حمله فرهنگی امریکا وجزغاله شدن کلیه اپوزیسیون

پمپئو به وزارت خارجه پیام داده که با مجاهدین وکردها وپنج گروه دیگرتماس نگیرند وتماسها را قطع کنند سیلی جانانه ای امریکا دریافت کرد که البته خیلی کم است تظاهرات ایرانیان نشان داد که ملت ایران هیچ ارزشی نه برای امریکا ونه مدعیان اپوزیسیون قائل نیستند وهیچ توجهی نخواهند کرد ازطرف دیگربعد رقص وپایکوبی انها وتظاهرات چند ده میلیونی درایران باید گفت عمراپوزیسیون تمام شد …. عضدانلو هم قبرخود وسازمان وشورایش را باید بکند وتابوتهای سیاسی را سفارش بدهد زیرا که دیگرنمیتواند سربلند کند رقص وشادی وحمایت ازترور سلیمانی عملی بغایت ضد ملی ومردمی بود بی ناموسی سیاسی بالاترازاین نمیشد که انجام دادند حالا هم هرچه مزدورونوکروفاحشه وقرمصاق سیاسی را به میدان فرستاده

حمله فرهنگی امریکا وجزغاله شدن کلیه اپوزیسیون

امریکا با حمله تروریستی سپهبد قاسم سلیمانی وابو مهدی مهندس را ترور کرد اسم این حمله نظامی نیست بلکه فرهنگی ست چرا ؟ درقدیم عربها فرهنگ وسنتی داشتند اگرکسی را میخواستند بکشند یا بزنند اگریک مرد ویا یک زن فرقی نداشت پارچه ای روی طرف میانداخت درامان ان شخص بود ورها میشد واگرمیهمانی به خونه کسی میرفت ومورد تعرض قرار میگرفت تمام قبیله ان صاحب خونه به دفاع ازمیهمان برمی خواستند وخود عربها هم براساس فرهنگ وسنت خود به میهمان کسی حمله نمی کردند سلیمانی میهمان عراق بود وامریکا به میهمان انها حمله کرده است واین عمل کشتن میهمان طبق فرهنگ عربها به خونخواهی نیاز دارد هیچ توهینی بالاتر ازاین نیست که به میهمان عربها تهاجم وتعرض بشود که امریکا اینکاررا کرد درحقیقت امریکا سلیمانی ومهندس را بمباران نکرد بلکه فرهنگ عربها رابمباران کرده است وبرای ایران هم خط ونشان بمباران مراکز فرهنگی را کشید یعنی ترامپ میخواست فرهنگ ملتها را بمباران کند عربها هرگزبخاطراین بمباران فرهنگی وزدن میهمان سکوت نخواهند کرد هدف ازبمباران فرهنگی چیست ؟ میخواست فرهنگ صهیونیزم را برای ملتهای خاورمیانه بخصوص مسلمانها هدیه بیاورد وملت مسلمان منطقه را صهیونیست کند ومسلمانها اگرتمامشون کشته شوند تن به این نخواهند داد اما دراین وسط رقصهای میمونی سازمان مجاهدین وسلطنت چی ها وسایرگروههای ضد ایران وایرانی ومزدورونوکرامریکا واروپا بودند که با شادی ورقص پای انها را لیس زدند امریکا چرا وبا چه پشتوانه ای اینکاررا کرد واشتباهش کجا بود اولین اشتباهش این بود که دردام مجاهدین افتاد وبه حرفهای صد من یک غاز انها گوش داد حرف چیست همانطورکه رجوی همیشه تکرارمیکرد وباز میکند اگرتهاجم کنند رژیم عقب میکشد ورژیم بیست وچهارساعته درحال ترس ولرز است که بارها وبارها درباره این دوموضوع به مسولین مجاهدین گفتم اشتباه میکنید اگرشرایط ایجاد کند رژیم با امریکا خواهد جنگید وهرگز ترس ندارد دیدید حرفم بعد سالیان درست درامد وشماها درکودنی وحماقت وحماری هنوز هم همان حرف را میزنید بعد موشک نوشته قدرت نمایی پوشالی ست ورژیم ازترس نمیداند چکارکند وموشکها هم پوشال است باشه شما اینطورحساب کنید ودرخریت خودتون بمانید ودوم تشویق به جنگ بود که انقدرزیربغل ترامپ هندوانه گذاشتند تا ترامپ را نابود کردند وبنظرم دوردوم ازبین رفت ودیگرنمیتواند رییس جمهورشود سیاستمداران امریکا وجهان میگویند عمل ترامپ نقض قوانین بین المللی وبرخلاف قرارداد امنیتی با عراق بوده رجوی میگوید انقلابی ترین کاررا کرده است اشتباه دوم ترامپ این بود که درمیزگروههای ضد ایران بازی کرد وفکرکرد که بعد ابان اگرسلیمانی را ترور کند مردم ایران درعرض یکساعت حاکمیت را سرنگون وبه پابوسی ترامپ میروند ولی سازماندهی وبسیج روحانیت را فهم نکرده بود که 1400سال است دربالای منابر درحال همین کاراست وبه اندازه کافی تجربه دارد که گروهها وامریکا یک صد هزارم انرا هم ندارند وقتی تظاهراتهای چند میلیونی درشهرهای ایران وعراق ولبنان ویمن شروع شد فهمید که چه کلاهی سرش رفته است وامروز خبری را رادیو فردا زده که پمپئو به وزارت خارجه پیام داده که با مجاهدین وکردها وپنج گروه دیگرتماس نگیرند وتماسها را قطع کنند سیلی جانانه ای امریکا دریافت کرد که البته خیلی کم است تظاهرات ایرانیان نشان داد که ملت ایران هیچ ارزشی نه برای امریکا ونه مدعیان اپوزیسیون قائل نیستند وهیچ توجهی نخواهند کرد ازطرف دیگربعد رقص وپایکوبی انها وتظاهرات چند ده میلیونی درایران باید گفت عمراپوزیسیون تمام شد واگرمردم ذره ای به حرفهای انها گوش میدادند خط ومرز خود را مشخص کردند وانها را ازذهن خود پاک کردند وبا تظاهرات ورقص انها بخاطرترور وعمل تروریستی امریکا ودروغهایی که نوشتند خود را اتش زده وجزغاله کردند ودوران انها بپایان رسید بارها نوشتم که ملت ایران بدانند که این گروهها وسازمانها به بن بست رسیده اند ودورانشون تمام شده وباید ازصحنه سیاسی خدا حافظی کنند اگرذره ای شرافت درانها مونده بود با کارهای چند روز گذشته به حراج گذاشتند وکاملا بی شرافت شدند بارها یاد اوری کردم که پی اخوند به تن بوش مالید ترامپ بهتراست برود وازبوش سوال کند ونوشتم که برای تن ترامپ نه پی بلکه دمبه اماده کرده اند ودرزمان مناسب دمبه را به تن ترامپ خواهند مالید که دیشب کتف ترامپ دمبه مالی شد اگرمیخواهد به تمام تنش مالیده شود میتواند ازمنطقه خارج نشود تا به همه جای بدنش مالیده شده بعد برود ودرفلوریدا درزمین ورزش خودش روی چمنها دراز کشیده وافتاب بگیرد وبارها یاد اوری کردم که چه ترامپ وارد جنگ بشود وچه نشود شکستش حتمی ست وبهتراست که قبل ازهرکاری ازمنطقه خارج شود وبنظرم دیگه فهمید که اگرحاکمیت تا بحال چیزی به او نمی گفت نه بخاطرترس که اروپا هم اینطورفکرمیکرد بلکه بخاطرمسایل استراتژیک خودش است وانها سکوتهای سالیان را دلیل برترس گذاشتند واینکه جرات هیچ کاری را ندارد دیدید اشتباه کردند البته بازیاد اوری میکنم که القاء چنین تفکری ازطرف دارودسته روحانی ونو لیبرالهای چپاولگروبزدل صورت میگرفت باید بگویم گروه دوم نولیبرالهای دزد وچپاولگرهم با تظاهرات درایران دورانشون تمام شد وانها هم جزغاله شدند بنده همیشه خواهان ان بوده وهستم که راه حل ایرانگرایی مقتدراست نه مذاکره وبده وبستان مخالف جنگ هستم وارزودارم که تا دیرنشده امریکا واروپا مخصوصا سه کشورانگلیس والمان وفرانسه ازمنطقه خارج شوند وراه حل مسالمت امیز پیش برود ولی حال که موشک زدند هرگز نباید عقب بکشند وبا تمام قدرت برای بیرون کردن انها ازمنطقه اقدام کنند روزگار امریکا تمام شده وافول ان اغازشده ونباید از بیرون کردن ازمنطقه عقب کشید چه با میل ومسالمت امیز وچه جنگ گرچه میدانم که جنگ هرگز بنفع کسی نیست ولی تنها راه دراین مرحله همین است امریکا باید تقاس جنایتهای سالیان که درمنطقه انجام داده پس بدهد وعضدانلو هم قبرخود وسازمان وشورایش را باید بکند وتابوتهای سیاسی را سفارش بدهد زیرا که دیگرنمیتواند سربلند کند رقص وشادی وحمایت ازترور سلیمانی عملی بغایت ضد ملی ومردمی بود بی ناموسی سیاسی بالاترازاین نمیشد که انجام دادند حالا هم هرچه مزدورونوکروفاحشه وقرمصاق سیاسی را به میدان فرستاده تا به دیگران حمله کنند پارس کردن درتاریکی شب نشانه پایان دوران انهاست بهمین دلیل هم هست که پاچه دیگران را گرفته اند   

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s