خاطرات من : قسمت بیست و ششم

وقتی مجاهدین 100 رشته عملیات درسه ماه انهم سه عملیات گسترده انجام دادند ضربات غیرقابل جبران به ماشین جنگی خمینی زدند که ازترس سرنگونی به اتش بس تن داد ودردومرحله عملیاتهای گسترده درداخل ایران مبادرت کرد ودرفازنظامی کشتاروسیعی از دولت ایران کرده والان که دندانش توسط امریکا با خلع سلاح کشیده ونیروهاش دربمباران امریکا متحمل تلفات وضربات غیرقابل جایگزینی شده وتمامی قرارگاههایش را ازدست داده وحامی بزرگی چون صدام ازدستش خارج وامکانات زیادی نابود شده ودرمحاصره قراردارد ونه راه پس دارد ونه راه پیش ورهبران ان یعنی عضدانلو رفته فرانسه ورجوی هم معلوم نیست کجاست حتما وحتما زمان حمله وانتقام برای دولت ایران فراهم شده است

خاطرات من : قسمت بیست و ششم

علل عملکردهای دولت عراق دررابطه با اشرف

تا این مرحله اشتباهات رجوی رانوشتم وجا دارد به عملکرد دولت عراق هم بپردازم تا حقایق بهترمشخص شود تا خواننده بتواند برداشت وتحلیل درست ازشرایط را انجام داده وازتجارب ان استفاده واگرکسی میخواهد اتفاقات را ازمنظرسیاسی نگاه کندبرداشت درستی ازاین مرحله ازتاریخ مبارزات ملت ایران داشته وازتجارب ان استفاده کند بنده هیچ هدفی ازنوشتن خاطرات غیرازاینکه تجارب خود رادراختیاردیگران بگذارم تا بتوانند انتخاب درستی داشته باشند وبه دامی که ما نسل گذشته افتادیم گرفتارنشوند وانقلابات وحرکتهای اینده به بیراهه نرود ورهبران اینده نتوانند ملت را بنامهای مختلف فریب بدهند اما برگردیم به بحث خودمون وحوادث اندوران

قبلا نوشتم که برای رجوی درگزارشی یاداوری هجوم ایران به عراق را کردم وبحث تقسیم پنجاه پنجاه قدرت درعراق را دربهترین شکل یاد اوری کردم ورجوی درنشست جواب مراداد وگفت این حرف مزخرفات وجفنگیات وکشکیات ولا طائلات است

 ـ برای هربیننده سیاسی معلوم بود که بعد سرنگونی صدام ایران توسط گروه های متحد ونیابتی خود وارد عراق خواهد شد زیرا که بعد سال 61 که عراق اعلام کرد حاضربه صلح است وغرامت راهم میپردازد خمینی قبول نکرد برشعارقدس ازطریق کربلا میگذرد واینکه کربلا کربلا ما داریم میاییم وتا اخرین خشت درتهران میجنگیم نشان داده بود که غیراز ورودبه عراق وگرفتن دولت انجا به چیزدیگری نمی اندیشد وقتی امریکا حمله وصدام سرنگون شود بهترین شرایط برای بدست گرفتن دولت عراق است تا بتواند به سیاست منطقه ای خود ادامه بدهد

ـ وقتی مجاهدین 100 رشته عملیات درسه ماه انهم سه عملیات گسترده انجام دادند ضربات غیرقابل جبران به ماشین جنگی خمینی زدند که ازترس سرنگونی به اتش بس تن داد  ودردومرحله عملیاتهای گسترده درداخل ایران مبادرت کرد ودرفازنظامی کشتاروسیعی از دولت ایران کرده والان که دندانش توسط امریکا با خلع سلاح کشیده ونیروهاش دربمباران امریکا متحمل تلفات وضربات غیرقابل جایگزینی شده وتمامی قرارگاههایش را ازدست داده وحامی بزرگی چون صدام ازدستش خارج وامکانات زیادی نابود شده ودرمحاصره قراردارد ونه راه پس دارد ونه راه پیش ورهبران ان یعنی عضدانلو رفته فرانسه ورجوی هم معلوم نیست کجاست حتما وحتما زمان حمله وانتقام برای دولت ایران فراهم شده است

ـ دراین مرحله وضعیت وعملکرد اینده ایران معلوم ومشخص است عمل مجاهدین چه باید باشد ایا باید به ایستد ونیروهایش کشته وضربات را یکی بعد ازدیگری دریافت کند ؟ ایا با دستان خالی وزیرفشاربین المللی بخصوص امریکا وسازمان ملل میتواند بجنگد ؟ نتیجه این جنگ چه خواهد بود ؟ معلوم است شکستهای پی درپی ونارضایتی های داخلی واحتمال بروز درگیری های درونی وشقه و… درانتظاراست ؛ راه حل چیست بنده راه حلم را قبلا مفصل نوشتم خروج ازعراق زیرا راه دیگری نیست

ـ سوالی که پیش میاید ایا رجوی این مسایل را نمی فهمید ودرک نمیکرد ؟ با شناختی که ازاو دارم خیلی هم خوب میفهمید واگرهم متوجه نبود تا انجایی که بنده خبردارم علاوه برمن کسان دیگری هم به او گفتند ، چرا خروج را انتخاب نکرد یک دلیل بیشترندارد فکرنمیکرد امریکا وسازمان ملل نسبت به این مسایل بی تفاوت وجانب دولت عراق رابگیرند وهنوز دررویای حقوق بشر کارتربود وفکرمیکرد حقوق بشربرای امریکا وسازمان ملل الویت برهرچیزی دارد درصورتیکه درجریان بالکان وافغانستان علاوه برسابقه تاریخی نشان داد که امریکا منافع کوتاه مدت رابرهرچیزی ترجیح میدهد وهمه چیزراقربانی ان میکند ، هدف نشان دادن جامعه ای ازاد وبدون درگیری وگل وبلبل به جهان تا بتواند درپناه ان به ایران وسوریه وکره شمالی سه ضلع محورشرارت حمله وخط خاورمیانه بزرگ را پیش ببرد که بحث خاورمیانه بزرگ موضوع جداگانه ایست که درشبکه های اجتماعی به ان پرداخته ام ودرقسمتهای دیگردرباره ان خواهم نوشت پس الویت امریکا مشخص ودرراستای ان همه چیزرا قربانی میکند ، دربحث عراق نیازمند ارامش است پس با ایران رابطه برقرارمیکند ومخالفش را هم قربانی میکند وچشمانش را روی حقایق می بندد زیرا دراین مرحله وحدت تاکتیکی با ایران دارد

ـ بخاطرمحورهای فوق وقتی صدام سرنگون شد بلافاصله با ایران شورای حکومتی را تشکیل داد ونخست وزیرموقت هم شد علاوی واوهم برخلاف خواسته امریکا بسمت رجوی تمایل پیدا کرد وشورای حکومتی که اکثریت با ایران بودهمان یکی دوماه اول حکم به اخراج ما داد ، ودولت ایران اولین حرکتش را شروع کرد ، البته به نظربنده خیلی زود وبا عجله وارد ان شد ومی بایست تا تشکیل دولت شیعه ای سکوت وهیچ اقدامی دراین راستا نمیکرد زیرا امریکا ومجاهدین را هوشیارکرد گذشت تا دولت شیعه ای درانتخابات پیروز شد وابراهیم جعفری بقدرت رسید ، ابراهیم جعفری نخست وزیری که ایران میخواست نبود وکمی لیبرال تشریف داشت ، بمب گذاریها شروع ومردم وسربازان امریکایی کشته میشدند وامریکا که دنبال ارامش بود تا به ایران حمله کند با بمب گذاریها زمین گیرشد وبه کنارگذاشتن جعفری وامدن مالکی تن داد  

مابعد عید نوروز که یک هفته بود وسیزده بدرهمه دراماده باش بودیم روز سیزده را هم درپستهای نگهبانی بدرکردیم وروز هجدهم کلا همه دراضلاع بودیم شب شد ومن نگهبان بودم که یک ستون نظامی عراقی ازسمت غرب که جاده خالص بغداد دران قرارداشت وارد بیابون شده وبه سمت ضلع جنوب امدند و به ضلع شمال رفتند همزمان سه زرهی امریکایی با ژنزال مسول حفاظت اشرف درکنارکیوسک نگهبانی که من بودم درحال صحبت با مژگان پارسایی جانشین رجوی وصدیقه حسینی مسول اول مجاهدین وبخش سیاسی وتعداد دیگری ازشورای رهبری وفرماندهان مرد بودند ساعت تقریبا سه صبح بود که همانجا دوباره به فرمانده ام گفتم فلانی ببین امید به این سه زرهی امریکایی وماشینهای سازمان ملل نداشته باشید شک نکنید انها ازاول موافق بوده وهستند ومالکی هم بدون هماهنگی واجازه امریکا وسازمان ملل بما حمله نمیکند اینها الان میروند وکمی هوا روشن بشود حمله صورت خواهد گرفت برو به خواهرمژگان بگو که گفت میخواهی سرمرابباد بدیهی من هرگز الان چنین کاری نمیکنم وبروم حرف تو را منتقل کنم قبلا حرفت را منتقل کرده ام گفتم خود دانید دوسه ساعت دیگه باید زخمی وکشته جمع اوری کنید که نیم ساعت بعد دوباره به نتیجه نرسیدند وژنرال امریکایی دستورخروج زرهی ها ونیروهایش ازاشرف را همانجا صادروهمراه سازمان ملل ازضلع جنوب بسمت ضلع شمال که محل امریکایی ها بود رفتند ودوساعت بعد یعنی ساعت پنج صبح حمله شروع وان قسمت را که میخواستند گرفتند و36 کشته و1200زخمی روی دست رجوی موند که منهم درهمین درگیری دوگلوله یکی ازران پا ویکی هم ازشکم خوردم عراقی ها به هدف خود رسیده وزمین را گرفته بودند لازم به یاد اوریست وزیردفاع امریکا همان موقع به بغداد امد تا مالکی بیشترازقراردادی که داشتند جلوترنیاید ومالکی هم طبق قرارداد ووعده به امریکا درهمان شروع جاده صد متوقف شد وافراد سالم  دنبال جمع اوری کشته ها ومجروحین انباشته دربیمارستان وبدون امکانات بودند تا اینکه امریکا امد وهفت نفرکه وضع جسمی حادی داشتند رابا هلی کوپتربه بیمارستانهای خودش دربغداد برد ومالکی هم دستورداد بیمارستان کناراشرف که ازقبل برای ما راه اندازی کرده بودند ورجوی نمیگذاشت انجا برویم ومیگفت میخواهند شما را انجا بدزدند ودکترهای انجا مزدوران وادمکشان وابسته به دولت ایران هستند را برای مجروحان اختصاص بدهند که زیرفشارنفرات وسازمان ملل وامریکا رجوی اجازه داد مجروحین را به انجا ببرند رجوی هم کشته ها را دفن نمیکرد ومیگفت باید درگورستان اشرف دفن کنم مالکی هم میگفت یا درگورستانهای عراق دفن کن یا درجای دیگری ازاشرف این قسمت نمیگذارم دفن کنی چون زمین کشاورزهاست بعد دوهفته درنهایت درضلع غرب گورستان درست کرده وکشته ها رادرانجا دفن کردیم تعدادی که معلول شدند وزخمی ها هم کمی بهبود پیدا کردند بعد این حمله مالکی گفت یا ازاشرف خارج میشوید ومیروید لیبرتی ویا این بار به کل اشرف حمله میکنم دریک جنگ ودعوای چند ماهه درنهایت قرارشد همه برویم لیبرتی واشرف را تخلیه کنیم واماده شدیم برویم لیبرتی که همه رفتیم ولی رجوی صد نفررا انجا نگه داشت وگفت برای حفظ اموال است وخالی نکرد میگفت عراق باید بمن 500میلیون دلارخرج اشرف کردم بدهد تا بیرون بروم وعراق هم میگفت تمام اموال تو مال ملت عراق است که صدام داده ازخودت که خرج نکردی ونمی داد درنهایت در10 شهریورسال 91 دوباره عراق به اشرف حمله و52نفرازصد نفررا کشت وهفت نفررا به گروگان گرفت وتا به امروز هیچ اطلاعی ازسرنوشت انها نیست این حمله خیلی سنگین بود زیرا تمامی افراد کشته شده وگروگان همه وهمه غیرازدوسه نفرکه با اسرارخودشون مونده بودند وازنفرات پایین بودند همگی ازفرماندهان وکادرهای قدیمی با سابقه چهل وسی وپنج وسی ساله بودند خیلی ازانها اززندانی های زمان شاه ویا چریکهای انزمان بودند که اکثرا قبل ازانقلاب ایدئولوژیک وحتی تا سال 72 که بحث هژمونی زنها پیش امد این افراد درستاد فرماندهی وفرماندهان محورها ولشگرها ومراکز بودند وسازمان بوسیله اینها اداره میشد که وقتی بند دال وهژمونی زنها وتبعیض مثبت پیش امد ازفرماندهی برداشته وخیلی ازانها به افراد عادی تبدیل شدند زیرا زیربارهژمونی زنان نرفتند اینکه رجوی تمامی این افراد را دراشرف نگه داشت با توجه به اینکه همه ما میدونستیم روزی مالکی انها را قتل عام خواهد کرد برای همه جای سوال بود که چرا تمامی این فرماندهان دراشرف موندند دونظریه بود تعدادی میگفتند برای این است که بتوانند ازمنافع سازمان دفاع کنند وتعدادی مثل بنده معتقد بودیم اگاهانه اینها را دراشرف نگه داشته تا درحمله کشته شوند به دودلیل اول اینکه ازشرانها راحت میشودودوم درهراتفاق بعدی با بودن انها نمیتواند سازمان را ازشقه بدورنگه دارد بهتراست با همین شیوه حذف ورجوی کلا خودش را درحال واینده راحت کند الله اعلم چرا نگه داشت غیرازاین دودلیل به چیزدیگری دراین سالها  نرسیدم  ولی کلا ازروز اول نیروها با ماندن انها مخالف بودند ومی گفتند اگرهم میخواهید نگه دارید ازنفرات پایین ترنگه دارید وفرماندهان را به لیبرتی بفرستید ولی اینکه چرا رجوی وعضدانلو قبول نکردند وانها را نگه داشتند ازابهامات همه ما بود وهست وحرفهای رجوی حداقل برای من قابل قبول نبود وبرای خیلی ها هم سوال وابهام بود

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s