خاطرات من : قسمت چهلم

دراین مرحله رجوی درهماهنگی با امریکا وبقول خودمون دروادادگی وبریدگی درمبارزه ضد امپریالیستی سالیان که مدعی ان بود وسرودهایی می ساخت وبه کشتن ژنرالها ومستشاران امریکایی می بالید ودرفازسیاسی میگفت امام باید لانه جاسوسی را موزه جنایتهای امریکا وگروگانها را محاکمه واسناد را افشا کند وقتی سمبه پرزورشد رجوی دست به انکارتمام کارکردهای قبلی زد وتمامی سرودها را ازبرنامه صبحگاه وپخش درتلویزیون وسایتها ممنوع وهمه را حذف کرد وشروع به همکاری با امریکا کرد یکی ازانها اجتماعی بود احزاب مخالف دولت ایران وسنی های مخالف امریکا وافراد حزب بعث رابه اشرف دعوت وبین انها وامریکایی ها اشتی میداد که بنام نشستهای سه جانبه معروف بود ومسولیت اماده سازی های غذایی وتوزیع درنوبت مقرما با من بود که سران احزاب عراقی وامریکایی ها ومجاهدین می نشستند وصحبت وهماهنگی هاراانجام میدادند

خیانت رجوی به ملت عراق

خیانت رجوی به ملت عراق ید طولایی دارد ازنظربنده اولین ان سال 69بود که با حمله به کویت شروع شد وقتی عراق ازامریکا شکست خورد وازکویت بیرون امد کردها ومخالفین شیعه وسنی های مخالف البته با کمک ایران به عراق یورش بردند وتا دروازه های بغداد پیش رفتند ارتش عراق فروپاشیده بود وخیلی از ارتش درکویت زمین گیرودرحال عقب نشینی بودند کردها تا سلیمان بک پیش روی داشتند که در120 کیلومتری بغداد قراردارد ما درسلیمان بک جلو کردها پیچیده وانها را کشته واسیروتارومارکردیم واجازه ندادیم بسمت بغداد پیش روی کنند وخانقین وجلولا تا پل غالبیه درسی چهل کیلومتری بغداد رابه تصرف خود دراورده واز سقوط صدام جلو گیری کردیم اگرکه ما وارد نمیشدیم گرچه با سقوط صدام خیلی اوضاع به ضرر خودمون میشد وبا نابودی ما همراه بود وما از نابودی خود جلو گیری کردیم ولی دراینجا فقط ازموضع مردم عراق حرف میزنم زیرا که درباره خودمون قبلا مفصل توضیح داده ام اگرانموقع صدام سرنگون میشد دیگرتحریمها وجنگ بعدی درراه نبود واین همه کشته واواره گی وبدبختی مردم که درنوشتارهای قبلی اشاره کردم وجود نداشت ومردم عراق زودتربه سروسامان می رسیدند بخصوص اینکه درانزمان چیزی بنام تروریسم وجود خارجی نداشت که بخواهد اوضاع عراق رابهم بریزد این راهم یاد اوری کنم که صدام گرچه دیکتاتوروجنگ طلب بود وملت عراق رانابود کرد ولی درزمان صدارت واقعا بملت عراق رسیدگی میکرد وزندگی مردم را زمان جنگ وقبل ازکویت بسیاربالا کشیده بود که بعدها همه را بباد فنا داد

 بعد سرنگونی صدام واشغال عراق امریکا بما التیماتم داد وماهم به اشرف برگشته وسلاح هاراتحویل امریکا دادیم واوهم همه رابرد کجا وچکارکرد نمیدونم  دراین مرحله رجوی درهماهنگی با امریکا وبقول خودمون دروادادگی وبریدگی درمبارزه ضد امپریالیستی سالیان که مدعی ان بود وسرودهایی می ساخت وبه کشتن ژنرالها ومستشاران امریکایی می بالید ودرفازسیاسی میگفت امام باید لانه جاسوسی را موزه جنایتهای امریکا وگروگانها را محاکمه واسناد را افشا کند وقتی سمبه پرزورشد رجوی دست به انکارتمام کارکردهای قبلی زد وتمامی سرودها را ازبرنامه صبحگاه وپخش درتلویزیون وسایتها ممنوع وهمه را حذف کرد وشروع به همکاری با امریکا کرد یکی ازانها اجتماعی بود احزاب مخالف دولت ایران وسنی های مخالف امریکا وافراد حزب بعث رابه اشرف دعوت وبین انها وامریکایی ها اشتی میداد که بنام نشستهای سه جانبه معروف بود ومسولیت اماده سازی های غذایی وتوزیع درنوبت مقرما با من بود که سران احزاب عراقی وامریکایی ها ومجاهدین می نشستند وصحبت وهماهنگی هاراانجام میدادند اینکه چه صحبتهایی رد وبدل می شد بنده خبرندارم ولی تمامی سیاست وخط این بود که اولا مقاومت عراقی ها دربرابرامریکا را کلا ازبین برد زیرا همه را تبدیل به مزدورامریکا کرد ازدولت علاوی با چاپ وپخش پوسترهای تبلیغاتی با کاغذهای بسیارگرانقیمت وچند متری ونصب درخیابونهای عراق توسط همین احزاب ومردم عادی وروستایی که دراشرف انها رابخدمت گرفته وپول پرداخت میکرد انجام میداد تظاهرات برعلیه ایران راه می انداخت ومیهمانی های سی هزارنفره وکمتربه ملت عراق میداد احزاب کردی ایران را به اشرف دعوت وبه انها پول میداد وراهنمایی  وتشویق به عملیات درداخل ایران میکرد وعراقی ها بخصوص سنی ها راتحریک میکرد که برعلیه احزاب طرفدارایران اقدام کنند که دراخرین تظاهراتی که دراستان الانبار بقول خودش چند صدهزارنفررا با پولهای بسیار وکلان که به روئسای قبایل ورهبران احزاب داد راه انداخت وشعارایران بره بره یعنی ایران اخراج اخراج را سردادند وبه امریکا میگفت تا ایران واحزاب طرفداررابیرون وازصحنه سیاسی عراق خارج نکند عراق ارامش نخواهد دید ازنمایندگان پارلمان حمایت میکرد دراولین انتخابات پارلمانی پولهای بسیاری را خرج وعراقی ها را دعوت وبه انها میگفت درهرشهری ازکی حمایت کنند دراستانداری ها نفوذ زیادی کرده بود وخودش استاندارتعیین میکرد درحقیقت بدنبال راه اندازی جنگ بین شیعه وامریکا وسنی ها بود البته اوایل درگیری ها بود ولی بعدها انها هم پخته شده وموضوع را فهمیدند یکی دیگرازکارها جمع اوری امضا درعراق بود که بنام اجتماعی دردستورکارقرارگرفت ، داستان ازاین قراربود که گفت هرکس امضا بیاورد به هرامضا اینقدرپول میدهم وبه روئسای قبایل پولهای کلان میداد وانها هم ازمیان عشیره خود بدستورامضا میگرفتند وبه رجوی میدادند وپولها را میخوردند وتعدادی هم مرد م عادی بودند که چنین کاری را میکردند وخیلی ازامضا ها هم قلابی بود که یک با رسه میلیون ویک بارهم پنج میلیون امضا را علنی ورسانه ای کرد که عراقی ها ازمن حمایت میکنند تنها کاری که نکرد این بود که اعضای مجاهدین را بعنوان نماینده پارلمان معرفی نکرد ویا نیروهای خودش را استاندارومدیرمعرفی نکرد دلیل هم این بود که خارجی بود ونمیتوانست وگرنه ازاین دخالتها کوتاهی نمیکرد  وکلی مراسم گرفت وعراقی ها را دعوت وازامضاها رونمایی کرد که گزارش کارها را به امریکایی ها میدادند وانها هم درمراسم شرکت میکردند منهم بارها وبارها گفتم وصحبت کردم این کارها دخالت دراوضاع داخلی عراق است فردا که رژیم برعراق مسلط شود انتقام همه کارها را ازما میگیرد ودرثانی ما که نیامده ایم درعراق برای عراق کارکنیم هدف ما مبارزه با دولت ایران است ونباید وارد این کارها شد اگرچماق بالا برود هیچ کس درعراق ازما دفاع نخواهد کرد تمامی اینکارها بخاطرپولهایی ست که خرج میشود ولی کی بود که گوش بدهد میلیونها دلارخرج این مسایل شد

   

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و سوم https://vatanamiran.home.blog/2020/09/17/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/19/%d8%ae%d8%a قسمت سی و پنجمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و ششمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/10/02/%d8%ae%d8

قسمت سی و هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/06/%d8%ae%d
 قسمت سی و هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/12/%d8%ae

قسمت سی ونهم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/16/%d8%ae

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s