استفاده رجوی و عضدانلو از کودکان درجنگ برخلاف قوانین بین المللی است

گفتند بروید شعاربنویسید ماهم نوشته وفیلم گرفتیم وارسال کردیم وقراربود بما یک تا دومیلیون تومان پول بدهند که هیچ وقت هم ندادند ….طوری به شما کد میدهیم که هرگز دستگیر نمیشوید وفریبهای دیگر و درنهایت به انها ازطریق تلگرام نحوه ساخت کوکتل مولوتف وموادانفجاری را اموزش داده اند وگفته اند بروید وبه عنوان کانونهای شورشی این محلها رامنفجرکنید واتش بزنید وفیلم گرفته برای ما بفرستید اینها هم چندشعارنویسی کرده و فیلم فرستاده اند

به خواندن «استفاده رجوی و عضدانلو از کودکان درجنگ برخلاف قوانین بین المللی است» ادامه دهید
Advertisements

ایرج مصداقی ادامس جویده شده لاجوردی و رجوی

ایرج مصداقی طناب داروچهارپایه درست کردن برای اعدام زندانیان وهمرزمان خود را مقاومت مینامد ملت چکارکنند که توبه زندان رفتی که مستمربرخ دیگران میکشی انهم چه زندانی کسی که با لاجوردی وحاج داود نشست وبرخواست میکند وباانها غذا میخورد ونوچه انهاست ما که شمایان راخوب میشناسیم …. مصداقی که تا چندسال پیش ادامس لاجوردی وحاج داود بود الان شده ادامس رجوی وعضدانلو ولی نمیداند که انها هم اوراتف خواهند کرد …مصداقی درخفا حرف میزنند انها به نیابت ازرجوی انتقام مشتهای ما برسروروی رجوی وعضدانلو رامیکشند اقای مصداقی تابه کی میخواهی ادامس دهان این وان بشوی حال بما بگو توتفاله زمین وزمانی یا ما تفاله واقعی کیست ….

به خواندن «ایرج مصداقی ادامس جویده شده لاجوردی و رجوی» ادامه دهید

سیل ایران دست به اصطلاح اپوزیسیون رابدجوری برملاکرد

اپوزیسیون درکلیت ابروباخته شدند وسیل همه انها راجاروب کرد بخصوص مجاهدین خلق ایران وبال سیاسی ان شورای ملی مقاومت برهبری مسعود ومریم عضدانلوکه دراین مدت درخیانت وجنایت برعلیه ملت ایران کم نگذاشتند درحمایت ازتحریم که سلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم است تا دروغ خوندن اینکه تحریم ملت رانشانه رفته وحمایت ازتحریم امریکا وانگلیس درجریان سیل واینکه خیرامریکا تحریم نکرده دروغ میگویند ودرخواست اشوب وکشتاروترورکسانی که برای کمک امده اندودرهم کوبیدن انها ویک ریال هم محض رضای خدا کمک نکردند وتاتوانستند درشبکه های اجتماعی نمک برزخم ملت پاشیدند

به خواندن «سیل ایران دست به اصطلاح اپوزیسیون رابدجوری برملاکرد» ادامه دهید

پیام رجوی سراسر الوده به ترور ، کشتار و دروغ است

میگوید چاره کاردراین است که پاسداران واخوندها به هوا فرستاده شوند ایا بااین حرف به تجزیه طلبان وتروریستهای عربستان مثل الاهوازیه وخلق عرب وجیش های کذایی درسیستان وبلوچستان خط نمیدهد که درایران بکشید وبمب گذاری کنید مگربچه سلمان وارباب اره ها نگفت ما جنگ ودرگیری رابداخل ایران میکشیم ایا حرف تو موافقت با دشمنان ملت ایران نیست ؟ ایا حرفت دشمنی با ملت ایران نیست ؟ بعد هم برای کشته های امریکایی روضه ام بتول میخواند وفاتحه میگیرد ویک کلمه ازسرنگونی هواپیمای مسافربری توسط امریکا وکشتار300 غیرنظامی ایران هیچ حرفی نمیزند راستی چرا

به خواندن «پیام رجوی سراسر الوده به ترور ، کشتار و دروغ است» ادامه دهید

مریم عضدانلو و شورای رهبری ننه های روحانی درمانز البانی

عضدانلو زنان شورای رهبری و سایرین را در اخرعمری برده به مانز البانی و جدای از جامعه و مردم در بیابونهای البانی ایزوله و انها راتبدیل به ننه ها وبقول ترکها دادا های روحانی کرده است چرا میگویم ننه ودادای روحانی ونمیگویم پدر و مادر روحانی چون اولا مسیحی نیستند وما اجازه نداریم اسامی سمبلهای مسیحیان را روی مدعیان اسلام انقلابی بگذاریم دوما انقدرپیرشده اند که ادمی خجالت میکشد انها را مادر و پدرخطاب کند باید احترام انها را گرفت و جای مادربزرگ هستند باید با احترام انها را ننه ها و داداهای روحانی صدا کرد و ادب را رعایت کرد

به خواندن «مریم عضدانلو و شورای رهبری ننه های روحانی درمانز البانی» ادامه دهید

عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی

30 سال تکرارمیکنی ایا واقعا معتقد به حرفی که زدی هستی یا چیزدیگری این وسط عوض شده وازکی معتقد به ان شدی؛ قبلا که نبودی ؛اگربودی چرا ازعراق خارج نشدی ؟ چرا توپ وتانک ازعراق گرفتی ؟چرا شب وروز ملت را درسرما وگرما روی تانکها تلف کردی ؟ چرا رژه نظامی راه انداختی ؟چرا مانورهای متعدد برگزارکردی ؟ چراشب وروزدم ازارتش ازادیبخش میزدی ؟چراتنها راه حل را حرکت ارتش به سمت ایران معرفی وتوپ وتانک راوسیله سرنگونی دانسته وبه کسانی که درخارجه کارسیاسی میکردند را لمیده گان درکافه ها وبارهای مشروب وعقب نشینی تا کناررود سن میدانستی

به خواندن «عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی» ادامه دهید

شرط بندی مجاهدین و شورا در خونه باخت

کسی که شرط بندی کرده کسی که قمارمیکند باید بیل به هوا به ایستد ودعا وخدا خدا کند که خانه او روبروی محل موردنظر بایستد وگفتم بندرت میرسد مگراینکه قمارباز جزحلقه نزدیکان و بازار گرم کن قمارخونه باشد که فهم این برمیگردد به ورود امریکا وسرنگونی اگررجوی وعضدانلو روی کار امدند میشود گفت جزءاندرونی بوده اند ولی امریکا به چلبی وعلاوی ها وحامد کرزای ها چنین چیزی نداد امریکا دراشرف صدبارخیانت کرد ازحاکمیت چیزی میدهد فکرنمیکنم بهمین دلیل مجاهدین وشورا خود راچوب دوسرنجس کرده اند هرطرف بروند سرچوب نجس ازدورپیداست 

به خواندن «شرط بندی مجاهدین و شورا در خونه باخت» ادامه دهید