قسمت دوم : چراسعادتی وصیت نامه را به رجوی ننوشت

رجوی گفت خاتمی اخرین رییس جمهوراست چرا این حرف را انزمان زد ؟ می بینیم بلافاصله قتلهای زنجیره ای توسط سعید امامی شروع میشود ومجاهدین لاجوردی وصیاد شیرازی وتعدادی را ترور میکنند وخمپاره وموشک زدنها را انجام میدهند چه رابطه ای بین حرف وعمل رجوی وقتلهای زنجیره ای وجود دارد ؟ بدون رابطه هستند خیر، درضمن دربعضی ازکلیپها قتل بختیاروقاسملو وقتلهای خارج ازکشوری را هم منتسب به همین تیمها ورابطه ها میدانند یعنی سعید امامی حجاریان ومجاهدین ، درجریان 88 بازدست همینها درکاراست درداخل اشوب انتخابات ورجوی با نامه نویسی به شورای نگهبان ازموسوی وکروبی حمایت میکند وخواهان دادن امتیازبه رفسنجانی ست ،

قسمت دوم : چراسعادتی وصیت نامه را به رجوی ننوشت

چند ده ساعت سخنرانی وکلیپ گوش داده ودیدم که نتیجه انرابصورت سوالی وخیلی مختصربیان می کنم شاید که روزی رهبری سازمان مجاهدین پاسخ سوالات رابدهد وشفاف سازی کند که نخواهد کرداززمان شاه واززندان اوین شروع میکنم

پرویزثابتی معرف حضورهمه هست مهره صهیونیزم وامریکاوچشم محمد رضا شاه وتقریبا همه کاره اطلاعات وامنیت ایران خودش گفت دوازده ماده را ما تدوین وبدست رجوی دادیم تا پیش ببرد ودرجای دیگرمیگوید ما نفرات را جذب ودستورمیدادیم که درهمان سازمان خود کارکرده وخط را پیش ببرند دراین برهه ما با چهارچهره روبرو میشویم مرتضی الویری وتقی شهرام ومسعود رجوی وموسی خیابانی که مرتضی الویری غیرمستقیم به همکاری با ساواک بارها اذعان میکند علاوه بردوازده ماده رجوی که ثابتی گفت ما انها را نوشته وبه رجوی دادیم تا خط را پیش ببرد خود رجوی یک باردرنشست ازدهانش دررفت وگفت با منوچهری چلو کباب خوردم وثابتی میگوید ما تقی شهرام رابرای انحراف درسازمان مجاهدین فرستادیم

سوالات

صحبتهای شبانه روزی الویری با رجوی وبحثهای انها حول چه مسایلی وچه رابطه ای بین انها بود درصورتی که الویری جزجناح اخوندها بوده است ؟ چرا رجوی را سران ساواک به عنوان نماینده زندانیان سیاسی  برای سخنرانی برای جمعیت حاضر به پشت بام میفرستد؟ مگرنماینده زندانیان را ساواک باید مشخص کند رهبرسازی ساواک ازداخل زندان برای چی بودوچه خطی رادراینده میخواستند پیش ببرند ؟ کیانوری میگوید فرقان را درزمان شاه ساواک درست کرد وما میدونیم کی مسول درست کردن فرقان بود الویری میگوید زمان شاه ما به فرقان درنشرونگهداری کتب واثارکمک میکردیم درانزمان گودرزی چهارده پانزده ساله بوده رابطه گلزاده غفوری ومحمد ملکی با فرقان وحسام الدین اشنا چه بوده ؟ رابطه مجاهدین با گلزاده غفوری ومحمد ملکی چه بوده والان با ملکی چیست ؟ ایا فرقان را گلزاده غفوری ومحمد ملکی والویری با پشتیبانی ساواک بوجود نیاوردند که رجوی هم با انها رابطه دارد ؟ شش ماه به انقلاب ثابتی ازکشورفرارمیکند وروز 12 بهمن یعنی ده روزبه پیروزی انقلاب سعید حجاریان جواد قدیری وکشمیری والویری ومحسن سازگارا وپنج نفردیگرکه درهمین طیف هستند به رکن دو ارتش که اطلاعات ارتش بوده وساواک حمله وتوسط مردم ان دومکان اطلاعاتی را تسخیرواسناد را می برند اسناد کجا رفت وبرای چه کاری بردند ؟ ازلو رفتن چه اسنادی می ترسیدند وجلوگیری کردند ؟جلولورفتن چه شبکه هایی را گرفتند؟  کشمیری بمب گذارریاست جمهوری ونفرمجاهدین بود که هنوز معلوم نیست کجاست وجواد قدیری الان درالبانی ودربین مجاهدین است رابطه کشمیری وقدیری با سعید حجاریان والویری وسازگاراچیست ؟ که همه انها درپستهای کلیدی قرارمی گیرند دراین مرحله سعید امامی توسط سعید حجاریان به وزارت اطلاعات وارد میشود کسی که ازامریکا امده وخانواده یهودی ومهره صهیونیزم وجاسوس سیا هستند ، فرقان دست به ترور میزند وگودرزی که دراین زمان طلبه 17 ساله است دربازجویی میگوید من اصلا درجریان ترور مطهری نبودم وخبرنداشتم فقط ازروزنامه ها شنیدم کسان دیگری دستوردادند یعنی گودرزی فقط مترسک رهبر بوده ایا همین گلزاده غفوری وملکی والویری وازبیرون دستورندادند ورجوی هیچ نقشی دران نداشته ؟ ایا بنام فرقان ترورهاانجام نشد درصورتی که هیچ ارتباطی با فرقان نداشته است نمیدونم؟جلوترکه میرویم کلاهی دربمب گذاری بهشتی را میکشد (درباره بهشتی جداگونه می نویسم) کشمیری رجایی وباهنررا که درجریان بمب گذاری دفترحزب جمهوری وریاست جمهوری قدیری  دست دارد که یکی ازمتهمان بهزاد نبوی ست که امروزه پدرخوانده مافیای خودرو است چه کسی بهزاد نبوی را ازاعدام نجات ودرمیبرد هاشمی رفسنجانی جلو گیری میکند ونمی گذارد چرا چون بهزاد نبوی معرف خیلی ازاینها بوده است ، کارشناسان گفته اند بخاطردقت ومهارت ساخت بمب ومحل کارگذاری وطراحی نمیتواند کارمجاهدین باشد اینها توسط دولت با امکانات گسترده اطلاعاتی انجام شده ومجاهدین فقط مجری ان بوده اند مجاهدین ازکجا دستورمی گرفته اند ؟ ریل که میگوید صهیونیزم وامریکا پشت قضیه است ، ایا بمب گذاری ها وخطوخطوط ان توسط پرویزثابتی به اینها ازبیرون داده نمیشده است ؟ هدف هم مشخص است بهم ریختن انقلاب ونابودی ان است ، جنگ هم که با پشتیبانی کشورهای غربی توسط صدام تحمیل میشود یعنی جنگ خارجی وجنگهای داخلی ازفرقان تا مجاهدین ازبیرون هدایت میشود ، وقتی خاتمی امد رجوی گفت خاتمی اخرین رییس جمهوراست چرا این حرف را انزمان زد ؟ می بینیم بلافاصله قتلهای زنجیره ای توسط سعید امامی شروع میشود ومجاهدین لاجوردی وصیاد شیرازی وتعدادی را ترور میکنند وخمپاره وموشک زدنها را انجام میدهند چه رابطه ای بین حرف وعمل رجوی وقتلهای زنجیره ای وجود دارد ؟ بدون رابطه هستند خیر، درضمن دربعضی ازکلیپها قتل بختیاروقاسملو وقتلهای خارج ازکشوری را هم منتسب به همین تیمها ورابطه ها میدانند یعنی سعید امامی حجاریان ومجاهدین ، درجریان 88 بازدست همینها درکاراست درداخل اشوب انتخابات ورجوی با نامه نویسی به شورای نگهبان ازموسوی وکروبی حمایت میکند وخواهان دادن امتیازبه رفسنجانی ست ، درسال 98 روحانی بنزین گران میکند ومجاهدین اتش زدن را خودشون گفتند کانونهای شورشی ما بودند یعنی باز همین تیم وهمین باند ، درجریان محیط زیست که انرا بزرگترین شبکه نفوذ نامگذاری شده مجاهدین  حمایت سیاسی میکنند ، همه اینها را نوشتم که ببینیم ازروز اول یعنی اززمان شاه رد پای پرویزثابتی وسیا وموساد دردرون مجاهدین وشکل گیری ان بعد ضربات به کادرمرکزی ورهبری ان چه با تقی شهرام وضربات بیرون وچه با شکل گیری مجد د توسط رجوی دیده میشود که درجا جای تحولات کشورهمین رد پا با جریان اصلاح طلبان وهماهنگی باز نمایان است وامروز هم که رابطه مجاهدین با امریکا واسراییل وعربستان برکسی پوشیده نیست ودرخاطرات ونوشتارهای جدا گونه شکل گیری را دراشرف یاد اوری کرده ام ؛ وقتی این موارد را دنبال میکنیم پی به این میبریم که چرا سعادتی وصیت نامه را به رجوی ننوشت وهشدارغلطیدن دردامن امپریالیسم را داد ، حال میرویم روی خود سعادتی ایا سعادتی درزندان دچارتعغیروتحولات شد ؟ هرگز، او بعنوان کادرمرکزی درجریان تمام شکل گیری ها بوده است چه درداخل زندان درزمان شاه وچه دربیرون زیرا که خودش راهم درزمان رد وبدل کردن اسناد کشوربه دبیراول سفارت شوروی دستگیرکردند ، سعادتی میگوید من مسولیت خود را انجام وحجت راتمام کردم ازنظربنده اینطورنیست اتفاقا هیچ گونه مسولیت خود را انجام نداده است چون با شناختی که داشته ودرجریان بوده وبه هشداربسنده کرده اگرخود رادربرابرکشوروملت مسول میدانست وبا شاخص منافع ملی وارد میشد دقیقا می باید می امد وهمان سال 58 و59 وحداقل درابتدای سال 60 وقبل ازشروع جنگهای داخلی همه چیز را میگفت ونمی گذاشت کشوروارد جنگهای داخلی بشود واین همه بلا برسرملت ومردم بیاید دست به افشا گری میزد که تعصبات کورودردام تفکرات احمقانه سازمانی گرفتاراست ونمیتواند خودراازاین گرفتاری وتعصبات کوروجاهلانه نجات داده وحقایق را بیان وجلو این همه کشتاروهزینه های سیاسی ونابودی ملت را بگیرد ، فقط دردقایق پایانی عمر برای رهایی خود ازتناقضات  وصیت نامه را سرپوشیده وفقط بعنوان هشدار که انهم دراینده اتفاق خواهد افتاد میخواهد حل کند  ایا شریک جرم است بله شریک جرم است مثل خود بنده که به اندازه وجایگاه خودم ومیزان نقشی که داشتم مقصرم  هرکس طوری ، خمینی درجایگاه خودش سعادتی درحد خود رجوی همین طوروبنده وهرکس مثل بنده بوده همین طورهمه ما مقصر رسیدن کشوربه نقطه امروزی هستیم وما مجاهدین دیروز وانهایی که دردرون اینها هستند باید بگویم متاسفانه درمیزبیگانه بازی کردیم ودردام انها بودیم البته رهبران دردام نیستند بلکه خود انها هستند ، فقط شهامت وشجاعت میخواهد که ادمی بیاید وتیزومشخص وروشن جلو هفت میلیارانسان بگوید بله اشتباه کردم مقصرم وجواب عمل خود را دراینده درپیشگاه خدای خود بدهد پذیرش اشتباه امروز کمک بسیاربزرگی به ادمی میکند وادمی را ابدیده وتوانمند میکند که با ظرفیت بسیاربتواند درپیشگاه خدای خود ایستاده وسینه سپرکند وبگوید بله من این کارها را کردم وجرمش را هم میپذیرم وتصمیم با توست واینگونه رابطه با خدای خود چه دراین جهان وچه درجهان دیگری رابطه درست است وقتی ادمی نمیتواند وبه ان مرحله ازتکامل فکری نرسیده دران جهان که بنده معتقدم ادامه حرکت بسمت خداگونگی ست ونه ایستایی که بحثهای فلسفی جداگونه است بازعقب است وچگونه میخواهد جواب بدهد ؟  

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s