خاطرات من : قسمت سی و ششم

متفکرین امریکایی گفته اند تا ایران را نتوانیم نابود وتجزیه کنیم امکان ندارد بتوانیم خاورمیانه را دردست بگیریم واسراییل ومنافع امریکا درامان نیست
ـ ایران دروازه چین وروسیه هم هست تا زمانی که نتوانند ایران را نابود کنند دسترسی به چین وروسیه غیرممکن است وفشارهای کنونی به ایران قبل ازهرچیزی بخاطرچین وروسیه است میخواهند ایران را تحت سیطره خود بگیرند تا بتوانند تروریست را به اسیای شرقی وقفقاز وارد وان مناطق را هم مثل سوریه کرده وبینی چین وروسیه راهم بخاک بمالند ….. که البته خودشون به این نتیجه رسیده اند وبا هم اتحادهایی تشکیل داده اند البته خیلی دیربود وخیلی کم وکاستی دارد
بدلایل فوق امریکا نیازمند لشگرکشی به خاورمیانه بود که حمله صدام به کویت این بهانه را بدست جورج بوش پدرداد دلایل حمله به کویت چی بود…..

برای اینکه بفهمیم موضوع چی بود وچرابنده مخالف بودم اشاره مختصری به اهداف امریکا میکنم تا مشخص شود چرا میگویم عمل رجوی ضد ملی وضد ایران بود برای فهم درست کمی به عقب برمی گردم یازدزده سپتامبربوجود امد البته بنده معتقد نیستم که فقط یک عده تروریست دست به چنین عملی زدند زیرا برای نابودی برجهای دوقلو نیازبه شناخت مهندسی وزیربنایی برجهای دوقلوبود تروریستهای القاعده وبن لادن ازکجا میدونستد که ساخت برجها با چه مصالح انجام شده واگرنمیدونستند چطوری طراحی کردند تعدادی از مهندسین ومسولین امریکایی که همانموقع صداشون را خفه کردند گفتند تا دولت ویا سران امریکا دران نقش نداشتند تروریستها هرگز نمیتوانستند چنین عملیاتی را انجام بدهند زیرا که محاسبه سرعت هواپیما ومیزان سوخت باید براساس شناخت دقیق ازساختمانها باشد که این مسایل هم سریست دوم چطوری اموزش دیدند 19 خارجی درامریکا ماهها اموزش هواپیما وخلبانی دیده اند وچطوری انها همه با هم سوارهواپیما شدند خلاصه کلام حرف این بود که کاردولت امریکاست وبنده هم معتقدم خود دولت امریکا ویا دولتهای درسایه چنین کاری را انجام دادند سوال اصلی ومهم این است که چرا وچه اهدافی پشت ان بود که انها مجبوربودند چنین کاری راانجام بدهند

 ـ وقتی ریگان به حاکمیت رسید فروپاشی شوروی را کلید زد وموفق شد هدف تک قطبی کردن جهان بود وازدل فروپاشی شوروی 18 کشوربوجود امد که تمام انها را امریکا بلعید البته بنده معتقدم اگریک حاکمیت درست وحسابی درایران بود قطعا تعدادی ازاین کشورها را ایران میتوانست ببلعد چون مردم انکشورها خواهان پیوستن به ایران بودند زیرا که قبلا ایرانی بودند که متاسفانه ازدست رفت ،

ـ موضوع دوم شقه وفروپاشی بلوک شرق بود که با فروپاشی شوروی انها هم فروپاشیدند زیرا اقمارشوروی بودند باز نظام سرمایه داری همه را بلعید ، ـ موضوع سوم جنگهای داخلی نژادپرستان صرب بود که جنگهای داخلی را کلید زدند ودرنهایت امریکا واروپا وارد وشش کشور ازان جدا شدند
ـ تجربه ، هرچه کشورها کوچک باشند بدلیل کوچکی ونداشتن قدرت نظامی هم براحتی قابل بلعیدن هستند وهم قابل کنترل پس باید کشورها را کوچک وکشورهای بزرگ را تجزیه  وقدرتهای بزرگ را نابود کرد
ـ اروپا بعد جنگ جهانی دوم وابسته به امریکا واقمار امریکاست ازطرف دیگرشوروی هم رفته وتجزیه شده البته میخواستند روسیه کنونی را هم تکه تکه کنند که امدن پوتین جلو انرا گرفت 
ـ متفکرین امریکایی گفته اند تا ایران را نتوانیم نابود وتجزیه کنیم امکان ندارد بتوانیم خاورمیانه را دردست بگیریم واسراییل ومنافع امریکا درامان نیست
ـ ایران دروازه چین وروسیه هم هست تا زمانی که نتوانند ایران را نابود کنند دسترسی به چین وروسیه غیرممکن است وفشارهای کنونی به ایران قبل ازهرچیزی بخاطرچین وروسیه است میخواهند ایران را تحت سیطره خود بگیرند تا بتوانند تروریست را به اسیای شرقی وقفقاز وارد وان مناطق را هم مثل سوریه کرده وبینی چین وروسیه راهم بخاک بمالند ( دراین رابطه ها قبلا مقالات مفصلی نوشته ام وپیشنهاد دادم که بین ایران وچین وروسیه وکره شمالی وسوریه اتحاد نظامی تشکیل شود تا جلو امریکا بایستند که البته خودشون به این نتیجه رسیده اند وبا هم اتحادهایی تشکیل داده اند البته خیلی دیربود وخیلی کم وکاستی دارد
بدلایل فوق امریکا نیازمند لشگرکشی به خاورمیانه بود که حمله صدام به کویت این بهانه را بدست جورج بوش پدرداد دلایل حمله به کویت چی بود که جداگونه خواهم نوشت
ازانجایی که عراق قدرت منطقه شده وبه عربها فشارمی اورد وچموش شده بود می بایست اوراازسرراه برمی داشتند که درجنگ اول خلیج کلک صدام را کنده وازکویت بیرونش کردند وبوش پدربحث خاورمیانه بزرگ را مطرح کرد که درسطوربالا توضیح دادم نقشه وهدف خاورمیانه بزرگ چیست (چند مقاله هم دراین رابطه نوشته ومنتشرکرده ام )تحریم ومحاصره رمق عراق را گرفت به بهانه یازده سپتامبر که خودشون درست کرده بودند به افغانستان حمله کردند یعنی ایران ازهمه طرف محاصره شد فقط ازسمت عراق درمحاصره نبود پس می بایست عراق را هم که ضعیف کرده اند اشغال کنند انوقت ایران هیچ راه نفسی ندارد وبراحتی میتوانند خفه اش کنند وبه ارزوی سالیان خود برسند وخاورمیانه را کنترل ومنطقه انرژی خیزرا تصاحب وتنگه هرمزوباب المندب را دراختیارگرفته وگلوی چین وروسیه را فشاربدهند البته اگرموفق میشدند که ایران را هم بگیرند خود بخود کارچین وروسیه تمام بود وباید تن به هژمونی امریکا داده واقماراو بشوند به همین دلیل به عراق حمله کردند وصدام سرنگون وبوش دربالای ناوهواپیما بر اعلام پیروزی کرد وانجا گفت محورشرارت که شامل ایران وسوریه وکره شمالی بود به زبان ساده تریعنی اینکه این سه کشورباید ازبین بروند درچنین شرایطی ست که رجوی درعراق تمام عیاربا امریکا همکاری را شروع کرد وتعارف راکنارگذاشته وعلنی بدفاع ازامریکا پرداخت که یک نمونه را درصفحات قبل توضیح دادم  …..

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و سوم https://vatanamiran.home.blog/2020/09/17/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/19/%d8%ae%d8%a قسمت سی و پنجمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/28/%d8%ae%d8%a7نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s