چرامجاهدین بهشتی را اول ازهمه کشتند

اگراول ریاست جمهوری را منفجرمیکردند بعدا نمی توانستند به بهشتی دسترسی داشته باشند دعوای سیاسی بهانه است ، یعنی اینکه ترورها وبمب گذاریها فقط سیاسی نیست فراتر است وکشوررا نشانه رفته اند اگرسیاسی بود هرکس که باشد اول ریاست جمهوری ونخست وزیریعنی راس سیاسی را ازبین میبرد تا دولت فرو بپاشد ولی درایران عکس میشود اول ساختارسازرا میزنند که نتوانند ساختارها را بسازند این یعنی حمله به تمامیت کشورکه اینهم فقط خواسته امپریالیسم وصهیونیزم بوده وهست کشورما ازچی رنج میبرد یک نبود ساختارودو فساد نولیبرالیسم که همه چیز کشوررا به بیرون گره زده است اینها نتیجه تروربهشتی ونگه داشتن رفسنجانی ست ودرنوشتارسعادتی اشاره کردیم که اینها با هم ازاول دررابطه بوده اند وهمه جزشبکه نفوذ هستند کشورما ازاول مورد تعرض سازمان مجاهدین بوده منتها با حمایت جهان غرب وصهیونیزم واعراب ، سازمان مجاهدین علی رغم تمامی شعارهای پوچ ضد امپریالیستی وضد صهیونیزم خودش تمام عیارمهره انهاست

چرامجاهدین بهشتی را اول ازهمه کشتند

برای فهم این موضوع باید به عقب برگردیم وببینیم بهشتی کیست وچه نقشی دراینده درایران بازی میکرد بهشتی کسی بود که
 یک : اخوند عمامه سیاه بود یعنی برای مرجعیت وولایت با توجه به تعاریف ولایت مناسب بود
دو: به چند زبان بین ا لمللی اشنایی بود
 سه: درکشورهای اروپایی زندگی وبه فرهنگ اجتماعی وسیاسی انها اشراف کامل داشت
چهار: به قوانین مملکت داری مسلط وساختارسازبود فردی تحصیل کرده واشنا به حقوق ، فلسفه، مبانی دینی ، شناخت ودیالکتیک ، به سایرمکاتب مسلط وشناخت کافی داشت ، سازمانها وگروه ها ی داخلی وبیرونی را خوب میشناخت ، به اقتصاد اشنا وبه فرهنگ سیاسی کاملا مسلط بود
پنج: عملا جانشین خمینی بود وهمه افراد وجناح هاواخوندها اوراقبول داشتند وروی حرفهایش حرفی نمیزدند
با این اوصاف ببینیم بهشتی چی میگفت
ـ درباره انتقاد میگوید هیچ کس به هیچ بهانه ودرهیچ شرایطی نمیتواند انتقاد ازرهبری را منحل ویا مختل کند ومیگوید رهبرباید با مردم باشد وحرف انها را گوش داده وحداقل هفته ای یکباردرتماس مستقیم با مردم بوده وبه حرفهای انها گوش بدهد
ـ میگوید مملکت را با همکاری وهم فکری با تمام مردم وجریانها وگروه ها وسازمانها باید اداره وپیش ببریم وبا انها باید درهماهنگی بوده ونظرات انها را بشنویم ودرهمین رابطه از انها میخواهد که دست بدست همدیگرداده وکشوررا بسازیم
ـ ازسیاست وکشورمستقل دفاع میکند وخواهان قدرت نظامی برای پشتیبانی از سیاست است
ـ ازازادی های سیاسی واجتماعی وفردی دفاع ومیگوید پوشش ازاد است فیلم سکسی ازاد است استخرودانشگاه مختلط ازاد است هرکس نمیخواهد ویا ازفیلمهای سکسی درسینما وتلویزیون خوشش نمی اید نگاه نکند ازاد است وکسی نباید جلو اینها را بگیرد ، ایا مجاهدین به این ازادی ها معتقد هستند یا برای تارموی زنان ، دردرون تشکیلاتش انها را شمع اجین وسرب مالی  میکند ؟ 
ـ درمناظره ای که با انجمن دانشجویان مسلمان که جزء سازمان مجاهدین بودند که ان سالهای اول انقلاب برگزارشد ببینیم چه صحبتهایی رد وبدل میشود ودعوای مجاهدین با بهشتی دران مناظره چیست درباره شکل گیری حکومت براساس سوال جواب میدهد بعد صحبت یکی ازمناظره کنندگان دست به شانتاژمیزند ومیگوید بیشترازما صحبت کردی مسول جلسه میگوید اقای بهشتی 23 دقیقه صحبت کردند شماهم همین قدرصحبت کنید طرف میگوید خیراین برخورد انحصارطلبی ست بعد هم میگوید قراردادهایی که با امپریالیسم بسته اید را شفاف کنید بهشتی میگوید ما هیچ قراردادی با امپریالیسم نبستیم اگرشما مدرکی دارید ارائه بدهید نفرسازمان میگوید قراردادها پنهانیست شما بیرون نداده اید بهشتی میگوید شما مارا متهم میکنید قرارداد بستیم قرارداد را نشان بدهید جواب میشنود که شما قراردادرابیرونی نکردید که ما سند بدهیم بهشتی با خنده وخونسرد میگوید جالب است شما مرا متهم میکنید بعد هم میگویید تو سند به بیرون ندادی تا ما سند رانشان بدهیم این شما یید که باید سند ارائه بدهید نه اینکه من بدهم وشماهمان سند رابه من نشان بدهید می بینید چگونه شانتاژراه انداخته بودند وبعد هم درباره انحصارصحبت وبهشتی را متهم به انحصارطلبی میکند اصل داستان اینجاست میگوید به این دلیل انحصارطلب هستید که قدرت را تقسیم نکرده اید باید هرگروه وسازمانی براساس میزان هوادارهایش ازقدرت سهم داشته باشد یعنی اینکه دعوای مجاهدین با بهشتی دعوای قدرت است نه ساختن مملکت ، قدرت وکشوررا گوشت قربانی عید قربان میداند که هرگروه وسازمانی باید سهمی ازانرا ببرد ، ایا به گزافه قبلا گفته ایم رجوی وعضدانلو دنبال قدرت وتمامی کارکردهای انها برای رسیدن به قدرت است ؟ .مارک وانهام است یا ازشناخت دقیق است ؟ میتوانید همین مناظره را ازیوتیوب نگاه وگوش بدهید اینجاست که میشود فهمید چرا بهشتی را اول کشتند
چون میدانستند تا بهشتی هست انها کاری نمیتوانند ازپیش ببرند وانهمه هجمه به بهشتی ازاول زمینه سازی برای تروربوده است ایا اگربهشتی زنده میمانند سرنوشت مملکت ما امروز دراین نقطه بود خیرهمه را جمع وجورومملکت را قانونمدارمیکرد
ـ بهشتی را کشتند تا رفسنجانی همه کاره بشود تا خط نولیبرالی وغربی پسند را پیش برده وعلاوه برتاراج مملکت زمینه نابودی وتکه تکه کردن وتسلط دوباره استعماررا اماده وکشورمستعمره بشود ، درداستان سعادتی نوشتم که اینها اززمان شاه وبعد ان مهره استعماروصهیونیزم بودن ومستقل نیستند یعنی اینکه بفرموده بهشتی را پاک سازی کردند اول هم اورازدند که علاوه برضربه کاری ودرمحاق بردن بقیه او نتواند امنیت خود را فراهم کند اگراول ریاست جمهوری را منفجرمیکردند بعدا نمی توانستند به بهشتی دسترسی داشته باشند دعوای سیاسی بهانه است ، یعنی اینکه ترورها وبمب گذاریها فقط سیاسی نیست فراتر است وکشوررا نشانه رفته اند اگرسیاسی بود هرکس که باشد اول ریاست جمهوری ونخست وزیریعنی راس سیاسی را ازبین میبرد تا دولت فرو بپاشد ولی درایران عکس میشود اول ساختارسازرا میزنند که نتوانند ساختارها را بسازند این یعنی حمله به تمامیت کشورکه اینهم فقط خواسته امپریالیسم وصهیونیزم بوده وهست کشورما ازچی رنج میبرد یک نبود ساختارودو فساد نولیبرالیسم که همه چیز کشوررا به بیرون گره زده است اینها نتیجه تروربهشتی ونگه داشتن رفسنجانی ست ودرنوشتارسعادتی اشاره کردیم که اینها با هم ازاول دررابطه بوده اند وهمه جزشبکه نفوذ هستند کشورما ازاول مورد تعرض سازمان مجاهدین بوده منتها با حمایت جهان غرب وصهیونیزم واعراب ، سازمان مجاهدین علی رغم تمامی شعارهای پوچ ضد امپریالیستی وضد صهیونیزم خودش تمام عیارمهره انهاست وازانها خط میگرفته ومی گیرد شعبه انها درداخل ایران است اگررجوی به کسی یا سازمان وگروهی مارک زد به تجربه میدانم که خودش انکاره است ومارکها برای رد گم کردن وبرملا نشدن کثافتکاری ها خودش است می بینید خودش شعبه امپریالیسم وصهیونیزم است انوقت میگوید جدا شده ها ومخالفین درداخل تشکیلات شعبه وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران هستند ولی وقتی مسایل رابررسی ومدارک وعملکردها را کنارهم میچینیم دیده میشود دقیقا عکس است خودش شعبه که چه عرض کنم شعبات دراقصاء نقاط جهان بازکرده است   
 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s