پروژه هزاراشرف با موفقیت پایان وهزارتحریرشروع شد

روز پیش موضوع هزارتحریررا درسایت مجاهد مطرح کرده است یعنی چی ؟
همانطورکه قبلا نوشتم رجوی سیاسیتها را تمام عیاروبدون چون وچرا منطبق وهماهنگ با امریکا که قبلا مفصل نوشته ام پیش میبرد درجریان تظاهراتهای سال گذشته با ابو توک توکها درخیابونهای عراق درحال گشت وگذاربود ، امروزه خبری ازانها نیست چند روز پیش دوباره خبری ازتظاهرات کوتاه درمیدان تحریرمنتشرشد رجوی ها که سیاستها وپروژه های قبلی انها کامل برسرخودشون اوارشده فرصت را مغتنم شمرده جهت فریب افکارعمومی ونیروهای تشکیلاتی وهواداران ونشان دادن همراستایی خود با ادمخواران غربی بحث راه اندازی هزارمیدان تحریررا وسط کشیده تا تمامی شکستها رابپوشاند

به خواندن «پروژه هزاراشرف با موفقیت پایان وهزارتحریرشروع شد» ادامه دهید