ایدئولوژی رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه راست افراطی ست

درعمل رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه خلص با تمام وجود راست افراطی هستند وسرتا پای ایدئولوژی انها راست است انقلاب مریم درعمل ازهمین قائده پیروی میکند وانقلاب ایدئولوژیک انها هم راست افراطی ست ببینید چه بلایی سرنیروها بنام انقلاب مریم اوردند وچه تنظیم رابطه ای با مردان وزنان کردند وبکجا ها که نکشاندند مگررفتارداعش با زنان غیرازرفتاررجوی وعضدانلو بود؟ انها کنیزکانی هستند که باید مطامع شخصی رهبر را براورده کنند وزیربدترین فشارها قرارگرفته ازجامعه جدا ودرزیرزمینهای تفکرات عقب مونده وپوسیده ، بپوسند

ایدئولوژی رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه راست افراطی ست

رجوی وهمپالگی ها خودراانقلابی مینامند کما اینکه بنده تا مدتها فکرمیکردم مجاهدین انقلابی ترین گروه وسازمان درجهان است که بعدها پی بردم که دردوران کودکی زندگی میکنم وانها انقلابی نیستند ، دلایلی که باعث شد بنده به مجاهدین گرایش پیدا کنم
 یک : فکرمیکردم ملی هستند چون خودم بشدت ایرانگرا ی مقتدرهستم
دو: حرفهای ضد امپریالیستی انها بود بنده معتقدم امپریالیسم که فرقی نمیکند کدام کشوراست عامل استعماروبدبختی ونابودی ملتهاست
سوم : مسلمان بودن انها بود چون معتقدبودم اسلام هیچ منافاتی با ایرانگرایی ندارد درصورتی که درست برعکس ایرانگرایی هیچ وحدتی با اسلام ندارد بخصوص اسلام سیاسی که میخواهد با دین حکومت کند زیرا اسلام دین تحمیلی با شمشیروفرهنگ بیگانه است نمیشود با فرهنگ بیگانه ایرانگرایی را پیش برد دین موضوع شخصی ورابطه فرد با خدای خود است هیچ ربطی به سیاست وحاکمیت ندارد نمیشود دو فرهنگ وتفکرمتضاد را با هم جمع کرد بخصوص اینکه فرهنگ ایران مترقی ترین فرهنگ تاریخ بشریست که تا بحال هیچ فرهنگ وقدرتی نتوانسته زیران همه هجمه سیاسی ونظامی وفرهنگی واقتصادی انرا نابود کند بلکه خودش دران حل شده است که بیانگربرتری ومترقی بودن فرهنگ ایران است این بمعنی تعصب ودگم وخشک ویک جانبه گرایی نیست بلکه معتقدم برای غنای فرهنگی کشورباید ازنکات مثبت وخوب فرهنگهای دیگراستفاده وتا انجایی که میشود بین فرهنگها وحدت ایجاد کرد زیرا که جهان بسمت تک فرهنگی حرکت میکند بنده ارزوی روزی را دارم که تمام جهان دارای یک فرهنگ ویک زبان باشند تا همدیگررا درست وخوب درک کنند انسان درحال حرکت بسمت یکی شدن است حرکت بسمت ازادی واستقلال وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی ست که این موارد جهانی نمیشود الا اینکه جهان بسمت تک فرهنگی وتک زبانی برود چه کسانی نمیگذارند جهان به یک سمت برود مگرتمام جهان غیراز ستمگران وظالمان خواهان ازادی واستقلال وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی نیستند ؟ چرا هستند ، امپریالیسم نمیگذارد ، نیروهای واپسگرا ووارفته وعقب مونده وازغاربیرون امده را بخدمت میگیرد وتروریسم درست میکند وبجان ملتها می اندازد تا به سمت جهانی شدن فرهنگ وزبان نروند زیرا مرگ امپریالیسم ونیروهای واپسگرا درهمین نکته نهفته است  
با این مقدمه که اشتباهات خود را درنگرش وانتخاب وعمل بیان کردم می پردازم به ایدئولوژی رجوی وعضدانلو ویا درکلیت سازمان باصطلاح مجاهدین خلق
بنده معتقدبوده وهستم که خدا وتفکرات  را درعمل اجتماعی افراد باید جستجو کرد نه دراسمانها ورویا وتخیلات واوهامات ازقران وتفکرات افراد ویا سازمانها میلیارها برداشت میشود کرد انچیزی که مارابه مقصد وبرداشت صحیح میرساند عمل اجتماعی ست مثلا نمیشود دم ازخدا زد ولی سرتا پای حکومت را فساد اقتصادی وچپاول ونو لیبرالی که همان تفکرات امپریالیستی ست را فراگرفته باشد نمیشود دم ازعدالت وبرابری زد وجامعه سرتا پایش نابرابری وظلم اجتماعی باشد نمیشود دم ازحقوق بشروازادی زد ولی ادمها را با قدرت وشدت سرکوب کرد وبگیروببند راه انداخت وملت را کشت انهم با بمب ونارنجک وعملیات انتحاری نمیشود دم از استقلال زد ولی ازامپریالیسم که دیروز انگلیس واسپانیا وپرتقال بودند وامروز امریکاست هم کاسه شد واز ان حمایت وخواهان تحریم وبمباران ملت خود توسط همان امپریالیسم شد ودرپایان ازعلی ابن ابی طالب که هم رجوی وهم خمینی درحرف عاشق ان هستند ودرعمل ضد ان ، بگویم گرچه بنده هیچ گونه علقه ای به او ندارم وبرخلاف بقیه نسبت به ان فکرمیکنم  وقتی خوارج بوجود امدند علی ابن عباس که فردی دانشمند وپسرعمو وهوادارعلی بود را برای بحث با خوارج فرستاد ولی به او یاد اوری کرد که با قران وحدیث با انها بحث نکن زیرا هرایه ای تو بخونی انها انرا بهترازتو میخونند ومیشناسند با عمل اجتماعی انها با انها بحث کن زیرا دراینجاست که انها بخاطر کشتارملت دستشون بسته است وعمل درستی ندارند می بینید علی ملاک را عمل اجتماعی برای ابن عباس مشخص میکند ودلیل حق وباطل میداند نه گفتارما هم برهمین اساس به قضاوت نشسته ایم وخواهیم نشست عمل اجتماعی نه حرفها وسایتها وتلویزیون ویا هرچیزی که بخورد ملتها داده میشود برویم دنبال بحث خودمون یعنی ایدئولوژی رجوی
اقای ازادی خواه ومردم دوست ومستقل یک سال ونیم بیشترنتوانست دوام بیاورد ودست به عملیات انتحاری وبمب گذاری وکشتارزد ودرجنگ به دفاع ازصدام برخواست وتا به امروز حاضرنشده صدام را متجاوزبشمارد علی رغم بحثهای صدباره بنده با مسولین وفرماندهان ونشستهای عمومی که محض رضای خدا دریک مورد جوابی نداشت بدهد ولی زیربارنرفت وقبول نکرد که صدام متجاوز است بنده صدام را متجاوز میدانم البته تا انجایی که گفت من حاضرم صلح کنم وغرامت جنگی بپردازم وبه مرزهای بین المللی برگردم ازانزمان بنده معتقدم ادامه دهنده جنگ خمینی بود ولی رجوی همین را هم قبول نداشته وندارد ، درعراق دادن اطلاعات وهمکاری با اطلاعات وامنیت که برای همگان مشخص است وفیلمهایش بیرون امده وحرفها هم درفیلمها زده شده است یعنی درطرف جنگ است نه صلح وهمزیستی وقتی امریکا عراق را اشغال کرد رجوی پرچم سفید بالا ودربرابرامپریالیسم تسلیم ودستها را بالا برد وگفت دشمن ما خمینی وامریکا را صاحب خونه جدید نام گذاری کرد وبعد هم رسما درسالنها گفت برای بوش نمازشب بخونید وبرای خانم رایس نمازشفاعت تا دوباره انتخاب بشوند که چی به ایران حمله نظامی کنند که مفصل قبلا نوشتم درجریان سوریه وعراق ازتروریسم غربی وعبری وعربی تمام عیارحمایت کرد تا حدی که طرح وبرنامه داشتند که ازسمت عامریه وقتی داعش بسمت فرودگاه بغداد امد ازداخل دیوارلیبرتی را خراب وبه داعش ملحق وازانها سلاح بگیرند یعنی از هارترین وادمکش ترین وضد انسانی ترین عملها تا بحال حمایت کرده وخود را هم کاسه انها میدانست ومیداند عراق ولبنان امروز را نگاه کنید درکیسه کی میریزد وسرسفره کی نشسته است
ازنظرسیاسی با ادمخواران امریکا چه روابطی داشته ودارد جان بولتون جولیانی مک کین ترامپ پمپئو برایان هوک و….درحدی که خوشحال است که درسنا برای استیضاح ترامپ سنا نگذاشت شاهدین فراخوانده شده وحرف بزنند دراسپانیا به راست ترین وادمخوارترین حزب کمکهای میلیونی میکند وبرای دفاترانها کامپیوترومیز وصندلی میخرد وحقوق میدهد که چی بشود هیچ حزب دست راستی به قدرت برسد این ولنگاری سیاسی برای چیست ؟ درعالم سیاست چاله میدانی ها وچاقوو قمه کشها همین احزاب وادمهای دست راستی هستند که سرگردنه می ایستند وچاله میدان عالم سیاست را اشغال کرده وهرکس حرف میزند قمه کش میکنند وافراد همین احزاب هم بی هویت ترین ولمپن ترین افراد عالم سیاست هستند بیخود که نیست هرجا انها وارد میشوند ادم میکشند درجریان داعش وهیتلر چه کسانی حمایت میکردند غیرازعلافترین افراد جامعه ایا افراد داعش غیراز این افراد هستند وقتی از اینها دفاع وهم سفره وهم کاسه میشود چه معنی میدهد ؟
ازنظرنظامی گفتیم ازنظرسیاسی هم اشاره کردم ایا نتیجه غیرازاین است که تفکرات وایدئولوژی رجوی نه انقلابی بلکه راست است وپوپولیستی وبنیادگرایی اگرنیست این همه وحدت درحرف وعمل وحمایت برای چیست ؟ چرا درکارنامه وعمل ، احزاب مترقی دراطراف رجوی وعضدانلو پیدا نمیشود ؟ هرچه بنیادگرا دوروبر انها را گرفته است ایا غیرازاین است که خودش بنیادگرای خلص است ؟ بوش وترامپ ونتانیاهو وشیخکهای اعراب هرکدام بنیادگرای تفکرات خود هستند بارها گفته ونوشته ام بازتکرارمیکنم نتانیاهو بنیادگرای یهودیت یعنی جناح صهیونیزم است بوش وترامپ ودارودسته بنیادگرای بورژوازی هستند شیخکهای عربی وپادشاهان انها بنیادگرای اسلامی هستند نمیشود با هرچه بنیادگرای تفکرات مختلف رابطه داشت حشرونشر کرد ولی انقلابی بود ، عمل اجتماعی چه میگوید ایا بنده باید این همه عمل را رها وبه حرفها بپردازم ؟ که هرحرفی را میشود به میلیارها شکل وفرم تبیین وتفسیرکرد وقتی شاخص را عمل اجتماعی میگذاریم درعمل رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه خلص با تمام وجود راست افراطی هستند وسرتا پای ایدئولوژی انها راست است انقلاب مریم درعمل  ازهمین قائده پیروی میکند وانقلاب ایدئولوژیک انها هم راست افراطی ست ببینید چه بلایی سرنیروها بنام انقلاب مریم اوردند وچه تنظیم رابطه ای با مردان وزنان کردند وبکجا ها که نکشاندند مگررفتارداعش با زنان غیرازرفتاررجوی وعضدانلو بود؟ انها کنیزکانی هستند که باید مطامع شخصی رهبر را براورده کنند وزیربدترین فشارها قرارگرفته ازجامعه جدا ودرزیرزمینهای تفکرات عقب مونده وپوسیده ، بپوسند ، به دلایلی که نوشتم ودراینده بیشترمینویسم نتیجه ازهرطرف که نگاه کنیم تفکرات مجاهدین راست افراطی وپوپولیستی ست نه انقلابی ادمخواری ست نه حقوق بشری  
 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s