چرا عضدانلو بدوبدو خودش را به پاریس رساند

خبری منتشرشد مبنی براینکه دولت فرانسه میخواهد مجاهدین راازفرانسه بیرون کند که بعدها تکذیب شد ولی تا زمان تکذیب سروصدای زیادی بپا کرد عضدانلو که دید اوضاع برعلیه او شده درعکس العمل وسراسیمه فورا خود را ازالبانی به پاریس رساند ودست به دامن تعدادی پولکی ازاسقف گرفته تا شهردارهای محلات را دورهم جمع وبعنوان ملاقات سیاسی بخورد نیروها وهواداران داد که ببینید من درپاریس مراسم برگزار وسیاستمداردعوت میکنم وکارهای سیاسی روزمره را درپاریس پیش می برم وبیرون کردن حرف است ، همین برخورد ورفتارسراسیمه نشانه ترس او ازاخراج بوده که بخیال خودش دست به قدرت نمایی سیاسی زده است وبرکسی پوشیده نیست که اسقف وشهردارکوچه ومحلات پاریس کاره ای نیستند وجایی دراعراب سیاست ندارند بخصوص اگربازنشسته باشند

به خواندن «چرا عضدانلو بدوبدو خودش را به پاریس رساند» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو ازالمان شرقی الگو برداری کرده اند

اینگونه دیوارکشی ها بیانگرضعف ایدئولوژیک وسیاسی وتشکیلاتی رجوی وعضدانلوست که توان وقدرت وظرفیت حل واقعی معضلات را ندارند توان انها فقط دربگیروببند وکشتن وزندانی کردن است راه حل مشکلات جامعه از این طرق ها میسرنیست وهیچ کس نمیتواند با دیوارکشی وزندان سازی بلایای جامعه را حل کند بلکه روزبروز برشدت وحدت بلایا افزوده وغیرقابل کنترل میشود باید منتظرروزی بود که نیروهای رجوی وعضدانلو مثل مردم المان شرقی ازدیواربالا بروند وخود راخلاص ودیوارهای مانز را خراب ونابود کنند اگردیواربه داد المان شرقی وشوروی رسید به داد رجوی وعضدانلو هم خواهد رسید این عملها بیانگرتفکرات ارتجاعی وعقب مونده وفئودالی انهاست وشاید هم تفکرات برده داری دارند که اینگونه عمل میکنند

به خواندن «رجوی وعضدانلو ازالمان شرقی الگو برداری کرده اند» ادامه دهید

دروغهای تبلیغاتی قلم بدستان رجوی

ولی بداند که امریکا هرچقدرهم برایش خوش رقصی کند وقتی زمانش برسد مثل دستمال کاغذی انها رابه سطل زباله می اندازد که کردهای سوریه جلو چشمان انهاست دراشرف که بودم بارها وبارها نوشتم وگفتم که هدف امریکا تجزیه عراق است ومیخواهد عراق رابه سه کشورسنی وشیعه وکرد تقسیم واین عمل درراستای خاورمیانه بزرگ است که برای عراق مناسب نیست باید بگویم رجوی وعضدانلو با این عملکرهایشون هیچ هدفی ندارند الا اینکه به تجزیه عراق سرعت ببخشند شاید که ازتغارامپریالیسم انهم ازنوع شکست خورده ووارفته اش چند گرمی ماست لیس بزنند

به خواندن «دروغهای تبلیغاتی قلم بدستان رجوی» ادامه دهید

ضربه خردکننده برپیکرفرتوت رجوی وعضدانلو

وقتی به حزب دست راستی وفاشیستی وخارجی ستیزاسپانیا توسط الخو ویدال 800هزاردلار انچیزی که برملا شده پول ترزیق میکند سیاستهای انکشوررا الوده کرده وباعث رشد وبروز فاشیسم دراروپا میشود حال معلوم نیست به احزاب دیگراروپا چقدرپرداخت کرده است ازطرف دیگربا مستقرشدن درالبانی وبخدمت گرفتن باندهای مافیایی ودولتمردان فاسد ومافیایی البانی براحتی انها را وارد اروپا  کرده ومافیا دراروپا راتقویت  وفرهنگ واقتصاد وسیاست اروپا راالوده به مافیا کرده ومیکنند

به خواندن «ضربه خردکننده برپیکرفرتوت رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

بازی مریم عضدانلو با استخونهای پوسیده مسعودرجوی

سوال این است چرا درچنین شرایطی عضدانلو دست به جعل پیام زده است وسمت وسوی شرایط بکدام سمت است ؟
 ـ بولتون رفته ومهره سوخته وغیرقابل استفاده برای انهاست
ـ جولیانی با داستان اوکراین گیت ابروباخته وزیرتیغ کنگره واستیضاح ترامپ است وفسادهای اخلاقی ومالی اوبرملا شده ودرامریکا حامیان اصلی راازدست داده  

به خواندن «بازی مریم عضدانلو با استخونهای پوسیده مسعودرجوی» ادامه دهید

دخیل بستن رجوی به توک توک وکانونهای شورشی عراق

درسایت مجاهد نوشتاری دارد بنام کانونهای شورشی عراق که دران به مواردی ازعراق اشاره دارد ومیگوید که چگونه ابو توک توکها وشورشیان برعلیه خامنه ای ورژیم ایران اقدام میکنند خوندنش برای خنده خالی ازلطف نیست  ( توک توک همان سه چرخه هایی ست که درپاکستان وبنگلادش وسریلانکا با انها مسافرویا بارکشی میکنند که درعراق هم مردم همین کارها را میکنند وامورات خود را میگذرانند که قبلا نبود وما ندیده بودیم اسم راننده طبق زبان وفرهنگ عراقیها را هم ابو توک توک میگویند ) طوری از این ابو توک توکها وکانونهای شورشی صحبت میکند اگرکسی نشناسد ویا با تبلیغات انها اشنا نباشد فکرمیکند توک توک همان جبرئیل وابو توک توک هم خود خداست که سواربرجبرئیل درمیدان تحریروپل جمهوری وکراده پیاده شده وکانونهای شورشی هم حضرت عظما سید طالوت است

به خواندن «دخیل بستن رجوی به توک توک وکانونهای شورشی عراق» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو جداشده ها تروریست نیستند بلکه خاری در چشمان شماهستند

علی صفوی مصاحبه کرده وسه نفرازجداشده هارادرالبانی تروریست خطاب کرده است بهتراست هرکسی ازاین حرفها میزند علی صفوی که کردهای عراق راباتانک هدف قرارمیداد وانها را کشتارمیکرد ازاین حرفها نزند علی صفوی خودش شبانه روز با مرکز پرورش تروریسم یعنی وزارت خارجه امریکا رابطه دارد

به خواندن «رجوی وعضدانلو جداشده ها تروریست نیستند بلکه خاری در چشمان شماهستند» ادامه دهید