خاطرات من : قسمت سی و هشتم

دیدم هبل بجای خدا تکیه کرده بود…دیدم دوباره رونق بازار برده بود
دیدم خدابه غربت خود زارمی گریست…درسوگ دین برپهنه رخسارمی گریست
دیدم هرانچه دیدنش اندوه وماتم است…بازاین چه شورش است که درخلق عالم است

اگرنبود به چه دلایلی امکان تحقق نداشت وبنده انرا اشتباه استراتژیک دوم عراق درگزارش برای رجوی همان روز حمله یاد اوری کردم که قبلا نوشته ام عراق حداقل درحرف پیروز جنگ بود ولی بنده چنین نظری راقبول ندارم ودلیل انرا دو عملیات مجاهدین میدانم یعنی عملیات افتاب وعملیات چلچراغ که خمینی را درشرایط سرنگونی قرارداد واو مجبورشد اتش بس را پذیرفته وجلو سرنگونی را بگیرد…

عراق وسیاستهای اشتباه استراتژیک

دیدم هبل بجای خدا تکیه کرده بود…دیدم دوباره رونق بازار برده بود
دیدم خدابه غربت خود زارمی گریست…درسوگ دین برپهنه رخسارمی گریست
دیدم هرانچه دیدنش اندوه وماتم است…بازاین چه شورش است که درخلق عالم است

مادرعراق بودیم بدون بررسی کوتاه وخلاصه ازاوضاع سیاسی وخط وخطوط استراتژیک عراق نمیتوانیم  به اشتباهات خود پی برده ومسایل را انطورکه هست بررسی وفهم کنیم گرچه  درنوشتارها اشارات جسته گریخته ای به اوضاع عراق داشتم ولی لازم است درنوشتارها نگاه کاملتر ومنسجمی هم به عراق داشته باشیم عراق وایران ازقدیم باهم درگیری هایی داشته اند وتقریبا سیاستمداران دوکشوربجای نگاه همسایگی بهم همیشه نگاه انها نگاه دودشمن دیرینه به هم بوده است واین هم نشاندهنده خواسته وخط بیگانگان بوده تا این دشمنی را همیشه دربالاترین سطح نگه دارند همانطورکه میدانید شاه وابسته به امریکا ودولت عراق وابسته به شوروی بود ودرگیری عراق با ایران جنگ نیابتی بین امریکا وشوروی ودراین راستا باید انرا بررسی کرد زمان شاه عراق به ایران حمله وچهل ویک ژاندارم را سربریدند وشاه هم به عراق حمله وعراق تسلیم وقرارداد ترک متارکه بسته شد که یکی ازامتیازاتی که شاه گرفت خط تالبوت دراروند رود بود که ازقسمت عمیق به ایران تعلق گرفت وعراق وایران مخالفین همدیگررا درکشورهای خود محدود کردند که شاه ملا مصطفی بارزانی را محدود وکردهای عراق را درشهرهای ایران تقسیم کرد وعراق هم رادیو میهن پرستان را درعراق بست وجلو مخالفین را گرفت ، صدام دراین زمان کودتا وقدرت رابدست گرفت درخبرها هست که صدام مامورسازمان سیا بود ولی بنده ازان خبرندارم تا اینکه درایران انقلاب وخمینی برسرکارامد ازیک طرف امریکا بود که صدام را برعلیه ایران تحریک میکرد وازطرف دیگرهم ایران بود که درعراق تحریکاتی انجام میداد صدام ایران را ضعیف دید وزیرتمامی قراردادها زد قرارداد الجزایررا پاره ومدعی شد ما درانزمان ضعیف بودیم این قرارداد رابستیم ولی امروز قوی هستیم وقرارداد راقبول نداریم که با تحریک امریکا وشوروی وکشورهای اروپایی وعربی به ایران حمله وجنگ شروع شد وحرف صدام هم این بود که خوزستان استان عربی ست وباید متعلق به عراق باشد وهدف تجزیه وجدا کردن ازایران بود ومی خواستند به اینوسیله ایران راازانرژی محروم وکلکش را بکنند که بزرگترین اشتباه استراتژیک صدام حمله به ایران بود این جنگ علاوه برایران خسارتهایی هم به عراق وارد امد خسارتها چی بود
ـ تعداد زیادی کشته ومجروح وچند ده هزاراسیرداده بود
ـ خسارتهای اقتصادی زیادی وارد شده وشهرهای عراق هم ویران وعراق 125میلیارد دلار بدهکاری بالا اورده بود
ـ خیلی ازتاسیسات نفتی وتاسیسات حیاتی ازبین رفته بود
ـ بزبان عربی شط العرب یاهمان اروند رود را ازدست داده بود وراه اوبدریا بسته وازدریا محروم که تاثیرات ویران کننده ای بر اقتصاد ان گذاشته بود
ـ نیروی دریایی عراق بطورکامل نابود شده وازدورخارج وتمام کشتی های جنگی وغیرجنگی راازدست داده بود
ـ نارضایتی مردم بالا گرفته وگروههای مخالف درحال قدرت گیری بودند
ـ طلبکاران بخصوص کویت وعربستان پول خود را میخواستند که نمی توانست بدهد ومدعی بود من خون وویرانی دادم وحکومتهای شما را ازتیررس خمینی نجات دادم شما هم باید پول بدهید زیرا شریک من درجنگ هستید ولی انها خواهان پول خود بودند
بخاطرهمین مسایل ومشکلات عراق چاره را درحمله به کویت دید چرا
ـ اولا گرفتن کویت میتوانست جلو مطالبات مردم را بگیرد وبگوید خوزستان را نتوانستم بدست بیاورم بفرمایید کویت
ـ پولها ومنابع انرژی کویت را تصرف وهم بدهی خود را میداد وهم قدرت یک منطقه میشد وعربها را زیرفشارگذاشته وبعنوان رهبرجهان عرب شمرده میشد که دراینصورت میتوانست جلو ایران مجد دا بایستد
ـ با گرفتن کویت دهان وپیشروی غربیها را می بست وانها مجبوربودند به خواسته اش گردن بگذارند
ـ کویت حیات خلوت امریکا بود میتوانست به این وسیله برای امریکا شاخ شونه بکشد وخود را از اتهام مامورسیا بودن نجات بدهد
ـ با کویت میتوانست به اوضاع بعد جنگ سروسامان داده ومخالفین را اچمزوازدورخاررج وصدای مردم را سرکوب وساکت کند
ـ حاکمیت خود رانجات میداد وازسرنگونی خلاص میشد
ـ دسترسی به دریا وابهای بین المللی پیدا میکرد
 ولی ایا این موارد قابل دسترسی ووصول ونقد بود ؟
اگرنبود به چه دلایلی امکان تحقق نداشت وبنده انرا اشتباه استراتژیک دوم عراق درگزارش برای رجوی همان روز حمله یاد اوری کردم که قبلا نوشته ام عراق حداقل درحرف پیروز جنگ بود ولی بنده چنین نظری راقبول ندارم ودلیل انرا دو عملیات مجاهدین میدانم یعنی عملیات افتاب وعملیات چلچراغ که خمینی را درشرایط سرنگونی قرارداد واو مجبورشد اتش بس را پذیرفته وجلو سرنگونی را بگیرد
ـ باپیروزی عراق تعادل منطقه بهم ریخته وبنفع دیگری رقم خورده وعراق قدرت بلا منازع منطقه شده بود
ـ باد نخوت وتکبردروجود تمام سران عراق ریشه دوانده وفکرمیکردند میتوانند کویت را قورت بدهند اگرنوارنشست صدام با فرماندهان ومسولینش را گوش بدهید بروشنی باد نخوت وتکبردرتک تک کلمات انها موج میزند
ـ کویت حیات خلوت امریکا بود اگرکوتاه میامد مگرصدام متوقف میشد نوبت بعدی امارات وقطربود وبعد هم عربستان این دربرنامه صدام هم بود
ـ شوروی فروپاشیده وجهان تک قطبی بود ودیگرکسی نبود که بتواند با وتو جلو قطعنامه های امریکا درشورای امنیت وسازمان ملل را بگیرد
ـ سازمان ملل وشورای امنیت دربست دراختیارامریکا قرارگرفته بود
ـ اگرامریکا وارد نمیشد ایا چیزی ازقدرت وهژمونی امریکا درمنطقه میموند ؟ خیر

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و سوم https://vatanamiran.home.blog/2020/09/17/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/19/%d8%ae%d8%a قسمت سی و پنجمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و ششمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/10/02/%d8%ae%d8

قسمت سی و هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/06/%d8%ae%d
 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s