خاطرات من : قسمت شانزدهم

ـ مریم عضدانلو را مخفیانه بدون اینکه نفرات درجریان باشند را با تعدادی درحد سیصد نفرازمسولین را به فرانسه فرستاد اسمش کارسیاسی ودفاع ازارتش بود ولی واقعیت این بود که رجوی انها را ازصحنه جنگ بیرون کشید تا بتواند اینده اش را تضمین کند….نقشه پادگانها ومختصات انها همراه فیلم ومختصات استقراریکانها ی مستقردرخط جبهه وجنگی همه وهمه را هم به سازمان ملل دادند وهم امریکا که بدانند ما درکجا مستقرهستیم وبه امریکا هم پیام دادند که ما با شما کاری نداریم هدف ما جنگ با رژیم خمینی ست….

وضعیت عراق را توضیح دادم ببینیم وضعیت ما وتفکرات رجوی دران مرحله چی بود رجوی نشست عمومی درباقرزاده گذاشت دران نشست گفت

 اول : انچیزی که صحنه را تعغیرمیدهد هوایی نیست وزمین است که زمین دردست عراق است همین جمله برای من مشخص کرد که رجوی مثل صدام قدرت هوایی امریکا را درک نکرده ومثل صدام ازتجربه بالکان وافغانستان هیچ درسی نگرفته واساسا فهم نکرده است

دوم :عزت ابراهیم بمن گفت ما هفت میلیون نفررا بسیج کردیم وقصد داریم 500هزارامریکایی را دردروازه های بغداد بکشیم یعنی حرفی رویایی ویاوه که هیچ واقعیتی ندارد امریکا 130هزارنفروارد کرد چطوری عراق میخواهد این همه سربازامریکایی بکشد جای سوال دارد

سوم : رجوی هم مثل صدام فکرمیکرد تکرارداستان ویتنام است درصورتی که ازنظرشرایط سیاست جهانی وجغرافیایی عراق با ویتنام هیچ همخوانی ندارد

چهار: درزمان ویتنام انقلابات مارکسیستی جهانی شده ونیمی ازجهان کمونیست شده بودند وشوروی ؛ چین ؛ کوبا ؛ امریکای لاتین ؛ اروپای شرقی ؛ همه وهمه ازوویتنام حمایت میکردند صدام چنین شرایطی را نداشت کمونیست کمرش شکسته وشوروی فروپاشیده وبه 18 کشورتجزیه شده وصدام هم منفورشده درشورای امنیت وسازمان ملل محکوم وازسیاستهای جهانی اورا حذف کرده اند شوروی وچین درشورای امنیت ازامریکا حمایت وقطعنامه بند هفت برعلیه عراق که همان حمله نظامی بود را تصویب کرده اند

پنج : افراد عادی جامعه وروستایی که نیروی نظامی نیست تظاهرات خیابونی که نمیخواهد برود با کدام تاکتیک وسازماندهی وانسجام میخواهد چند میلیون ادم را بکاربگیرد درضمن نیروی عادی جامعه اسیرتعادل قواست اگرکوچکترین فشاری بیاید وچماق بالابرود وبمب برسرش فرود بیاید فرارمیکند

ـ صدام برای رجوی پیام فرستاده بود که ایا با ما با امریکا میجنگی یا نه که گفت به صدام گفته ام ما جنگی با امریکا نداریم مشگل ما خمینی ست

ـ گفت ماهم بسمت مرز میرویم واماده برای رفتن به ایران میشویم

ـ گفت اگرامریکا مارابمباران ویا موشک به اشرف بزند وارد جنگ با امریکا میشویم

ـ حرفهای بیان شده کاملا مشخص بود که دردستگاه صدام ومثل او فکرمیکند

 موارد فوق مهمترین حرفهایی بود که دران نشست مطرح شد بعد هم مراسم عاشورا برگزارشد ودرپایان به هرفردی یک پرچم قرمز که نماد عاشورابود به افراد داد یعنی اینکه باید پرچم سرخ بدست بگیریم وما به پادگانهای خودمون برگشتیم

ـ بعد برگشت ما وارد اماده سازی ها شدیم سنگرها واشیانه ها ی زرهی وخودروها ساخته شد خاکریزها زده شد ما درقسمت نفت شهرمنطقه خودمون بودیم کسانی که درجلولا بودند درانطرف خط بستند

 ـ پادگانهای جنوب یعنی بصره ؛ الاماره ؛ کوت ؛ به اشرف نقل مکان کردند

ـ نقشه پادگانها ومختصات انها همراه فیلم ومختصات استقراریکانها ی مستقردرخط جبهه وجنگی همه وهمه را هم به سازمان ملل دادند وهم امریکا که بدانند ما درکجا مستقرهستیم وبه امریکا هم پیام دادند که ما با شما کاری نداریم هدف ما جنگ با رژیم خمینی ست

ـ مریم عضدانلو را مخفیانه بدون اینکه نفرات درجریان باشند را با تعدادی درحد سیصد نفرازمسولین را به فرانسه فرستاد اسمش کارسیاسی ودفاع ازارتش بود ولی واقعیت این بود که رجوی انها را ازصحنه جنگ بیرون کشید تا بتواند اینده اش را تضمین کند

ـ دراین مدت من کلیه کارها ومسولیتهایم را تحویل نفرات دیگرداده وبرای اماده سازی الزامات جنگی ازامبولانس گرفته تا توالت وحمامهای سیارونصب روی ماشین والزامات اب وغذا واشپزی ونانوایی وامثالهم رفتم 

ـ یک گزارش بسیارطولانی درحد 15 صفحه برای رجوی نوشتم ونظرات وتحلیل خود رابرایش فرستادم 

شرم از نگاه بلبل بی دل نمیکنید…که ازهجرگل نوای فغانش به حنجراست

ازانزمان که ائینه گردان شب شدید…ائینه دل ازدم دوران مکدراست

فردایتان چکیده امروز زندگیست ..امروزتان طلیعه فردای محشراست

وقتی که تیغ کینه سرعشق رابرید …وقتی حدیث دردبرایم مکدراست

وقتی ازچنگ شوم زمان مرگ میچکد…وقتی دل سیاه زمین جای گوهراست

وقتی بها روصله ناجورفصلهاست…وقتی تبرمدافع حق صنوبراست

وقتی بدادگاه عدالت طناب دار…برصدرمی نشیند وقاضی وداوراست

وقتی که طراوت چمن ازاشک ابرهاست…وقتی که نقش خون بدل ما مصوراست

وقتی که نوح کشتی خودرابخون نشاند… وقتی که مارمعجزه یک پیمبراست

وقتی که برخلاف تمام فسانه ها …امروز شعله مسلخ سرخ سمندراست

ازمن مخواه شعرترای بی خبرزدرد…شعری که ازان خون نچکد ننگ دفتراست

بعضی ازمحورهای مهم گزارشی که برای رجوی نوشتم بقرارزیربود

ـ دراین جنگ زمین تعیین کننده نیست وانکه مشخص میکند هوایی ست واینهم ازتجربه بالکان وافغانستان است

ـ شرایط عراق مثل ویتنام نیست ومردم عراق بدلیل تحریم وگرسنگی ازحاکمیت بیزاروقطعا با دولت همکاری نخواهند کرد

ـ سیستم عراق قبیله ای ورهبر قبیله مشخص میکند اگررهبرقبیله کناربکشد تمام افراد ان قبیله ازصحنه جنگ فرارخواهند کرد ازانجایی که ارتش عراق وفرماندهی قبیله ای ست وفرماندهان ومدیران را امریکا ازقبل خریده است درحین جنگ برعلیه دولت قیام خواهند کرد واطلاعات را به دشمنان خودشون میدهند

ـ هفت میلیون ادم مسلح به اندازه هزارسربازهم ارزش نداردونباید دل به این مسایل خوش کرد صدام حتما سرنگون خواهد شد

ـ امریکا درزد وبند با حاکمیت که شدیدا به ان نیازدارد حتما بما حمله خواهد کرد وباید منتظربمباران گسترده امریکا باشیم ولی امریکا دردوجبهه خودرادرگیرنخواهد کرد وبعد ازسرنگونی حتما ما را بمباران میکند اولا برای اینکه به تعهد خودش با ایران عمل کند حتی خیلی جزیی ودوم زمین گیرکردن ما ونگه داری ما درعراق واستفاده بعنوان کارت برعلیه رژیم

ـ با سرنگونی صدام با توجه به تجربه جنگ کویت قطعا رژیم توسط عوامل خودش مثل شیعیان وکردها بما حمله خواهد کرد وازدوجبهه مورد تعرض قرارخواهیم گرفت  

ـ راه حل درست رفتن وحمله ما به ایران است انهم زمانی که امریکا با صدام درحال جنگ است یعنی همان دوسه روز اول جنگ باید به ایران برویم یا پیروزیا کشته شدن بنفع ماست

ـ دراین جنگ ایران حتما با نفراتش وارد خواهد شد ودولت رابه دلیل جمعیت بالای شیعه بدست خواهد گرفت حداقل عراق بین امریکا ورژیم پنجاه پنجاه خواهد شد

اگردرعراق بمانیم ما که توان جنگ با امریکا نداریم درنتیجه ماراخلع سلاح خواهند کرد اگرکاری با لیست تروریستی که دران قرارداریم نداشته باشند وبه زندان وامثالهم نبرند مارادراشرف جمع وکنترل خواهند کرد درحقیقت درزندان بزرگ خواهند انداخت

با اشراف به اینکه بضررم است گزارش رافرستادم بعد مدتی تقریبا دوهفته به جنگ رجوی نشستی برای ما دراشرف گذاشت یعنی با فرماندهان ومسولین سازمان دران نشست رجوی دو موضوع را مطرح کرد

 یک اینکه صدام دراین جنگ سرنگون خواهد شد ؛ دوم جواب مرا دران نشست داد وگفت کسانی که میگویند عراق پنجاه پنجاه خواهد شد مزخرفات می بافند چرندیات میگویند امریکا هرگز عراق را تحویل رژیم نخواهد داد

سه روزبه جنگ هم دوباره ماراخواست وشبانه ما ازپادگان خود به اشرف رفتیم چندساعتی نشست بود که اخرین اماده سازی ها واینکه مواظب خواهرانتون باشید وممکن است خواهرانتون نباشند وخود اوضاع را کنترل کنید  اخرین رهنمودها راداد ورفت وما هم نزدیک صبح ازنشست خارج ومستقیم به پادگانهای خود رفتیم وهمان روزافتاب که غروب کرد ازپادگانها خارج وبه خط مقدم پیش بقیه رفتیم وجنگ شروع شد

لینک به قسمت های :

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d8%a

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s