خاطرات من : قسمت بیستم

کاربجایی رسیده بود که رجوی برای فرماندهان امریکایی مراسم میگذاشت مثلا مراسم روز ملی امریکا ویا مراسمهایی ازاین قبیل درعید نوروز مثلا سالگرد سازمان وووکه دراین مراسمها برای انها غذاهای ایرانی وامریکایی درست میکرد بزم انها را اماده میکرد برای انها رقص های ایرانی وخارجی واهنگهای زنده اجرا میکرد زنها ودختران جوان را پنهانی برای رقصیدن برای انها میبرد وخلاصه انواع کارها برای رابطه نزدیکترواینکه دل امریکا رابدست بیاورد انجام میداد به ژنرالها خدماتی بعنوان رشوه درامریکا میداد مثلا پول به خانواده وخرید هدیه ودرست کردن هدیه دراشرف وتحویل دادن وپول بخاطرسخنرانی ها وانواع واقسام ترفندها رابکارمیبردیکی ازکارهایی که کرد این بود اوبا حزب بعث رابطه داشت حزب بعث وطرفداران صدام بعد سرنگونی وارد خط وجنگ مسلحانه شده واسمش را گذاشتند مقاومت دربرابر اشغالگری

کاربجایی رسیده بود که رجوی برای فرماندهان امریکایی مراسم میگذاشت مثلا مراسم روز ملی امریکا ویا مراسمهایی ازاین قبیل درعید نوروز مثلا سالگرد سازمان وووکه دراین مراسمها برای انها غذاهای ایرانی وامریکایی درست میکرد بزم انها را اماده میکرد برای انها رقص های ایرانی وخارجی واهنگهای زنده اجرا میکرد زنها ودختران جوان را پنهانی برای رقصیدن برای انها میبرد وخلاصه انواع کارها برای رابطه نزدیکترواینکه دل امریکا رابدست بیاورد انجام میداد به ژنرالها خدماتی بعنوان رشوه درامریکا میداد مثلا پول به خانواده وخرید هدیه ودرست کردن هدیه دراشرف وتحویل دادن وپول بخاطرسخنرانی ها وانواع واقسام ترفندها رابکارمیبردیکی ازکارهایی که کرد این بود اوبا حزب بعث رابطه داشت حزب بعث وطرفداران صدام بعد سرنگونی وارد خط وجنگ مسلحانه شده واسمش را گذاشتند مقاومت دربرابر اشغالگری ازانجایی که ایران نفوذ زیادی درعراق داشت رجوی امد بین مقاومت عراق با اشغالگری واشغالگررابطه برقرارکردیعنی گفت راه درست جنگ با ایران است ودشمن ما وعراق وامریکا رژیم خمینی ست پس برای پس زدن اوباید باهم برعلیه رژیم متحد بشویم ونشستهایی گذاشت بنام نشستهای سه جانبه یعنی بین سنی های عراق وامریکا ومجاهدین ؛ که دراین وسط چند عمل صورت گرفت

ـ مقاومت وجنگ با اشغالگررا نامشروع کرد

ـ بین امریکا وسنی ها دوستی بوجود اورد وعملا جنگ با اشغالگری رابه حاشیه برد وامریکا را ازکشته شدن وباتلاق عراق درانمرحله نجات داد

ـ انرژیها وامکانات رابرعلیه ایران بسیج وتظاهراتهای گسترده درعراق راه انداخت

ـ امریکا راازفشارسنی ها نجات داد

ـ دریک جمله سنی ها را درسبد امریکا ریخت وبنفع امریکا وتداوم اشغالگری قدم برداشت

ـ برعلیه دولت عراق موضع گرفت
این عملکرد چند عواقب داشت

ـ با امدن سنی ها بسمت امریکا ؛ امریکا به انها کمک تسلیحاتی کرد وسازماندهی واموزش داد وبعنوان مزدورخودش بکارگرفت نیرویی که تا دیروزبا امریکا میجنگید رجوی انها راتبدیل به مزدوران ونیروی جنگی امریکا درعراق کرد که ازدل ان داعش بیرون امد

ـ باعث شد دولت عراق دشمن ما بشود که بعدا دست به کشتارما زد

ـ جنگ داخلی درعراق شروع شد

درجنگهایی که با تحریک رجوی ازیک طرف وتحریک امریکا ازطرف دیگرشروع شد خیلی ها کشته شدند خیلی ها اواره شدند کشته ها انقدرزیاد بود که جسدها را گربه ها وسگها وموشها میخوردند بخاطرهمین مردم ازدست حیوانات تنهایی نمیتوانستند به بیرون بروند چون حیوانات درخیابونها به مردم حمله وانها را پاره وزخمی ویا میخوردند با سرادمها بچه ها درکوچه وخیابون فوتبال بازی میکردند قبایل بجان هم افتادند  ، شکاف مذهبی بیشتروجنگها بخود شکل مذهبی گرفت مثلا دریک مورد که مشاوررجوی تعریف کرد گفت سنی ها دیشب 30 نفرازمجلس اعلایی ها را سربریده اند ونیروهای رژیم را دارند ازبین میبرند بمب گذاریها شروع شد سنی ها برعلیه شیعه ها وبلعکس وشیعه ها برعلیه امریکایی ها که باعث شد

ـ امریکا درجنگ با عراق فقط هشتاد کشته داد که اکثرانها هم براثرحادثه تصادف وسقوط هلی کوپتربود ولی وقتی بمب گذاری ها برعلیه امریکا شروع شد امریکا با بمبهای کنارجاده ای وحملات انتحاری نزدیک به پنج هزارکشته و21هزارمجروح ومعلول داد

ـ دولت حملاتش به سنی ها را شروع وانها را سرکوب کرد
ـ امریکا مجبورشد به اسم قرارداد امنیتی پا به فرا بگذارد ودرخلا قدرت ، شیعیان کل عراق را بلعیدند

ـ بیکاری وفحشا ودزدی وادمکشی وانتقامهای شخصی وقبیله ای وفسادهای دولتی وانواع بلایای اجتماعی درعراق رشد وحشتناکی داشت چقدر کودکان یتیم شدند چقدرزنها بی سرپرست با کودکان خردسال موندند وچقدرخرابی بوجود امد بهداشت به زیرصفررسید سیستمهای اب وفاضلابها ازبین رفت مردم به انواع بیماریها گرفتاروفوت کردند بخاطربمباران فسفر وگلوله های الوده به اورانیوم باعث بروز انواع بیماریهای ناشناخته وکشتارملت شد چقدرکودکان ناقص الخلقه بدنیا امدند وچه تعداد ادمها بیماری های روانی گرفتند بماند مردها قبل ازبیرون امدن ازخونه با خانواده اخرین دیداررا میکردند خلاصه اوضاع وحشتناک وملت نابود شدند  

سیاستهای رجوی درعراق بعد صدام

درزمان صدام سازمان مجاهدین قدرت زیادی درعراق داشت که انهم مدیون حمایتهای صدام بود البته حمایت صدام هم محض رضای خدا نبود ومنافع کشورخودرا دنبال میکرد

ـ نیرویی دربرابرایران بود که صدام ازان استفاده میکرد مثلا هروقت مذاکراتش با ایران به بن بست میرسید راه راباز واجازه میداد درایران عملیات انجام بدهیم وهروقت با ایران مذاکراتش پیش میرفت راه را می بست ولی درکلیت ما ازادی عمل زیادی داشتیم وبا تانک وتوپ ازخیابونهای بغداد عبور میکردیم وکلیه نفرات مسلح وارد شهرهای عراق میشدند که هیچ کشوری اجازه چنین ازادی عملی را نمیداد ازطرف دیگربا دعوت از سران قبایل وفرماندهان ارتش وسران حزب بعث برای صرف غذا خیلی زیاد بود وبه انها هدیه های زیادی میداد استانداران را میخرید ودستش بازبازبود

ـ مجاهدین را درکنارخود میدید که درهرجنگی برعلیه ایران درکنارصدام قراردارد

ـ نیرویی بود که اطلاعت نظامی وحیاتی به صدام میداد
ـ نیرویی بود که علاوه براطلاعات ازمخالفین صدام جلو انها درعراق می ایستاد مثلا وقتی ما به جنوب رفتیم نیروهای مخالف درعراق که ناامنی بوجود اورده وروزها جاده ها دست عراق بود وازعصردست انها می افتاد وامنیت نیروهایش درخطربود امنیت برقرارکرد

ـ چون رجوی مخالفین عراق را مهره های ایران میدید هم شیعیان مثل مجلس اعلا وامثالهم هم کردهای طالبانی وقتی شلوغ میکردند وکوچکترین تعرضی بما میکردند به انها حمله وقلع وقمع میکردیم

ـ چون با بارزانی رابطه داشت انها رابه سمت صدام کشید ومقابل طالبانی وایران قرارداد درجریان حمله بارزانی به سلیمانیه وفرار طالبانی که دوروز بعد ایران حمله وسلیمانیه را ازچنگ بارزانی دراورد درهمین روابط کارمیکردند

ـ عراق تحریم بود وعراق نفتش را به رجوی میداد واو هم به بارزانی وازکردستان یا به ایران میرفت ویا به ترکیه وما به ازاء مواد غذایی وارد میشد

موارد فوق منفعت رجوی برای عراق بود وهروقت هم احساس خطرمیکرد بلافاصله دستورتوقف میداد

اما وقتی صدام سرنگون شد دست بازی وجولان درعراق ازبین رفت ومحصوردراشرف شدیم دراین میان امریکا علاوی ودارودسته را ازانگلیس وامریکا وفرانسه جمع وبقدرت رساند وعلاوی هم برعلیه ایران با مجاهدین همکاری میکرد

چرا اینطورشد بخاطر این بود که

 اولا جورج بوش دربالای ناوگان جنگی امریکا پایان جنگ را اعلام وپیروزی را به ملت امریکا وهم پیمانان تبریک گفت

دوم ایران را جزمحورشرارت قرارداد درحقیقت امریکا مثل افغانستان که ایران همکاری کرده بود ودرجریان عراق قراردادهایی با ایران داشت پشت کرد وراه خیانت پیش گرفت ورجوی فکرکرد که بوش به ایران حمله میکند بهمین دلیل همکاری تام وتمام با امریکا داشت هم با پنتاگون درعراق وهم وزارت خارجه درامریکا وهم با دولت علاوی

علاوی نخست وزیربود وانتخابات عراق نزدیک ؛ رجوی ازعلاوی حمایت میکرد انهم چه حمایتی برای تبلیغات پوسترهای چند متری رنگی با کاغذهای بسیارگرانقیمت چاپ ودرعراق بردرودیواروخیابونها ومیدانها اویزان میکرد نیروهای علاوی ومردم عراق را درحد سی هزارنفربه اشرف دعوت وبا دادن شام ونهار سخنرانی میگذاشت وازانها میخواست به علاوی رای بدهند تمام سنی ها را دردفاع ازعلاوی بسیج کرد خلاصه کاری نماند که برای علاوی انجام ندهد خرجهای چند میلیونی درعراق صرف تبلیغات عراق کرد چرا؟

 برای این بود که علاوی گفت اگربرای باردوم نخست وزیرشود سلاحهای ما را برمیگرداند البته بنظربنده این حرف مزخرفات سیاسی بود چون امریکا چنین اجازه ای را نمیداد اگرمیخواست بدهد که خلع سلاح نمیکرد

 دوم اگرمیداد گرفتن سلاح برای سایرگروههای عراقی مجازمیشد که به ضرر امریکا بود ولی رجوی ازاین حرف علاوی بهترین بهره را برای ساکت کردن وسرکوب نیروهایی که حرف داشتند کرد

لینک به قسمت های :

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s