خاطرات من : قسمت چهل و سوم

اگرغربیها واعراب به این نقطه برسند ایا به ایران رحم خواهند کرد ؟ هرگز، حرکت بعدی نا امن کردن ایران وتجزیه ایران است
ـ بیاد داشته باشیم که بوش پسردربالای ناو هواپیما برگفت ما درجنگ با عراق پیروز شدیم وسه کشورمحورشر هستند ، ایران، سوریه وکره شمالی این حرف یعنی اینکه ما باید این سه کشوررا درکنترل خود بگیریم واین تظاهرات شروع سرنگونی دولت سوریه است ودرقالب خاورمیانه بزرگ امریکا می گنجد نه تظاهرات مردم برعلیه دیکتاتور
ـ نتیجه : این تظاهرات شروع جنگ نیابتی ایران ازیک طرف وجهان غرب واعراب ازطرف دیگراست واین تظاهرات به جنگ داخلی وتروریسم ختم خواهد شد که سوریه را نابود خواهد کرد وشک نکنید …

رجوی میگفت تظاهرات برعلیه دیکتاتوری اسد است واین تظاهرات مردم بجان امده وانقلابیون است که باید ازان حمایت کرد درحقیقت سیاست رجوی تمام عیارسیاست امریکا وکشورهای غربی واعراب بود نه سیاست مستقل خودش
حرف بنده چی بود ، معتقد بودم تظاهرات مردم بجان امده ازدیکتاتوری نیست بلکه تظاهرات شکل گرفته بخاطرشوراندن غربیها واعراب است  
ـ یکی بخاطرمنافع اقتصادی غرب واعراب است که میخواهند ازسوریه نفت وگازبه مدیترانه برسانند ولی تا اسد درقدرت باشد انها به منافع اقتصادی وعبور لوله های گاز ونفت ازسوریه نخواهند رسید
ـ دوم هدف اول کشاندن اسد به جرگه خودشون وجدا کردن ازایران است ودوم اورا سرنگون کنند تا ایران را ضعیف کرده هم سوریه رابدست بگیرند وهم حزب الله را نابود ولبنان را تحت کنترل دراورده واسراییل را اسوده کنند
ـ اگرسوریه را بگیرند قطعا عراق را هم ازچنگ ایران درمی اورند
ـ سوریه را بگیرند روسیه دیگرجایی درمدیترانه ندارد وباید تا دریای سیاه ومسکو والاسکا عقب نشینی کند
ـ اگرغربیها واعراب به این نقطه برسند ایا به ایران رحم خواهند کرد ؟ هرگز، حرکت بعدی نا امن کردن ایران وتجزیه ایران است
ـ بیاد داشته باشیم که بوش پسردربالای ناو هواپیما برگفت ما درجنگ با عراق پیروز شدیم وسه کشورمحورشر هستند ، ایران، سوریه وکره شمالی این حرف یعنی اینکه ما باید این سه کشوررا درکنترل خود بگیریم واین تظاهرات شروع سرنگونی دولت سوریه است ودرقالب خاورمیانه بزرگ امریکا می گنجد نه تظاهرات مردم برعلیه دیکتاتور
ـ نتیجه : این تظاهرات شروع جنگ نیابتی ایران ازیک طرف وجهان غرب واعراب ازطرف دیگراست واین تظاهرات به جنگ داخلی وتروریسم ختم خواهد شد که سوریه را نابود خواهد کرد وشک نکنید ایران وسوریه هرگز نخواهند گذاشت اسد سرنگون شود چون داستان بود ونبود است وما نباید وارد ان شده وخود را ازنظرسیاسی نابود کنیم این اشتباه استراتژیک است وارد ان نشوید
طبق معمول حرفهای ما که شنیده نشد وتهمت وتهدیدها شروع شد رفتیم تا رسید به درگیری های داخلی ورجوی ازتروریسم رسما دفاع ودرنشست گفت اماده باشید اگرلازم شد میرویم سوریه بکمک نیروهای انقلابی وارتش ازاد سوریه ، منهم درگزارشی خیلی تیز وروشن نوشتم همانطورکه درنشستها گفته ام ازنظرمن این جنگ جنگ نیابتی ست وارتش ازاد هم ازنظربنده تعدادی تروریست ومزدور هستند ومن هرگز وهرگز وارد این بازی ها نخواهم شد که بروم درکنارتروریسم غربی واعراب بجنگم وپادشاه عربستان منافعش راببرد وبریش بنده بخند د هرکس میخواهد به سوریه برود راه باز وجاده دراز برود من یکی نخواهم امد اگرهمه تون خواستید بروید مرا لطفا تحویل سازمان ملل ویا به دولت عراق بدهید وبراتون سفری خوش وجنگی پربارارزو میکنم ولی بدانید با رفتن به سوریه همه چیزرا ازدست خواهید داد ولکه ننگی برپیشانی سازمان خواهد چسبید که تا ابد نمیتوانید انرا پاک کنید بنده فقط بخاطراینکه خود را صاحب خونه میدانم ودررسیدن سازمان به این نقطه درذره ذره واجربه اجران نقش داشتم میگویم ونمیخواهم دست رنج وعذاب سالیانم الوده به چیزی بشود ، جنگها شدت پیدا کرد وحزب الله وایران وارد شدند وتروریستها تا دروازه دمشق امدند وقسمتی ازدمشق را هم گرفتند وتمام جهان سرنگونی اسد را قریب الوقوع می دانستند وبحث زمان چند روزه را مطرح میکردند دراین شرایط یک روز درسالن اخبار سوریه را با چه اب وتابی پخش میکردوگوینده تلویزیون مجاهدین طوری می گفت انگارما نزدیک خونه خامنه ای هستیم ویک ساعت دیگرخامنه ای سرنگون میشود چند نفردرحال گوش دادن بودیم که یکی ازاین چماقداران رجوی با مسولش پیش من امده وگفت دیدی انقلابیون کاراسد را یکسره کردند تو به انها میگویی تروریسم وحاضرنیستی به سوریه برای جنگ با رژیم ایران بروی ما نفهمیدیم تو چطوری ادعای مبارزه با رژیم داری فهمیدم که اولا صحبتهای مرا پیش همه گفته اند تا برعلیه من بشورانند دوم میخواهند نسق مرا بکشند وسوم با توپ پری که چماقدار امده قصد دارد یا با من درگیری بوجود بیاورد ویا درسکوت من پیش بقیه مرا ترسو نشان داده وبه بقیه بفهماند که دربرابراین مسایل سکوت نخواهیم کرد بهمین دلیل منهم همانجا جلو اش ایستادم گفتم بله انها تروریست هستند ومنهم حاضرنیستم مثل تو بروم سربازامریکا وعربستان بشوم معلوم است که به سوریه نمی روم وشهامت وجسارتش را هم دارم وهمه جا هم بهرقیمتی که باشد میگویم ، تو را کی فرستاده که ازاین حرفها بزنی برو بچه من حداقل سه برابرتودراین سازمان سابقه دارم وخیلی سرد وگرمها را کشیده ام که تو اصلا جرات نداری بهشون فکرکنی حرفت چیه که مسولش دستش را گرفته و گفت بیا بریم این حرفها چه ربطی بتو دارد حرفی داری گزارش بنویس واورا برداشت وبرد ومنهم رفتم پیش فرمانده مقروبرایش خط ونشان کشیدم این داستان ما بود درباره سوریه که رجوی ازروز اول ازا ن حمایت کرد ودرخارجه بسیارکوشید وهرنوع همکاری را مریم عضدانلو بفرموده اربابان ازانها کرد دعوت درمتینگها وسردادن شعار(الشعب یریداسقاط النظام یعنی مردم سرنگونی اسد را میخواهند) درمتینگ پاریس چند بارسرداد وبا سوری ها که اورده بود ابراز همدری کرد وبرعلیه ملت سوریه قدم برداشت ودرکشتار واواره گی ونابودی سوریه نقش اساسی بازی کرد انهم به بهانه جنگ با خمینی درصورتی که اسمش جنگ با خمینی نبود بلکه سیاستهای غربی ها واعراب را بفرموده ودروابستگی مالی پیش میبرد خیلی حرفهای دیگری دراین رابطه هست که همین قدروخلاصه نوشتم اصل حرفها وسیاستها را گفتم وفکرمی کنم برای خواننده سیاست انزمان مجاهدین روشن شده ونیازی به پرداختن به مسایل حاشیه ای نیست   

لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

Report this ad

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و سوم https://vatanamiran.home.blog/2020/09/17/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/19/%d8%ae%d8%a قسمت سی و پنجمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و ششمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/10/02/%d8%ae%d8

قسمت سی و هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/06/%d8%ae%d
 قسمت سی و هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/12/%d8%ae

قسمت سی ونهم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/16/%d8%ae

 قسمت چهلم https://vatanamiran.home.blog/2020/10/29/%d8%ae%d8

خاطرات من : قسمت چهل یکم

خاطرات من : قسمت چهل و دوم

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s