خاطرات من : قسمت دهم

زمانه برعکس شد رجوی اززنها برای سرکوب مردها استفاده کرد وازانجایی که زنها به قدرت رسیده بودند دراسمانها سیرمیکردند دیگرازروابط نزدیک وخواهروبرادری خبری نبود خیلی جاها به کینه کشی بیشترشباهت داشت تا رابطه مسول وتحت مسول جدا سازیها ودیوارکشیدنها شروع شد کلا زنها ازمردها جداشدند درحدی که حتی پمپ بنزین هم که کاردودقیقه ای بود جداشده بود رفتن به پارک ودریاچه وموزه جدا بود وهیچ رابطه ای بین زنها ومردها نبود درهرمقری چند زن انتخاب شده بودند که صبح برای انجام کارها ومسولیتشون وارد مقرمیشدند…دراین زمینه ها ما ازدوران اصحاب کهف هم عقب تربودیم وتعجب ازاینکه ما هنوزفکرمیکردیم بگیروببند است وزنان خودرابا ان وضعیت که اشاره ای مختصر کردم را جلو ترازخمینی میدانستیم چون ازدنیای بیرون قطع بودیم وبی اطلاع داستان ما باورکنید عین حقیقت را میگویم خیلی خیلی بدترواوضاع وخیمترازسالهای اول انقلاب بود یا روسری یا تو سری با شدت هرچه تمامترده…

رابطه زنان با مردان

رجوی گفت ما بخاطراینکه حق زنان رابدهیم هژمونی ورهبری رابه انها میدهیم واسمش را گذاشت تبعیض مثبت وگفت زنها با این تبعیض مثبت به رهایی میرسند وشما مردها هم با تن دادن به هژمونی ورهبری زنان ازتفکرات مردسالارانه خمینی نجات پیدا میکنید ببینیم این رهایی زنان ومردان به کجا کشید وقتی زنان قدرت رابدست گرفتند کلا رابطه های درونی تعغیرکردبخصوص رابطه زنان ومردان وقتی مردان قدرت راداشتند تمام احترامات فائقه درحق زنان ورعایت مسایل کاملا اجرا میشد ورابطه خواهروبرادری ومناسبات خیلی گرم وصمیمی بود درحدی که خیلی جاها درنبود ظرف ما با هم دریک ظرف غذا میخوردیم وزنها ومردها روبروی هم مینشستند باهم غذا میخوردند حرف میزدند وقتی زمانه برعکس شد رجوی اززنها برای سرکوب مردها استفاده کرد وازانجایی که زنها به قدرت رسیده بودند دراسمانها سیرمیکردند دیگرازروابط نزدیک وخواهروبرادری خبری نبود خیلی جاها به کینه کشی بیشترشباهت داشت تا رابطه مسول وتحت مسول جدا سازیها ودیوارکشیدنها شروع شد کلا زنها ازمردها جداشدند درحدی که حتی پمپ بنزین هم که کاردودقیقه ای بود جداشده بود رفتن به پارک ودریاچه وموزه جدا بود وهیچ رابطه ای بین زنها ومردها نبود درهرمقری چند زن انتخاب شده بودند که صبح برای انجام کارها ومسولیتشون وارد مقرمیشدند انهم درمحدوده جدا ودیوارکشیده شده واخرشب میرفتند که ما انها رانمیدیدیم ولی درکارهای پشتیبانی بدلیل حساسیت وحجم کاروتیمهای کوچکترزنها بیشتربودند وکلیه قسمتها وتیمها با مسولیت زنان بود ما اجازه نداشتیم با زنها تکی صحبت کنیم ویا برای انجام کارهای روزانه اگرکاری داشتیم می بایست دونفره به اتاق کارویا حتی دربیرون جلو چشم صد نفردونفره صحبت میکردیم اجازه نداشتیم به خودروزنها سوارشویم ویا زنی را سوارکنیم حتی درقسمت بارخودرو چون خودروهای ما تویوتا بود که قسمت عقب وبارداشت وازکابین جدا بود داخل کابین ویا خودروهای دیگرکه فقط کابین داشت اولا سوارنمیکردند دوما اگرسوارمیشدی حکم مرگ خودت را امضا کرده بودی زنها با روسری سبزویا قرمزسرخود را طوری میپوشاندند که یک تارمو دیده نمیشد ونفردوم همراه زنها مواظبت میکرد که تارمویی خدایی نکرده بیرون نزند تا عرش کبریایی بلرزه نیفتد یک لباس بلند میپوشیدند که هیچ برجستگی وفرمی ازبدن دیده نشود ادمی احساس میکرد یک تخته راداخل لباس گذاشته اند با این شرایط ما زندگی میکردیم البته زنها خیلی خیلی بیشترازما گرفتارسرکوب وبی عدالتی بودند علی رغم مدعی حقوق زنان وتبعض مثبت تمامی حقوق انها ضایع میشد وزن ستیزی بمعنی واقعی را میشد درانجا دید وفقط تعدادی اززنها که مسولین بالای سازمان بودند دستشون کمی بازبود یکسال ونیم بنده دریگان زنان بودم بغیرازمن همه زن بودند داخل تانک وتعمیرات وزندگی تنگاتنگ دقیقه ای داشتیم یک مورد ازخطا درهم دیگرندیدیم وقتی هم خودم درخواست تعغیرکردم نشست گذاشتند وهمه یگان گفتند نمیگذاریم بروی با هزارمکافات سازماندهی مرا تعغیردادند ولی وقتی جداسازیها وبستنها ودهها اما واگروقانون ومحدودیت اجراشد فسادها ازهردوطرف شروع شد هم زنان وهم مردان دلیل هم اینبود که هرچه جامعه بسته ترودیکتاتوری اجرا شود فساد دران جامعه بیشتراست یعنی زیرچادرهزارفتنه خوابیده است که درزمان ازاد چنین چیزهایی خیلی کم اتفاق میافتد رجوی دراین زمینه ها واقعا روی خمینی وحکومت دینی واخوندی را صدبارسفید کردوقتی بیرون امدم وموبایل خریدم وفضای ایران را بعد سی سال دیدم درحال سکته قلبی بودم انگاربرق سه فازبهم وصل شده است ازدیدن اینهمه ازادی شخصی وفردی زنان ومردان وازادی اجتماعی وسیاسی بطورواقع دراین زمینه ها ما ازدوران اصحاب کهف هم عقب تربودیم وتعجب ازاینکه ما هنوزفکرمیکردیم بگیروببند است وزنان خودرابا ان وضعیت که اشاره ای مختصر کردم را جلو ترازخمینی میدانستیم چون ازدنیای بیرون قطع بودیم وبی اطلاع داستان ما باورکنید عین حقیقت را میگویم خیلی خیلی بدترواوضاع وخیمترازسالهای اول انقلاب بود یا روسری یا تو سری با شدت هرچه تمامترده باربدترومتعصب تراز زمان خمینی یعنی سالهای اول انقلاب درایران اجرایی میشد همین برخوردها وسرکوبها باعث شده بود بین افراد کینه ونفرت بوجود بیاید بخصوص اینکه رجوی میگفت مردها نرینه وحشی هستند وزنها ماد یعنی مادینه رام تعریف زن ومرد مجاهد مبارز ورزمنده ازجان گذشته که همه چیزش رابرای نجات مردم گذاشته اند وگلهای سرسبد جامعه وقشراگاه هستند این بود مردها نرینه وحشی که 24 ساعت فکروذهنشون تجاوزوتعدی به سایرین است وزنها هم مادینه های رامی که به هرچیزی تن میدهند برای همین بین زنها نسبت به مردها کینه عجیبی درست کرده بود انقدرعجیب که ما چند نفردرنانوایی مسول زنی داشتیم این زن انقدرنسبت به مردها کینه ای وبد گمان بود که من به انسان بودنش همیشه شک داشتم ادمی بد دهن نسبت به مردها فحاش انهم فحشهای چاله میدانی وناموسی به مردها میداد که درجامعه عادی حتی ازمردها هم ادمی نمی شنید حقیقتش این بود که رجوی وعضدانلو اورا عمدا فرستاده بودند وازاو حمایت همه جانبه میکردند ودراشکاروپنهان تشویق میکردند تا این برخوردها رابا ما بکند وما راسرکوب کندماهم چون زن بود ازطرف دیگربه احترام رجوی وعضدانلو چیزی نمیگفتیم تا اینکه دیگه انقدرشورش رادراورد که دیدم اگربیشترازاین سکوت کنم به فرهنگ وغیرت وشرافت خود توهین میکنم ازطرف دیگررجوی وعضدانلو انرا دلیل برضعف وترس قلمداد وفشاررابیشترخواهند کرد چندبارگزارش نوشتم وحرفها وفحشهایش رابه گوش مسولین رسوندم ولی هرروزبدترشد تهدید به جواب دادن کردم بازروزبعد فحشهای بیشتری نصیبم کرد تا اینکه نشستش رابهم ریختم وروزبعد که امد وشروع به فحاشی کرد بهش گفتم اولا فحشهایی که دراین مدت بما دادی خودت ورهبرت بخصوص مریم رجوی ست دوم زنکه دریده میخواهی با لگد شکمت را پاره وبه گورستان بفرستمت یکباردیگرنزدیک من بشوی هرچی دیدی ازچشم خودت ببین حرام لقمه پست فطرت بی همه چیز اینقدررجوی بلا سرت اورده به این روز فلاکت افتادی ورفتم که گزارش کرده بود منهم گزارش ودرخواست نشست برای رسیدگی کردم دیدند به جاهای باریک کشید فورا اورا بردند ویک نفردیگررا به عنوان مسول اوردند که کمی بهتربود وحداقل فحش نمیداد این یک نمونه ازصدها نمونه را گفتم تا بدانید مناسبات به چه گندی کشیده شده وچقدربین ما وانسانیت بخاطرتفکرات رجوی جدایی افتاده بود وچرابنده به انسان بودن خود ودیگران شک پیدا کرده بودم این رابطه ها یکی دیگرازعواقب وحشتناک وضد انسانی انقلاب ایدئولوژیک بود  .

لینک به قسمت های :

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7 نهم

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s