خاطرات من : قسمت بیست و نهم

 ـ امریکا وسازمان ملل وسایرین درجهان هشدارمیدادند که حملات بازدرراه است زود خارج شو وگرنه نمیتوانیم حمایت کنیم. ـ کشور رومانی وکشورهای دیگرپذیرفته بودند که هرکدام سیصد چهارصد نفررا بپذیرند ولی رجوی تن نمیداد ومیگفت همه ما باید یکجا درهیبت سازمانی بمانیم وبه کشورهای اروپای شرقی نمیرویم زیرا ایران درانجا ما را کشتارمیکند.ـ همه فهمیده بودند درد رجوی اصلا خون نفرات وزندگی انها نیست اوفقط دنبال حفظ تشکیلات خود وتمرکز نیرودریک جا وکنترل انها به عنوان سازمان مجاهدین است. همه این عوامل دست بدست هم داده بود ودیگرمثل قبل ازما حمایت نمیشد ازطرف دیگرهم دست دولت عراق بخاطرهمین رفتارها ومواضع بازترشده بود وکسی انها را محکوم نمیکرد وامریکا هم ازخدا میخواست حملاتی انجام شود تا رجوی ازعراق خارج شده ومشکلات امریکا هم درعراق حل بشود….

خاطرات من : قسمت بیست و نهم

ملات موشکی به لیبرتی

اول باید ببینیم ما برای چی به لیبرتی رفتیم همانطورکه قبلا نوشتم دولت عراق زیرفشارایران وازطرف دیگربدلیل اتحاد رجوی با صدام واتهام شیعه کشی به انها وکشتن کردها درجنگ اول عراق با امریکا توسط مجاهدین خواهان بیرون رفتن مجاهدین ازعراق بودند ومیدونستند که با بودن مجاهدین ارامش به عراق بازنخواهد گشت زیرا دعوای دولت ایران با مجاهدین بداخل عراق کشیده خواهد شد وزندگی سیاسی انها را بهم خواهد ریخت ازطرف دیگررجوی هم بیرون نمیرفت بعد ازفشارها وکشتار قرارشد ما به لیبرتی برویم ولیبرتی سرپل رفتن ما به کشورهای دیگرباشد خود رجوی میگفت محل ترانزیت است ولی بعدها که امتیازاتی گرفت وکشورها هم حاضربه پذیرش ما نشدند رجوی گفت ازعراق خارج نمیشویم کشتاراشرف درسال 91که پیش امد رجوی گفت مارا باید به اشرف برگردانید دولت عراق وایران که دیدند رجوی خارج نمیشود ودنبال برگشت مجد د به اشرف است سه حمله موشکی به لیبرتی انجام شد که دراین سه حمله تا انجایی که یادم است نزدیک به چهل نفرکشته شدند وچند صد مجروح داشت که بنده درحمله سوم از لیبرتی خارج شده ونبودم ولی دردوحمله قبلی یکی صبح ساعت پنج صورت گرفت ودومی موقع فیلم سینمایی بود که تعدادی ازکانکسها ازبین رفت تعدادی کشته وزخمی شدند ودرگیری های سیاسی دوباره شروع شد وهدف ازموشکها هم وادارکردن رجوی به خروج ازعراق بود که درهمین زمانها با اختلاف کمی به اشرف حمله شد که صد نفرانجا بودند وشصت نفرکشته وگروگان گرفته شده وانها را بردند حملات باعث شد رجوی دستوراعتصاب غذا بدهد وچند صد نفررا وارد اعتصاب غذا کرد که اشتباهی اساسی بود زیرا با شرایط اعتصاب غذا با زمان اشرف وسالهای قبل فرق داشت درانزمان با حمایت سیاسی امریکا وسازمان ملل وسایرسیاستمداران جهانی روبرو بودیم چون عراق با ارتش ونیروی نظامی به افراد غیرمسلح حمله کرده بود وهنوز خیلی ازمسایل برای انها مشخص نبود ولی درحملات به لیبرتی

ـ همه سازمان را مقصرمی دانستند که چرا ازعراق خارج نمیشوی

ـ سازمان را مقصروعملهای ان را تحریک کننده میخواندند

 ـ ایرانی های خارج ازکشوروحتی دوستان پارلمانی وسیاسی رجوی هم رجوی رازیرفشارگذاشته بودند که خارج شود ولی گوش نمیداد

 ـ امریکا وسازمان ملل وسایرین درجهان هشدارمیدادند که حملات بازدرراه است زود خارج شو وگرنه نمیتوانیم حمایت کنیم

ـ کشور رومانی وکشورهای دیگرپذیرفته بودند که هرکدام سیصد چهارصد نفررا بپذیرند ولی رجوی تن نمیداد ومیگفت همه ما باید یکجا درهیبت سازمانی بمانیم وبه کشورهای اروپای شرقی نمیرویم زیرا ایران درانجا ما را کشتارمیکند

ـ همه فهمیده بودند درد رجوی اصلا خون نفرات وزندگی انها نیست اوفقط دنبال حفظ تشکیلات خود وتمرکز نیرودریک جا وکنترل انها به عنوان سازمان مجاهدین است

ـ همه این عوامل دست بدست هم داده بود ودیگرمثل قبل ازما حمایت نمیشد ازطرف دیگرهم دست دولت عراق بخاطرهمین رفتارها ومواضع بازترشده بود وکسی انها را محکوم نمیکرد وامریکا هم ازخدا میخواست حملاتی انجام شود تا رجوی ازعراق خارج شده ومشکلات امریکا هم درعراق حل بشود

ـ مهمترین واصلی ترین موضوع دراشرف ارتش عراق حمله کرده بود ولی درحملات درلیبرتی نمیتوانستیم گردن عراق بی اندازیم وعراق هیچ مسولیتی نمی پذیرفت ومیگفت شبه نظامیان ایران حمله کرده اند وما نمیدونیم کارکیست  

دراین شرایط وارد شدن به اعتصاب کاملا اشتباه بود وضروزیان روحی روانی وتشکیلاتی به افراد وارد میکرد درهرصورت اعتصاب شروع شد وصد وسه روز طول کشید وهرچه رجوی داد وبیداد راه انداخت وشکایت وراهپیمایی درخارجه ترتیب داد به نتیجه نرسید حرف بنده این بود که شرایط اعتصاب نیست ودست ازپا درازترانرا کنارمیگذاریم وباعث ابروریزی خودمون شده ونیروها ازاین شکست سرخورده خواهند شد درنهایت راست یا دروغ بنده خبرندارم دریک اطلاعیه گفت دریکی ازشهرهای اسپانیا یک داد گاه فلان گروهبان عراقی را که رجوی برعلیه اوزیاد تبلیغ میکرد واوهم زیاد مارا اذیت میکرد را مجرم شناخته وبرایش اخطاریه فرستاده است این را بعنوان پیروزی قلمداد واعتصاب را خاتمه داد یک روز فرمانده ام مرا صدا کرد ودوستانه پرسید نظرت درباره اعتصاب چیست جواب دادم من حرفم را همان روز اول بهت گفتم که اشتباه است ولی اگرمیخواهید ادامه بدهید هیچ مشگلی نیست این اعتصاب هیچ دست اوردی برای ما نخواهد داشت وقتی ازمرحله زرد وارد مرحله قرمز بشویم دوراه داریم یا اینکه ادامه بدهیم ونفرات بمیرند بدانید اگریک نفردراین اعتصاب بمیرد هم جهانی وهم درونی مقصرشناخته شده وسازمان نمیتواند جواب انرا بدهد وتمامی موشک زدنها وکشتاراین وسط فراموش میشود وما باید جواب بدهیم وراه حل دوم خاتمه ان است هرچه زودترازاشتباه برگردیم کمترضرر خواهیم کرد برنگشت تابه خط مرگ نفرات رسید وبعد پایان اعتصاب نیروها استقبال گسترده ای از ان کردند زیرا میدونستند بی نتیجه است واین شکست ازنظرروحی وروانی وسیاسی تاثیرات مخرب زیادی روی نفرات داشت وهمه فهمیدند که دیگرسازمان ان برد بیرونی وان ارزش سابق را ندارد وهرچه زودترباید ازعراق خارج شود درغیراینصورت کشتاربیشتری درراه است وبن بست بر تاروپود سازمان حاکم است وهیچ راه برون رفتی الا خروج ندارد وهمه حرفها بهانه است وبحث مبارزه با رژیم حرفی بیهوده است  

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a  

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s