تفاوت دیدگاه با رجوی وعضدانلودرباره حق تعیین سرنوشت

چرا اینقدربرعلیه جدا شدگان سم پاشی میکنی وتهدید به مرگ تا کی میخواهید دربند واسیرتفکرات اسب کهری باشید وهرچند هفته یکبارفیلم انرا پخش کنید وبه نیروها اینطورالقا کنید که اخرین گلوله واولین گلوله راباید برای جدا شده ها ….. دیدگاه رجوی میگوید اگرکسی میخواهد برود اولا باید دوسال درزندان اشرف بماند ودوم اورا بعنوان ورود غیرقانونی به عراق تحویل دولت عراق میدهیم مگرتو نبودی انها را وارد عراق کردی کجا ورود غیرقانونی بوده اگراینطوراست تو باید جواب بدهی که چرا افراد را غیرقانونی وارد عراق میکردی ویا کردی تا عراق بعنوان جاسوس رژیم محاکمه وهشت سال درزندان ابو غریب بماند اگرزنده ماند وازاد شد انوقت درکمپ پناهندگی حله ورمادیه فکری بحال خود بکند اگرموفق شد وبه بیرون رفت اورا مزدوررژیم ونفروزارت اطلاعات معرفی  وبرعلیه او شب وروز تبلیغ میکنم

به خواندن «تفاوت دیدگاه با رجوی وعضدانلودرباره حق تعیین سرنوشت» ادامه دهید

مریم عضدانلو چرا خونه های ضد زلزله نساخت

هروقت درایران زلزله میشود وهموطنان کشته وزخمی میشوند بجای کمک زبانش را سه متردراز وطلبکاری میکند که حاکمیت پولها را دزدیده وبرای مردم خونه ضد زلزله نمی سازد اینکه حاکمیت بی لیاقت ودزد هستند هیچ بحثی دران نیست واگرنوشته های مرا درصفحه اجتماعی خونده باشید هیچ روزی نیست که ازبی لیاقتی وبی کفایتی واختلاس ودزدی ورانت وعملهای ضد بشری حاکمیت درکلیت ونولیبرالها بطورخاص چیزی ننویسم وکاملا قبول دارم ، تو که به حاکمیت ایراد میگیری وخودت هم دارای کفایت ولیاقت اسلامی وانقلابی ازنوع علی وامام زمانی دانسته ومیخواهی جامعه امام زمانی دروغین درست کنی

به خواندن «مریم عضدانلو چرا خونه های ضد زلزله نساخت» ادامه دهید

درمان بیماران مردم البانی وفوت نیروهای تشکیلاتی براثربیماری

برای مردم البانی اکیپ پزشکی از امریکا می اورد چند نفربخاطربیماری درحال درد کشیدن وتحمل مشکلات هستند وبا بیماری دست وپنجه نرم میکنند بله اکیپ پزشکی برای عراقی والبانییایی هاست وتحمل درد ومرگ براثربیماری حق نیروهای تشکیلاتی ست بنده هیچ مخالفتی با رسیدگی به مردم محروم هرکشوری باشد ندارم وخیلی هم استقبال می کنم ولی اینکه به نیروهای خود نرسد ومشکلاتی مثل بنده داشته باشند قابل قبول نیست وبدورازانصاف وانسانیت است وخوراک تبلیغاتی ست بهمین دلیل هیچ جایگاه وارزشی ندارد

به خواندن «درمان بیماران مردم البانی وفوت نیروهای تشکیلاتی براثربیماری» ادامه دهید

میلیشیا منشا اگاهی یا افشاگر ماهیت پلید رجوی وعضدانلو ست

مدتیست که درسایت مجاهد درباره میلیشیا وچه ها وچه های انها مینویسد ومیگوید انها برعلیه ستم جنسی قیام کردند بله انها برعلیه ستم جنسی قیام کردند ولی نگفتند خودت حرمسرا درست کنی وانها رابه حرمسرا ببری اگرحاکمیت دینی به زنها ستم جنسی کرده شمایان که با انقلاب فاسد مریم که هم به مردها وهم به زنها ستم جنسی کردید وهم ستم جنسیتی میلیشیا را درست کرد وبخیابونها فرستاد درحقیقت اسمشو میلیشیا نباید گذاشت بلکه اسم درست ان کودکان سرباز است  ،

به خواندن «میلیشیا منشا اگاهی یا افشاگر ماهیت پلید رجوی وعضدانلو ست» ادامه دهید