رجوی وعضدانلوغبارازرخ دین زدوده اند( روابط درونی )

راستی چند نفرسربه نیست شدند چقدرنفرات شکنجه جسمی درزندانها وروحی 24 ساعته شدند اینطوری غبارازرخ دین میزدایند وفکرشون ودست وبالشون تماما میشودابزارقتاله وشکنجه وزبانشون ابزارفحش وتوهین وتحقیراذیت وازارنیروهای خود انهم دربحبوحه جنگ بی امان وشبانه روزی با دشمن …..

به خواندن «رجوی وعضدانلوغبارازرخ دین زدوده اند( روابط درونی )» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو به سبک وسیاق خود به شکست اعتراف کردند

واقعیت چیست دریک هفته گذشته ضربات سنگینی به استراتژی واردشده هم بولتون پایه استراتژی فروریخته اگرهم اخراج نشود دیگه پایه پوک وپوسیده برای استراتژی ست ودوم عمل کننده اصلی وهمه کاره وتصمیم گیرنده که ترامپ باشد می خواهد با همین رژیم مذاکره کند که قراربود با جنگ رژیم راسرنگون وبه رجوی وعضدانلو بسپارد وقتی طوردیگری میشود تاثیرات عمیق وغیرقابل جبران است باید هم بیاید وبا این حرفها وانحراف اذهان وتحلیلهای صد من یک غاز وپیشاپیش شکست خورده خود ونیروها وهواداران را دلداری بدهد

به خواندن «رجوی وعضدانلو به سبک وسیاق خود به شکست اعتراف کردند» ادامه دهید

دکل شکسته شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد

بجای دکل سرنگونی دکل خرد شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد (همان استراتژی زندگی درشکاف واستفاده ازدشمنان واینکه دشمن دشمن من دوست من است واینکه تضاد اصلی رژیم خمینی ست که مرامجازمیکند بقول رحمان کریمی با شیطان هم معامله ومتحد بشوم واینکه اسلام راغبارزدایی کردم ومرز سلاح است وهرکس سلاح بدست گرفت انقلابی ومتحد من است )….

به خواندن «دکل شکسته شدن ستون فقرات استراتژی رجوی وعضدانلو دیده شد» ادامه دهید

مشاورحقوقی رجوی و عضدانلو قمه کش سرگذر از کاردرآمد

روزنامه و روزنامه نگار را با جریمه دلاری و زندان تهدید میکند درست مثل اربابش ترامپ و ارباب اره ها و سلاخ ساطوربدست پادشاه عربستان فقط قدرت ندارد هرخبرنگاری از اسمان البانی عبور کرد هواپیما را به زمین نشانده ومثل خاشقچی تکه تکه اش کند مگرتو نبودی که به حاکمیت دینی اعتراض داشتی چرا خبرنگاران را تهدید و زندانی و میکشد پس چراخودت همین ریل رامیروی انهم بعنوان سازمانی که درقدرت نیست ودرکشوردیگری خبرنگاران کشوردیگرراتهدید میکند ایا جرم تو بدترازاخوندها نیست ؟  حق هم داری قمه بدست سرگذرایستاده وقمه نشان بدهی وکارطیب وشعبان بی مخ ورمضان یخی راانجام داده وباج خودرابگیری چون به اسلام سیاسی معتقدی که انراهم غبارزدایی کردی اسلام سیاسی با رهبرعقیدتی

به خواندن «مشاورحقوقی رجوی و عضدانلو قمه کش سرگذر از کاردرآمد» ادامه دهید

سهیلا دشتی وارونه گوی جنایتکار رجوی و عضدانلو

مخالفین رجوی که منظورت جداشده ها هستند انموقع که تو درینگه دنیا نمیدونم چه ها میکردی عمرخود رادرعراق میگذراندیم و زیربمب وموشک ولایت و امریکا ودولت عراق همراه با غدروخیانت رجوی عضدانلو روبروبودیم همان جنگهایی که رجوی وعضدانلو اول همه از ترس بریده ونیروها را به امان بمب و موشک قرارداده وپا به فرارگذاشتند تو که نمیدونم درکجای این شعرواهنگ حزن انگیز قرار میگیری راستی اسم عراق میامد تو راچی میشد پوشک میپوشیدی یا به دکتر مراجعه و قرص ضد ….پس برای ما یاوه بافی وادای میمونی  مبارزه ومبارزبودن درنیاربنشین درطویله رجوی یونجه ات رابخور

به خواندن «سهیلا دشتی وارونه گوی جنایتکار رجوی و عضدانلو» ادامه دهید

چرا امروزایران دراین نقطه قراردارد

باورکنید نویسندگان و روشنفکران ان دوره صد بار بهتر و بیشتر از این گروههای ما مبارزه و با جامعه ومردم رابطه برقرارکردند بیخود نیست که امروز چریکها وسازمان مجاهدین وحزب توده ونهضت ازادی وسایرگروهها دراین وضع فلاکت باروجدا ازجامعه قراردارند بنده معتقدم دوران اینها بپایان رسیده واگردرایران بقدرت هم برسند که نخواهند رسید با تفکراتی که الان ازخود بروزمیدهند همان اشتباه سالهای اغازین انقلاب همه چیزرابرباد خواهند داد

به خواندن «چرا امروزایران دراین نقطه قراردارد» ادامه دهید

رحمان کریمی دامن پوشان بدیدارترامپ رفته است

رحمان کریمی که هرچیز و هرحرفی را جاده صاف کن امپریالیسم میخوند درمقاله ای که درسایت ایران افشاگر رجوی وعضدانلو منتشرشده نوشته (میگویم اقای ترامپ دست مریزاد ازشیطان استقبال میکنم اگربه حاکمیت گوشمالی بدهد ؛ اقای ترامپ که به شیاطین خودی وایرانی پشت دست محکمی نواخته

به خواندن «رحمان کریمی دامن پوشان بدیدارترامپ رفته است» ادامه دهید

برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند

چون غبارازرخ دین زدوده وانقلابی وترازمکتب شده است وکاری کرده که ادمخواران امریکایی هم به جرگه خودش پیوسته وشده اند برادربولی وبرادرجولی که این برادربولی همراه با سبیلهاش درحال غبارزدایی ست اسلام انقلابی بدون گردوخاک ؛ بولتون رابرادرویاروهمکاروهم خط وهم جبهه میداند ولی ملت ایران رادشمن وبه برادربولی میگوید ملت ایران راتحریم کن طوری که اگرتمام تحریمهای تاریخ بشری راباهم سرجمع کنی یک دهم تحریم ایران نمیشود وانطرف هم فریاد کودکان کاروزیرخط فقروگرسنگی ملت سرمیدهد احتمالا اینجا دلش راخوب غبارزدایی کرده است

به خواندن «برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند» ادامه دهید

سازمان مجاهدین وشورای ملی حملات فلسطینی ها را تروریستی خواند

دونکته ذق بچشم میخورد یکی مجروح شدن پیرزن این همه زن وکودک درسوریه وعراق ویمن کشته شدند صدایی درنیامد اما برای خراش برداشتن زن هشتادساله اسراییلی ناله وفغان سرمیدهد ودوم تروریست خوندن نیروهای فلسطینی است همان نیروهایی که حتی عربستان وامارات وبحرین واردن انها راتروریست حساب نمیکنند سازمان مجاهدین روی بن سلاخ وشیخک امارات رادرنزدیکی به اسراییل ونتانیاهوسفید کرده است

به خواندن «سازمان مجاهدین وشورای ملی حملات فلسطینی ها را تروریستی خواند» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو خنجر ترامپ را برگلوی ملت ایران تیزمیکنند

وارونه کردن حرف ترامپ توسط رجوی وعضدانلو حمایت ازاستفاده ازبمب وموشک هسته ای برعلیه ایران است ؛ این همان کسی ست که میگوید من مخالف اتم هستم ومخالفتهای اودرباره حقوق بشردرسوریه ویمن رادیدیم وطرفدارحقوق زنان است ولی زنان تشکیلات خودش رابه حرمسرا میبرد انوقت بقیه انتظاردارند زوجین ازحقوق زن دفاع کند زن فقط یک حق دارد انهم رفتن به حرمسرای رجوی با مدیریت وحرمسراداری عضدانلوست مخالفت با اتم مثل حمایت ازحقوق زنان وبشر ازطرف رجویست مخالف اتم است برای دیگران ولی استفاده ازموشک وبمب اتمی وهیدروژنی برعلیه ملت ومملکت ایران را استفاده برای نابودی رژیم جمهوری اخوندی میداند

به خواندن «رجوی وعضدانلو خنجر ترامپ را برگلوی ملت ایران تیزمیکنند» ادامه دهید