ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت چهارم وپایانی )

ایا ما نباید خودرامقصرومسئول ان بدانیم ایا چنین شهامتی دررجوی وعضدانلو وسایرین هست که بگویند ما اشتباه کردیم وخود را تصیح کنند بله ما ملی ومردمی نبودیم وفهمی ازمردم وجامعه ومشکلات ان نداشتیم وجایگاه ووظیفه خود بعنوان قشراگاه وپیشتازرافهم نکردیم وبیراهه رفتیم وقیمت انرا مردم پرداخت کردند

ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت چهارم وپایانی )

گفتیم که سطح اگاهی جامعه بخصوص سیاسی بسیارعقب مونده وبا این کلمات ومفاهیم بیگانه بود ودلیل انرا هم حاکمیت وقت دانستیم وگروهها هم فاقد فهم این بودند وحرکاتی کردند که مورد پذیرش جامعه نبود وشکست خوردیم

لنین بحثی دارد بنام مرحله سوزانی یعنی اینکه اگردرمرحله خرده بورژوازی هستیم با انقلاب میتوانیم ازروی بورژوازی وسرمایه داری پریده وبه سوسیالیسم برسیم با درستی ونادرستی این کاری نداریم ازانجایی که یکی ازالگوهای رجوی لنین بود فکرمیکرد با جنگ چریکی وداخلی میتواند حاکمیت راسرنگون وازروی نااگاهی مردم پریده وبه رهبری وقدرت سیاسی برسد وبا مرحله سوزانی ؛ بعدا به اگاهی جامعه بپردازد این یکی ازخطاهای اصلی واساسی رجوی بود

راه حل ما دران شرایط اگاهی بخشی به جامعه ومردم بود درچه زمینه هایی می بایست مردم به اگاهی نسبی میرسیدند که بتوانند تشخیص وانتخاب درست راانجام بدهند جامعه امروز ایران ازهمین عدم اگاهی رنج میبرد وتشخیص نمیدهد وهرکسی ازجایش بلند شد با فریب ونیرنگ ملت را میچاچد وبه یغما میبرد ماهم مقصرنااگاهی جامعه کنونی هستیم ونمیتوانیم خود راتبرئه کنیم

یک اگاهی سیاسی : باید انقدربالا باشد تا هرفردی بتواند بفهمد که دشمنان وحاکمیت وگروهها واحزاب درحال چه کاری هستند

اگاهی فرهنگی : یعنی مردم ازتاریخ کشورخود باید خبردارباشند که چه عوامل اقتصادی سیاسی جامعه شناسی وروانشناسانه ونظامی باعث شکستها ونفوذ دشمنان وخیانت داخلی شده است باید اداب ومعاشرت واخلاق یک دست داشته باشند باید اقوام به فرهنگ همدیگراشراف داشته وازدرد همدیگراگاه باشند باید معنی ازادی واستقلال وبرابری وحقوق بشروعدالت اجتماعی را فهم کنند باید بفهمند که قوم گرایی ونژادپرستی وزبان عامل فتنه است باید بفهمند که اس واساس جامعه زبان واحد بعنوان زبان اصلی وعمومی ست باید شعرا واندیشمندان ونویسندگان خود رابشناسند باید بفهمند که محیط زیست وحیوانات جدای ازطبیعت وزندگی ما انسانها نیستندوباید به انها احترام وحق حیات انها رابرسمیت بشناسیم تا بتوانیم درکنارهم وبا هم درارامش وامنیت زندگی کنیم و…..

اگاهی اقتصادی : جایگاه اقتصاد بعنوان زیربنای جامعه باید شناسانده شود وقتی اقتصاد نیست ومردم نان برای خوردن وسیرکردن شکم فرزندان خود ندارند شیرازه جامعه ازهرنظربهم میریزد نه ازتاک نشانی میماند ونه ازتاک نشان تمام ارزشها واخلاق وفرهنگ جامعه درزیرفشارفقر نابود میشود……

اگاهی اجتماعی :باید مردم بدانند زندگی جمعی چیست وچگونه باید باهم ودرکنارهم زندگی کنند ارزش قوانین وحقوق همدیگروحقوق خود رابدانند وبراساس ان تنظیم کنند….

نظامی : مردم باید ارزش نیروی نظامی که برای انها امنیت وارامش میاورد ودشمن راازتجاوزبازمیدارد ونظم عمومی رابرقرارمیکند رابدانند نه اینکه باهم کارد وپنیرباشند ومثل رجوی خواهان انحلال نیروی نظامی باشد….

ایا ما نمی بایست اول روی این مسایل با مردم کارمیکردیم واین اگاهی رابمردم میدادیم یک نیروی ملی انهم درشرایطی که انقلاب میشود واساس جامعه بهم ریخته است اول باید فکرودغدغه این مسایل راداشته باشد وقتی میگوییم نیرویی ملی ومردمی است یعنی اینکه بفکرمردم است واول هم اگاهی مردم را مدنظرقرارمیدهد ودررشد وبالا کشیدن سطح جامعه قدم برمیدارد وبفکرمقام ومنصب واول خودم ؛ نیست ؛ مگرکارفردوسی غیرازاین است کدام یک ازگروهها ودرراس انها سازمان مجاهدین توانسته اند یک هزارم فردوسی روی مردم تاثیربگذارند وبرای اگاهی ملی قدم بردارند کارمولانا بوعلی باباطاهرحافظ وهزاران شاعرواندیشمند کارفرهنگی وملی ست بهمین دلیل درطول تاریخ زنده ودرقلب ملت جا دارند ولی گروههای ما متاسفانه بدلیل نداشتن فهم درست وحرکات اشتباه امروز مورد تنفرونفرت مردم هستند وامروز هم که حرکات ننگین وضد مردمی وضد وطنی جای اشاره ندارد بهمین دلایل بنده معتقدم که نه گروهها ونه حاکمیت ونه رجوی ونه عضدانلوی امروز ملی ومردمی نیستند میبایست اول خود وبعد جامعه رااگاه میکردیم وشک ندارم اگردراین راه حرکت میکردیم خمینی حتی تا سال 65هم دوام نمی اورد ولی چهل سال ازانزمان میگذرد نه ملت اگاه شدند ونه ما به پیروزی رسیدیم ونه جامعه  پیشرفت کرد ایا ما نباید خودرامقصرومسئول ان بدانیم ایا چنین شهامتی دررجوی وعضدانلو وسایرین هست که بگویند ما اشتباه کردیم وخود را تصیح کنند بله ما ملی ومردمی نبودیم وفهمی ازمردم وجامعه ومشکلات ان نداشتیم وجایگاه ووظیفه خود بعنوان قشراگاه وپیشتازرافهم نکردیم وبیراهه رفتیم وقیمت انرا مردم پرداخت کردند امیدوارم مردم اشتباهات وخطاهای مرابه بزرگی وکرامت ومهربانی خود ببخشند  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s