خاطرات من : قسمت پانزدهم

مریکا که ایران وکویت نبود تمامی سیستم امریکا روی هوایی سواربود نه زمینی بخصوص اینکه ازتجربه بالکان استفاده واولا بمبهای هوشمند ساخته بود ودوم هوایی وزمینی را توسط ماهواره واینترنت وجی پی اس یکی کرده بود یعنی ماهواره هدف میگرفت واشعه پرتاب روی هدف وهواپیما شلیک وبه قلب هدف میخورد این سیستم را درافغانستان تجربه کرده بود ازطرف دیگه با سیستمهای ماهواره هرلحظه فرماندهی درواشنگتن میدونست فلان گردان کجاست در حال انجام چه کاریست وفیلمش را هم میدیدند ودستورات را به خود گردان هم میدادند ووقت وانرژی هدرنمیرفت وبا سریعترین زمان ودقیقترین شیوه کنترل وفرماندهی میشدند وهرگردان هم به سیستم هوایی وصل بودد وهرموقع نیازداشت درخواست پشتیبانی هوایی میکرد ؛ درنظربگیرید با سیستم تلفن قورباغه ای عراق تا میخواستند ازگروهان با گردان تماس بگیرند وسلسله مراتب فرماندهی را طی کنند گروهان امریکایی درجا با اسکادران هوایی تماس وهواپیماهای دراسمان توسط ماهواره بلافاصله گروهان وگردان عراقی را زیربمبهای ده هزارکیلویی ودیزی کاترپانزده هزارکیلویی نابود میکرد

حمله امریکا به عراق

اطلاعاتی بدستم رسیده بود که صدام نشست گذاشته ودرباره دوموضوع با اعضای حزب بعث صحبت کرده بود که همانزمان به اطلاع سازمان رساندم یکی گفته بود شرایط مردم خوب نیست وناراضی هستند وممکن است شورش کنند که خواسته بود فضارا کمی بازوبمردم سخت نگیرند ودوم درباره ما بود که گفته بود گرچه مجاهدین متحد ما هستند ولی بدانید انها ایرانی هستند وباید هواستون به عملکردهای انها درقرارگاههاشون وبیرون باشد وخلاصه خوب کنترلشون کنید ازطرف دیگرچون بنده با نفرات بیرونی سروکارداشتم تماما ازنارضایتی مردم حرف میزدند وحتی دراخرین انتخابات که صدام برگزارکرد اعلام کرد که صد درصد شرکت کردند وصددرصد رای به حزب بعث داده اند که مردم ان رادروغی بزرگ میدانستند یعنی ازدرون بخاطر جنگ با ایران وکویت وتحریم وفشارهای سالیان حزب نارضایتی بسیارگسترده بود درحدی که خود مردم میگفتند اگرحمله شود هیچ کس ازصدام حمایت نمیکند وسرنگون میشود مردم عراق بدلیل بافت عشیرتی وروستایی وقومی وقبیله ای ازنظرفکری انهم بخصوص سیاسی خیلی عقب مونده بودند ودردوران فئودالی زندگی میکردند چون اساسا عراق روی کشاورزی سواربود حتی سران حزب وفرماندهان ارتش همه وهمه یکی ازکارهاشون کشاورزی بود فقط سران تا حدودی مسایل سیاسی را میفهمیدند انهم امیخته به تعصب ومغلطه وعرب گرایی بود وتمامی کارها توسط سران قبایل که زیرنظرخود صدام بودند اداره میشد ازدادگاهها گرفته تا دعواها همه وهمه درقبیله حل وفصل میشد وامنیت روی قبایل سواربود البته قبایل وهرنفرقبیله یک اسلحه داشت ودرخونه نگه داری میکردند اینها راازاین بابت نوشتم تا موضوعات بعدی با اشراف وفهم شرایط اجتماعی و تحلیل درست دنبال شود ؛ درطی سالیان امریکا بوسیله بازرسان انواع جاسوسها را درعراق درست کرده وانها را خریده بود مثلا رییس پارلمان وزیردفاع وزیراطلاعات وامنیت فرمانده هان لشگرها فرمانده سپاه و…درسیستم عراق فرماندهان ارتش وسران دولتی ونمایندگان وسلسله مراتب کشوری همه وهمه اولا خودشون سران قبایل بودند ودوم عضو حزب بعث ؛ خارج ازاین درسیستم لشگری وکشوری به مدارج بالا نمی رسیدند درسیستم قبیله رییس قبیله مشخص میکند نفرات چگونه باشند به بیان دیگر اگررییس قبیله جاسوس باشد همه قبیله جاسوس هستند اگر رییس قبیله جنگ کند همه میجنگند اگرفرارکند همه فرارمیکنند

رفته رفته امریکا و35 کشورکم ویا زیاد همراهی میکردند ونیرو میفرستادند مهم ائتلاف بین المللی بود که امریکا درشورای امنیت وسازمان ملل درست کرده بود که وارد بحث سیاستهای خارجی انها نمیشوم چون خودش داستانهاییست  به عراق گفتند بیا برو کنارودولت را تحویل بده منظورشون به مزدوران خودشون بود یا حمله می کنیم این راهم یاداوری کنم با توجه به شرایط عراق کاردرست این بود که خودش کنارمیرفت چون انها فقط خواستاراین بودند که صدام رییس جمهورنباشد ولی حزب بعث وارتش دست نخورده درقدرت بمانند ولی زیرنظرامریکا قراربگیرند مثل زمان شاه خودمون درایران ولی صدام قبول نکرد دلیل هم این بود که

اولا فکرمیکرد امریکا وائتلاف ازنیروی زمینی او میترسند ووارد جنگ نمیشوند وبلوف میزنند

دوم فکرمیکرد اگرقبایل را تماما مسلح کند درجنگ زمینی پیروز است زیرا امریکایی ها راجنگجو نمیدانست ودوم انها بیگانه وبه زمین مسلط نبودند غافل ازاینکه زمان ماهواره وسایبراست نه زمان خلیفه سوم زمین را تماما هزارباربا عکسوفیلم نگاه میکنند

سوم ازنظرنظامی اشتباهات اساسی داشت وازتجربه جنگ بالکان وافغانستان درس نگرفته بود وفکرمیکرد با اردن میخواهد بجنگد

چهارم تمامی سیتمهای پدافندی وافندی وموشکها را ازاو گرفته بودند وسیستمهای باقیمانده قدیمی وفرسوده بودند

پنجم امریکا که ایران وکویت نبود تمامی سیستم امریکا روی هوایی سواربود نه زمینی بخصوص اینکه ازتجربه بالکان استفاده واولا بمبهای هوشمند ساخته بود ودوم هوایی وزمینی را توسط ماهواره واینترنت وجی پی اس یکی کرده بود یعنی ماهواره هدف میگرفت واشعه پرتاب روی هدف وهواپیما شلیک وبه قلب هدف میخورد این سیستم را درافغانستان تجربه کرده بود ازطرف دیگه با سیستمهای ماهواره هرلحظه فرماندهی درواشنگتن میدونست فلان گردان کجاست در حال انجام چه کاریست وفیلمش را هم میدیدند ودستورات را به خود گردان هم میدادند ووقت وانرژی هدرنمیرفت وبا سریعترین زمان ودقیقترین شیوه کنترل وفرماندهی میشدند وهرگردان هم به سیستم هوایی وصل بودد وهرموقع نیازداشت درخواست پشتیبانی هوایی میکرد ؛ درنظربگیرید با سیستم تلفن قورباغه ای عراق تا میخواستند ازگروهان با گردان تماس بگیرند وسلسله مراتب فرماندهی را طی کنند گروهان امریکایی درجا با اسکادران هوایی تماس وهواپیماهای دراسمان توسط ماهواره بلافاصله گروهان وگردان عراقی را زیربمبهای ده هزارکیلویی ودیزی کاترپانزده هزارکیلویی نابود میکرد

ششم صدام فضای بین المللی که برعلیه او چرخیده بود را درنظرنمیگرفت

 لینک به قسمت های :

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s