رژه ارتش ازادیبخش درتهران پارس

ازتلویزیون رجوی پخش شد ه وبنده دریوتیوپ دیدم درتاریکی شب درپیاده رویی دوتا پا انهم اززانو به پایین را نشان میدهد که درحال راه رفتن است وصدای شعارهای رژه ارتش ازادی وکانونهای شورشی وشورای محلات بگوش میرسد واقعا اسباب خنده است جالب اینه که انرا رژه ارتش ازادیبخش درتهرانپارس معرفی میکند انهم بعد شکستهای مفتضحانه که کل نیروهایی که درطی سالیان ساخته بود راازدست داده امده با دوتا پای اززانو به پایین درتاریکی شب درپیاده رو بنام رژه ارتش ازادیبخش درتهرانپارس قدرت نمایی میکند همان ارتشی که اگریه بسیجی راببیند ازتهرانپارس تا دروازه غارمانورفراربرگزارمیکند وقتی هم دستگیرشد میگوید اشتباه کردم تحت تاثیررسانه های ضد انقلاب قرارگرفتم جو گیرشدم

به خواندن «رژه ارتش ازادیبخش درتهران پارس» ادامه دهید

مقایسه عملکرد رجوی با لنین پدرمعنویش

تمام رفتاروکرداروحرفهای رجوی وسیاست واستراتژی وتاکتیکها را ازلنین الگو
گیری میکند خودش هیچی ندارد عملکرد وحرفهای لنین را سرلوحه قرارداده ونعل به نعل
انجام میدهد بدون اینکه درنظربگیرد که شرایط ایران وخودش وجهان با زمان لنین وروسیه
انزمان خیلی فرق دارد نمیشود درالگو برداری ابلهانه وقیاس کودکانه همان حرکات را
درایران انجام داد رجوی مدعی مسلمانی ست ولی رهبرمعنوی وسیاسی واستراتژی
وایدئولوژیک او لنین است بهمین دلیل هم هست که مدام شکست میخورد

به خواندن «مقایسه عملکرد رجوی با لنین پدرمعنویش» ادامه دهید

 دعوای رجوی با رضا پهلوی چرا ؟

رضا پهلوی بالا اورده ودرتلویزیون من وتو ازادی خواهی وحقوق بشررجوی را زیرسوال برد البته حرفی نزده وباید خیلی زیاد بگوید بعد هم گفت به انها اعتماد ندارم اگرراست میگویند بیایند شفاف به سوالات پاسخ بدهند حرفهای رضا پهلوی رجوی را اتش زده درحدی که بلافاصله درتلویزیون موضع گرفت و…… رجوی به رضا پهلوی میگوید درتلویزیون ساواک ساخته وحامی دیکتاتورها نشسته ودرس ازادی به خدای ازادی که من باشم میدهی اول دهانت را اب بکش وازسلطنت وشاه خواهی دست برداروتوبه کن دوم ازبابات وپدربزرگت اعلام براعت کن بگو دیکتاتوربوده اند ورجوی را شکنجه کرده اند سوم پولهایی که بردی را برگردان شاید شاید رهبرمقاومت ازگناهانت بگذرد ـ این دعوا که شروع شده اولا ابتدای ان است منتظرزد وخورد وافشاگری وفحش به هم دیگه باشید دوم به احتمال خیلی زیاد دعوا به خیابون وچوب وچماق بکشد درجریان تظاهرات دراروپا دیدید همدیگررا چماق مالی کردند

به خواندن » دعوای رجوی با رضا پهلوی چرا ؟» ادامه دهید

نیازرجوی به کشته سازی چرا؟

ایدئولوژی رجوی روی خون بنا شده اگرخون نرسد میمیرد مضمحل میشود می پوکد ومی پوسد خون مردم ایران عامل حرکت اوست اگرتزریق نکند مثل شیشه ای ها وتزریقی ها کنارخیابون وداخل جوی اب درخماری وفلاکت جان بجان افرین تسلیم وبدیارباقی میشتابد  
ازنظرسیاسی ونظامی درداخل ایران ضربه کشنده را دریافت کرده ومثل بعد عملیات فروغ گرفتارنخوت وخمودگی شده اگرانزمان صدام وسلاح بود که چوب زیربغل رجوی باشد درالبانی خبری ازاین حرفها نیست زیرا هیچ اربابی درجهان نمیتواند جای صدام رابرای رجوی بگیرد فیس بوک واینستا وتوییت والبانی کجا ، تانک وتوپ وهلی کوپتروعراق کجا ، فرق اززمین تا مریخ است

به خواندن «نیازرجوی به کشته سازی چرا؟» ادامه دهید

بازی استقلال رجوی

رجوی برای جا انداختن استقلال دروغین که هیچ اعتقادی ندارد اگرداشت که عمله واکره  نمیشد ، زید یا مهدی ابریشمچی پسرخونده خودش رافرستاده تا برای استقلال سیاسی واقتصادی تاریخ سازی کند رجوی که یکباربه اسم انقلاب کلاه گشادی برسرپسرخوانده با استفاده ازایات قران وانقلاب گذاشته اینباربازبرسرپسرخوانده کلاه گشاد دیگری گذاشته واورابعنوان تاریخ سازاستقلال بجهان معرفی میکند این وسط ابریشمچی بدبخت مونده که چرا پدرخوانده مدام برسرپسرخوانده کلاه میگذارد درزمان شاه بنده زندان بودم

به خواندن «بازی استقلال رجوی» ادامه دهید

بهترین اخلاق سیاسی ازان رجویست

چرا زمان اشوبها همه چیزرا مصادره ومیگفت چون من چنین وچنان بودم وکردم رهبری با من است امروزه که تروریسم واشوب واغتشاش شکست خورده همه بجان هم افتاده مثل کفتارهمدیگررا میدرند وبه هژمونی رجوی کسی اهمیتی نمیدهد وتپاله هم بارش نمیکنند گوگیجه وحدت با سایرین گرفته اقا بعد این همه لجن پراکنی برعلیه بقیه ، معلومه کسی با تو وحدت نمیکند بی خود صغرا کبرا نچین ودجالیت وشیادی وعوامفریبی را با چسب موش بهم نچسبان دردی ازدردهای بی درمان خرایدئولوژیک واستراتژی درگل گیرکرده را درمان نمیکند  

به خواندن «بهترین اخلاق سیاسی ازان رجویست» ادامه دهید

گلوله ها چرا ایستاده اید

وقتی گلوله ها بهردلیلی امدند رجوی فرارکرد ونگذاشت اورابگیرند رفتیم تا رسیدیم به جنگ عراق درنشست گلوله را تبدیل به موشک کرد گفت اگرامریکا بسمت ما موشک زد اعلام جنگ است ومی جنگیم یعنی اینکه پس ای موشکها بگیریدمهروقت خواستارگلوله ها شد منظورخودش نیست چون حضورندارد منظورش هواداران فریب خورده وخشک مغز وکسانی که رجوی مغزشون را شسته وپخته وخورده را میگوید غیرمستقیم به انها میگوید بروید درخیابونها گلوله بخورید بمیرید منهم ای گلوله ها مرا بگیرید سرمیدهم وبرای مرده ها ی خودم  ، بالای درخت قارقارمیکنم حق داره چون درمبارزه هرکس مسولیتی دارد .

به خواندن «گلوله ها چرا ایستاده اید» ادامه دهید

اشکال ما این بود که قرمساق را نشناختیم

ما ها که چهل وپنجاه وسی سال را شب روز با رجوی سرکردیم احمقهایی هستیم که اورابدلیل عدم شناخت وفهم ، ترک ، وهردوجهان را قمارکردیم وبه استخدام وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران درامدیم ودرزندانهای مخفی رژیم درامریکا واروپا  درحال شکنجه مجاهدین ومخالفین نظام هستیم  اسمش را هم میگذارد اخلاق مجاهدی باید گفت تف براخلاق مجاهدین که شما مبلغ ان هستید باید گفت احمق الدوله جرم ما این بود که قرمساق را نشناختیم ودردام افتادیم همین گونه که تو نشناختی وبرای رجوی قلم فرسایی میکنی ودروغ ودغل بخورد دیگران میدی      بنده مسولیتی دربرابرنوشتارندارم مسولیت نوشتاربا نویسنده ازروستایی ازتوابع استان اذربایجان شرقی ست

به خواندن «اشکال ما این بود که قرمساق را نشناختیم» ادامه دهید

سایت مجاهد یاسایت مردگان

یکی دیگرازدلایل شکست رجوی دراشوب وترور مطالب سایت مجاهد است اگردیده باشید زمان اشوب سایتهای رجوی شبانه روزی طوری تبلیغات میکرد که انگارحکومت راسرنگون کرده وکانونهای شورشی وشورای محلات برتمام امورمسلط شده اند فقط مونده اجاره هواپیما که به تهران نقل مکان کند اما اروپا بدلیل سیاست مماشات که فکرمیکند حکومت دوباره برسرکارمیاید اجازه کرایه هواپیما به رجوی نمیدهد که بسمت تهران پروازکرده وایران رابهشت برین کند بعد ضربات سنگین که دریافت کرد جدیدترین ضربه متلاشی شدن دوتیم تروریستی رجوی ویک تیم تامین مالی وسلاح بود که بیست وشش نفررادرهمین رابطه تا کنون بازداشت کرده اند

به خواندن «سایت مجاهد یاسایت مردگان» ادامه دهید

نگاهی بنگاهی به همبستگی ملی رجویه همبستگی ملی رجوی

میگوید جبهه خلق کسانی هستند که به مرز نه شاه ونه شیخ پایبند باشند حرف راکلی میگوید یعنی هرکس باهرجنایتی وهرکثافتکاری سیاسی واقتصادی وفکری بگوید من به شاه وشیخ نه میگویم درجبهه خلق قراردارد مثلا ترامپ ، بولتون ، جولیانی ، پمپئو ، بن سلمان ، دولتهای صهیونیست وهزاران ادمخواروکودک کش وابوبکربغدادی وتروریستهای ساخته دست امریکا درسوریه وعراق ، اندیشکده های صهیونیستی ، اندیشکده جنگ طلب وویرانی طلب توانا وصدها اشغال کله ایرانی دیگردرجبهه خلق قراردارند باید با انها متحد شد باید با گوایدو درونزوئلا وزلنسکی دراوکراین متحد بود زیرا برعلیه حکومت ایران است وقتی افراد فوق واندیشکده ها را کنارهم میچینیم ووحدت رجوی با انها را می بینیم وجبهه خلقی که ترسیم کرده حقیقت این است که خود شیطان هم نمیتواند اینگونه بی مرزی را ترسیم کند ودرعمل درطی سالیان به بی مرزی ادامه بدهد

به خواندن «نگاهی بنگاهی به همبستگی ملی رجویه همبستگی ملی رجوی» ادامه دهید