خاطرات من : قسمت سی ونهم

شب وروز به طرفداران تحریم ومحاصره وحمله نظامی ازجمله به سازمان مجاهدین که 35 سال ازعمرم رادردرون انها گذراندم خرده میگیرم وعمل انها را خیانت وضد ملی وضد مردم ایران میدانم ازروی بغض وحقد وکین وفردی وشخصی نیست این مسایل رادیده ومیدانم که تحریم وحملات نظامی چه برسرمملکت ومردم می اورد مخالفتم خطی واستراتژیک است نه شخصی باز حمله خواهم کرد وهرچقدرکه ازنظرفکری وجسمی وامکانات یاریم کند به حملات ومخالفتهایم به هرکس که طرفدارتحریم وحمله است می تازم ونمی گذارم درسکوت مملکت مارا بخاطرمنافع شخصی وگروهی نابود کنند

عراق به کویت حمله وکویت را گرفت وتعدادی معتقد هستند که اینکارتوطئه خود امریکا بود تا صدام رادرکویت گوشمالی وقدرتش راازبین ببرد وتعادل نظامی منطقه راحفظ کند البته این تحلیلگران دلایل خود رادارند وبه ملاقاتها ی سیاستمداران امریکا با سیاستمداران عراق وحرفهایی که بین انها رد وبدل شده اشاره میکنند که قصد ما پرداختن به این مسایل نیست ودرهمین حد که ازاوضاع کلی عراق شناختی بدست بیاوریم کافیست

امریکا اجماع جهانی درست کرد وبا قطعنامه های شورای امنیت به کویت حمله وعراق رابیرون کرد ودولشگرعراق را ازبین برد وتحریم ومحاصره ونفت دربرابرغذا را اجرا کرد این عمل باعث شد درعرض دوازده سال محاصره درعراق فقط 570 هزارکودک زیرپنج سال بمیرند مردم عراق را فقر گرفته به علف خوری افتاده بودند وحتی بدرخواست کارگران که بنده یکی ازحامیان ان بودم وگزارش نوشته وحمایت کردم اجازه بدهیم انها دراشرف پنیرکها وعلفهایی که میشد خورد را کنده وبه خانه های خود برای خانواده وکودکان ببرند که اجازه داده شد وکارگرانی که به اشرف میامدند بعد ازپایان کارعلفها را کنده وروزانه بخونه می بردند تا شکم خانواده را سیرکنند وکودکان را ازمرگ نجات بدهند دراین مدت مرگ ومیرهای ناشی ازگرسنگی را به یک تا دومیلیون نفرتخمین زده اند بنده خبردقیق ندارم این راهم درنظربگیرید که عراق کشورکشاورزی بود نه صنعتی وبمیزان زیادی اذوقه درخود عراق کشت وبرداشت میشد ، ارتش عراق ازبین رفت ؛ بافت اجتماعی وفرهنگ  نابود ، ادارات وسیستم دولتی ورشکسته وداغون شد ، بازرسی ها ونابودی ادوات نظامی ازجمله موشکها وسلاح های شیمیایی ومهمات را تخریب ونابود کردند ، تمام اطلاعات کشوری را دراورده وبا خود بردند خلاصه ازعراق فقط یک اسم ماند وقتی ازهمه چیز مطمئن شدند بمب اتم رابهانه وبه عراق حمله وصدام سرنگون شد که دراین حمله عراق موش ازمایشگاهی بود هرنوع سلاحی را ازمایش کردند ازبمبهای سنگرشکن تا گلوله های الوده به اورانیوم تا بمبهای 15هزارکیلویی تا شیمیایی وبمب های بیولوژیکی همه وهمه را ازمایش وتاثیرات ان را بررسی کردند خیلی ها بخاطرانواع سلاح ها سوختند خیلی ازکودکانی که هنوزدرعراق متولد میشوند ناقص الخلقه هستند که یکی ازمشکلات کنونی عراق تولد همین کودکان است بیش ازیک میلیون عراقی درحمله دوم کشته شدند بمب گذاری ها وجنگهای داخلی شروع شد کشتارها درحدی بود که نمی توانستند جنازه هارا جمع کنند وجنازه ها درکوچه وخیابون توسط حیوانات خورده میشدند وکودکان با کله مردگان فوتبال ویا با استخوانها بعنوان اسباب بازی تفریح میکردند ، بعد ازحمله کویت چهارمیلیون کودک بی سرپرست درعراق پیدا شدند که درخیابونها اواره ومورد تجاوزوتعدی قرارمی گرفتند امارفحشا که سازمان ملل داده بود بیش ازچهارمیلیون زن گرفتاران شده بودند کودکان نامشروع عراق را گرفته بود اینها درشرایطی بود که قبل ازحمله عراق به کویت یک دونه فاحشه وگدا وکودک نامشروع واواره وبی سرپرسست درعراق یافت نمیشد اعتیاد غوغایی بپا کرده بود خیلی اززمینهای کشاورزی به کشت تریاک وماریجوانا تبدیل شده بود انهم درفرهنگی که هرگز چنین چیزهایی را بخود ندیده وتجربه نکرده وتن نمیدادند عراق فرهنگ سنتی وقومی وقبیله گرایی خود رادارد که این مسایل درفرهنگ انها نبود ولی با حمله به کویت شرایط ظهورهمه چیزدرعراق اماده شد وهمه مسایل شکل گرفت ، مردم بخاطرگرسنگی وتشویق امریکایی ها شروع به غارت کردند وتمام عراق راغارت وارتش ونیروی نظامی وادارات وسیستم مملکت داری ازهم پاشید که می بایست ازنو شروع میکردند، درعراق هیچ چیزباقی نماند وازهرنظردرفقرقرارگرفتند وکشورنابود شد ، کردستان علم خود مختاری وتجزیه برداشت بهداشت ازبین رفت ازاب اشامیدنی سالم هیچ اثری نبود وهمسایگان برسرورویش ریختند وتا میتوانستند ملت عراق را زیرتازیانه های خیانت وجنایت ونامردمی ومنافع خود گرفته وله ولورده کردند بعد هم که داعش رابجانش انداختند اگرایران نبود عراق حداقل به سه کشورتقسیم میشد فرهنگ مزدوری ونوکری برای کشورها رشد کرد واین ایران بود که بداد ملت عراق رسید وکمی سروسامان داد ودست امریکا وغربی ها واعراب را کمی قطع وجلو تجزیه انرا گرفت همانند سوریه ، وقتی ازخطای استراتژیک صحبت می کنیم با تاکتیک فرق دارد خطای استراتژیک غیرقابل جبران است وباعث نابودی مملکت ویا گروه وحزب وسازمانها شده ومیشود ، چقدرسازمان مجاهدین دران نقش داشت به اندازه همکاری با امریکا درعراق وحمایت از سنی ها ونابودی مقاومت دربرابرامریکا واوردن انها درجرگه نوکری امریکا که داعش ازدل ان بیرون امد که رجوی اسم انها را عشایر انقلابی می نامید وبا حمله داعش به به وچه چه را انداخته وشب وروز دراشرف وتلویزیون وسایت هایش ازانها حمایت ودقیقه به دقیقه اخبارانها را پوشش داده وبا لابی گریهایش درغرب بعنوان اینکه دشمن رژیم ایران هستند وخواهان قطع کردن دستان ایران ازانها حمایت میکرد اینکه چقدردرصحبت با عربستان برای انها کمک مالی وتسلیحاتی جمع میکرد بنده خبرندارم ولی میدانم که لابی گریهای انها درغرب وجهان عرب کمکهای شایان وقابل توجه برای انها می رسانند اینکه بنده به مجاهدین ورهبری انها دردوسه سال گذشته حمله میکنم بی جهت نیست اینکه مخالف رابطه با امریکا بودم و نادرست وضد ملی میدانم بخاطرهمین کارهاست که هنوزادامه میدهند اینکه بنده شب وروز به طرفداران تحریم ومحاصره وحمله نظامی ازجمله به سازمان مجاهدین که 35 سال ازعمرم رادردرون انها گذراندم خرده میگیرم وعمل انها را خیانت وضد ملی وضد مردم ایران میدانم  ازروی بغض وحقد وکین وفردی وشخصی نیست این مسایل رادیده ومیدانم که تحریم وحملات نظامی چه برسرمملکت ومردم می اورد مخالفتم خطی واستراتژیک است نه شخصی باز حمله خواهم کرد وهرچقدرکه ازنظرفکری وجسمی وامکانات یاریم کند به حملات ومخالفتهایم به هرکس که طرفدارتحریم وحمله است می تازم ونمی گذارم درسکوت مملکت مارا بخاطرمنافع شخصی وگروهی نابود کنند اگرهم موفق شوند حداقل این است که بنده به اندازه توانم جلو انها ایستاده ام ولی متاسفانه تمام امکاناتم برای این جنگ فقط یک موبایل است ولاغیربهمین دلیل کارایی لازم را ندارد ولی ازهیچ بهتراست وباید درحد امکان سکوت را شکست وجنگ را کرد اگرهم ادمی شکست بخورد حداقل جنگیده وشکست خورده نه اینکه درانتظارمرگ وشکست بنشیند ونگاه کند نوشتن خاطرات هم درهمین راستاست تا ازتجارب ان استفاده شود ودردامی که نسل ما وچند نسل بعد ما افتاد دوباره نسلهای اینده نیفتند ونابود نشوند ومنافع ملی را درست تشخیص بدهند وازان حفاظت کنند ودرهمگرایی واتحاد باهم ایران را به پیش ببرند ونگذارند مملکت توسط دشمنان اب وخاک چه داخلی وچه بیرونی نابود بشود وهر هدفی غیرازاین نه درست ونه قابل قبول واین منافع ملی ست که خط وخطوط راازهم متمایز ومشروع میکند ووحدت وتضاد را تعریف  ودوست ودشمن رابرای ادمی قابل تفکیک وحلاجی وتحلیل میکند    

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و سوم https://vatanamiran.home.blog/2020/09/17/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/19/%d8%ae%d8%a قسمت سی و پنجمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و ششمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/10/02/%d8%ae%d8

قسمت سی و هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/06/%d8%ae%d
 قسمت سی و هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/12/%d8%ae

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s