خاطرات من : قسمت سی و هفتم

…اگربوش رییس جمهوربشود انروز شب قدرما ست وقدرما رقم میخورد یعنی اینکه بوش دولت ایران را سرنگون وما به ایران میرویم منهم فقط گوش میکردم مکثی کرد وگفت علی نظرت چیست گفتم تو که میدونی من هم مخالف رفتن عراق به کویت وهم مخالف حمله امریکا به عراق وهم مخالف یازده سپتامبر وهم جشن ما برای یازده سپتامبربودم وهستم همه اینها را بخوبی میدونی انتظارداری من حرفهای تورا تایید کنم که امریکا به ایران حمله کند خوب است وشب قدرما رقم میخورد دید بد جوری رک وروراست ته خواسته را کف دستش گذاشتم گفت فقط خواستم ببینم چه عکس العملی داری منهم چیزی نگفته وبلند شده رفتم وهمان روز گزارشی نوشته وبه هردو فرمانده حمله کردم نوشتم این چه خط وخطوط مسخره وضد ایرانی وضد مجاهدی وضد انقلابیست که پیش من میگویند اگرشب قدرما قراراست با بوش جنایتکار وادمخواررقم بخورد میگویم لعنت برهرچه شب قدراست این چه شب قدریست که بوش برای ما رقم بزند ایا باید اسم انرا شب قدربگذاریم یک دفعه بگویید بوش قران ناطق است چرا تعارف میکنید….

بعد ازصحبتی که یکی ازفرماندهان با من کرد ودرنهایت ایران را سرنگون وخودش به حاکمیت رسید وامریکا راهم ازایران بیرون کرد ومقداری هم به من بد وبیراه گفت ورفت چند روز بعد درسالن مشغول ناهارخوردن بودم که دوتا ازفرماندهان قدیمی زمان شاه امده وروبروی من نشستند تا ناهاربخورند یکی ازانها مشاورسیاسی رجوی بود که درنبود رجوی وعضدانلو شده بود مشاورمژگان پارسایی جانشین رجوی وهمه کاره اشرف که درتمامی مذاکرات با امریکا همراه مژگان پارسایی بعنوان مشاورشرکت میکرد او همیشه چه دراشکاروچه پنهان میگفت اگردست من بود تورا مشاورسیاسی خودم میکردم که بارها درنشستها پیش بقیه هم این حرف را تکرارمیکرد روبروی من نشسته بعد چند دقیقه که مشغول خوردن بودند روبمن کرد وگفت باید دعا کنیم که بوش دردوردوم رییس جمهوربشود که درخارجه بچه ها مشغول همین کارهستند وباید برای خانم رایس هم نماز شفاعت بخونیم تا اوهم وزیرخارجه بشود واگربوش رییس جمهوربشود انروز شب قدرما ست وقدرما رقم میخورد یعنی اینکه بوش دولت ایران را سرنگون وما به ایران میرویم منهم فقط گوش میکردم مکثی کرد وگفت علی نظرت چیست گفتم تو که میدونی من هم مخالف رفتن عراق به کویت  وهم مخالف حمله امریکا به عراق وهم مخالف یازده سپتامبر وهم جشن ما برای یازده سپتامبربودم وهستم همه اینها را بخوبی میدونی انتظارداری من حرفهای تورا تایید کنم که امریکا به ایران حمله کند خوب است وشب قدرما رقم میخورد دید بد جوری رک وروراست ته خواسته را کف دستش گذاشتم گفت فقط خواستم ببینم چه عکس العملی داری منهم چیزی نگفته وبلند شده رفتم وهمان روز گزارشی نوشته وبه هردو فرمانده حمله کردم نوشتم این چه خط وخطوط مسخره وضد ایرانی وضد مجاهدی وضد انقلابیست که پیش من میگویند اگرشب قدرما قراراست با بوش جنایتکار وادمخواررقم بخورد میگویم لعنت برهرچه شب قدراست این چه شب قدریست که بوش برای ما رقم بزند ایا باید اسم انرا شب قدربگذاریم یک دفعه بگویید بوش قران ناطق است چرا تعارف میکنید ودوم هرکه برای خانم رایس میخواهد نمازشفاعت بخواند بخودش ربط دارد بنده هرگز تن به این خواسته ها نداده ونخواهم داد وهرگز وبه هیچ قیمت برای جنایتکاران ودشمنان ایران وایرانی غیرازفحش وبدوبیراه ولعنت ارزوی دیگری برایشون نداشته وندارم تا چه رسد به اینکه برای انها نمازشفاعت بخونم ، لعنت خدا وتاریخ وتمام ملت ایران برانانی باد که چنین تبلیغاتی رادرسالن میکنند ویا برای بوش و دارودسته نماز میخوانند چرا حقیقت را نمیگویید چیست ، گزارش را فرستادم ، دوسه روز بعد دیدم همین دونفرامده وبمن گفتند کی چین حرفهایی زده بگو ما برویم با اوبرخورد کنیم منهم نه گذاشتم ونه برداشتم علی رغم تمام احترامی که برای انها قائل بودم چشمانم را بسته ودهانم را باز کرده وگفتم چرا برای من بازی درمیاورید مگه شما نبودید درسالن چنین حرفهایی رازدید ونظر مرا خواستید چرا انکارمیکنید بروید با خودتون برخورد کنید ادم دروغگو کم حافظه هم میشود وحرف خودش را دوروزه فراموش میکند شماها مستحق برخوردید نه دیگران ، اشکارا خواهان حمله امریکا به ایران هستید میخواهید ملت ایران نابود وکشورویران وتجزیه بشود که شماها بقدرت برسید برای هزارمین بارتکرارمیکنم برای خودم خیلی متاسف هستم که مجاهد شدم وعمرم را جایی صرف کردم که درنهایت دمخورامریکا شده ودعا میکند ونمازمیخواند که امریکا به کشورش حمله کند خدا لعنت کند کسانی که درطی سالیان امید وارزوهای مرا نابود ووجودم را پرازبی اعتمادی کردند منظورم رجوی وعضدانلو بود وانها هم خوب میدانستند چه کسانی را لعن ونفرین میکنم جداشده رفتم این حرف ها انقدربرایم گران تمام شد که نفرات را جدای ازمن صدا کردند ورسما به همه گفتند زیاد نزدیک علی نشوید وتا جایی که ممکن است دوری کنید فقط درصورت نیاز با او دمخوربشوید زیرا که بریده ومبارزه را نمی کشد ومرا پیش همه سکه یه پول کردند البته نتوانستند ایزوله کنند زیرا همه میدانستند موضوع چیزهای دیگریست من اگربریده  ویا ازمبارزه خسته باشم تعارف ندارم درعرض یک دقیقه میروم پیش امریکایی ها وکسی هم نمیتواند جلو مرا بگیرد منهم متقابلا موضوع رابرای تعدادی که اطمینان داشتم گفتم وانها هم به تعدادی موضوع را گفتند می بینید که دردرون مجاهدین واشرف انهم توسط بالاترین فرماندهان چه چیزهایی بخورد نیروها میدادند وزمینه همکاری های بعدی با امریکا را می چیدند سازمان ضدامپریالیسم که روزی سرود میخوندند انهم درصبحگاه که یکی ازسرودهای ثابت بود امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه وقتی امریکا امد شد ند یارغار وبه مخالفین حمله میکردند وبرای امریکا چه کارهایی که نکردند وامروز هم خیلی بدترواشکاردرحال همکاری هستند  .

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و سوم https://vatanamiran.home.blog/2020/09/17/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/19/%d8%ae%d8%a قسمت سی و پنجمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و ششمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/10/02/%d8%ae%d8

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s