خاطرات من : قسمت سی و چهارم

امریکا فکرمی کرد اگرعراق سرنگون شود با بودن مجاهدین وفشارسیاسی وخرابی وضعیت حاکمیت ونارضایتی های داخلی خود بخود رژیم را سرنگون میکند ویا حداقل مثل شاه به دامن امریکا می رود چون افغانستان وعراق سرنگون شده ودست امریکاست ، ترکیه وپاکستان وکشورهای حاشیه خلیج فارس تماما نوکرامریکا هستند وایران کاملا درمحاصره است ، شوروی سقوط کرده وجهان تک قطبی ست ، ایران تنهای تنهاست پس بعد عراق خود بخود درجیب امریکاست……

همراهی مجاهدین با امریکا

نوشتم که وقتی کلینتون رییس جمهورشد رجوی برای او نامه نوشت او هم جواب سربالا داد وبعدا بخاطرحمایت ازخاتمی مجاهدین رادرلیست تروریستی گذاشت ولی هیچ وقت به ان عمل نکردند ومجاهدین همیشه روابطشون را حفظ کرده بودند وتنها کاری که کردند فقط دفتررادرواشنگتن بستند انهم برای اینکه اعتراض وصدای خاتمی را خاموش کنند ودراین مدت مجاهدین به کنگره وسنا رفت وامد داشتند وازحمایت انها برخورداربودند ودرنشستهای اندیشکده ها شرکت میکردند بعد سرنگونی صدام ما مورد بمباران شدیدی قرارگرفته ونزدیک به صد نفرکشته شده وکلی اززرهی وتانکها وتوپها زیربمبارانها ازبین رفت دیروز سخنان یکی ازجداشده ها را که درحزبی که جز ان شده نکاتی دردرون ان حزب مطرح کرد که ازتلویزیون برای تمام جهان مستقیم پخش میشد (گفت بما دستورداده شد برویم مرز ورفتیم ورسیدیم به مرز قصرشیرین واماده حمله بودیم که شبانه بما گفتند فورا برگردید وعملیات منتفی ست وهیچ توضیحی هم ندادند وما برگشتیم ودربین راه با تانکهای سوخته روبرو شدیم وبه اشرف رسیدیم وبعد هم برای مذاکره با امریکایی ها رفتند که من هم شاهد سه مذاکره بودم وامریکا چهل وهشت ساعت فرصت داد تا ازمرز به اشرف برگردیم ) پس می بینید ان پرچمهای سفید که قبلا مطرح کردم بی جهت روی وسایل والزامات نصب نشد وبرخورد امریکا با ما بعنوان تروریست نبود وگرنه هیچ چیزی باقی نمیگذاشت وهمه را دستگیروبه زندان گوانتامو می فرستاد بگذریم ازاینکه تعدادی هم بودیم که درچنین شرایطی که تهدید دستگیری بود ازعراق خارج میشدیم هم عراق را خوب میشناختیم وهم مسیرتا ایران را وهم مسیرسایرکشورها را ولی برخورد با تروریست نبود به اشرف که برگشتیم نیروهای سیاسی دراندیشکده های نئو کانها ویا بازهای امریکا وبقول خودم ادمخواران امریکایی شرکت میکردند وانها هم درمتینگها وسایرمراسم مجاهدین سخنرانی های زیادی انجام میدادند وخواهان خروج مجاهدین ازلیست تروریستی بودند یعنی همان مشاوران ویاران وهم فکران بوش که این برخورد هم ازطرف جمهوری خواهان بود وهم دمکراتها که شاخص انها خانم هیلاری کلینتون بود که دروزارت خارجه مجاهدین را از لیست ما به ازاء خروج ازاشرف دراورد دراشرف هم رابطه با پنتاگون که دیگرنگویید حداقل بنده فکرنمی کردم که انها جدای ازما هستند ازبس رابطه تنگاتنگ بود وفرماندهان پنتاگون ازعراق که به امریکا می رفتند درمراسمهای ما شرکت میکردند

اما حرف رجوی چی بود قبل ازحمله میگفت امریکا باید اول به ایران حمله کند واین راهم علنی میگفت وخواسته اش ازامریکا بود که بارها وبارها درکنگره وسیاستمداران امریکا مطرح کرده بود ومی گفت حمله به عراق اشتباه است وقتی از منافع رجوی وسازمان بررسی کنیم حرف درستی ست ولی درمنافع ملی ومردم ایران وکشورخواسته وحرفی کاملا ضد انقلابی وضد مردمی وضد وطنی ست

چرا درست است ومنافع سازمانی دران تامین میشد ؟

ـ حاکمیت درایران سرنگون میشد وکارما راحت شده وبه ایران می امدیم
ـ حتما درتشکیل دولت با توجه به رابطه ای که با امریکا بود شرکت می کردیم اینکه بگذارند ما پیروز بشویم یا نه موضوع بعدی ست
ـ صدام متحد رجوی درقدرت بود ومی توانستند با اتحاد سایرکشورهای عربی را سرجای خود نشانده وتحت هژمونی خود دربیاورند
ـ اگربه حاکمیت هم نمی رسید حامی بزرگی درمنطقه داشت ومیتوانست به وسیله او وکمکهایش درایران فعالیت کند بخصوص اینکه رابطه صدام هم با جهان غرب عالی بود ازهرمنظرکه نگاه کنیم بنفع رجوی بود
چرا امریکا برخلاف این ایده به عراق حمله کرد ؟            
ـ ایران کشورکوچکی نیست سه برابرعراق است
ـ درجنگ کلاسیک وجبهه ای نیروی مهاجم باید سه برابر نیروی مدافع باشد یعنی ایران حداقل نیازبه 500هزارنیروی نظامی داشت وبه همین میزان ادوات جنگ ، درصورتی که ایران یک میلیون نیروی نظامی دارد ( درخوشبینانه ترین شکل وکم هزینه ترین را مطرح کردم )
ـ مردم عراق قبیله ای بودند امریکا روئسا را خریده بود درایران چنین نفوذی نداشت
ـ درایران مردم ملی هستند ولی عراق اینطوری نیست تفکرات انها درانموقع پان عربی بود وهمین موضوع ورود مردم به جنگ وبدست گرفتن سلاح دردوکشورمتفاوت بود
ـ عراق الترناتیو وحزب متشکل وسازماندهی شده نداشت وبراحتی دولت دراختیارامریکا قرارمی گرفت
ـ امریکا فکرمی کرد اگرعراق سرنگون شود با بودن مجاهدین وفشارسیاسی وخرابی وضعیت حاکمیت ونارضایتی های داخلی خود بخود رژیم را سرنگون میکند ویا حداقل مثل شاه به دامن امریکا می رود چون افغانستان وعراق سرنگون شده ودست امریکاست  ، ترکیه وپاکستان وکشورهای حاشیه خلیج فارس تماما نوکرامریکا هستند وایران کاملا درمحاصره است ، شوروی سقوط کرده وجهان تک قطبی ست ، ایران تنهای تنهاست  پس بعد عراق خود بخود درجیب امریکاست
ـ درعراق رجوی وسایرگروههای ایرانی وغیرایرانی درجیب امریکا هستند   
 ـ اینها موارد کلی بود که مطرح کردم

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و سوم https://vatanamiran.home.blog/2020/09/17/%d8%ae%d8%a7

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s