خاطرات من : قسمت چهل ویکم

یکی دیگرازکارها این بود که جوانان عراقی را وارد اشرف میکرد وانها پانسیون شده دراشرف تحت مراقبت اموزشهای تشکیلاتی وایدئولوژیکی وسیاسی ونظامی قرارمیگرفتند وبعد اموزشها دوره انها به پایان می رسید وگروه های بعدی را می اورد ومی گفت اینها مجاهدین خلق عراق هستند راستش انقدرازاین کار نفرت داشتم وکلافه بودم که نگویم بهتراست چه گلی برسرخودمون زدی که برسرجوانان عراق میخواهی بزنی چه خطی را درباره کشورخودمون پیش گرفتی وبه چه نتیجه رسیدی که میخواهی عراقی ها را نجات بدهی خودت را نجات بده بقیه پیش کش این کارها ومخالفت احزاب عراقی ازهمان روز اول باعث شد درعراق دست به تروربزنند ومقاطه کاران کارگران وکسانی که با ما کارمی کردند را درخیابونها ترور کردند

یکی دیگرازکارها این بود که جوانان عراقی را وارد اشرف میکرد وانها پانسیون شده دراشرف تحت مراقبت اموزشهای تشکیلاتی وایدئولوژیکی وسیاسی ونظامی قرارمیگرفتند وبعد اموزشها دوره انها به پایان می رسید وگروه های بعدی را می اورد ومی گفت اینها مجاهدین خلق عراق هستند راستش انقدرازاین کار نفرت داشتم وکلافه بودم که نگویم بهتراست  چه گلی برسرخودمون زدی که برسرجوانان عراق میخواهی بزنی چه خطی را درباره کشورخودمون پیش گرفتی وبه چه نتیجه رسیدی که میخواهی عراقی ها را نجات بدهی خودت را نجات بده بقیه پیش کش این کارها ومخالفت احزاب عراقی ازهمان روز اول باعث شد درعراق دست به تروربزنند ومقاطه کاران کارگران وکسانی که با ما کارمی کردند را درخیابونها ترور کردند که نزدیک به صد نفرترورشدند ومردم عراق را ترسانده ورابطه ها را کم کردند یعنی ملت عراق بخاطرما خون دادند البته برای پول نه اعتقاد چون برای ما کارمی کردند تا اینکه مالکی برمسند قدرت نشست یعنی ایران دولت را تمام عیاربدست گرفت وچماق رابالابرد اولا حفاظت اشرف را ازامریکا تحویل گرفت واطراف اشرف را با ارتش بست دوم ورود تمامی عراقی ها را ممنوع اعلام کرد وسوم قاطعانه به امریکا گفت باید ازعراق اخراج بشوند وچهارم ساختن کانکس که برای امریکایی ها می ساختیم را ممنوع وازورود مواد اولیه جلو گیری وفقط محدود به نیازهای ضروری زندگی شد ولی توسط اینترنت وشبکه های اجتماعی ازاشرف ودرخارجه با رهبران سیاسی عراق وحزب بعث وسیاسیون سنی عراقی درارتباط بود وکارخودش را میکرد چند بارهم مالکی اعتراض کرد ولی نتوانست جلو انرا بگیردتا اینکه درگیری ها درعراق شروع وداعش قد علم کرد رجوی وعضدانلو می گفتند اینها تروریست نیستند تروریست نیروهای رژیم واحزاب طرفدارایران هستند اینها عشایر انقلابی عراق تشریف دارند چند بار صحبت کوتاه خصوصی ویکبارهم صحبت جدی بعد ازچند جلسه صحبت با مسول مقرداشتم که خانم شورای رهبری بود به او گفتم شما ها کلمات را هم لوث میکنید
اول ازنظربنده اینها تروریست هستند که با تحریک امریکا وعربستان واردن وسایرکشورهای عربی وبا حمایت تسلیحاتی ومالی انها راه افتاده است
دوم این جنگ داخلی نیست  جنگ نیابتی ست که عربها وامریکا برعلیه رژیم راه انداخته اند واصالت ندارد وفردا ازهمه دنیا هرچه ادمکش وبیکاروعلاف را شرکتهای امنیتی وطرفداران ارتش های خصوصی روانه عراق کرده وعراق را نابود میکنند ضروزیان ان متوجه مردم است نه احزاب طرفداررژیم
سوم انها هرگز پیروز نخواهند شد چون اصالت عراقی ندارند وهدفشون مردم عراق نیست هدف حفظ منافع امریکاست
چهارم انقلابی معنی ومفهوم خود را دارد انقلابی یعنی اینکه ایدئولوژی مردم گرا ووطن پرست دارد ، درمناسباتش ازادی وبرابری وعدالت اجتماعی را برقرارمی کند طرفداراستقلال است وبه هیچ عنوان با بیگانه برعلیه مملکت خودش همکاری نمی کند درهمه جای دنیا از منافع ملتها دفاع میکند ، با امپریالیسم بعنوان تضاد عمده ودشمن خلقها مرزبندی دارد ، خود ارتجاعی نیست وسیاست مردم گرایی دررفتاران موج میزند هرکس که سلاح بدست گرفت ودوتا ایه قران خوند والله واکبرگفت که انقلابی نیست ما نمیتوانیم به یه عده ادمکش نام عشایرانقلابی برروی انها بگذاریم
پنجم ازانها حمایت نکنید تماما ازهرنظر که حساب کنیم برخلاف اعتقادات ماست وشکست انها حتمی ست
تا اینکه ما درلیبرتی بودیم وداعش به پشت دیوارهای فرودگاه بغداد رسیده وپشت دیوارلیبرتی درگیری ها ادامه داشت ورجوی وعضدانلو هم به فرماندهان وانها هم بما اماده باش دادند که عشایر انقلابی درپشت دیوارهای لیبرتی هستند وبزودی وارد فرودگاه بغداد شده وما مسلح وبا انها برای سرنگونی مالکی اقدام میکنیم واماده شدند که درزمان مناسب دیوارها را ازداخل خراب وداعشی ها وارد فرودگاه بشوند که هماهنگی ها دربالاترین سطح دربیرون با انها انجام میشد که من جداگونه به فرمانده ام گفتم چرا نیروها را وارد این مسایل میکنید انها هرگز پیروز نخواهند شد وماهم سلاح بدستمان نخواهد رسید چرا ازاین حرفها می زنید وذهن انها را مکدروخراب میکنید اگر اخوندهای حاکم برایران گذاشتند اینها همین طوربروند انوقت با هم صحبت می کنیم ودوم چه همکاری بین ما وداعش وتروریستها وجود دارد گفت تروریست نیستند گفتم یعنی کسانی که با بمب ملت را درخیابون وکوچه تکه تکه میکنند انقلابی هستند مرز ما کجاست ومرزبندی ما با این بمبها وکشتارکودکان وزنان چیست که جوابی نداشت بدهد درهرصورت حمله کردند وانها را ازعامریه وپشت دیوارهای لیبرتی عقب راندند زیرا که میدانستند اگرسلاح بدست رجوی برسد با انها خواهد جنگید به همین دلیل همه اضلاع را ول کرده اول پشت دیوارلیبرتی را پاکسازی کردند تا رابطه ما با انها برقرارنشود همانموقع هم بنده شکرکردم وخوشحال شدم که باعث شدند سلاح بدست ما نرسد ولکه ننگ دیگری برپیشانی ما بعنوان بیعت کننده با داعش نچسبد گرچه برپیشانی رهبران چسبیده است فرض کنید سلاح میرسید ونیروهای رجوی همراه با داعش با دولت وملت عراق مستقیم میجنگیدند چه فضاحت سیاسی واخلاقی دامن انها را میگرفت ونیروها را بنابودی میکشاند البته بنده تصمیم خود را گرفته بودم بمحض دیده شدن علائم خراب شدن دیوارها خودم را به کمیساریای سازمان ملل که درانطرف لیبرتی بود معرفی وتحت حفاظت انها قرارمی گرفتم وهرگز بخودم اجازه نمیدادم که درصف داعش سلاح بدست بگیرم وبرای امریکا برعلیه ملت عراق بجنگم پذیرش چنین ننگی برای بنده مساوی بود با بی شرافتی اخلاقی وسیاسی که هرگز تن نداده ونخواهم داد همینقدرکه اشاره کردم کارکردها وخیانت رجوی وعضدانلو به ملت عراق کاملا بارز ومشخص است بهترین کاراین بود که ازروز اول هیچ گونه دخالتی درعراق نمی کرد ومی گذاشت خود انها تصمیم بگیرند ولی متاسفانه اینطورنشد وماهم درجنگهای داخلی امدن داعش ومصیبتهای ملت عراق دخیل وبه اندازه خودمون به انها ضربه زدیم که اگرنمی کردیم قطعا زودترعراق به ارامش می رسید وشاید که اصلا جنگهای داخلی وداعش بلای جان عراق نمیشد ویا حداقل به این گستردگی نبود  

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

Report this ad

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و سوم https://vatanamiran.home.blog/2020/09/17/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/19/%d8%ae%d8%a قسمت سی و پنجمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و ششمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/10/02/%d8%ae%d8

قسمت سی و هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/06/%d8%ae%d
 قسمت سی و هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/12/%d8%ae

قسمت سی ونهم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/16/%d8%ae

 قسمت چهلم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/29/%d8%ae%d8

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s