خاطرات من : قسمت سی و پنجم

اما چرا خواسته رجوی ضد انقلابی وضد ملی بود؟
ـ صرفا وصرفا این خواسته چه بوقوع بپیوند د وچه عملی نشود خواسته ای ضد ملی ست زیرا که ازبیگانه درخواست حمله به کشوررا دارد ما مجازنیستیم چون با دولتی موافق نیستیم خواهان اشغال کشورتوسط بیگانه باشیم
ـ حمله نظامی به ایران یعنی نابودی کشور
ـ یعنی تجزیه زیرا که دکترین امریکا برهفت قسمت کردن ایران استواراست
ـ کشوردرگیرجنگهای داخلی میشد که الان دیگربرای همه حمله خارجی وجنگهای داخلی موضوع روشن وواضحی است قبلا نبود
ـ کشتارخیلی زیادی انجام میشد…..

اما چرا خواسته رجوی ضد انقلابی وضد ملی بود؟
ـ صرفا وصرفا این خواسته چه بوقوع بپیوند د وچه عملی نشود خواسته ای ضد ملی ست زیرا که ازبیگانه درخواست حمله به کشوررا دارد ما مجازنیستیم چون با دولتی موافق نیستیم خواهان اشغال کشورتوسط بیگانه باشیم
ـ حمله نظامی به ایران یعنی نابودی کشور
ـ یعنی تجزیه زیرا که دکترین امریکا برهفت قسمت کردن ایران استواراست
ـ کشوردرگیرجنگهای داخلی میشد که الان دیگربرای همه حمله خارجی وجنگهای داخلی موضوع روشن وواضحی است قبلا نبود
ـ کشتارخیلی زیادی انجام میشد
ـ اواره گی  ده ها میلیون بود
ـ زیرساختها وسرمایه ها ازبین میرفت ومملکت حداقل برای پنجاه سال عقب می افتاد
ـ اگرکمترین زمان را درنظربگیریم کشوربیست سال بدون دولت بود
ـ بعد هم می بایست دوباره اینبار مسلحانه با امریکا وارد جنگ شد تا اورا بیرون کرد افغانستان ، عراق ، سوریه ، لیبی ، یمن ، جلو چشمان مردم است انزمان کسی این حرفها رافهم نمی کرد
البته همین حرفها را همانموقع گفتم ونوشتم 

 بدلایل فوق که گفتم من مخالف بودم رجوی میگفت امریکا حاکمیت را سرنگون کند تمام است یا درخوش خیالی بود که اینطورنیست ویا بخاطرقدرت حاضربود هربلایی سرمملکت بیاید ویا اینکه درمزدوری ونوکری هرکاری را مباح میدانست خارج ازاین سه موضوع نیست ولی بنده فکرمیکنم برای رسیدن به قدرت درست است

برای من هرگز رسیدن به قدرت معنی نداشته وندارد حتی سرنگونی هم درالویت اول نیست زیرا بنده ملی وایرانگرا هستم برایم الویت منافع ملی ست اگرمنافع ملی ایجاب کند از خواسته سرنگونی هم عقب میکشم تا زمانی که بدونم سرنگونی موضوع منافع ملی باشد کما اینکه   مقاله ای نوشته وگفتم سرنگونی درشرایط کنونی بنفع منافع ملی نیست زیرا بهم ریختن تعادل قدرت درایران در شرایط کنونی یعنی تجزیه بهمین دلیل  دراین مقطع باید ازسرنگونی دست کشید چون شرایط اماده نیست وقتی تهدیدات خارجی وتجزیه ازبین رفت دنبال سرنگونی میرویم این بمعنای همکاری ودفاع از حاکمیت نیست بلکه کارسیاسی خود را میکنیم وبخاطرمنافع ملی ازخواسته وتمایلات دست برمیداریم تا تعادل قوای کشوردربرابرامریکا واروپا بهم نریزد وانها بهره انرا نبرند وکشوررا تجزیه واشغال نکنند الان تهدید بیرونیست نه درونی مگرچند بارباید اشتباه کنیم یکباردرجریان جنگ اشتباه کردیم کافیست درشرایط کنونی باید خواهان تعغیرارام بود وراس دولت راعوض کرد بدون اینکه تعادل نظامی بهم بریزد هرگزنباید اجازه بدهیم ارتش ونیروهای نظامی فروبپاشند هرگز نباید اجازه داد سیستم اداری واقتصادی کشورازهم پاشیده شود هرگزنباید اجازه داد وحدت وهمیاری مردم دچارتشتت بشود والی اخر
بعد سرنگونی صدام یک روز مراسمی دراشرف درسالن اجتماعات برگزارکرده بودند که سی هزارعراقی را برای نهاردعوت کرده وقراربود سیاستمداران عراقی انجا صحبت کنند هنوز علاوی نخست وزیربود وسازمان ازعلاوی که دست نشانده امریکا بود حمایت میکرد

ـ اینکاربدون هماهنگی رضایت وخواسته امریکا نبود زیرا اگرنمی خواست که نمیگذاشت سی هزارعراقی وارد اشرف بشوند
ـ هدف متحد کردن عراقی ها با علاوی بود
ـ سنی هایی که مخالف امریکا بودند بین انها اشتی بوجود بیاورد ودرجبهه امریکا قراربدهد
ـ بازکردن جا پا بین عراقی ها برای خودش بود
ـ جلو پیش روی دولت ایران را بگیرد
ـ برای خودش حمایت اجتماعی جمع کند
ـ تبلیغاتش رادرخارجه انجام داده وبگوید من سازمان مهم با حمایت گسترده عراقی ها درعراق هستم
ـ ازنزدیکترینها عضو گیری ومجاهدین عراقی تشکیل داده وجان ایران وحامیانش درعراق بی اندازد ودرصورت هرجنگی ازانها برعلیه دولت ایران استفاده کند
ـ بوسیله مجاهدین عراقی که درعراق مسلح میشوند غیرمستقیم صاحب سلاح باشد ونیروی
 نظامی پنهان درست کند
 ـ گروههای کردی ایرانی درعراق را متحد کرده وتحت هژمونی خودش بگیرد که قبلا دستش بسته بود

ازاین میهمانی ها تا زمانی که مالکی راه را بست برگزارمیشد من نگهبان پارکینگ بودم یکی ازتحلیلگران رجوی که درتلویزیونش همیشه تحلیل سیاسی میکند وقبلا مسول من هم بود امد وبعد احوالپرسی شروع به صحبت کرد که امریکا این وان است واگربه ایران حمله کند ما به قدرت می رسیم وازاین مزخرفات پشت سرهم بافت منهم فقط گوش میکردم زیرا میدونست من با این حرفها مخالفم بعد گفت نظرت چیه منهم نظرم را گفتم عصبانی شد وچند تا توهین بما کرد وگفت تو اصلا حالیت نیست ، نمی فهمی سیاست یعنی چی ، هنوز درافکارپوسیده خودت غرقی و…. منهم بخاطراحترام به او چیزی نگفتم فقط نگاه عاقل اندرسفیه بهش انداختم واو رفت اینجا فهمیدم که علاوه براین کارهایی که سازمان میکند برنامه های جدی تری هم دارند که احتمال دادم تبلیغ وحمایت علنی ازامریکا برای حمله به ایران باشد که او امده واینچنین حرفهایی را پیش من میزند وکسی نیست که حرفهای خودش رابزند اگرحرفهای خودش را میزد که درجایگاهی که بود قرارنمی گرفت حرفهای رجوی ست که درنشستهای جداگانه با فرماندهان بالا مطرح شده است واینها وظیفه زمینه سازی وهمسو کردن افکاررا دارند واین عمل دراین راستا قابل تفسیراست وحتما ازقبل درخارجه شروع کرده اند که ما خبرنداریم  ….

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و سوم https://vatanamiran.home.blog/2020/09/17/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/19/%d8%ae%d8%a
 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s