خاطرات من :قسمت نهم

رجوی اسم این سلسله نشستها که 18 روز صبح تا اخرشب ادامه داشت را گذاشته بود نشستهای حوض چرا این اسم گذاشته شده بود بهارستان مثل سالنهای ورزشی بود که صندلیها بصورت دایره نصب وپایین ان محوطه ای به اندازه زمین والیبال داشت که درضلع روبروی صندلیها جایگاه سخنران ورجوی بود محوطه خالی وسط رارجوی میگفت حوض دلیلش هم این بودنفرات پایین وروی زمین روبروی رجوی می نشستند واعترافات خودراانجام میدادند ورجوی میگفت این حوض پاک کننده است وانرا با خانه علی ابن ابی طالب مقایسه میکرد که یاران علی انجا می نشستند واعتراف میکردند وپاک میشدند وغیرمستقیم خودش راعلی مینامید وما ها راهم یاران علی….

نشست حوض

سال74گفتند میروید بغداد برای نشست رفتیم ومستقرشدیم ودربهارستان نشست شروع شد رجوی اسم این سلسله نشستها که 18 روز صبح تا اخرشب ادامه داشت را گذاشته بود نشستهای حوض چرا این اسم گذاشته شده بود بهارستان مثل سالنهای ورزشی بود که صندلیها بصورت دایره نصب وپایین ان محوطه ای به اندازه زمین والیبال داشت که درضلع روبروی صندلیها جایگاه سخنران ورجوی بود محوطه خالی وسط رارجوی میگفت حوض دلیلش هم این بودنفرات پایین وروی زمین روبروی رجوی می نشستند واعترافات خودراانجام میدادند ورجوی میگفت این حوض پاک کننده است وانرا با خانه علی ابن ابی طالب مقایسه میکرد که یاران علی انجا می نشستند واعتراف میکردند وپاک میشدند وغیرمستقیم خودش راعلی مینامید وما ها راهم یاران علی دراین سلسله نشستها گفت انتقاد ازخود قدیمی شده وچون ما تکامل پیدا کرده وازنظرایدئولوژیک به مرحله بالاتری رسیده ایم باید انتقاد ازخودهم متکاملتروهم طرازایدئولوژیک بشود تا جوابگوی مرحله کنونی باشد که دراین راستا هم کلی بحثهای سیاسی انجام میداد واززمین وزمان نمونه وفاکت میاورد که رژیم درحال سرنگونی ست وماهم درمرحله امادگی سرنگونی هستیم باید ایدئولوژیک خودمون را با شرایط سیاسی وفق بدهیم تا بتونیم به مرحله سرنگونی جواب بدهیم این حرفها درهرنشستی روزها تکرارمیشد اما بحث حوض چی بود بحثی بنام عملیات جاری یعنی روزانه ودرساعت ودردقایق وثانیه ولحظات با زشتی ها واشتباهات خود باید جنگید تازمانی که مانتونیم لحظات خود راازبین ببریم وخود را با اعتقادات ؛تشکیلات ؛ رهبری؛ شورای رهبری و…همطراز نکنیم نمیتوانیم سرنگون کنیم این راهم یاداوری کنم که قبلا نوشتم فلسفه وجودی سازمان جنگ بود وقتی جنگ نیست واتش بس شده تشکیلات فرو می پاشد رجوی برای جلو گیری ازفروپاشی انقلاب وجنگ با خود را علم کرد واسمش را گذاشت جهاد اکبر واسم دیگرعملیات جاری جهاد اکبربود ودراین نشست روی این مسایل بحث وصحبت شد ودرنهایت عملیات جاری بعنوان روش حل مشکلات درونی وتشکیلاتی واعتقادی مطرح شد وکلا تمام مسایل براساس همین عملیات جاری حل وفصل میشد

عملیات جاری چی بود یک نمونه میگویم که تمامی مسایل افراد اینگونه حل وفصل میشد

فاکت : رفتم برای تعمیرخودرو بیشتروقتم را صرف حرف زدن با نفرات دیگرکردم

نقطه اغازیا دلیل هدردادن وقت چی بود :گفتم اگرتعمیرات یک روزیا دوروزهم طول بکشد فرقی ندارد کاردیگری نداریم

واقعیت : هرنفرهرچی میخواست مینوشت وعده ای بخود فحش میدادند ازرجوی تعریف وتمجید میکردند وتعدادی هم حرفهای معمولی میزدند بعنوان مثال انهایی که مجیزگو بودند مینوشتند

من نامرد وبی ناموس وبی شخصیت بودم تمام وجود من ازسلولهای خمینی بود کارمن بدترازکارپاسداربود باهدردادن وقت بجیب وزارت اطلاعات رژیم ریختم ازرهبری فاصله گرفته بودم برادریعنی رجوی وخواهرمریم فلان وبهمان وخلاصه کلی تعریف وتمجید ازرهبر

افرادی که معمولی مینوشتند : تنبلی کردم خسته بودم دلم میخواست کمی با دوستم حرف بزنم

درقسمت تعهد هرکس برای خودش تعهدی میگذاشت بازتعدادی حرفهایی میزدند که خود خداهم نمیتونست انجام وبه انها عمل کند مهم نبود مهم این بود که ازرهبرتعریف وتمجید شود

اما موضوعی که این وسط بود هرفردی بستگی بخودش تعدادی فاکت مینوشت بعضی ها تا ده تا درروز مینوشتند که همه راکلافه ووقت همه را میگرفت ومزخرفات نوشته را میخوند وموضوع دوم بعد ازاینکه نفرات فاکتهای خود را میخوندند هرنفرشنونده اگرحرفی داشت یاد داشت میکرد ودرپایان فاکت خونی به طرف مقابل میگفت درحقیقت ازاینجا داستانها شروع میشد کینه کشی ها؛ برخوردهای فردی؛ گروکشی ها ؛انتقام گیری ها ؛ همه وهمه دخیل بود ودراینجا بیرون میزد ومعمولا درنشستها هرروز ازاین داستانها داشتیم که افراد ازکوره درمیرفتند ومنجربه جروبحث ودرگیری میشد درنشست رجوی عملیات جاری با قوانینش مطرح شد وقرارشد پروژه ها هم که درزمانهایی شکل میگرفت فاکتها به همین شیوه خونده شودمنتهی فرقهایی داشت که بعدا توضیح میدهم درنشست رجوی افرادی که خودش تشخیص میداد با رعایت مسایل رابداخل حوض صدا میکرد وانها رازیرفشارودادوبیداد وفحش وبدوبیراه بقیه قرارمیداد وصدای بقیه را میخوابوند

اگربخواهم نظرواقعی که نظراکثرافراد داخل بود رااینجا بنویسم عملیات جاری هیچ مشگل روحی روانی وتشکیلاتی وایدئولوژیک افراد را حل نمیکرد وپاسخ نمیداد ابزاری برای سرکوب نفرات درنشستهای روزانه وتوهین وتحقیربود که بخاطرحرفهایی که نوشته وخونده میشد باعث فاصله نفرات ازهم وجدایی بیشتروازبین رفتن رابطه ها وتفرقه درونی میشد درنظربگیرید یکی به بهانه نکته بلند میشد فحش وبدوبیراه به دیگری میداد که فلان فلان شده چرا این لحظات را داشتی نباید انتظارداشته باشیم این دونفرگوینده وشنونده بهم نزدیک بشوند نسبت بهم تنفرپیدا میکردند ازسال74 مناسبات براساس این رفتارشکل گرفت وباعث شد ادمها حتی ادب معمولی افراد عادی جامعه راهم ازدست بدهند وافراد هم بخاطر اینکه دعوا وجنگ اعصاب نداشته باشند برخلاف خواسته رجوی هرگز حقیقتهای درونشون رابه بیرون نمیگفتند وعدم صداقت بخرج میدادند ودورویی ترویج میشد وافرادی مثل منهم که کاری با این مسایل نداشتم دوسه فاکت معمولی مینوشتم تا به کسی کوچکترین بی حرمتی نشود وخودم هم نکته ای روی افراد نمیگفتم اگرهم بهردلیلی میگفتم معمولا راهنمایی فرد وپیشنهاد بود تا کسی ناراحت نشود واورا دکوراژه نکند که بخاطرهمین رفتارمستمرزیرفشاروبدوبیراه زنان شورای رهبری بودم وتنها کارم سکوت بود زیرا که نمیخواستم با خانمها درگیربشوم بگذریم ازاینکه هرجا نیازبود وارد درگیری با خانمها میشدم که دراینده به چند نمونه اشاره خواهم کرد اینهم یکی دیگرازبندهای انقلاب ایدئولوژیک بنام بند ف یعنی فردیت بود ورجوی معتقد بود با فاکت خونی روزانه وعملیات جاری وجهاد اکبرفردیت فروبرنده شما ازبین میرود وجای ان رافردیت فرابرنده میگیرد ولی ازانجاییکه خود انقلاب بخاطرمسایل دیگربود که توضیح داده ام نباید انتظارداشته باشیم وقتی ریشه وجود ندارد شاخ وبرگ زنده بمانند بهمین دلیل عملیات جاری اتفاقا باعث شد فردیت فروبرنده هرچه بیشتردرنفرات شکل گرفته ودردرون افراد تعمیق شده وریشه بدواند ونتیجه عکس بدهد

لینک به قسمت های :

اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a7

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s