تفاوت دیدگاه با رجوی وعضدانلودرباره حق تعیین سرنوشت

چرا اینقدربرعلیه جدا شدگان سم پاشی میکنی وتهدید به مرگ تا کی میخواهید دربند واسیرتفکرات اسب کهری باشید وهرچند هفته یکبارفیلم انرا پخش کنید وبه نیروها اینطورالقا کنید که اخرین گلوله واولین گلوله راباید برای جدا شده ها ….. دیدگاه رجوی میگوید اگرکسی میخواهد برود اولا باید دوسال درزندان اشرف بماند ودوم اورا بعنوان ورود غیرقانونی به عراق تحویل دولت عراق میدهیم مگرتو نبودی انها را وارد عراق کردی کجا ورود غیرقانونی بوده اگراینطوراست تو باید جواب بدهی که چرا افراد را غیرقانونی وارد عراق میکردی ویا کردی تا عراق بعنوان جاسوس رژیم محاکمه وهشت سال درزندان ابو غریب بماند اگرزنده ماند وازاد شد انوقت درکمپ پناهندگی حله ورمادیه فکری بحال خود بکند اگرموفق شد وبه بیرون رفت اورا مزدوررژیم ونفروزارت اطلاعات معرفی  وبرعلیه او شب وروز تبلیغ میکنم

تفاوت دیدگاه با رجوی وعضدانلودرباره حق تعیین سرنوشت

دوموضوع را میخواهم برای اولین بارازذهن خود خارج وعمومی کنم تا تفاوت دودیدگاه ازهم مجزا ومشخص شود
سال 61 دراوج دستگیریها وبزن وبکشها ومبارزه بمن گزارش دادند که چندنفر ریپ میزنند وکم اورده اند بنده انها را جدا جدا صدا زدم انهم درشریط کاملا مخفی که نمی بایست کسی کسی را می شناخت درحقیقت جان ودستگیری را برای خودم اول کنارگذاشتم تا موضوع رادرست تعیین تکلیف کنم تا بعدا ضربات بیشتری نخوریم به انها چند جمله کوتاه گفتم که میخواهید مبارزه کنید یا نه به انتخاب خودتون برمی گردد هیچ اجباری نیست وکاملا ازاد هستید تا سرنوشت خود را خودتون رقم بزنید مبارزه باید اگاهانه وتمایل وازعشق وعلاقه باشد اگرنمیخواهید مبارزه کنید یک شرط میگویم وامیدوارم انرا برای منافع خودتون هم که شده قبول کنید وانهم این است که پیش هیچ احدی ازمبارزه واینکه با مجاهدین بودید حرفی نزنید وکلیه اطلاعات را پیش خودتون نگه دارید گرچه اگرحرفی بزنید فردا دستگیروشکنجه وممکن است اعدام بشوید بخودتون ربط داره ومنهم هیچ اسمی تا زمان مرگ ازشما نخواهم اورد قبول کردند وبا روبووسی ازهم جدا شدیم ودوم درحال جابجایی مدرکی بودم که نزدیک به اسامی ورمز ومشخصات نزدیک به صد نفربود که دستگیرشدم ودربازرسی پیدا نکردند وقتی مرا ازدادستانی به زندان برده ودرانفرادی انداختند ودرب بسته شد برگه رادراورده وخوردم والان موضوع را علنی کردم کجا رفتند چی شدند اطلاعی ندارم ولی تا زمانی که ایران بودم دنبال زندگی خود بودند انها حق داشتند خود سرنوشت خود را مشخص کنند نه اینکه من تصمیم بگیرم ویا اجازه بدهم تشکیلات برای انها مشخص کند زیرا با مبارزه واعتقادات وایدئولوژی جوردرنمی اید ومتناقض است درسال 69 اسرایی که میخواستند برگردند ومبارزه نکنند من با انها روبوسی وخدا حافظی کردم که داستانی شد وتا 24سال درحال جواب دادن بودم که چرا روبوسی با بریده ها کردم ، برای چند نفردرکفری زیرچادرنشست گذاشتند که انها میخواستند بروند انجا گفتم اگرمیخواهند دنبال زندگی خود بروند ازاد هستند وکسی نباید برای انها تعیین تکلیف کند درسال84 نشستی بود درانجا هم پشت بلندگو همین حرف را زدم والان هم معتقدم حرفهایم درست است وهیچ اشکالی ازهیچ نظرندارد زیرا افراد هستند که مشخص میکنند چگونه زندگی کنند حال مقایسه میکنم با دیدگاه رجوی میگوید اگرکسی میخواهد برود اولا باید دوسال درزندان اشرف بماند ودوم اورا بعنوان ورود غیرقانونی به عراق تحویل دولت عراق میدهیم مگرتو نبودی انها را وارد عراق کردی کجا ورود غیرقانونی بوده اگراینطوراست تو باید جواب بدهی که چرا افراد را غیرقانونی وارد عراق میکردی ویا کردی تا عراق بعنوان جاسوس رژیم محاکمه وهشت سال درزندان ابو غریب بماند اگرزنده ماند وازاد شد انوقت درکمپ پناهندگی حله ورمادیه فکری بحال خود بکند اگرموفق شد وبه بیرون رفت اورا مزدوررژیم ونفروزارت اطلاعات معرفی  وبرعلیه او شب وروز تبلیغ میکنم همین کارهایی که می بینید سالیان است انجام میدهد رجوی وعضدانلو بگویند این دیدگاه را ازکجا اورده اند اگرمعتقد هستند مسلمان وبه سنت وعترت وپیامبر عمل میکنند یک مورد را نشان بدهند مگه محمد بارها وبارها اسیرهایی که گرفت ازاد نکرد ومیدانست میروند ودوباره به جنگ می ایند ولی چرا مثل رجوی برخورد نکرد مگه علی درجنگ جمل انهایی که زنده ماندند را ازاد نکرد مگرهمین ابن ملجم یکی ازهمان ازاد شدگان نبود پس چرا اینقدربرعلیه جدا شدگان سم پاشی میکنی وتهدید به مرگ تا کی میخواهید دربند واسیرتفکرات اسب کهری باشید وهرچند هفته یکبارفیلم انرا پخش کنید وبه نیروها اینطورالقا کنید که اخرین گلوله واولین گلوله راباید برای جدا شده ها وکسانی که مراقبول نکرده ورفته اند نگه دارید تا کی میخواهید این ایدئولوژی ضد بشری وخائنانه را حفظ کنید چرا نمی خواهید حق تعیین سرنوشت را برسمیت بشناسید وقبول کنید که مبارزه باید ازروی علم واگاهی وعشق باشد جهان تغیرکرده تا کی میخواهید تفکرات عصرحجری داشته باشید نمی شود افراد تا بیرون هستند بخودشون ربط دارد ولی اگربمن پیوستند دیگرحق ازادی وتعیین سرنوشت را ندارند اتفاقا وقتی اگاه تراست حق تعیین سرنوشت وانتخاب راه ارزشمند تر وباید ازاد ترباشد نه با بگیروببند وزندان وسیانور وشلیک وکشتن وتهدید های اسب کهری را چاشنی اعتقاد کنیم مگرقران نمی گوید لا اکراه فی الدین این اجباری نبودن درکجا خود را دردستگاه اندیشه وعمل وکردارشمایان نشان میدهد ویا خواهد داد وقتی برای نفرات اگاه وبقول خودت گلهای سرسبد جامعه وخلق حق ندارند برای ادمهای نااگاه ومردم عادی حق قائل خواهی بود هرگز ، مشت نمونه خروار است دیدگاه وایدئولوژی انقلاب مریم ماهیتا بیگانه با این مسایل وضد حق تعیین سرنوشت است  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s