رجوی وعضدانلوغبارازرخ دین زدوده اند( روابط درونی )

راستی چند نفرسربه نیست شدند چقدرنفرات شکنجه جسمی درزندانها وروحی 24 ساعته شدند اینطوری غبارازرخ دین میزدایند وفکرشون ودست وبالشون تماما میشودابزارقتاله وشکنجه وزبانشون ابزارفحش وتوهین وتحقیراذیت وازارنیروهای خود انهم دربحبوحه جنگ بی امان وشبانه روزی با دشمن …..

به خواندن «رجوی وعضدانلوغبارازرخ دین زدوده اند( روابط درونی )» ادامه دهید
Advertisements

رجوی وعضدانلو به سبک وسیاق خود به شکست اعتراف کردند

واقعیت چیست دریک هفته گذشته ضربات سنگینی به استراتژی واردشده هم بولتون پایه استراتژی فروریخته اگرهم اخراج نشود دیگه پایه پوک وپوسیده برای استراتژی ست ودوم عمل کننده اصلی وهمه کاره وتصمیم گیرنده که ترامپ باشد می خواهد با همین رژیم مذاکره کند که قراربود با جنگ رژیم راسرنگون وبه رجوی وعضدانلو بسپارد وقتی طوردیگری میشود تاثیرات عمیق وغیرقابل جبران است باید هم بیاید وبا این حرفها وانحراف اذهان وتحلیلهای صد من یک غاز وپیشاپیش شکست خورده خود ونیروها وهواداران را دلداری بدهد

به خواندن «رجوی وعضدانلو به سبک وسیاق خود به شکست اعتراف کردند» ادامه دهید

دکل شکسته شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد

بجای دکل سرنگونی دکل خرد شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد (همان استراتژی زندگی درشکاف واستفاده ازدشمنان واینکه دشمن دشمن من دوست من است واینکه تضاد اصلی رژیم خمینی ست که مرامجازمیکند بقول رحمان کریمی با شیطان هم معامله ومتحد بشوم واینکه اسلام راغبارزدایی کردم ومرز سلاح است وهرکس سلاح بدست گرفت انقلابی ومتحد من است )….

به خواندن «دکل شکسته شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد» ادامه دهید

مشاورحقوقی رجوی و عضدانلو قمه کش سرگذر از کاردرآمد

روزنامه و روزنامه نگار را با جریمه دلاری و زندان تهدید میکند درست مثل اربابش ترامپ و ارباب اره ها و سلاخ ساطوربدست پادشاه عربستان فقط قدرت ندارد هرخبرنگاری از اسمان البانی عبور کرد هواپیما را به زمین نشانده ومثل خاشقچی تکه تکه اش کند مگرتو نبودی که به حاکمیت دینی اعتراض داشتی چرا خبرنگاران را تهدید و زندانی و میکشد پس چراخودت همین ریل رامیروی انهم بعنوان سازمانی که درقدرت نیست ودرکشوردیگری خبرنگاران کشوردیگرراتهدید میکند ایا جرم تو بدترازاخوندها نیست ؟  حق هم داری قمه بدست سرگذرایستاده وقمه نشان بدهی وکارطیب وشعبان بی مخ ورمضان یخی راانجام داده وباج خودرابگیری چون به اسلام سیاسی معتقدی که انراهم غبارزدایی کردی اسلام سیاسی با رهبرعقیدتی

به خواندن «مشاورحقوقی رجوی و عضدانلو قمه کش سرگذر از کاردرآمد» ادامه دهید

سهیلا دشتی وارونه گوی جنایتکار رجوی و عضدانلو

مخالفین رجوی که منظورت جداشده ها هستند انموقع که تو درینگه دنیا نمیدونم چه ها میکردی عمرخود رادرعراق میگذراندیم و زیربمب وموشک ولایت و امریکا ودولت عراق همراه با غدروخیانت رجوی عضدانلو روبروبودیم همان جنگهایی که رجوی وعضدانلو اول همه از ترس بریده ونیروها را به امان بمب و موشک قرارداده وپا به فرارگذاشتند تو که نمیدونم درکجای این شعرواهنگ حزن انگیز قرار میگیری راستی اسم عراق میامد تو راچی میشد پوشک میپوشیدی یا به دکتر مراجعه و قرص ضد ….پس برای ما یاوه بافی وادای میمونی  مبارزه ومبارزبودن درنیاربنشین درطویله رجوی یونجه ات رابخور

به خواندن «سهیلا دشتی وارونه گوی جنایتکار رجوی و عضدانلو» ادامه دهید

چرا امروزایران دراین نقطه قراردارد

باورکنید نویسندگان و روشنفکران ان دوره صد بار بهتر و بیشتر از این گروههای ما مبارزه و با جامعه ومردم رابطه برقرارکردند بیخود نیست که امروز چریکها وسازمان مجاهدین وحزب توده ونهضت ازادی وسایرگروهها دراین وضع فلاکت باروجدا ازجامعه قراردارند بنده معتقدم دوران اینها بپایان رسیده واگردرایران بقدرت هم برسند که نخواهند رسید با تفکراتی که الان ازخود بروزمیدهند همان اشتباه سالهای اغازین انقلاب همه چیزرابرباد خواهند داد

به خواندن «چرا امروزایران دراین نقطه قراردارد» ادامه دهید

رحمان کریمی دامن پوشان بدیدارترامپ رفته است

رحمان کریمی که هرچیز و هرحرفی را جاده صاف کن امپریالیسم میخوند درمقاله ای که درسایت ایران افشاگر رجوی وعضدانلو منتشرشده نوشته (میگویم اقای ترامپ دست مریزاد ازشیطان استقبال میکنم اگربه حاکمیت گوشمالی بدهد ؛ اقای ترامپ که به شیاطین خودی وایرانی پشت دست محکمی نواخته

به خواندن «رحمان کریمی دامن پوشان بدیدارترامپ رفته است» ادامه دهید