خاطرات من : قسمت سی و یکم

ببینیم گناه چیست وکدام الویت دارد گناه اشتباه خطی واستراتژیک که باعث کشتارمیشود جرمش کجاست
ـ کسانی که اعتمادها راپرپر میکنند جرمشون چقدراست
ـ کسانی که با عملکردها انسانها را اززندگی ناامید میکنند وبین انسان وخدایش فاصله می اندازند جرمش چیست
ـ حاکمانی که زندگی وارامش مردم را بهم میریزند وانواع بلاهای اجتماعی را درجامعه خود رواج میدهند ایا جرمشون کم است
ـ کسانی که بناحق جنگ بوجود میاورند وجامعه را نابود میکنند چی
ـ کسانی که جرم امنیتی انجام میدهند درکجای گناه قراردارند
کسانی که اختلاس میکنند ورانت میخورند ودرکنارش هزاران هزار انسان راقربانی مطامع خود میکنند کجایند وچی باید گفت……

یکی دیگرازشیوه ها یی که افراد رادربند نگه میداشت میگفت هرموضوعی دارید بنویسید وبا سازمان یگانه بشوید نفرات براساس اعتماد مینوشتند مثلا فلان خلاف اخلاقی را انجام دادم بعد گزارش صدایش میکردند ودربرگه جداگونه ازاو دست خط گرفته وتعهد میگرفتند وانرا درپرونده طرف مقابل گذاشته وهروقت بیرون میرفت انرادرتلویزیونش افشا میکرد ومی گفت اینهم دست خط خودش ببینید ادم فاسد الاخلاقی بوده است وما بهمین دلایل اخراجش کردیم

اولا مشگلات خطی وسیاسی را لا پوشانی میکرد

دوم مناسبات خود را پاک نشان میداد

سوم همین دست خطها باعث میشد افراد برای همیشه تن به هرچیزی بدهند وجرات حرف زدن نداشته باشند وبخاطرترس ازافشا شدن بیرون نمی رفتند وداخل مناسبات مونده کارهای خود را انجام میدادند وازدرون ضربه میزدند و نمی گفتند

این عملها دررابطه با زنان ودختران خیلی کارکرد داشت بخاطرتفکرات سنتی وعقب مونده مسایل اخلاقی براشون تابو بود ونمی توانستند اززیرفشارروحی ان خارج شوند وبندگان خدا هیچ راه پس وپیش نداشتند وتن به هرچیزی میدادند که زیرفشارها دست بخود کشی وخود سوزی میزدند زیرا که بیرون رفتن براشون متصورنبود ودوم فکرمی کردند اگربیرون بروند ورجوی افشا کند درجامعه چکارکنند درصورتی که اگرقران را بخوانیم مسایل اخلاقی دردرجه هزارم افراد هم قرارندارد عالمان مرتجع دینی انرا تابو کرده اند

ـ ببینیم گناه چیست وکدام الویت دارد گناه اشتباه خطی واستراتژیک که باعث کشتارمیشود جرمش کجاست
 ـ کسانی که اعتمادها راپرپر میکنند جرمشون چقدراست
ـ کسانی که با عملکردها انسانها را اززندگی ناامید میکنند وبین انسان وخدایش فاصله می اندازند جرمش چیست
ـ حاکمانی که زندگی وارامش مردم را بهم میریزند وانواع بلاهای اجتماعی را درجامعه خود رواج میدهند ایا جرمشون کم است
ـ کسانی که بناحق جنگ بوجود میاورند وجامعه را نابود میکنند چی
ـ کسانی که جرم امنیتی انجام میدهند درکجای گناه قراردارند
کسانی که اختلاس میکنند ورانت میخورند ودرکنارش هزاران هزار انسان راقربانی مطامع خود میکنند کجایند وچی باید گفت
ـ درقران هفت گناه کبیره داریم که مسایل اخلاقی هرگزجز گناهان کبیره نیست وقران میگوید تمامی گناهان بندگانم را می بخشم الا گناهان کبیره ودرمیان گناهان کبیره یک گناه را هرگز نمی بخشم وانهم نا امیدی از رحمت خدا ست پس باید دید ایا کارکردها که باعث میشود زن ومردی دردرون یک جامعه کوچک یا بزرگ دست بخود سوزی وخود کشی بزند ایجاد فضای ناامیدی درجامعه وذهن افراد نیست ؟ مسبب ان ایا کسی جز رهبراست ؟ ایا این گناه همان گناه کبیره ای نیست که خدا میگوید هرگز نمی بخشم ؟ ایا این گناه ناامید کردن افراد جامعه از خدا نیست ؟

اگربخواهیم ازاین حرفها بزنیم زیاد است ولی بنده هرگز مسایل اخلاقی را جرم وگناه قابل پرداختن به ان نمیدانم زیرا که معتقدم همین مسایل اخلاقی هم نشات گرفته از اشتباهات رهبری جامعه است که زمینه عدم ازدواج ودوری از این مسایل را بوجود اورده اند یعنی همه این مسایل دلیلش انقلاب ایدئولوژیک است ورهبرمقصر

درزمانی که رهبرسه زن رسمی گرفته نمیتواند بخاطر مسایل اخلاقی افراد خرده بگیرد راست میگوید خودش هم مثل بقیه طلاق بدهد بگذریم ازاینکه خود رجوی رقص رهایی راه انداخت  وانها را به حرمسرای خودش می برد زنانی که به رختخواب رجوی برده شده اند را میتوانید دریوتیوپ نگاه کنید که بعد بیرون امدن تمام داستان خود وبلاهایی که سرشون امده را با شهامت وشجاعت وصف ناپذیری بیان ودست به افشاگری زده اند حرفهای انهاست نه حرف بنده وکسانی هم که بهردلیل نمی خواستند بیرون بیایند ویا نمیتوانستند خود کشی می کردند اینهم یکی از عواقب انقلاب ورسیدن نیروی انقلابی ومبارز به ته خط انسانیت وزندگی کردن زیر چتررجوی وعضدانلو ست وقتی هیچ راهی براشون متصورنبود دست به خود سوزی میزدند ویا موقع نگهبانی به سرخودشون شلیک کرده وخود را ازدرد وغمی که دروجودشون سنگینی میکرد وتوان وظرفیت وتحمل نداشتند خلاص میکردند که برای بنده شنیدن انها بسیاردردناک بود که هنوز یادم می افتد ازدرد بخودم می پیچم که چی بودیم وبه کجا رسیدیم عیسی مسیح دربازارهای رم شرقی درانزمان راه میرفت وفریاد میزد ای زاهدان ریا کارکه پشه را صافی میکنید وشتررا با بارش می بلعید بله زاهدان ریا کاراخلاقی را تابو میکنند انوقت زیرقداست خود ساخته هزاران گناه کبیره انجام میدهند دست افتابه دزد را قطع میکنند ودربرابر دزدی های میلیاردی درسکوتند کجای این عدالت است ؟ کجای این انسانیت است ؟ کجای این خدایی ست ؟ عین شیطنت وگمراهی ست ، کارزاهدان ریا کار، وارونه کردن حقایق وسیاه را سفید نشان دادن است ، انهم وقتی دردرون سازمان وتشکیلاتی که ادعای انقلابی ومبارزه دارد جرمش هزاربرابر بدتر ازفرد عادی ست ، زیرا که قشراگاه جامعه است درنقطه رهبری مبارزه والترناتیو واپوزیسیون قرارگرفته واین عملها هرگز شایسته نیست وخدا هم این گناهان کبیره را نمی بخشد  ….

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7%d8%b7

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s