جن وبسم الله

باید ازابتدا فکرعاقبت کند خود را به هردرودیواری بکوبد برعلیه خشونت پرهیزی حرافی کند خشونت را زیبا جلوه بدهد تا شیرازه را حفظ کند مدتیست شب وروز برعلیه خشونت پرهیزی وگویندگان خود را ازمریخ به زمین میکوبد چون رجوی مربوط به دوران اصحاب کهف است غیرازخشونت وگلوله وداغ ودرفش وتهمت وافترا وتوهین هرحرف وحرکت دیگری غیرازاین درتوان وظرفیت ایدئولوژی واستراتژی وتاکتیکها ی رجوی نیست کلمه خشونت پرهیزی سلاحی ست که رجوی را تارومارودود میکند گلوله ایست که قلب وروح وروان وشیرازه وفلسفه وجودیش را سوراخ سوراخ میکند رجوی ها درکناردیوارندبه فریاد یا محمد ویا علی سرمیدهند ولی تخت پاره های درب خیبررا درجرزهای دیوارندبه  لیس میزنند باید مدافع خشونت باشد رجوی با خشونت پرهیزی عین جن وبسم الله است

به خواندن «جن وبسم الله» ادامه دهید

چرا رجوی درباره تحولات منطقه سکوت است

چرا رجوی تحلیلی ارائه نمیدهد تا یاران ومردم بفهمند نظررجوی چیست چکارخواهد کرد مگرمدعی جانشین حکومت نیست بجای مشخص کردن امده حرف نتانیاهو را تکرارمیکند که ایران جزمحورشرارت است معلومه رجوی مرگ خود را درقبال تغییروتحولات منطقه می بیند ازپیسی وفلاکت وبدبختی وشکست هیچ حرفی جزتکرارحرفهای ……… اصلی ترین دلیل اینه که رجوی گرچه دیگران را کله گچی میداند خودش ازهمه کله گچی ترومخ گندیده تراست بخاطرگندیدگی مخ قدرت وتوان وظرفیت تحلیل ومشخص کردن استراتژی ندارد بگل نشسته با تکرار حرفهای دشمنان بشریت اعلام وجود میکند انقدراحمقانه تا نتانیاهو حرفی میزند یه روزبعد رجوی همان حرف را درسایتهایش قلقله میکند  

به خواندن «چرا رجوی درباره تحولات منطقه سکوت است» ادامه دهید

دادگاه ها وسوت وکف بیهوده رجوی

پدرسوخته های فلان فلان شده نان امام زمان را میخورید وازرجوی دفاع نمیکنید بی عرضه های وارفته پول خون مجاهد را میخورید دربرابررژیم ومزدورانش سکوت وجنگ سیاسی نمیکنید وارفته ها کلا ازنظررجوی ما عین طالبی ترشیده درمقام وارفته قرارداشتیم ….یه روز درنشست گفتم خواهرما باید چکارکنیم فحش بدیم سنگ بزنیم کتک کاری دربرج نگهبانی راه بی اندازیم چکارکنیم شما بگید لال شد خلاصه رجوی رفته درداگاهی درگرگ اباد اسپانیا ازدست گروهبان شکایت ، دادگاه گفته بود اقا گروهبان باید خودش رابه دادگاه معرفی کند چه الم شنگه راه انداخت که پیروز شدیم سرنگونی نزدیک شد و…. همین الم شنگه را چند روز پیش راه انداخته ورجوی پیام داده و…بگذریم که دادگاه فرانسه بمب اتمی برفرق رژیم زده فردا درتهران جشن خواهیم گرفت ولی چرا

به خواندن «دادگاه ها وسوت وکف بیهوده رجوی» ادامه دهید

ایا شورای رجوی ذوب شده ؟

رجوی اسم چند صد نفرمجاهد را بابازی گسترش نام نویسی وشورا را تبدیل به  تشکیلات مجاهدین کرد کارش فقط اینه که سالی یکباراینها را دورهم جمع میکنه میوه وشیرینی خوری میکنند ومجیزرجوی را میگویند درنهایت با بیانه مدعی میشوند مبارزه به پیشه ما الان کنارخدا تثبیت شدیم سرنگونی نزدیکه شورا توان تنظیم نظم نوین جهانی داره درحال تدوین نظم جهانیم مجاهدین بازوی پرتوان خلق روی کول شورایی ها سوارشده درحال رفتن به تهران هستند مردم ایران وجهان یکصدا فریاد میزنند رجوی رهبرماست رژیم پنچروموتورش سوخته اگراروپای سازش کارچوب زیربغل نشود بیانیه تمام نشده سرنگونی محقق خواهد شد …..

به خواندن «ایا شورای رجوی ذوب شده ؟» ادامه دهید

اشک ریزی قرقی برای کرکس

کنون بادکنکها ترکیده اند هیچ راهی جزچسبیدن به خشونت وشهید وزندانی و…ندارد رجوی اگرازخشونت دست بردارد شک نکنید همان لحظه مرگ خود را امضا کرده است بدلایل فوق تا ما میگوییم ( خ ) فریاد برمیاورد که مزدوران رابزنید گوینده رااویزان کنید زبانش راببرید جگرش رابدهید مریم بخورد روده اش را هم تحویل شورای رهبری بدهید به دندان بکشند کلیه هایش رابفروشید اعضای بدنش راقطعه قطعه کنید اتش بزنید دراسید حل کنید اخرین گلوله رابه مزدوربزنید همین رجوی عاشق ودلباخته خشونت وقتی نوبت ادمخواران میرسد برا ادمخواران وکرکسهای جهانی اشک میریزد وشیون راه میاندازد

به خواندن «اشک ریزی قرقی برای کرکس» ادامه دهید

ایا خمینی بریده رجوی را اعدام نکرد؟

مریم رجوی مدام میگفت شماها که اززندان ازاد شده اید بریده بودید مدعی بود شما که زنده مانده اید با پای مسعود راه نرفتید بلکه خصلتهای خمینی دردرون شما باعث شد تمام عیارروی موضع مجاهدی نایستید درمقابل کلیه کسانی که شهید شدن روی پای مسعود وبا نام او پای چوبه های داررفتند ایا این حرف درسته صد درصد غلط وشارلاتانی ست چون نبودند حرف بزنند انها را نقطه قوت خود وبقیه را هم نقطه ضعف افراد میشمرد که خصلتهای خمینی دروجودشون راه بند بوده که پای اعدام نرفتند نقطه قوت ازان رهبریست نقطه ضعف ازان نفرات……

به خواندن «ایا خمینی بریده رجوی را اعدام نکرد؟» ادامه دهید

یک نمونه ازخامنه ای گرایی رجوی

پس چرا وقتی ما ازخشونت پرهیزی حرف میزنیم صدات به اسمان است ؟ صدا بیانگرطرفداری وحمایت ازخشونت است عملکردها هم درکنارش ، خودش خشونت میکند ازخشونت پرهیزی ناله میکند که مزدوررژیم هستند فرق رجوی با خمینی وخامنه ای چیست ؟ هیچ طبق فاکتهایی که ازخود رجوی اورم هردو یک جورفکرمیکنند طبق گفته رجوی خشونت طلب هستند ولی چرا نمیتونه دست برداره یک دلیل بیشترندارد دست بردارد دگردیسی کند بیاید بگوید شلاق را کنارگذاشتم مثل شاه میشود خشونت ابزاربقاست شیشه عمراست خشونت پرهیزی شیشه عمرش را میشکند دراشرف میگفت اگربگویم (الف تا ی باید بروم ) به همین جا ختم نمی شود باید تا سی خرداد بروم باید تا زمان شاه وزندان بروم هرگزچنین کاری را نخواهم کرد چرا ؟ مرگ ازراه میرسد بهمین دلیل است هرکس میگوید خشونت پرهیزی اندام وروح وروان رجوی میلرزد تنشنج میگیرد پریشان حالی کنونی چند برابرو نیازمند فاتحه میشود مجبوراست مدام تبلیغ وترویج خشونت کند وبرعلیه خشونت پرهیزی بگوید وبنویسد واطلاعیه بدهد  

به خواندن «یک نمونه ازخامنه ای گرایی رجوی» ادامه دهید

رجوی ها درچه حال وهوایی هستندا
ین ریاض است که تصرف میشود قدیما پیروز ان شاهی بود که بعد جنگها ونزدیک تصرف پایتخت پادشاه مغلوب پادشاه پیروز را دعوت میکرد ازپایتخت وشهرخودش دیدن کند پادشاه پیروزمندانه وارد کاخ میشد ما روز جمعه با چنین صحنه ای روبرو خواهیم بود ایا شما هم اراده خدا را می بینید کلیه کسانی که به هرنحوی قیمت دادند زحمت کشیدند جزیی ازهمین مکرواراده وبازی کن بالاتر هستند
درچنین اوضاعی رجوی ها کجایند چه حال وروزی بعد انهمه حمایت ازهشتاد وپنج کشوروتروریستهای انها دارند ایا نباید رجوی راهم گرفتارکمین ومکرخدا دانست ؟ بیاد بیاورید که درتنگه چارزبرودشت حسن اباد درسال 67 هم گرفتارکمین شد شیطان بشکن زد رجوی دنبالش دوید حال باید بنشیند ودودستی برفرق خودش بکوبد وپریشان حالترشود  

به خواندن «رجوی ها درچه حال وهوایی هستند» ادامه دهید

رضا پهلوی رجوی را پشت تنگه نگه داشت

رجوی می گوید : من 97 درصد مردم را دارم وخامنه ای سه درصدی است بچه شاه هم که هیچ درصدیست چگونه است که هیچ درصد با بکاربردن کلمه خشونت پرهیزی شمای 97 درصدی را پشت تنگه نگه میدارد ؟ چقدرضعیف وذلیل هستی که بچه شاه تورا اچمزوبدبخت میکند ؟ چگونه است که یک کلمه شما را بخاک سیاه مینشاند ؟ حقیقت وواقعیت این است که اشوب همانطورکه بارها گفتم به نتیجه نخواهد رسید وشکست میخورد شکست خورد کمرمدعیان شکست زمین سفت شد گاوها درحال شاخ زدن همدیگرهستند رهبردنبال کسی میگردد که شکست را گردن او بی اندازد درفروغ گردن نیروها انداخت اینباربا انداختن گردن رضا پهلوی اولامیخواهد خود را درببرد روی استراتژی شکست خورده ماست بمالد انرا سفید ، قبراق واماده نشان دهد دوما اذهان نیروها وهواداران را به انحراف ببرد زمینه شلوغ بازی رااماده کند تا رضا پهلوی را ازسرراه بردارد هبوی قدرت را کناربزند بدبخت با رضا وبی رضا رفتی رفتنی  بای بای  

به خواندن «رضا پهلوی رجوی را پشت تنگه نگه داشت» ادامه دهید

انقلاب دمکراتیک رجوی

قزاقهای رجوی عین قزاقهای رضا شاه چادروروسری را ازسرپیرزنان بکشند میشود انقلاب دمکراتیک ازانجایی که رجوی طبق معمول وبرسم همیشگی شکست خورده یاوه بافی را شروع کرده دمکراتیک سرمیبرد دمکراتیک سلاخی میکند دمکراتیک تشویق به تعرض به زنان ایران میکند بعد هم عبدالحمید مزدوروهابیت ونوکرادمخواران وکردهای تروریست خائن را ملاک قرارداده که عین بلوچستان وسیستان وکردستان مردم را دمکراتیک قتل عام کنید رجوی ها هرجنایتی را با بندرول دمکراتیک انجام میدهند رجوی ها منصوردوانقی های حاشیه نشین ادمخواران هستند کسی که خالد ابن ولید را سرداراسلام وسعد ابن ابی وقاص را با شادی وهلهله ازاد کننده ایران میداند معلوم است چه تفکرات ضد انسانی وضد خدایی وضد ایرانی دارد ولی هیچ نمیگوید جنایتکاران وحشی بادیه نشین اعراب چند میلیون ایرانی را قتل عام کردند

به خواندن «انقلاب دمکراتیک رجوی» ادامه دهید