامی برای سرکوب ملت است پس چراازنیروی سرکوب میخواهی به کمک مردم بروند ؟ میشود به این سوالها جواب بدهی ؟ باید دریک جمله گفت اعلام فاجعه ملی واینکه نیروی نظامی بکمک مردم بروند فقط با یک جمله میشود انرابیان کرد عضدانلووشورایش به سوراخ نمیروند بدمشون جاروب رشتی هم بسته اند

به خواندن «مریم عضدانلو و شورای ملی به سوراخ نمی روند به دمشون جاروب بسته اند» ادامه دهید