خاطرات من : قسمت یازدهم

برای جلو گیری ازتاثیرات خاتمی که رجوی به ما میگفت شما خاتمی زده هستید بحث آ 77 را مطرح کرد یعنی امادگی سال 77برای سرنگونی با عراق صحبت وهمان دوازده قرارگاه سابق را دوباره گرفت ونفرات به دوازده قسمت تقسیم وهرکدام به قرارگاههای خود رفتند منهم رفتم بصره مدتی دربصره بودم وگفتند قرارگاه چهارکه درکوت مستقربود میخواهند نانوایی راه اندازی کنند بروانجا ونانوایی راه اندازی کن برگشتم به کوت ومشغول کاردرانجا شدم یک شب نیروهای وابسته به دولت ایران یعنی همان نه بدری ها ودارودسته مالکی یک شب یک مینی کاتوشیا بسمت ما شلیک کردند که ازاسمان قرارگاه عبورکرده ودربیابون زمین خورد من انشب هزارتا فحش به دولت ایران ومزدورانش دادم چون میدونستم برای چند ماه اواره گی رابرای ما بدنبال دارد ما سه ماه شبها دربیابون میخوابیدیم وانواع داستانها وفشارها را داشتیم رجوی منتظربود تا صدای شلیک یک گلوله کلاش درقرارگاهی شنیده شود انرا بهانه میکرد وچهار هزارنفررا بدون تناقض راهی بیابونها وروزگار همه را تیره وتارمیکرد

سه سره شدن ایران از نظررجوی

تحلیل رجوی بعد ازمرگ خمینی وامدن خامنه ای ورییس جمهورشدن رفسنجانی این بود که خمینی مرد ومجاهدین با مریم وانقلاب مریم متولد شدند ورژیم دوسره شد یعنی اینکه قدرت تقسیم شدوخامنه ای نمیتواند مملکت رااداره وتضادهای درونی را حل کند ودرگیری بین غرب پسندان واسلام گرایان وعقب مانده ها شدت پیدا کرده وباعث فروپاشی رژیم میشود دراین رابطه گفت بعد ازخمینی دیگرمرگ برکی بگوییم رفسنجانی وخامنه ای لیاقت انرا ندارند که ما به انها مرگ بگوییم بگذریم ازاینکه علاوه براینکه عقب نشست ومرگ برخامنه ای ورفسنجانی وخاتمی رادوباره راه انداخت وبه شورای نگهبان نامه نوشت ودرخواست برکناری خامنه ای را درسال 84 داشت نظربنده وتحلیل این بود که هرچه رفسنجانی وخامنه ای با هم اختلاف داشته باشند دررابطه با ما مجاهدین بعنوان دشمن شماره یک وبراندازهیچ مخالفتی ندارند ورفسنجانی هرگز خامنه ای را برما ترجیح نمیدهد واگرزمانش برسد هردو انقدربا هم وحدت دارند ویکی میشوند که ده جرثقیل هم نمیتواند انها را ازهم جدا کند زیرا تمامیت رژیم مطرح است انها که باهم رابطه فردی ندارند ورفسنجانی هم هرگزحفظ نظام را رها نخواهد کرد درهمین جا اشاره کنم که با روی کارامدن بیل کلینتون رجوی نامه ای به کلینتون نوشت وکلینتون جواب داد وجواب هم این بود اقای رجوی حرفهای شما دررابطه با رژیم درست است ولی مشگل من روسیه است محتوای نامه نوشته شده چی بود خبرندارم من فقط جواب کلینتون را که درتابلو سالن نصب شده بود خوندم ؛ چه شوروفتورهایی برای جواب دادن کلینتون راه انداختند گزارشی برای خانم مسول محورانزمان نوشتم وگفتم این نامه نشان میده که عملکرد کلینتون برعلیه ما خواهد بود وکلینتون با رژیم بازی رابطه خواهد کرد یعنی همانی که خامنه ای میخواهد واین شوروفتورها بی جهت است فردا اگراتفاقاتی که حتما برخلاف این شورفتورها خواهد بود انوقت جواب نیروها را نمیتوانید بدهید وتاثیرات مخرب تشکیلاتی وروحی وروانی برای نیروها دارد  نامه کلینتون وگزارشم درسال 71 بود وپنج سال قبل ازروی کارامدن خاتمی با این مقدمه وارد دوران خاتمی میشویم

اولین اشتباه رجوی درتحلیل این بود که فکرمیکرد خاتمی برنده نمیشود وخامنه ای رژیم را تک پایه میکند یعنی نمیگذارد خاتمی به ریاست برسد وزیرفشارامریکا میرود

دومین اشتباه رجوی این بود که فکرمیکرد چون کلینتون دمکرات روی کارامده ما با دوران شاه وجیمی کارتر روبرو میشویم ورژیم زیرفشارکلینتون شلاق رابه زمین میگذارد ومثل شاه تن به همه چیزمیدهد وفضای بازسیاسی برجامعه حاکم ورجوی هم مثل 17 نوامبرروسیه به رهبری لنین با یک تظاهرات مسلحانه حرکت ودولت ازهم پاشیده راسرنگون میکند

اشتباه سوم این بود که زمان کارتروزمان شاه رابا امدن کلینتون ورژیم خمینی مقایسه میکرد درصورتی که نه ایران زمان شاه بود ونه امریکا دوران کارتر یک قیاس واین همانی بسیاراشتباه و تحلیلهای بسیارکودکانه

سه محورفوق ازحرفهای خود رجوی ست که خلاصه ومحوربندی کردم که نشان میدهد که چقدرازجامعه ایران دوروسیاستهای جهانی را تشخیص نمیداد وتحلیلهای کودکانه ازاوضاع بخورد نیروها میداد وسیاستهایش را براساس همین حرفها پایه گذاری واستراتژی وتاکتیکها را تنظیم میکرد

 درانزمان گزارشی برای رجوی نوشتم وگفتم قبول دارم که بنده ازخبرها بی اطلاع هستم ونمیتوانم تحلیل درست ارائه بدهم ولی با توجه به اینکه کلینتون درامریکا برسرکارامده بنده برخلاف شما فکرمیکنم ومعتقدم اتفاقا خامنه ای انتخابات را مهندسی کرده وخاتمی رابرای بازی با سیاستهای جهانی روی کارخواهد اورد واین انتخاب صد درصد به زیان ماست

مهندسی خامنه ای به نتیجه رسید وفرد مورد نظرش را ازصندوق بیرون کشید ؛ وارد فریب وبازی جهانی شد وجهانی رابا خودش بمدت هشت سال برد وکارخودش را کرد ورجوی وما را اچمزکرد درچنین شرایطی وتحلیلهای سرتا پا غلط ؛ رجوی نشست گذاشت وبحث سه سره گی رژیم را بمیان کشید وگفت که خامنه ای قبلا با رفسنجانی درگیربود الان رژیمش سه سره شده وباید هم لنگ ولگد رفسنجانی به جان خودرا تحمل کند وهم لنگ ولگد خاتمی را بعد چند روز صحبتهای شبانه روزی نتیجه گرفت که خاتمی جام زهرواخرین رییس جمهوررژیم است ومایه فروپاشی واضمحلال ونابودیست وخامنه ای ازان جان سالم بدرنمیبرد وخاتمی جرعه حیات نیست بعد برگشت ازنشست رجوی گزارش بالا بلندی برای رجوی نوشته وتحلیل خود را برایش شرح دادم درست برخلاف رجوی ورودرروی او نوشتم برخلاف تفکرات وتحلیلهای شما بنده فکرمیکنم خاتمی به رژیم عمربیشترداد وخاتمی نه عامل اضمحلال وفروپاشی بلکه مایه وجرعه حیات رژیم است که همین گزارش وتحلیل ورودررویی با رجوی انقدربرایم گران تمام شد که نپرسید ایزوله بیشترحملات ادامه دارلجن مالی های اشکاروپنهان وانواع مارکها واتهامات که ازهرموضوعی برای اتهامات استفاده میکردن وهدف هم چیزی جزتسلیم وسرکوب وبستن دهان نبود ازدرخواست یک پیچ گوشتی برای انجام کارتا مسایل بالاتراستفاده ومرا میکوبیدند وانواع حرفها را میزدند نشستهای چند ماهه درمقرات طبق معمول وروال همیشگی بعد نشست رجوی شروع شد وداستانهایی داشتیم .  

قبل ازاینکه خاتمی رییس جمهورشود ما مانورها واموزشهایی داشتیم از رزمهای انفرادی تا کلاسهای تکاوری با افسران عراقی تا مانورسیمرغ که هرکدام ماهها وقت وانرژی میبرد وجنگ اعصابها وفشارهای روحی وروانی وجسمی نیروها را روزبروز فرسوده میکرد درگیری های تشکیلاتی ومشکلاتی بوجود میاورد که تماما بیفایده ودردنیای سراب امادگی سرنگونی برملت فشاروارد میکرد ناراحتی وفشارهای روحی وروانی ازاین جهت تاثیرات مخرب روی نیروها میگذاشت که همه میدونستند برای نگه داشتن فضای جنگی ومشغول کردن نیروها درعراق است وهیچ چشم اندازی برای سرنگونی نیست وشرایط سرنگونی برباد رفته است ؛ تمامی زحمات برای کوبیدن برطبل تو خالی وپوشالیست ؛هدف هم فقط وفقط تبلیغاتی ست تا رجوی دردنیای سیاست عرض اندام خودش را بکند پرسروصدا بگوید من انم رستم پهلوان وعرض اندام سیاسی وپوشالی خودش را داشته باشد

خاتمی امد وادای مذاکره با امریکا دراورد وگفتگوی تمدنها را علم وباعث شد امریکا سازمان مجاهدین را درلیست تروریستی خودش گذاشت ؛گفت اینها متحد عراق هستند ودست به کشتارعراقی ها زده اند البته فقط حرف بود وبرای دلخوش کردن خاتمی یک مقدارفشاراورد مثلا دفتردرواشنگتن رابست وگرفتن کمک مالی ازمردم امریکا را ممنوع کرد ولی سازمان وشورا کارهای خودشون را درامریکا واروپا انجام میدادند ؛هیچ وقت امریکا واروپا برای محدود کردن اقدامی نکردند ودستها کاملابازباز بود ونفرات به کنگره وسنای امریکا وپارلمانهای کشورهای اروپایی رفت وامد داشتند وکارسیاسی خود را میکردند فقط اسما تروریست بودند درعمل دوست کشورهای غربی وبهانه ای بدست رجوی داده بود تا تبلیغات خودش رابکند ؛ نیروها را زیرماکزیمم فشارقراردهد ازطرف دیگربا سهل گرفتن وچشم بستن بازی با مجاهدین وشورا را با خاتمی انجام میدادند وما لولو خوره امریکا وصدام شده وکارتی دردست کشورهای غربی وعراق شده بودیم وتمامی مانورها واموزشها وفشارها درکیسه غربی ها میریخت چون هرچقدرقدرت بیشتری داشتیم عراق وغربی ها میتوانستند فشارروی رژیم را بیشترکنند وامتیازبگیرند

درانتخابات مجلس هم دارودسته خاتمی ورفسنجانی پیروزشدند ودست خاتمی برای بازی با غرب بازترشد وکلینتون را بیشترمضحکه سیاستهای خودش کرد ودردرون تشکیلات تاثیرات خودش راداشت نیروها را مایوس ترکرد ؛ خامنه ای هم خط خودش را با خاتمی پیش میبرد ومهندسی خود رااجرا میکرد وروزبروز حاکمیت قوی ترمیشد وما اززوایای مختلف ضعیف تر

برای جلو گیری ازتاثیرات خاتمی که رجوی به ما میگفت شما خاتمی زده هستید بحث آ 77 را مطرح کرد یعنی امادگی سال 77برای سرنگونی با عراق صحبت وهمان دوازده قرارگاه سابق را دوباره گرفت ونفرات به دوازده قسمت تقسیم وهرکدام به قرارگاههای خود رفتند منهم رفتم بصره مدتی دربصره بودم وگفتند قرارگاه چهارکه درکوت مستقربود میخواهند نانوایی راه اندازی کنند بروانجا ونانوایی راه اندازی کن برگشتم به کوت ومشغول کاردرانجا شدم یک شب نیروهای وابسته به دولت ایران یعنی همان نه بدری ها ودارودسته مالکی یک شب یک مینی کاتوشیا بسمت ما شلیک کردند که ازاسمان قرارگاه عبورکرده ودربیابون زمین خورد من انشب هزارتا فحش به دولت ایران ومزدورانش دادم چون میدونستم برای چند ماه اواره گی رابرای ما بدنبال دارد ما سه ماه شبها دربیابون میخوابیدیم وانواع داستانها وفشارها را داشتیم رجوی منتظربود تا صدای شلیک یک گلوله کلاش درقرارگاهی شنیده شود انرا بهانه میکرد وچهار هزارنفررا بدون تناقض راهی بیابونها  وروزگار همه را تیره وتارمیکرد ای کاش فقط خودمون میرفتیم میبایست تمامی میزوصندلی های فلزی سنگین را عصربارمیزدیم دربیابون پهن میکردیم ودوباره صبح جمع وبه قرارگاه برمیگشتیم وهرروز همین داستان را داشتیم هرچقدرمیگفتیم دربیابون نیازبه اینجورچیزها نیست مینشینیم زمین ودو دقیقه غذا میخوریم گوش نمیدادند وتمام هدف ازاین کارها نگه داشتن نیروها درفشاروشرایط جنگی بود وفکراینکه چه بلایی سرنیروها میامد نمیکرد زیرا میگفت شما درانقلاب بمن تعهد خون ونفس داده اید وشما مال خودتون نیستید مال من هستید وهرطورکه بنفع جنبش وجنگ با خمینی باشد رفتارمیکنم چندبارشفاهی وکتبی گفتم اگربا این وضعیت دربیابون بما حمله کنند کشته های زیادی خواهیم داد امنیت درداخل قرارگاه بیشترتامین است یک شلیکی کرده ورفته اند ولی درگوشها همیشه سرب ریخته بودند وهیچ حرفی غیرازحرف رجوی معنی ومفهوم نداشت درحقیقت ما بردگان رام بودیم که خودمون تعهد بردگی داده بودیم ودرعراق هیچ راه پس وپیش نداشتیم ونیروها دراستیصال ودرماندگی تن به شرایطی که رجوی برای ما بوجود میاورد میدادیم ما چندین ماه درگیرنشستهای همین آ77 وامدن خاتمی بودیم وشب وروز غذا خوردن وخوابیدن معلوم نبود که زندگی وروزگارنکبت ما چگونه میگذشت نشست بود  ومجیزگویی عده ای ؛ کتک زدن وفحش به بقیه وکسانی که قبول نداشتند ویا مشکلات دیگرداشتند تحقیربود وتوهین وتف ومشت ولگد تعدادی دراین نشستها دست وپایشون شکست تعدادی کمرشون زیرضربات مشت ولگد دیسک گرفتند ومهره های کمرشون ازبین رفت تعدادی بخاطرضربات به شکم مشکلات روده ومعده پیدا کردند اینهم شیوه ای ازاسلام سیاسی رجوی بود که دم ازانقلابی و ازادی میزد  

لینک به قسمت های :

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s