مزدوران ابروباخته وجهانی شده

اخه مردک وزنک بی حیا این یاوه ها چیست بافته ومنتشرمیکنید درجای دیگرنوشته این مزدوران تا بریده وازمقاومت جدا میشوند بلافاصله وزارت اطلاعات برای انها وبلاگ درست میکند وبریده مزدوران شروع به نوشتن خاطرات بی ارزش میکنند.اگربی ارزش است چرا ناراحتی وزمین وزمان رابهم میبافی وسررابه دیوارمیکوبی چرا اینقدربرعلیه انها سم پاشی وتهدید به اخراج ازاروپا ودادگاه های ینگه دنیا میکنی چرادرفردای ایران جلو خلق به اعدام تهدید میکنی ببین اصلا میتونی ازتیرانا رها بشی ، قدرت وفردای ایران پیش کش این حرفها برای چیزهای بی ارزش است ؟

به خواندن «مزدوران ابروباخته وجهانی شده» ادامه دهید

رجوی ها شیاطین عصرحاضرند

ایا رجوی هم فاشیست است یا خیراگرچماقداری ویژگی فاشیسم است
اقا وخانم رجوی چرا ما را درداخل تشکیلات تف باران میکردید چرا کتک میزدید چرا درنشستها نیروهای خود را به فحشهای ناموسی میکشوندی وما را تخم حرام وزنا زاده وسرراهی ومتولد فلان خونه ها وپفیوز وبی ناموس نام گذاری واتهام میزدی انهم توسط زنهایی که اعضای رهبری تشکیلات بودند ؟ کمرچند نفررا زیرمشت لگد داغون کردی چقدرصورتها رابا مشت متورم وسیاه کردی ؟ چقدرسیلی به بنا گوش نفرات درنشستها زدی ؟ چقدرنفرات رابزندان انداخته وزیرشکنجه کشتی وجهان خبردارنشد جسدها وقبرهاشون چی شد ؟ چقدرنفرات را سیانورخورکردی ؟ درجریان انتخابات درینگه دنیا چقدرزنان ومردان ایرانی را بخاطرشرکت درانتخابات چماق کوب کردی ودست وپا شکستی یاران تو نبودند ؟ چقدرجدا شده ها ازتشکیلات خود را تهدید به شناسایی ودادگاه واعدام میکنی ؟ چقدرروزنامه نگاران را تهدید کرده ومیکنی ؟ چقدر فرزندان ونیروهای خود رابا مارک واتهام وچسبوندن به حکومت ووزارت اطلاعات ایران ترورشخصیتی میکنی ؟ اینگونه حرفها بسیاراست حال بما بگویید فاشیست کیست
…..

به خواندن «رجوی ها شیاطین عصرحاضرند» ادامه دهید

کودک خواری مجدد رجوی

اگرخانم واقای رجوی یه ذره شرافت وخصوصیات انسانی داشتند اینگونه به رقص وپایکوبی مشغول نمیشدند که این همه جنایت درحق کودک وزن ومرد غیرنظامی را کتمان کنند چندروز پیش چون میخواست ایران رابکوبد یاد کودکان یمن افتاده بود که نوشتم اما امروز بدفاع ازپادشاه همه چیزرا فراموش ومظلومین را مورد حمله قرارداده وجای ظالمین ومظلومین را عوض کرده است اگرذره ای غیرت دارند که ندارند یکباربگویند پادشاه درخاورمیانه جنایت کرده است چرا وقتی پادشاه بقدرت رسید سوریه وعراق ویمن درگیرجنگ شدند ملت لبنان رابه اسم حزب الله زیربیشترین فشارها قرارداده وتحریم میکند رجوی سکوت است هفت سال است ملت یمن اززمین وهوا ودریا درمحاصره قرارداده هرروز طبق امارسازمان ملل 360 کودک بخاطرگرسنگی میمیرند رجوی با انداختن گردن حوثی ها جنایتها را توجیح وشریک جرم میشود

به خواندن «کودک خواری مجدد رجوی» ادامه دهید

حرفهای خانم رجوی عقده پراکنی ست

خانم رجوی دوگونه حرف زده یکی درنشست شورا ویکی هم درباره فضا پیما ……ما خواهان تحریم بیشتر وفعال کردن شش بند شورای امنیت ذیل بند هفت وبرچیدن رژیم ازمنطقه وموشک وهسته ای بطورکامل بوده وهستیم و….تمام خواسته کاملا گویاست منظور اینه که چرا جهان اززمین ودریا وهوا ملت ایران راتحریم ومحاصره نمیکند وچرا حمله نظامی انجام نمیدهند تا ایران راویران ومردم را اواره وبیچاره کنند چرا تروریسم وارد ایران نمیکنید ورژیم را سرنگون وایران را تجزیه واستخونی هم جلو من نمی اندازید تمام حرف وخواسته همین موارد است ولاغیرولی

به خواندن «حرفهای خانم رجوی عقده پراکنی ست» ادامه دهید

رجوی احمق ها رافریب میدهد

با این کارها وبه کشتن دادن بگوید ما هم هستیم اینگونه عملها بیانگرانزوای نابود کننده رجوی درسطح جهانی وداخل ایران است درحالی که میداند حمایت ازتروریسم وگسیل انها بداخل ایران هیچ خطی پیش نمیرود روزبروز خودش رابی ابروترمیکند دراینجاست که میشود فهمید چقدردرفلاکت وپیسی افتاده که دست به خودکشی وانتحارمیزند اگربا کشتارهفده هزارایرانی وبمب گذاری وکشتن سران انهم با شرایطی که دربالا مطرح کردم به نتیجه رسید امروزه با شرایط جدید به نتیجه خواهد رسید البته باید کمی صبرداشت رجوی وارد دوران سرنگونی شده دوران هم که تاریخی ست بما میگفت دوران سرنگونی زمان نمیشناسد مثل دوران یخچالها ویخبندان مثل دوران برده داری وفئودالی ما هم که نمی فهمیدیم چرندیات میبافد

به خواندن «رجوی احمق ها رافریب میدهد» ادامه دهید

فرق رجوی باشاه وخمینی درکجاست

قبول میکنیم که حرفهای رجوی ومقایسه او کاملا درست است هردو همان کارهایی که رجوی میگوید راانجام داده اند ایا خودش انجام نداده است ؟ پول ازهرجنایتکاری گرفته همین دوروز پیش مشخص شد درازای دادن اطلاعات به اسراییل 250 میلیون دلارگرفته است ، درعراق وسوریه ویمن ولبنان به بهانه جنگ با خمینی کم دخالت کرده وازتروریست ها برعلیه دولتهای مرکزی حمایت کرده ؟ دردرون مناسبات کم دیکتاتوری وسرکوب وزندان وشکنجه گاه راه انداخته با شکنجه سفید روح وروان نیروها را نابود کرده است ؟ تکیه براقلیت نه اینکه خودش صدها میلیون درجهان حامی دارد اگرپنج هزارنفردرداخل به میدان اورد انوقت دم ازاکثریت خود بزند ، تک حزبی نگویید رجوی درحکومت خود به 120 حزب با نحله های مختلف واعتقادات متفاوت اجازه فعالیت داده است یک انتقاد کوچک اجرایی میکردند پوست کله ادمها را میکند ظرفیت وتوان کوچکترین انتقادی را نداشت همه راشیعه میکرد حتی حاضرنبود کسی که اهل سنت یا دین دیگری دارد که کسی هم خبرنداشت راتحمل کند

به خواندن «فرق رجوی باشاه وخمینی درکجاست» ادامه دهید

تشکیل کمیسیون شغال شناسی

قربانعلی ترابی پدرمحمد رضا باشد  کسانی که بااودرزندان رجوی دراشرف بوده اند میگویند زیرشکنجه کشته شده اما رجوی میگوید وزارت اطلاعات محمد رضای ترابی شغال رااورده تا برعلیه ما حرف بزند ببینیم حرف رجوی چیست میگوید همانطورکه نمایندگان اروپا وامریکا واسترالیا واندونزی وجامو کشمیر گفته اند با توجه به تروریست بودن علی غیدان وجلب غیابی گروهبان سوم عراقی توسط دادگاه فلان روستای اسپانیا وکتاب ایوبونه واشارات خانم نیکی هیلی من ناقض حقوق بشرنیستم روباه به دم های خودش اویزان شده تا بگوید ، این اتهامات شغال است که توسط وزارت اطلاعات دیکته شده که مزدورحیرانی ومصداقی هیزم کش ان هستند اگرشما ازترهات رجوی تا اینجا چیزی رافهمیدید منهم فهمیدم ، هدف چیست

به خواندن «تشکیل کمیسیون شغال شناسی» ادامه دهید

باجگیری رجوی باحربه قوت لایموت

چقدرادم باید کثیف ونامرد وضد بشرباشد که باج های اینچنینی بگیرد چاقو بکشد یا جاسوسی یا گرسنگی ای تف برشرافت ناداشته راستی عمل رجوی چه فرقی با امریکا دارد که میگوید یا دولت ایران نوکرمن یا تحریم وگرسنگی ملت ایران ؟ چه فرقی با اسراییل دارد میگوید یا صلح ابراهیم مرابپذیرید یا با چماق ابراهیم مخ ایرانی ها را زمین میریزم ؟ چه فرقی با عربستان دارد که میگوید یا یمنی ها تسلیم ونوکرمن یا گرسنگی ومحاصره تا هردقیقه یک کودک ازسو تغذیه بمیرد ؟ رجوی دقیقا همان فرهنگ اربابان ادمخواررا اجرا میکند جرم قاسم که باید با زن وبچه گرسنه بماند چیست ؟ پس حقوق بشری که ازان دم میزند کجاست مگرنه اینکه حقوق بشرالویت برهرچیزی دارد کانت درفلسفه خود میگوید ما مجازنیستیم هرکاری را حتی اگربخاطرخدا باشد انجام دهیم بلکه مجازیم کاردرست رابدلیل درستی واخلاق انجام بدهیم ایا دربرخورد رجوی اخلاق درست دیده میشود ؟

به خواندن «باجگیری رجوی باحربه قوت لایموت» ادامه دهید

برملا شدن رابطه رجوی با اسراییل

رجوی با اسراییل رابطه دارد وحقوقهای کلان میگیرد
اینگونه عملها همانطورکه بارها نوشتم ازدل شیادی وعوامفریبی بنام تضاد اصلی درمیاید که چون اخوند تضاد اصلی ست پس مجازم هرجنایتی انجام وبا هرکس وناکسی رابطه وهرملقی را جلو دشمنان کشوربزنم ازاین دیدگاه است که رابطه با داعش وتروریسم وامریکا وعربستان شکل میگیرد بیخود که بنده مدام به چنین دیدگاه واستراتژیی حمله نمیکنم وانرا خائنانه ترین تفکرشمردم ومنافع ملی را دربرابردیدگاه رجوی قرارداده ومیگویم مرز منافع ملی ست نه تضاد با اخوند که ازدل قدرت طلبی وبقدرت رسیدن درمیاید درهرصورت رجویها باید روشنگری کنند که چرا ازاسراییل دشمن ترین دشمن ملت وکشورایران پولهای کلان میگیرد

به خواندن «برملا شدن رابطه رجوی با اسراییل» ادامه دهید

خانم رجوی با پوزه شما دریا نجس نمیشود

رجوی ها لوش ولجنی بیش نیستند که درمرداب البانی چون زالو وحشرات درحال خوردن خون همرزمان خود هستند داد وفریاد انها ازاین موضوعات نشات میگیرد انقدرفریاد بزنید تا بترکید با تبریک مجدد به شهرام ورحمت وارزوی نجات بقیه ازچنگال ودندانهای دراکولا ها مریم ومسعود رجوی ازادی گوارای وجودشون باد بخدا قسم اگردرزباله ها غذا پیدا وبخوریم اب جوب بنوشیم درخیابونها بخوابیم برای سیرکردن شکم گدایی کنیم ازادی اینچنینی سگش شرافت دارد به زندگی درتشکیلات ضد انسانی ومردمی وضد ایرانی رجوی ها خوش باشید

به خواندن «خانم رجوی با پوزه شما دریا نجس نمیشود» ادامه دهید