منو، داستانهای هزارویکشب

یا توبه کن وبگو بریدم خسته شدم ترسیدم ضعیف بودم ازادعاها دست برداروزیرقبای مبارک اقا وخانم رجوی که ازاربابان هدیه گرفته اند بروعبا بوس باش ادمخواران که چوبهای زیربغل اقا وخانم هستند را لیس وبرای حرفهاشون سوت وکف بزن یا ازاروپا اخراجت میکنیم یا درخیابونها با ترورروبرو شو یا درفردای ایران به قدرت برسیم به تیرکهای تیرباران سپرده سوراخ سوراخت میکنیم یا جسدت رابالای چوبه داراویزان وبه نمایش میگذاریم تا درس عبرت باشی

به خواندن «منو، داستانهای هزارویکشب» ادامه دهید

جوهرانسانی وازادی خانم رجوی

نوشتاری درسایت مجاهد منتشرشده میگوید مقاومت زلنسکی ومردم ستودنی ست رهبری مقاوم که با ایستادگی خود مردم را بسمت مقاومت برد اگررهبرفلان وبهمان باشد مردم هم میایند زلنسکی را جوهرانسانی نامیده ومقاومت را جوهرازادی که دراوکراین درجریان است ، چه کسی جوهرانسانی ست نوکرصهیونیزم که کشورش رابخاطراربابان باد فنا داد ونابود کرد جنگ وکشتارومرگ واواره گی مردم را هم جوهرازادی مینامد کمی این دوجمله رابشکافیم تا به ماهیت خانم واقا پی ببریم

به خواندن «جوهرانسانی وازادی خانم رجوی» ادامه دهید

شارلاتانی خانم رجوی

چون میدونستند که حرف مفت نمیزنم بلکه حرفهای اساسی دارم میخواستند نگذارند مشخص شود سعادتی به چه جرمی اعدام شده وداستان نامه رجوی به گورباچف چه بود میخواستند جلو خیلی ازمسایل دررابطه با روسیه وکشورهای دیگررا بگیرند تا گنده کاری های استراتژی رجوی برملا نشود عباس میلانی ازسندهایی درامریکا پرده برداشته که رجوی بعد ازفازنظامی ازروسیه درخواست کرده تا مجاهدین ووحداقل تعدادی رابه پناهندگی درروسیه بپذیرد حالا امده خود راضد روس نشان میدهد حداقل شما دهانتون راببندید وحرفی نزنید سنگین ترهستید جایی مونده که بخاطرپول وقدرت رجوی ها زیرقبا یش نخزیده باشند ؟؟؟

به خواندن «شارلاتانی خانم رجوی» ادامه دهید

زلنسکی، امام رجوی

ازیک نگاه خنده اور از زاویه دیگرتاسف بار و ازبعد دیگرذلت ودرماندگی درتک تک کلمات هویداست چون مورچه وموریانه درحال غرق به هرخس وخاشاکی چنگ میزنند انهم نه خس وخاشاک واقعی بلکه خاشاک توهمی ورویایی بنام زلنسکی ومقاومت اوکراین که انگیزه های رویایی گرفته وغرق دررویاها ی باطل شب وروز میگذراند رویاهایی که هرگز امیدی به رسیدن به یک هزارم رویاها نیست خانم رجوی معلوم نیست چند امامه است دوازده امام ازاعراب چند امام ازبورژوازی مک کین وجولیانی وبولتون و…. جدیدا هم اویزان امامزاده ای شده که خودش امامزاده اویزان به بورژوازیست یعنی اویزان نوکردست دهم بورژوازی ونظام سرمایه داری شده تا شاید ازنمد پاره پوره اوبه خانم تکه ای برسد

به خواندن «زلنسکی، امام رجوی» ادامه دهید

امریکا رجوی ، رجوی امریکا

تمام جهان بینی وتحلیلهای اقا را تشکیل میدهد انهم اینه که چمبرلین با هیتلرمماشات کرد وهیتلرتشویق شد تا جنگ جهانی راه بیاندازد چون غرب با ایران دربرجام مماشات میکند پس رژیم ایران جنگ جهانی راه میاندازد ادمی ازتفکرات اقا مات ومبهوت میمونه که این کیه که رجوی اورا وارد انبارسیب زمینی ونماینده انبارسیب زمینی درکشورهای نوردریک کرده است همین موضوع نشان میدهد که تفکرات خود رجوی چیست که با این تفکرات احمقانه وکودکانه به جهان نگاه میکند اگربا همین نگاه به جنگ کنونی نظری بیاندازیم همانطورکه رجوی میگوید که روسیه اشغالگرومتجاوزاست را درنظربگیریم باید به نتیجه برسیم که دلیل جنگ کنونی مماشات غرب با روسیه بوده که باعث شده روسیه تشویق به حمله شود چقدرخنده داراست که مسایل را اینچنین نگاه وبررسی کنیم سوال ازاقای رجوی وخزایی چرا دراینجا سکوت ومماشات غرب را مورد حمله قرارنمیدهید

به خواندن «امریکا رجوی ، رجوی امریکا» ادامه دهید

رجوی ها نوکران بی بدیل

عربستان دریک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که هشتاد ویک نفررا دریک روز اعدام کرده مدعیست انها عقیده خود را تغییرومنحرف شده بودند بعد هم برای هرکدام ده جرم شمرده تروریست بمب گذاری اختلال اقتصادی قاچاهای مختلف و….را وسط کشیده تاخودرامبرا کند چرا اعدام کرده انهم به این گستردگی جای ان دراینجا نیست اما چرا رجوی ها درسکوت هستند ؟ درچهل وهشت ساعت گذشته هیچ اشاره ای درهیچ کدام ازسایتها ورسانه هایش به اعدامها نکرده سوال ازرجوی ها چرا عربستان پنج سال پیش بچه سیزده ساله را درتظاهرات دستگیرپنج سال درزندان نگه داشته وروزی که هجده ساله شده را به بهانه سن قانونی اعدام کرده چرا خانم رجوی اعتراضی ندارد ؟

به خواندن «رجوی ها نوکران بی بدیل» ادامه دهید

امریکا رجوی ، رجوی امریکا

ازتفکرات اقا مات ومبهوت میمونه که این کیه که رجوی اورا وارد انبارسیب زمینی ونماینده انبارسیب زمینی درکشورهای نوردریک کرده است همین موضوع نشان میدهد که تفکرات خود رجوی چیست که با این تفکرات احمقانه وکودکانه به جهان نگاه میکند اگربا همین نگاه به جنگ کنونی نظری بیاندازیم همانطورکه رجوی میگوید که روسیه اشغالگرومتجاوزاست را درنظربگیریم باید به نتیجه برسیم که دلیل جنگ کنونی مماشات غرب با روسیه بوده که باعث شده روسیه تشویق به حمله شود چقدرخنده داراست که مسایل را اینچنین نگاه وبررسی کنیم سوال ازاقای رجوی وخزایی چرا دراینجا سکوت ومماشات غرب را مورد حمله قرارنمیدهید که جهان غرب ، چرا مماشات کردی ؟ چرا نمیگویید عامل جنگ مماشات غرب است ؟

به خواندن «امریکا رجوی ، رجوی امریکا» ادامه دهید

شکنجه گاه رجوی درالمان

دولت المان باید پاسخ بدهد چرا درکشورش کودکان ایرانی توسط سازمان مجاهدین وبدستورمریم ومسعود رجوی شکنجه میشدند چرا پیگیری نکرده
چرا با توجه به اینکه میدونستند واگاه بودند کودکان رابرای عمل نظامی ازالمان به عراق میبرند جلو گیری نکرده است
دولتهای اروپا و المان بخاطرجبران اشتباهات باید وارد وقانونا وانسانی وحقوق بشری وارد ومسعود ومریم رجوی وشکنجه گران زن که اسم انها را اوردند را به دادگاه کشانده وحسابرسی کند 

به خواندن «شکنجه گاه رجوی درالمان» ادامه دهید

خانم رجوی دین نداری حداقل ازاده باش

باید پرسید شما دشمن اخوند هستید یا دشمن کشور ؟ اگردشمن اخوند هستید چرا دربرابر این مسایل موضع نمیگیرید ؟ اگروطن پرست هستید چرا درسکوت وهیچ صدایی ازشما درنمی اید ؟ و…………خانم رجوی تا ادمی خود را ازقید وبندهای اربابان نرهاند نمیتواند ازادی برای دیگران به ارمغان ببرد اگربا اخوند ودین اخوند مخالف هستید یا خودتون دین ندارید حداقل ازاده ووطن پرست باشید شما نه دین دارید نه ازاده ووطن پرست هستید  

به خواندن «خانم رجوی دین نداری حداقل ازاده باش» ادامه دهید

پلنگ رجوی مرد

ازانجایی که اقا شیراست رحمان کریمی را درجایگاه بالا نشانده رده پلنگ به او میدهد یعنی ما با شیروپلنگ وشغال وکفتارروبروییم همان شغالها وکفتارها که منتظربودند درنشستها با گوشه چشمی گله ای به یک نفرحمله واورا تکه تکه کنند که امروزه همان شغالان وکفتارها زوزه کشان ما را تهدید به دادگاه وتیرباران وسپردن به تیرکهای اعدام میکنند  بما بگویند این سازمان مجاهدین انقلابی انقلاب کرده وطرازمکتب واسلامی ست یا باغ وحش که توی ان بقول صاحبش هم شیروجود دارد وهم پلنگ تعدادی شغال وکفتاراهوهای خوش خط وخال با ماهیتی چومار وعقربهایی که نیش ها اقتضای طبیعت ، اطراف سیم خارداروسیاج یعنی درون قفس ،

به خواندن «پلنگ رجوی مرد» ادامه دهید