خانم رجوی دروغگو ترازاقا

مسال خانم رجوی امده با دروغی اشکارگفته رژیم هزارموشک درانروز به قرارگاه های ما شلیک کرد خانم یا نمیدونه هزارچیه یا نمیدونه موشک چیه هزارموشک درعرض یکساعت شهری به اندازه بغداد رابا خاک یکسان میکند که مردم مجبورشوند بروند ودرجای دیگری بغداد بسازند چون وسعت خرابی انقدرزیاد است که بصرفه نیست درهمان مکان شهرساخته شود هزارموشک کجا خورد که هیچ کس دردنیا اثارخرابی وکشتارانرا ندید بماند حداقل اقای رجوی درمرحله دوم دروغ گفت بخاطراین بود که عراق را وارد درگیری وجنگ با ایران کند شاید رجوی ازفرصت جنگ استفاده ومشکلات خود را حل کند کما اینکه دیدیم طلبکارصدام بود که چرا با زدن هشتاد موشک هیچ جوابی نداد

به خواندن «خانم رجوی دروغگو ترازاقا» ادامه دهید

سکوت وفریاد رفتارمتناقض خانم رجوی

خانم رجوی که این همه خود را عاشق فلسطین نشان میدهد دربرابرکشتن خبرنگارکاملا لال بود کجا کشته شده درکرانه باختری محل حکومت عباس که خانم شیفته وعاشق ودلباخته سیاستهای سازشکاروتسلیم طلبانه او دربرابرصهیونیزم است انقدرکه حملات فلسطینی ها را محکوم انها را دستگیرتحویل اسراییل میدهد اینجا عاشق سازشکارومماشاتگراست ولی به ایران که میرسد چون اروپا وامریکا به ایران حمله نظامی نکرده اند دشمن مماشاتگرمیشود تفکرات وسیاستهای متناقض که خودش هم نمیدونه درحال انجام چه کاریست خانم مگرشما مدافع زنان نیستی مگرمدام ازخبرنگاران بدون مرز حمایت نمیکنی یک خبرنگارنمیگویی صد تا ازدهانت بیرون میریزد چرا خانم خبرنگاررا کشتند سکوت کردی چون صهیونیزم طرف حسابه ، چاقو که دسته خودش را نمی بره حال اگرایران بود همین خانم سازشکار ومماشاتگربا صهیون چقدرخود رابه درودیوارمیکوبید وخواهان شورای امنیت وبند هفت وتحریم وخلع سلاح وپاک کردن نقشه ایران ازروی زمین ومحو ان ازنقشه ها و…… میشد

به خواندن «سکوت وفریاد رفتارمتناقض خانم رجوی» ادامه دهید

سکوت خانم رجوی بنفع صهیونیسم

خانم که شب وروز گوگیجه خبرنگاران بدون مرز وازاد گرفته چرا درباره کشتن شیرین وتلاش برای انداختن تابوت برزمین سکوت وزبانش را صهیونیزم خورده بود ؟ ایا او بشرنبود وحقوق بشردرباره او صدق نمیکرد ؟ ایا حق وحقوق ازادی نداشت ؟ اگرنه چرا سرلوحه شعائرخانم را ازادی تشکیل میدهد ومدام سرخودرابه سنگ میکوبد که ما دنبال ازادی هستیم وازادی میخواهیم خانم خبرنگارحق ازادی نداشت ؟ مردم فلسطین حق تظاهرات ازاد ندارند چرا سکوت ؟ چه برداشتی باید بکنیم ؟
حقیقت اینه خانم واقا به هیچ کدام اعتقادی ندارند بلکه برعکس خلص نژاد پرست وضد ازادی وعین دیکتاتورهستند انها ازازادی وحقوق بشرواسامی پرطمطراق بعنوان ابزارووسیله بقدرت رسیدن استفاده میکنند ؛ وقتی بقدرت رسیدن درگرو سکوت کشتن خبرنگارباشد

به خواندن «سکوت خانم رجوی بنفع صهیونیسم» ادامه دهید

انگلیسی خانم رجوی چه معنی میده

همان زمان شب وروزازمریم رجوی تعریف وتمجید که خواهرمریم علاوه برفرانسه انگلیسی را با ان همه مسولیت میخونه ولی شما بی پدرها وعلافها نان سازمان را میخورید ومیخوابید مسولیت را هم انجام نمیدهید حرفی که دراشرف میخواستم بزنم ولی نزدم اینه چرا مریم فرانسه وانگلیسی میخواست زبان وصل او به جامعه فرانسه وانگلیس نبود ؟ یا دنبال زندگی وشوهرنبود؟ وقتی ما با زبان دنبال زن بودیم باید محاسبه کنیم زنان شورای رهبری ومریم رجوی دنبال شوهربودند که زبان مختلف میخوندند کلیپ انگلیسی حرف زدن خانم رجوی با ادمخوارپمپئو را دیدم یاد این موضوع افتاده وداستان کلاس انگلیسی را نوشتم اما واقعیت این بود که تبعیض ونژاد پرستی درون سازمان مجاهدین غوغا میکرد

به خواندن «انگلیسی خانم رجوی چه معنی میده» ادامه دهید

ناله های جغد جنگ

مروز حکومت را سرنگون وازادی رابه ارمغان بیاورد یه باره دم شترمرغ بیرون میزند خودرا دربازارمکاره صهیونیزم بحراج میگذارد که بله من خواهان ازادی ودمکراسی وایران غیرهسته ای هستم ، من بودم که اتم را افشا کردم ، من بودم که گفتم فلان وبهمان دراینجا ناله ها والتماس ودرخواستها شروع میشود که چرا غربی های مماشاتگربرایم تره خرد نمیکنند چرا مرابرسمیت نمی شناسند چرا روابط سیاسی را با رژیم قطع نمیکنند چرا کرسی های اورا بمن نمیدهند تا روی انها جلوس کنم مشخص نیست با ان همه قدرت نمایی چرا یه باره به چنان دریوزگی می افتد که صدای گریه هایش گوش فلک را کرمیکند بعد قدرت نمایی های پوشالی والتماس وگریه وزاری جغد ک بال وپرمیگشاید ، درخرابه های صهیونیزم نشسته ، ناله های شوم سرمیدهد 

به خواندن «ناله های جغد جنگ» ادامه دهید

خانم رجوی نقاره ازادی مساجد را بصد دراورد

مگرمجاهدین به مسجد میروند که نیازبه مسجد باشه سالی دوبارسروکله انها درمسجد دیده میشود عاشورا برسروکله خود میزنند وگل البانی برسروروی خود میمالند شبهای قدرقران برسرمیکوبند تا سال بعد کسی رنگ مسجد نمی بیند چون اگرکسی بگوید میخوام برم مسجد میگویند پدرسوخته فلان فلان شده میخواهی بری مسجد محفل بزنی ، شعبه سپاه پاسداران بازکنی ومسجد رابکنی دفترفرمانده سپاه قدس رژیم ، خانم سخنرانی وفرموده باید تمام مساجد رازدست رژیم خارج وازاد کنیم چگونه با سرنگونی ، خانم اگرموفق به سرنگونی بشی خود بخود مساجد ازاد میشن دیگه نیازنیست……….

به خواندن «خانم رجوی نقاره ازادی مساجد را بصد دراورد» ادامه دهید

هواداران گرفتار، عوامفریبی خانم رجوی

خانم هواداربما بگو چشم دل را درکدام عملهای اجتماعی مبارزه بدست اوردی ؟ که امروزه لغزمیخوانی ولنترانی می بافی ازکدام عمل اجتماعی وتوحیدی خانم واقای رجوی به چشم دل رسیدی که برای دیگران فخرمی فروشی که شما چون چشم دل ندارید پس رجوی ها ومجاهدین را نمی شناسید من دارم ودیدم وشناختم چطوریست ما بازندگی شبانه روزی چند ده ساله چیزهایی که شما میگویید را ندیدیم احتمالا خدا بما نه پنج حس شناخت را داده بود ونه چشم دل را که مدعی ان هستید سال 67 مهدی ابریشمچی برای ما نفرات پشتیبانی نشست گذاشته بود یکی ازهواداران ازاروپا برای سه ماه امده بود اشرف بلند شد وپشت بلند گو کلی تعریف وتمجید ازرجوی درنهایت گفت من ادم شدم ابریشمچی هم گفت ببین ما هرکدام ده ها سال است توی مجاهدینیم ادم نشدیم تو چگونه یک ماهه ادم شدی ؟ حال حرف بنده با این خانم است چرا ما بعد چند دهه رجوی ومجاهدین را با چشم دل ندیدیم ولی شما با دوساعت نشست وبرخواست طوری با چشم دل دیدی که امده درس چشم دل شناسی برای سایرین گذاشتی ؟

به خواندن «هواداران گرفتار، عوامفریبی خانم رجوی» ادامه دهید

فرق رجوی وملا هبت الله رهبرطالبان

رجوی ازترس هنوزکه هنوزاست درمخفی گاه روزگارسرمیکند ولی ملا هبت الله درانظارظاهروروزعید فطردرمسجد امام جماعت میشود ونمازعید بجا میاورد محاسبه کنید اگرجای هبت الله بود درکجا وچند سال مخفی میشد چه عرض کنم اگرقدرت داشت اسم خود را ازتمام ارشیوهای جهان پاک میکرد طوری که اصلا وابدا چنین کسی درجهان وجود نداشته میدونید چرا به دو دلیل

به خواندن «فرق رجوی وملا هبت الله رهبرطالبان» ادامه دهید

رجوی برنده یا بازنده جنگ است

با این اوضاع جایگاه رجوی کجاست چه خواهد شد ؟ رجوی اگرازناتو حمایت نمیکرد با عواقبی روبرو بود که مرگش را رقم میزد اگربلوک شرق پیروز شود بازرجوی با عواقب نابود کننده روبروست دریک کلام نتیجه جنگ هرچه باشد بازنده ایرانی ان رجوی ست وپیروز میدان ایران با محورمقاومتش است رجوی بسیاراشتباه میکند که فکرمیکند ناتو پیروزواوبقدرت میرسد حتی درصورت پیروزی ناتووتثبیت جهان تک قطبی وشکست تمام عیارروسیه وچین وایران همراه یاران باز چیزی به رجوی نخواهد رسید تا خاتمی وروحانی وستون پنجم وجود دارند  هیچ استخونی جلو رجوی پرتاب نخواهد شد مگراینکه رجوی دست به دعا بردارد وهرچه ستون پنجم درداخل وخارج هستند نابود وازدورخارج شوند

به خواندن «رجوی برنده یا بازنده جنگ است» ادامه دهید

مصاحبه سنا برق زاهدی

خبرنگاروهابی نشنال که شب وروز گوگیجه ایران گرفته وازرهبرعقیدتی دفاع میکند میگوید این حرف وسوال شما سوال رژیم است خبرنگاربدبخت فلک زده بخاطرمزد دریافتی ماهیانه میگوید نه من سوال میکنم حرف رژیم را نمیزنم اقای سنا برق این اتهام شما به خبرنگاربعنوان دکترحقوق جرم نیست ؟ بهرحال انقدرمزخرفات گفت که بنده بجای خبرنگارکلافه شدم اقا جون مشخص کردن جنایتکارجنگی چون فرد است بعهده دادگاه لاهه است نه شما ودادگاه سوئد که بخواهد کسی رابقول شما بعنوان جنایتکارجنگی محاکمه کنند اقا دکتر، این مسایل ساده حقوقی را هم فهم نمیکنی کدام احمقی بشما دکترای حقوق داده فکرکنم سنا برق را رهبرعقیدتی دراشرف توی خمره حقوق انداخته ویک شبه دکترحقوق تحویل داده ، حقوقدان ودکتریک شبه ، بهتراست بگوییم شبه دکتررنگ امیزی شده درخمره رهبرعقیدتی برازنده تراست دکتری ، سنا برق مثل ژنرالی ، ما ست که رجوی درهرنشستی ما را میکرد ژنرال ، تازمانی که مدارکش را علنی نکرده حق داریم اورا اینچنین بنامیم وخود درشک وتردید بمانیم تا بیقین برسیم

به خواندن «مصاحبه سنا برق زاهدی» ادامه دهید