فلسفه عاشورا درفرهنگ رجوی وعضدانلو

قبلا ما ازاین بازیها نداشتیم رجوی وعضدانلو برای چی ودرچه شرایطی وارد بازی مراسم عاشورا وسینه وزنجیرو علم وکتل شد درشرایطی که ازنظرسیاسی راه بسته شده بود وبرگزاری مراسم فقط بخاطرسو استفاده وبهره برداری ومشغول کردن نیروها وکشاندن انها بسمت انحرافی بود درزمان صدام ساده برگزارمیشد اما وقتی صدام رفت کشید به اوردن اسب ذوالجلال بازی وعلامت وعلم وکتل واوردن هیئتهای عراقی واخوندبازی که به دوسه نفرعبا وعمامه میپوشاندند وراه اندازی تعزیه همه وهمه برای جذب مردم عراق برای اینکه استفاده سیاسی ببرد

به خواندن «فلسفه عاشورا درفرهنگ رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

حمایت عضدانلو ازاندیشکده امریکایی

این جنایتکده دستش را درسفره ملت ایران کرده ودرطی سالیان با تحریک رجوی عضدانلوباعث تحریم وگرسنگی دادن ملت ایران شده است که یه عده مزدور و دشمن ملت ایران بنام ایرانی دران عضویت دارند که از رجوی وعضدانلو حمایت میکنند وخواهان حمله نظامی و جنگ وبمباران مردم ایران هستند از اینکه غرب پسندان درایران هم مقصرهستند ودرطی سالیان جلو چنین جنایتکده ای قد علم نکرده اند چند روز پیش وزارت خارجه اخوندها این جنایتکده را تحریم کرد که دوستان ویاران غار وبا وفای عضدانلو ورجوی یعنی ادمخورانی چون بولتون وپمپیئو راخیلی بدجوری سوزاند این وسط عضدانلو درسایت خود که بیست وچهارساعت کارش حمایت ازادمخواران ونوشخوارجنایتهای عربستان وامارات واسراییل وامریکا ونایبان انها فاکس نیوز والعربیه وچند رسانه دیگراست ناله سرداده وبرای هزارمین باربلند گوی جنایتکاران شده

به خواندن «حمایت عضدانلو ازاندیشکده امریکایی» ادامه دهید