خاطرات من : قسمت بیست و سوم

یکی دیگرازدخالتها ایجاد درگیری با دولت عراق بود وهرچقدرهم عراق به امریکا وسازمان ملل شکایت میکرد گوش نمیداد وهمیشه با سازمان ملل جنگ ودعوا بود وبا لابی های امریکایی واروپایی وبا پرداخت پولهای کلان عملا سازمان ملل را هوکرده وبه قرارگاه راه نمیداد وهروقت هم میامدند با راه اندازی شعاروتظاهرات برعلیه سازمان ملل انها را بیرون میکرد وهدف هم یک چیزبود نمیخواست مجامع بین المللی ازاوضاع داخل ومناسبات خبردارشده وبفهمند چه خبراست با دولت عراق هم همین کارها را میکرد ونمیگذاشت پای یک نفرازدولت عراق به اشرف بخورد دولت عراق هم میگفت تو اجازه فعالیت سیاسی درعراق نداری چون عراقی نیستی ویک گروه خارجی هستی وپناهندگی هم که نداری بعنوان فرد حرف بزنی درهیبت سازمانی نمیتوانی با عراقیها وسیاستمداران وسازمانها وگروههای عراقی تماس وبرعلیه دولت عراق توطئه وانها را تشویق به تظاهرات وعمل مسلحانه برعلیه دولت بکنی

به تعدادی ازدخالتها دراوضاع داخلی عراق قبلا اشاره کردم یکی دیگرازدخالتها ایجاد درگیری با دولت عراق بود وهرچقدرهم عراق به امریکا وسازمان ملل شکایت میکرد گوش نمیداد وهمیشه با سازمان ملل جنگ ودعوا بود وبا لابی های امریکایی واروپایی وبا پرداخت پولهای کلان عملا سازمان ملل را هوکرده وبه قرارگاه راه نمیداد وهروقت هم میامدند با راه اندازی شعاروتظاهرات برعلیه سازمان ملل انها را بیرون میکرد وهدف هم یک چیزبود نمیخواست مجامع بین المللی ازاوضاع داخل ومناسبات خبردارشده وبفهمند چه خبراست با دولت عراق هم همین کارها را میکرد ونمیگذاشت پای یک نفرازدولت عراق به اشرف بخورد دولت عراق هم میگفت تو اجازه فعالیت سیاسی درعراق نداری چون عراقی نیستی ویک گروه خارجی هستی وپناهندگی هم که نداری بعنوان فرد حرف بزنی درهیبت سازمانی نمیتوانی با عراقیها وسیاستمداران وسازمانها وگروههای عراقی تماس وبرعلیه دولت عراق توطئه وانها را تشویق به تظاهرات وعمل مسلحانه برعلیه دولت بکنی درگیری سراین موضوعات بود ومی گفت بهمین دلایل باید ازعراق بیرون بروی وقتی دولت عراق دید به هیچ طریقی راه نمی اید به امریکایی ها گفت حفاظت اطراف اشرف راباید تحویل دولت عراق بدهی وامریکا هم مقاومت میکرد درنهایت عراق اطراف اشرف مستقروامریکا یی ها درهمان محل خودشون که درضلع شمال اشرف دربیرون وداخل اشرف مقرداشتند رفتند دولت عراق وقتی دراطراف مستقرشد رفت وامد کلیه عراقی ها به اشرف را ممنوع ونگذاشت یک عراقی وارد بشود درضمن کارکانکس سازی را هم تعطیل کرد ونگذاشت کوچکترین اجناسی برای ساختن کانکسها وارد اشرف بشود حرفش هم این بود که میگفت تو شرکت نیستی وثبت قانونی نداری وطبق قوانین عراق نمیتوانی اینجا شرکت راه بی اندازی یا کارهای انتفاعی بکنی ومواد غذایی را هم کامل بازرسی میکردند اینها مهم نبود ، برای سازمان مهم رابطه با عراقیها ومخالفین دولت عراق بود که وقتی پایشون ازاشرف کوتاه شد ازخارج با انها تماس میگرفتند وتحریکات خود را انجام میدادند وهرروزشکایتی درمجامع بین المللی کرده وجنگ ودعواهایی بود

مژگا ن پارسایی جایگزین مسعود رجوی دراشرف برای ما مسولین وفرماندهان همیشه هفته ای یکبارنشست میگذاشت گفتند بروید نشست دران نشست مژگان پارسایی گفت میخواهیم اخرین میخ تابوت مالکی را کوبیده ودریک بازه زمانی چهل روزه که ازفردا شروع میشود مالکی را سرنگون کنیم منهم مونده بودم چی بگم سکوت کرده چیزی نگفتم برگشتیم وتحریکها ودرگیری ها شروع شد ممکن است سوال شود چرا دست بچنین کارهایی میزدند ؟ قبلا گفته ام بازیاد اوری میکنم

 فلسفه وجودی مجاهدین برجنگ است وقتی این را بگیری فرو میریزد

دولت عراق کارساخت کانکس که نیروها را درگیروذهن انها را مهروموم میکرد تعطیل شده بود ونیروها مشگل تشکیلاتی وذهنی پیدا ودلیل همه را شکست های سیاسی قلمداد میکردند

درگیری با دولت عراق وسازمان ملل این امکان را میداد تا نیرو خود رادرحالت جنگی وروبه جلو ببیند

درشرایط جنگی بود که میتوانست با نشستهای لایه ای وعملیات جاری واجرایی وغسل نسخ نیرورا بکشد وکتک بزند وتف باران وسرکوب کند وهرصدایی را درگلو خفه کند وطلبکارازنیرو هم باشد که شما اهل جنگ نیستید بریده اید وارفته اید کاروزارت اطلاعات وسپاه پاسداران را درداخل مناسبات انجام میدهید و…مهمترین موضوع مشغول کردن ذهن نیرو به جنگ خارجی که همان دولت عراق باشد بود تا وارد مسایل داخلی نشود

حرکت به سمت سرنگونی چهل روزه مالکی شروع شد تماس با عراقی ها وجمع کردن امضا برعلیه دولت عراق وشکایت به سازمان ملل ونوشتن نامه های متعدد چند هزاری توسط هواداران وداخل وفرستادن به سازمان ملل وشب وروز تبلیغات درتلویزیون برعلیه دولت عراق و…بود تا اینکه دولت عراق هم گفت اشرف کمپ پناهندگی ست ومنهم مثل هرجای دیگردنیا بعنوان دولت باید بتونم بیایم داخل وانجا پست وگشت بگذارم ببینم چه خبراست ادم می کشید ادم زنده میکنید کسی وارد وخارج میکنید چه خبراست حرفش ازنظرقانون بین الملل وقانون عراق درست بود بهمین دلیل نه امریکا ونه سازمان ملل ونه کشوردیگری حرفی نداشتند وازان حمایت میکردند رجوی هم میگفت قصد دولت عراق دستگیری وبردن نفرات است ومیخواهد به این وسیله نفرات را دستگیروبه زندان ببرد میخواهد سپاه قدس را وارد اشرف کند ونیروهای مرا دزدیده وبا خود به ایران ببرند وماهم اجازه چنین کاری را نمیدهیم شانتاژمیکرد که این مسایل هفتاد من مثنوی ست همین قدراشاره کردم کافیست درقسمت متفرقه جدا جدا درباره مسایلی مینویسم درانجا هم اشاره خواهم کرد درگیری بالا گرفت تا روز شش مرداد که عراق حمله نظامی کرد  

حمله نظامی به اشرف

باید به این حملات عمیقترنگاه ودلایل را بررسی کرد ازتحریکها وخواسته دولت عراق گفتیم

سازمان مجاهدین ازفازسیاسی سیاست واستراتژی خود را برهوچیگری وداد وبیداد وشلوغ بازی وتبلیغات روی کتک خوردنها وکشته دادنها سوارکرده بود ونفرات وجامعه راهم درهمین راستا تحریک میکرد ودرطی سالیان هم بسیارگسترده روی کشته هایش  وبا احساسات مردم ونیرو بازی کرده است وکمتردیده میشود که نقد درست واصولی روی کارکردها واهداف وسیاست وایدئولوژی حاکمیت دینی درایران انجام داده باشد که دودلیل بیشترندارد

 یکی عدم اگاهی رهبران ومسولین سازمان است

دوم خودش مسلمان است وازدین بعنوان حربه سیاسی استفاده میکند درست مثل دشمنش پس نباید انتظارداشته باشیم وارد نقد بشود زیرا خودش زیرعلامت سوال میرود که بنده اسم انرا اسلام سیاسی گذاشته ام یعنی استفاده ابزاری ازدین برای ادامه قدرت

درسیاست همیشه روی یک پایه حرکت کرده وانهم زدن برچسب به هرمخالفی وهرکس کوچکترین انتقاد ویا حرفی ویا نقدی داشته اورا منتسب به مزدوری وجاسوسی برای رژیم خمینی کرده است حتی درداخل خودش

درعراق هم برهمین اساس حرکت میکرد کوچکترین موضوع را بین المللی وشکایت وتبلیغات شبانه روزی راه میانداخت که دولت عراق مزدورونوکررژیم است وخط اورا پیش میبرد

بنده معتقد بودم کشوردیگراست ما اینجا میهمان هستیم وازروزاول بعنوان میهمان وارد اینجا شده ایم صاحب خونه ما هرکس هست مجازاست براساس منافع ملی ومردم خودش با هردولت وحکومت وکشوری رابطه داشته باشد ما که نمیتوانیم به دولت عراق بگوییم رابطه با ایران نداشته باش وبرای ان دولت سمت وسوی سیاسی مشخص کنیم باید درجایگاه خودمون تنظیم واین جایگاه را حفظ کنیم این یک سیاست واخلاق وفرهنگ انسانی ست ما چکارداریم که طرف اسلام ارتجاعی می پرستد یا اسلام انقلابی مگرما قیم انها هستیم مگرکارما اموزش اسلام است ما یک هدف بیشترنداریم سرنگونی رژیم خمینی وبرای این استراتژی باید سیاست مناسب داشته ومنافع خود رادنبال کنیم منافع کنونی ما باهراندیشه وهراختلافی تنظیم رابطه با دولت عراق است اگرنمیخواهی تنظیم رابطه بکنی ازاین کشورخارج شو وبرو درجایی که بتوانی تنظیم وکارکنی همانطورکه ازایران خارج شدیم ولی رجوی میگفت من 25سال اینجا بودم وحق اب وگل دارم ، این حرف خیلی غیرمنطقی ست زیرا که صدام ودولت قبلی عراق براساس قانون اساسی عراق که بما پناهندگی فردی وجمعی نداده بود رابطه دولت عراق با ما که ازروز اول تعریف شده بود متحد استراتژیک صدام درجنگ ومقابله سیاسی با حاکمیت ایران بوده ودرقانون اساسی عراق چیزی بنام پناهندگی درعراق وجود نداشت وبعنوان میهمان ودرکارسازمان مجاهدین تک تک ما وارد شده بودیم بهمین دلیل هویت فردی نداشتیم وهویت سازمانی بود وقتی هم کسی میخواست ازسازمان جدا شود هویت فردی نداشت ازسازمان که جدا میشد بعنوان نفوذی وجاسوس دشمن شناخته شده ودرزندانهای امنیتی عراق مورد بازجویی وازارواذیت وشکنجه قرارمیگرفت واگرزنده میموند به هشت سال زندان ابو غریب محکوم وزنده بیرون امدن ازانجا با کرام الکاتبین بود با این تفاصیل اگرما میخواستیم درعراق بمانیم طبق قوانین بین المللی وحق پناهندگی می بایست تک به تک نام نویسی ودرخواست پناهندگی میدادیم تا مثل همه کشورها رسیدگی واگرمورد قبول واقع شد کارت پناهندگی میگرفتیم که مصاحبه شدیم ولی رجوی اجازه درخواست پناهندگی نمیداد وهویت فردی رابرسمیت نمی شناخت ومیگفت ما راباید با هویت سازمانی برسمیت شناخته وپناهندگی بدهید یعنی برخلاف تمام قوانین بین المللی ازطرف دیگرهم بیرون نمیرفت ومی گفت دولت عراق مزدوروجاسوس ونوکررژیم ایران است وهرجا رژیم ایران است منهم همانجا با رژیم میجنگم  

ازتماس وتحریک مردم عراق هم علی رغم تذکرات صد باره امریکایی ها وسازمان ملل ودولت واحزاب عراقی دست برنمیداشت ومیگفت این دولت مزدوراست حال مزدوری انها چه ربطی بما داشت بماند

اجازه ورود دولت عراق به اشرف که سرزمین عراق بود هم نمیداد

رژیم ایران هم مستمربه امریکا وسازمان ملل وعراق فشارمیاورد که اینها را ازاینجا اخراج کنید چون با بودن مجاهدین درعراق حاکمیت تثبیت نبود ودوم نمیتوانستند عراق را درکنترل خود بگیرند سوم مجاهدین با کارسیاسی ومالی ملت عراق را شقه کرده بود بحث شیعه وسنی گسترده شده وبه درگیری های داخلی دامن میزد وشیعیان را با پول وامضاء حداقل درتبلیغات جهانی حامی خود میدانست ودرون شیعه ها هم شقه ودرگیری ایجاد کرده بود

کانکس سازی تعطیل ونیروها مشکلات اساسی پیدا کرده وبریدن ورفتن پیش امریکایی ها دوباره حاد شده بود

نیازبه تبلیغات  وکشته سازی داشت هم نیروها را وارد مدارجنگی کند وشرایط جنگی بوجود بیاورد وروی کشته سازیها تبلیغات راه بی اندازد نیازمند درگیری بود وتمامی کارها بردن شرایط بسمت درگیری بود که دگراسم این مبارزه نیست بلکه به کشتن دادن وسوق دادن نیرو بسمت کشته شدن است که عملی ضد بشری وضد انسانی ست بخصوص اینکه نیرو دست خالی وبدون سلاح بود هرحمله نظامی به افراد بی سلاح ابزارخوبی برای تبلیغات بدست رجوی میداد   

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s