چرا مریم رجوی بخاطرپیروزی ورزشکاران ساکت است

تمام ورزش رزیمی شده همه را رژیم مال میکند هرجا ایران پیروزی بدست بیاورد لال شده لبهایش را بخیه کوب میکند روزه صمت میگیرد چون امکان تبلیغات ندارد هرحرفی بزیان خودش خواهد بود درسوراخ موش میخزد دلیل سکوت این است اینهم ازضدیت تمام عیاربا مردم است که درشادی انها شرکت نمیکند درشادی مردم ماتم میگیرد درناراحتی وغم مردم بالای درخت قارقارراه میاندازد

به خواندن «چرا مریم رجوی بخاطرپیروزی ورزشکاران ساکت است» ادامه دهید

رجوی تواب سازی را ازلاجوردی یاد گرفته

غلامرضا شکری واحسان را با توطئه وهمدستی مافیای البانی بزندان میاندازد بخاطراین نیست که میترسد انها با کسی صحبت کنند بلکه ازضربات دریافتی گیج ومنگ است ازفرط پیسی وفلاکت میخواهد با عملکردهای ضد بشری به ندامت بکشاند تا بروند وبرای رجوی جاسوسی کرده چندر قازی پول به انها بدهد وبردگان جدید رابخدمت بگیرد اگرپول شد فبها اگرخودشون امدند سبیلها چرب اگربا تهدید نشد زندان راه میاندازد انوقت میگوید من زندان ندارم مهم سلول نیست مهم تفکراتی ست که ازلاجوردی یاد گرفته بهرشکلی که شده حتی با بیناموسی میخواهد ادمها را به سکوت وادارکند راستی اگردرایران حاکم شود چه بلایی برسرملت خواهد اورد اگرهیچ کدام نشد دست به ترورروانی وفیزیکی میزند حال باید ازرجوی سوال کرد مگراینکارها را لاجوردی نمیکرد ؟

به خواندن «رجوی تواب سازی را ازلاجوردی یاد گرفته» ادامه دهید

مرگ یاران مریم رجوی

خانم رجوی درراستای پابوسی ملکه برای او مراسم میگیرد حلوا وخرما پخش میکند گیسوان خود را میکند وجامه میدرد سوره حمد برمزارش فوت میکند ولی دربرابر ان ورودررو با مردم ایران بخاط فوت کرونا نقل ونبات پخش ، دررسانه ها وسایتهایش رقص میمونی میکند چون بوزینه ازتریبون بالا میرود  روزانه هزارنفربه امارهای فوتی اضافه میکند سروصدا راه میاندازد چون بوفالو سم برزمین میکوبد چون شتردهانش کف میکند انوقت با همراهی با اودیرنو ها ودیوید امس وسایرکودک خواران غربی دم ازازادی ایران میزند داستان چی بوده وچی شده که نفری شکم اورادریده معلوم نیست درهرصورت خانم رجوی مادینه وحشی شده

به خواندن «مرگ یاران مریم رجوی» ادامه دهید

هزیان گویی رجوی

رجوی ازانها رسما وعلنا میگفته یا جاسوسی کنید ودرجرم وجنایتهای ما شریک وحامی کثافتکاری های ما باشید یا ازمستمری زیرخط مرگ که میدهم خبری نیست ازگرفتاری وعدم شغل ومنبع درامد بعدازبیست و سی سال تلف کردن عمرودفاع ازرجوی دربدترین شرایط امروز ازانها باج گیری میکرده ، میگفته من برعلیه بقیه ودوستان وبرادران دیروزت مینویسم تو فقط امضا کن تا درسایت منتشرکنم اگرهم نکنی چندرغازرابهت نمیدم ایا کثافتکاری ودنائت وپست فطرتی بالاترازاین پیدا میشود رجوی ازابتدا جاسوس پروری میکرد ومیکند عملکرد وخواسته امروز نیست ازقدیم الایام جاسوس پروربود وکمدها را پنهانی جستجو میکرد هرچیزی را که تشخیص میداد برخلاف اعتقادات وخواسته اوست ازکمد میدزدید یه عده دزد وجاسوس رابه نام مسول بخورد ملت میداد

به خواندن «هزیان گویی رجوی» ادامه دهید

رجوی با چه زبانی بگویدمزدوراست

میگوید چرا نشسته اید پهپادهای یمنی ها وسایرنیروهای رزیم درمنطقه ازایران پهپاد دریافت میکنند انگارادمخواران شرق وغرب خبرندارند اگرفکرکرده است میتواند با دجالیت وشانتاژ وپفیوزی سیاسی برعلیه ملتهای مظلوم وستم دیده منطقه اقدام وتوسط امریکا درمیز مذاکره با ایران به بهانه موشک وپهپاد انها را بنفع عربستان وامریکاخلع سلاح کند بسیارابله تشریف دارد انها خود تولید میکنند ونیازندارند تا ایران موشک وپهپاد بارکشتی وهواپیما کرده به انها برساند مگرحماس کله صهیونیستها چهارهزارموشک درعرض دوروز ریخت ازایران فرستاده شدند چگونه وازچه طریقی ارسال شد همچنین یمنی که هفت سال درمحاصره کامل وهابیت است ایا رجوی اینقدرشعورودرک سیاسی ونظامی ندارد مسایل ساده رافهم کند

به خواندن «رجوی با چه زبانی بگویدمزدوراست» ادامه دهید

نکته ای بخاطرفوت بنی صدر

تاریخ ما پا برهنه ولخت وعورها همیشه اینگونه بوده وخواهد بود ولی استقلال را نباید ازدست داد بدون استقلال حتی اگرکهکشانها وزمین وزمان را دراختیارادمی بگذارند قدرت ورود به دنیای ابعاد را بدهند هیچ گونه ارزشی ندارد استقلال هویت ادمی ست وانرا شکل میدهد رجوی دشمن استقلال ماست با استقلال خود بیشترین ضربات را به او خواهید زد زیرا هویت جدیدی پیدا میکنید رجوی میخواهد بگوید بدون من اینها هیچ هویتی ندارند بهمین دلیل انواع مارک واتهام مزدوری ورژیمی را میچسباند که بگوید بدون من هویت رژیم است با استقلال توی دهان رجوی میزنیم دک ودنده اش را خرد میکنیم میگوییم هویت خود راداریم هویت تو هویت غربی وهابی صهیونیستی وتروریستی ست به هویت او تف میکنیم

به خواندن «نکته ای بخاطرفوت بنی صدر» ادامه دهید

پیک های مریم وجرو واجر شدن انقلاب

ژنیت وبقیه میهمانان بلند شده شروع به رقص کردند به مردها اشاره کردند که بلند شید وبا انها برقصید تعدادی بلند شده با انها رقصیدند جلو میز سروغذا ایستاده بودم یکی ازخانمها امد کنارم ایستاد گفت چرا نمیری برقصی جواب دادم کی دیدید که بنده برقصم دوما اگربروم با خانمها برقصم انقلاب خواهرمریم درذهنم سوراخ میشود نگاه غضب الودی بمن کرد ورفت بعد هم چیزی نگفتند زیرا حرف خودشون را زدم نمیتونستند بخاطران حرف وخواسته مرا به صلابه بکشند …… بمن گفت وقتی میهمانها خارج شدند سریع میوه ها را جمع کن ببرانبار ، پشت نفرات ایستاده بودم دو دقیه طول نکشید ومیهمانها ازسالن خارج نشده بودند به پشت خودم نگاه کردم دیدم ازچند جعبه میوه یک دونه هم روی میزنمونده

به خواندن «پیک های مریم وجرو واجر شدن انقلاب» ادامه دهید

انتقام گیری رجوی ازبنده

بمن گفت اصلا انتظارنداشتم جواب دادم میدونم فکرکردید ازترس تن میدهم دوم اجازه نمیدهم کسی بخواهد بخاطرمسایل گذشته وننوشتن نامه ونزدن تلفن از من انتقام بگیرد جواب انتقام رابدجوری خواهم داد گفت نشست تمام بلند شو برو شگرد رجوی بود نفرات راسرطرف میریخت اگرترسید که هیچ اگرایستاد عقب میکشیدند اینهم یکی دیگرازبرخوردهای انقلابیون شش اتشه اسلام رجوی بود میخواستند با زوروجنگ روانی وشانتاژبه اهداف خود برسند البته حق داشتند چون با این برخوردها با بقیه به نتیجه میرسیدند وخانواده ها درداخل را گرفتارحکومت میکردند انوقت به بقیه میگوید مزدوراطلاعات ، خودش ازکلی نفرات وهواداران درداخل رابا این عملکرد ها تحویل وزارت اطلاعات داد . حال مزدورکیست ؟؟؟؟

به خواندن «انتقام گیری رجوی ازبنده» ادامه دهید

سرپناه حق هرایرانیست

چرا رجوی درپیام انرا به سرپناه تقلیل داده است ؟
چون میخواهد نیروهای خودش رابه سرپناه راضی کند ببینیم رجوی این حق راچگونه ادا ء میکرد ما اسایشگاههای جمعی داشتیم ازگرما وسرما وخروپف وفریادها وهزیانهای نفرات بخاطراسترس وفشارهای روزانه نمیتونستیم دوسه ساعتی که رجوی راضی میشد استراحت کنیم این ازاشرف اما وقتی به باقرزاده میرفتیم داخل سوله فلزی چهارصد پانصد نفررا مثل گوسفند میچپوندند تختهای بهم چسبیده وسه طبقه نه کولر جواب میداد نه بخاری با وسایلهای ولو شده درراهروهایی که هرچند تخت یکی درست کرده بودند جدی میگم گورخوابها ازما اسوده تربودندحداقل درطویله گرمای پهن حیوانات ، ادمی رادرزمستون ازسرما نجات میدهد نمیدونم فیلم پاپیون رادیده اید یا نه بنده تابستان سال54 انرادیده ام اگردیده باشید اسایشگاه زندانیان وکارهاشون وحشتناک است همیشه فکرمیکردم حداقل انها ازاد بودند
….

به خواندن «سرپناه حق هرایرانیست» ادامه دهید

پاچه ورمالیده های مریم قجر عضدانلو

رجوی با انقلابش تا دلتون بخواهد کره مادیان وکره خرتربیت کرده بود مادیانهای رام را وحشی وبجان ما نرینه های رام انداخته بود چرا چون انقلاب مریم هرچه غیرت وشرافت داشتیم را ازما گرفته ومثل خودش کرده بودخیلی بی غیرت وبی بته شده بودیم نمیخواستیم گوشهایمون عرعر مادیانهای هارووحشی کفتارصفت رابشنود ازانها فاصله گرفته وسکوت میکردیم ازبس ازدولت عراق نفرت داشتم همه چیزرادرطی سالیان بجان خریدم تا کارم به زندان انها نیفتد وهزاران باربخودم گفتم حداقل فحش ایرانی را میشنوم کره خرهای رجوی ویابوهایش دراوج نامردی وپس فطرتی که رجوی ها درطی سالیان به انها اموزش داده بودند ازشرایط سو استفاده ازهیچ بی وجدانی وبی شرافتی درحق ما کوتاهی نمیکردند ازاینجا به نره خرمسعود رجوی وبه مادیان اعظم مریم عضدانلو میگویم تف برمرام وانقلاب ایدئولوژی تون وهرچه می پرستید شما یان جرثومه های فساد ولوش ولجن تاریخ ده هزارساله ایران هستید دایناسورهایی که ازاعماق تاریخ برخاسته اید

به خواندن «پاچه ورمالیده های مریم قجر عضدانلو» ادامه دهید