دفاع تمام قد خانم مریم رجوی ازروح الله زم

درمدت چندسال گذشته سازمان مجاهدین وشورای انها یکبارندیدیم برعلیه امد نیوزموضع بگیرد وقتی اورا دستگیرکردند مدعی بود که مهره رژیم است وخودش فرستاده وخودش هم اورا به تهران فراخوانده ودادگاه فرمایشی تشکیل میدهد والی اخرسه روز پیش که سخنگوی قوه قضاییه حکم اعدام اورا علنی کرد ولی یاد اوری کرد که قابل فرجام خواهی ست وهنوز دیوان عالی تایید نکرده ولی حکم داده شده است دیروز دیدم سخنگوی مجاهدین یعنی رجوی سابق وعضدانلوی امروزاطلاعیه داده وبه سوزوگداز پرداخته که (فرانسه چرا سکوت است وخواهان برگزاری دادگاه علنی انهم بعد قرائت حکم شده است خنده دارنیست ؟ چراازاول درخواست نداشتی ؟ گفته حقوق متهم بتمام وکمال باید رعایت شود ) چرا اینگونه تنظیم میکند ؟ درجریان اعتراضات اخیر روح الله زم همراه مجاهدین ، سلطنت طلبان واستعمارخواهان اتش زدن ، بمب منفجرکردن ، تخریب ودرگیری نظامی بودند وتوسط سایبرها اموزش درست کردن کوکتل مولوتف وبمب ونحوه بکارگیری برعلیه ملت وکشتارمیدادند ، همسویی مجاهدین با زم وسایرین ازدیربازروشن بوده ونیازبه بیان ندارد بهمین دلیل سعی کرد زم را مهره رژیم معرفی کند تااولا همه راگردن حاکمیت بی اندازد

به خواندن «دفاع تمام قد خانم مریم رجوی ازروح الله زم» ادامه دهید

طنابهای دارمجاهدین برگردن اخوندها

چهل سال است که سازمان مجاهدین درحال درست کردن طناب دار است وهرروز ده طناب به گردن اخوندها می اندازد ، هرطناب یک مسول دارد صبح که ازخواب بیدارشد قبل ازهرکاری باید اول با چشمان خواب الود برود وطناب داررا کمی سفت کرده بعد به کارهای دیگربپردازد واخرشب هم همین ریل را رفته وروزی دوبارطناب دارخود را بگردن اخوندها سفت کند ازطناب جام زهرگرفته تا طناب مرگ خمینی ، دوسرگی وسه سرگی نظام تا طناب تروریسم وطناب اتم وموشک وبرجام ومنطقه ای وتحریم وحقوق بشروامثالهم ولی بنده دراین سالیان هرچه فکرکردم نفهمیدم بلاخره این طنابهای دارکی میخواهد اخوند راخفه کند

به خواندن «طنابهای دارمجاهدین برگردن اخوندها» ادامه دهید