باجگیری رجوی باحربه قوت لایموت

چقدرادم باید کثیف ونامرد وضد بشرباشد که باج های اینچنینی بگیرد چاقو بکشد یا جاسوسی یا گرسنگی ای تف برشرافت ناداشته راستی عمل رجوی چه فرقی با امریکا دارد که میگوید یا دولت ایران نوکرمن یا تحریم وگرسنگی ملت ایران ؟ چه فرقی با اسراییل دارد میگوید یا صلح ابراهیم مرابپذیرید یا با چماق ابراهیم مخ ایرانی ها را زمین میریزم ؟ چه فرقی با عربستان دارد که میگوید یا یمنی ها تسلیم ونوکرمن یا گرسنگی ومحاصره تا هردقیقه یک کودک ازسو تغذیه بمیرد ؟ رجوی دقیقا همان فرهنگ اربابان ادمخواررا اجرا میکند جرم قاسم که باید با زن وبچه گرسنه بماند چیست ؟ پس حقوق بشری که ازان دم میزند کجاست مگرنه اینکه حقوق بشرالویت برهرچیزی دارد کانت درفلسفه خود میگوید ما مجازنیستیم هرکاری را حتی اگربخاطرخدا باشد انجام دهیم بلکه مجازیم کاردرست رابدلیل درستی واخلاق انجام بدهیم ایا دربرخورد رجوی اخلاق درست دیده میشود ؟

باجگیری رجوی باحربه قوت لایموت

درشهرما زمان شاه فردی بود جلو نفرات رابا چاقو درمرکز شهرمیگرفت وطلب چیزی میکرد میگفت یا میدهی یا شکمت را پاره پوره میکنم یه روزی ساعت شش صبح جلو مرا گرفت وچاقو را نشان وازمن پول خواست خواستم ازکنارش رد شم دوباره با چاقو جلوم پیچید منهم کف گرگی را تا نزدیک صورتش بردم گفتم میخواهی اول صبح صورتت راداغون کنم به التماس افتاد گفت یه تومن بده گرسنه ام برم نان بخرم منهم پنج تومن بهش دادم گفتم ازاین کارها نکن داستان رجوی این است یا پانصد دلارمیدهد وامضا گرفته تا چیزی میشود انرا علم میکند یا برای جدا شده هایی که با خودش کارمیکنند چاقو کشیده میگوید برایم جاسوسی کن یا شکمت را میدرم وگرسنه نگهت میدارم یا نامه برعلیه دیگران مینویسم تو باید امضا کنی ومن منتشرکنم اگرنکنی شکمت راسفره وقوت لایموت راقطع میکنم همان قوتی که تعهد داده وزیران میزند راه حل این است که باکف گرگی صورت رجوی راداغون وازترکیب ادمیت خارج کنی برهمین اساس وشناخت ، بنده موقع خروج تف برپانصد دلارش انداختم وگفتم تو می خواهی مرابا پانصد دلارخرید وفروش کنی با کف گرگی صورتش وهیبتش را بهم ریختم گفتم اگربخاطرابروی تو نبود بخدا قسم فقط با یک شورت میرفتم پیش عراقیها برصورت رجوی اینگونه باید تف انداخت وصورتش راداغون کرد چی میشود این همه ادم ازگرسنگی میمیرند ما هم روش بله گرسنگی میکشیم گدایی میکنیم اززباله غذا میخوریم ازجوی اب ، اب مینوشیم درخرابه ها میخوابیم ولی شخصیت وهویت ومرام خود رابه رجوی نمی فروشیم هرغلطی که میخواهد بکند راه بازاست وجاده درازجدا شده ها باید اینگونه قاطع باشند نه اینکه بخاطرپول هرچی خواست به اوبدهند اما داستان چیست
قاسم کلیایی ادمی ساکت وارام بود با کسی مشگل نداشت ودرچهارچوب تشکیلات تنظیم میکردبنده یک مورد برخورد ورفتارغیرتشکیلاتی ازاو درمدت چند سالی که اوراازنزدیک میشناختم ندیدم وقتی درخبرها خوندم جدا شده بسیارتعجب کردم بعد ها خوندم که برای رجوی کارمیکند ودوسه نامه هم ازاورجوی درسایتش منتشرکرد که پشیمان است ازاینکه با بقیه صحبت ویا ازدوربه انها نگاه کرده برای بنده کاملا مشخص بود که بخاطرحقوق وسیرکردن شکم مجبوربه نوشتن نامه ها شده است باتوجه به اینکه برعلیه بقیه امضا زده بود هیچ حرفی نزدم وچیزی ننوشتم گفتم اشکال ندارد بگذاربا فحش بما حداقل نان شب داشته باشد امروزدراینستا گرام دیدم پستی گذاشته که خودش وخانمش با یک بشقاب که تکه نانی دران قراردارد با دوچنگال ودوقاشق درروی میز گفته که بازی با حقوق پناهندگی کافیست برداشتم این بود که رجوی پول اورا بهردلیلی که داشته نداده است بسیارناراحت شدم وساعتها بخودم می پیچیدم که چقدرادم باید کثیف ونامرد وضد بشرباشد که باج های اینچنینی بگیرد چاقو بکشد یا جاسوسی یا گرسنگی ای تف برشرافت ناداشته راستی عمل رجوی چه فرقی با امریکا دارد که میگوید یا دولت ایران نوکرمن یا تحریم وگرسنگی ملت ایران ؟ چه فرقی با اسراییل دارد میگوید یا صلح ابراهیم مرابپذیرید یا با چماق ابراهیم مخ ایرانی ها را زمین میریزم ؟ چه فرقی با عربستان دارد که میگوید یا یمنی ها تسلیم ونوکرمن یا گرسنگی ومحاصره تا هردقیقه یک کودک ازسو تغذیه بمیرد ؟ رجوی دقیقا همان فرهنگ اربابان ادمخواررا اجرا میکند جرم قاسم که باید با زن وبچه گرسنه بماند چیست ؟ پس حقوق بشری که ازان دم میزند کجاست مگرنه اینکه حقوق بشرالویت برهرچیزی دارد کانت درفلسفه خود میگوید ما مجازنیستیم هرکاری را حتی اگربخاطرخدا باشد انجام دهیم بلکه مجازیم کاردرست رابدلیل درستی واخلاق انجام بدهیم ایا دربرخورد رجوی اخلاق درست دیده میشود ؟ رجوی که دردوسال گذشته فقط ازاسراییل 250 میلیون پول گرفته مشگل مالی دارد که هیچ وقت بدلیل وابستگی نداشته وندارد پس مشگل مالی نیست مشگل درفرهنگ وفلسفه ضد انسانی رجویست که چاقو میکشد وبا دردست گرفتن نان وگرسنه نگه داشتن باج میگیرد انوقت مدعیست هرکس را رژیم اورد وحرفی زد با اجباروبخاطرشکنجه بوده واعترافات اجباری میگیرد عمل او چیست اگررژیم بقول رجوی با اجبارازمخالفین اعتراف میگیرد تو که ازنیروهای خودت با اجباراعتراف گیری ومنتشرمیکنی به کلیه جدا شده ها میگویم صورت رجوی راباید داغون وازترکیب انداخت نه اینکه بخاطرپول به اوباج سبیل داد هرکاری کنید ویا هزارمن عسل دردهانش بگذارید بازانگشتتون را گازخواهد گرفت ازبس پس فطرت وبی وجدان است  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s