مریم رجوی درکنفرانس ثابت کرد که عمله استعماراست

بدون استقلال اقتصادی استقلال سیاسی حرفی یاوه وبیهوده است ، وبارها نوشته ام که بدون امنیت وحفظ تمامیت ارضی دم زدن ازازادی وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی علاوه بریاوه گویی ودجالیت وشیادی وعوامفریبی هرگز امکان تحقق نداشته وندارد بهمین دلیل بنده دربحث ایرانگرایی اقتداررا درکناران می اورم یعنی قدرت نظامی ، بدون قدرت نظامی هیچ کس وحکومتی نمیتواند درمحدوده سرزمینی ومملکت داری به ازادی وبرابری وحقوق بشروعدالت اجتماعی دست یابد ویا بخواهد انها را اجرا کند ، برای نمونه چه کسی میخواهد درسوریه ولیبی ویمن وعراق وافغانستان دم ازاین حرفهای دهان پرکن وپرطمطراق بزند ؟ کدامین حکومت میخواهد اجرا کند با کدام ملاک ومعیار؟ایا میشود زیربمب وگلوله وموشک وتخریب واواره گی به این مسایل پرداخت ؟

مریم رجوی درکنفرانس ثابت کرد که عمله استعماراست

خانم مریم عضدانلوکه اسم خودرا مریم رجوی گذاشته مدعی برگزاری مراسم با اینترنت درسی هزارنقطه جهان شد که همین موضوع بیانگرحمایت همه جانبه شیاطین وضد بشرهای ریز ودرشت است ، سوال ایا انها عاشق چشم ابروی او هستند یا منافعی را دران می بینند منافع ای که خانم عضدانلو به انها میرساند ویا قراراست بدهد چیست ؟ چه رشوه ای درکاراست ؟ برای فهم این سوالات با مقدمه ای کوتاه شروع میکنیم وجواب میدهیم چرا خانم عضدانلو عمله استعماراست
وقتی صحبت ازاستقلال میشود برروی دو مولفه سواراست یکی استقلال سیاسی ونظامی ست ودوم استقلال اقتصادیست ، بارها نوشته وگفته ام که بدون استقلال اقتصادی استقلال سیاسی حرفی یاوه وبیهوده است ، وبارها نوشته ام که بدون امنیت وحفظ تمامیت ارضی دم زدن ازازادی وحقوق بشروبرابری وعدالت اجتماعی علاوه بریاوه گویی ودجالیت وشیادی وعوامفریبی هرگز امکان تحقق نداشته وندارد بهمین دلیل بنده دربحث ایرانگرایی اقتداررا درکناران می اورم یعنی قدرت نظامی ، بدون قدرت نظامی هیچ کس وحکومتی نمیتواند درمحدوده سرزمینی ومملکت داری به ازادی وبرابری وحقوق بشروعدالت اجتماعی دست یابد ویا بخواهد انها را اجرا کند ، برای نمونه چه کسی میخواهد درسوریه ولیبی ویمن وعراق وافغانستان دم ازاین حرفهای دهان پرکن وپرطمطراق بزند ؟ کدامین حکومت میخواهد اجرا کند با کدام ملاک ومعیار؟ایا میشود زیربمب وگلوله وموشک وتخریب واواره گی به این مسایل پرداخت ؟ می بینید هرگز امکان ندارد ، خانم عضدانلو طبق معمول یاوه های ازادی وبرابری وامثالهم را بهم بافته وقصدش هم جزدجالیت وشیادی جهت فریب مردم چیزدیگری نیست که نمیخواهم به حرفهای تکراری دوباره نظری تکراری بی اندازم ، اما درلابلای حرفها به چهار موضوع اشاره میکند که نبود هرچهار موضوع مملکت ما را به روزگارکشورهای مورد اشاره میکشاند که تمامی حرفهای خانم عضدانلودرانزمان باد هواست وشیادی حرفها درانزمان دردید جهانیان قرارخواهد گرفت میگوید ما دنبال رسیدن به قدرت به هرقیمتی نیستیم ولی دنبال ازادی بهرقیمت هستیم دقیقا برعکس است زیرا نوشتم که ازادی بدون امنیت حرفی یاوه است پس هدف رسیدن به قدرت است
اما مولفه های قدرت وامنیت چیست ؟ دریک کلام قدرت نظامی ست بهمین دلیل هم بنده ازقدرت دفاعی ونظامی ایران حمایت کرده ومیکنم وقدرت نظامی هم ربطی به حکومتها ندارد انها می ایند ومیروند ولی قدرت نظامی برای مردم وکشوروامنیت ماندگاراست واین دفاع دقیقا دفاع ازمنافع ملی ست کما اینکه قدرت اقتصادی هم منافع ملی ست وبرای تامین ان باید ازدولتها خواست چرا اقتصاد ضعیف است ؟ چرا ما موشک قاره پیما نباید داشته باشیم ؟ چرا نباید اتم وسلاح هسته ای داشته باشیم ؟ چرا ما اتحاد نظامی وسیاسی واقتصادی با همسایه ها نداشته باشیم ؟ تا دهان هریاوه گویی را خرد وخمیرکنیم همه اینها باعث امنیت واستقلال وقدرت دفاعی ست ومیشود درزیراین سقف قدرت ، ازادی وبرابری وحقوق بشروعدالت اجتماعی را میسرکرد وبه ان دست یافت حال ببینیم خانم عضدانلو درسخنرانی خود چه میگوید
چرا ایران دریمن موشک پرانی میکند ازحملات به عربستان ناراحت است ، چرا ایران درعراق وسوریه حضوردارد اینها تروریسم است ، این یکی خیلی جالب است گوش کنید هم چنان که اکثریت قانون گذاران منتخب مردم درامریکا واروپا خاطرنشان کرده اند درپی برقراری یک جمهوری دمکراتیک وغیرمذهبی وغیراتمی باشیم  ، چی میگه به امریکا واروپا میگه من خواسته شما درغیراتمی کردن یا همان برخورد قذافی گونه وتسلیم بی قید وشرط را می پذیرم واتم وهسته ای بی هسته ای فردا همه را خودم بارکرده وبرای شمایان می فرستم ، چرا ایران ماهواره به فضا فرستاده است ، می بینید روی چهار موضوع قدرت انگشت گذاشته وهمه را ازامروز که درقدرت نیست تقدیم اربابان کرده وکشوررا خلع سلاح میکند ، حرفش به اربابان وامریکا وصهیونیزم ووهابیت عربستان وتروریسم انها این است که میگوید ما تمامی شروط امریکا که همان دوازده ماده است را می پذیریم ، ولی چگونه میگوید تا مردم متوجه نشوند چی گفته ؟ روی چهارقدرت دفاعی وامنیت انگشت گذاشته وانها را تخطئه میکند یعنی همه چیز را میدهد وقتی داد که دیگرکشورنیست هرکاری میشود دران انجام داد تروریسم وارد کرد ، کشوررا تجزیه کرد ، واما حرف دیگرکه حمایت ازتجزیه کشوراست اینه میگوید ملتها  حق تعیین سرنوشت دارند وحق خود مختاری ملتها را برسمیت میشناسد اولا قومها ملت نیستند ما یک ملت داریم انهم ملت ایران است ، ما ملت کرد وملت لروملت فارس نداریم ولی او اقوام را به ملت تبدیل وحق خود مختاری میدهد یعنی اینکه تجزیه کشوررا برسمیت می شناسد پس می بینید تمامی حرفها وحرکات ورفتاربراین اساس بنا شده که اولا قدرت نظامی نابود ، قومها ملت ، خود مختاری و تجزیه ، یعنی تمام خواسته امریکا واروپا واعراب را دراین سخنرانی پذیرفت ، حال سوالی که باقیست این است اگراین حرفها حرف عمله استعمارنیست پس چیست ؟ چرا تمام دوازده ماده خواسته شده توسط امریکا واروپا را تکرارمیکند وتعهد میدهد که فردا همه را اجرا خواهد کرد ؟ چرا دادوفغانش از قرارداد با چین که هنوز بسته نشده به اسمان است ؟ غیرازاین است که اگرما روز دوم انتشارخبرنوشتیم که تماما به نفع ایران وبه ضرر غربیها ورجوی ست ودیوارتحریمها را خراب وراه ایران را بخصوص به شرق اسیا باز میکند امروز که ازپمپئو ونیکی هیلی ونتانیاهو واروپا فریاد میزنند که این قرارداد تحریمها را نابود وراه ایران به جامعه جهانی را باز میکند ، بازی دراین میزها فقط درمیز استعماراست وکسانی هم که چنین بازی هایی را میکنند هیچ شکی نباید کرد که عمله استعمارهستند ودشمن ملت خود یعنی اینکه خانم عضدانلو نقش چلبی درعراق ونقش برهان غلیون درسوریه را برای ایران بازی میکند وازحالا درابلهی ونادانی وحماقت محض برای ما شده است سرهنگ قذافی وکت بسته خود را تسلیم کرده است ای شرم برشمایان وتفکرات پوسیده ونجس وایدئولوژی یا انقلاب مریم که ازهرنجاستی نجست تراست واین تفکرات سراسرنجاست ازهمین انقلاب ام النجاسات بیرون میریزد ودربرابرحمایت که بتواند بقول خودش درسی هزارنقطه کال کنفرانس بگذارد  تقدیم ایران به جهان غرب را تقبل وپیشا پیش تقدیم میکند این همان رشوه ایست که عضدانلو به غربی ها وصهیونیزم ووهابیت دراین کنفرانس داد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s