اقای رجوی سنگ قبرنمیشکند بلکه قبرمنفجرمیکند

سوال ازاقای رجوی شما که ازشکستن سنگ ناراحت بودید وبه حق هم هست پس چرا خودت عملی صدباربدتریعنی انفجارقبررا ازما طلب میکردی ؟ انفجار قبربا کدام دین ومرامی سازگاری دارد ؟اقای رجوی که این همه ادعای مخالفت با شکستن سنگ قبرها میکرد ببینیم نگاه خودش به مسئله چگونه بود بما درنشستها میگفت اگربه ایران رفتیم وظیفه شما این است که اولا طلاهای قبرخمینی را برداشته وبرای من نگه دارید چون ازطلا وپول خیلی خوشش میامد وعاشق انها بود بعد هم قبرخمینی را با کارگذاری بمبهای زیاد منفجرکنید با اب وتاب وصدای غرا وتکون دادن دست فریاد میزد….

به خواندن «اقای رجوی سنگ قبرنمیشکند بلکه قبرمنفجرمیکند» ادامه دهید

بازگشت اقا وخانم رجوی به اصل خویش

ایا ازنظرسیاسی وتبلیغی وصدا خفه کنی ووجمع کردن تناقض سایرین براش بهترنبود با اومصاحبه میکرد ؟ چرا بجای چنین کاراب ونون وداررفته سراغ کمیسیون ضد تروریسم وبا زبان کمیسیون حرف میزند ؟ باتوجه به سابقه اقا وخانم درگروگان گیری ونحوه بیان خبرونوشتار ان واطلاعات نوشته شده وعلنی نکردن او به این نتیجه میرسیم که یا اورا دزدیده اند ویا اینکه اورا فریب داده به کشوردیگری برده وانجا گروگان گرفته با نام او اطلاعیه داده اند
موضوع دیگربا اطلاعیه بنام کمیسیون وخط ونشان صدباره برای جدا شده ها دراروپا وتهدید انها میخواهد بگوید ببینید حرفم را عملی کردم تا انها را بترساند عمدا اینگونه وارد شده تا خط ونشان جدی گرفته شود ، میگوید اصلا حرفی ازقانون نزنید دراروپا گروگانتون میگیرم درحال جاروی شغالان هستم ، اگرچنین حرکتی کرده باشد اولا باید گفت همچنان به خط ونشان کشیدن ادامه بده تا ازخستگی وقتی روی تخت افتادی درجا خوابت ببرد تا گرفتارتناقضات جنسی نشوی

به خواندن «بازگشت اقا وخانم رجوی به اصل خویش» ادامه دهید

مرحله سوزانی اقای رجوی

اقای رجوی بکجا رسیده است سال هشتاد شمشیردولبه به اسم ذوالفقاردریک دست وپرچم سرخ حسینی دردست دیگرتکان میداد ورجز می خواند هم شده بود علی هم حسین قراربود مریم راجلو ما به عنوان پرچمداروابولفضل علمدارحرکت بدهد ، جنگ شروع شد واقای رجوی مثل رضا شاه ده دقیقه ای تسلیم شد اسمش را گذاشت گرد اوری سلاح ، دریک چرخش روبه عقب پرچم صلح رابالا برد تن به صلح حسنی داد شد امام حسن ، چند روز بعد رفت داخل چاه اشرف وشد امام زمان بیست سال است درغیبت بسرمیبرد ازامام سوم یک دفعه راه میانبررا انتخاب وبا مرحله سوزانی وعبورازهشت امام بعدی به دوازدهمی رسید ریل دوازده امام پشت سرهم را نرفت….

به خواندن «مرحله سوزانی اقای رجوی» ادامه دهید

اقای رجوی یک هزارم دشمنش خمینی شهامت ندارد

ادمی هرچه انقلابی ترچنین عملکردهایی رابیشترازخودش نشان میدهد نه اینکه بیست سال قایم ، با ملت قایم موشک بازی ودرپناهگاه با یه قل دوقل بازی روزگارننگین راسپری وازپاسخگویی فرارکند بگو ببینیم دراین سالیان چکارکردی دراینده چه میخواهی بکنی ؟ نا سلامتی مدعی رهبری ملتی هستی باید پرسید کجاست شهامت وجسارت پذیرش اشتباه ؟ ممکن است بگوید اشتباه نداشتم ودرست عمل کردم خیلی خوبه بیاید برای مردم توضیح دهد چرا وچگونه وبرچه مبنا واساسی درست عمل کرده است

به خواندن «اقای رجوی یک هزارم دشمنش خمینی شهامت ندارد» ادامه دهید

نگاه اقا وخانم رجوی به زنان

رجوی میگوید زنان کلفت دوم ومریم کلفت اول است وهیچ زنی هم توان کلفت اول شدن ندارد ( کلفت منظورش همان کنیز است ) خیلی قبل ترازداعش که زنان را به جهاد نکاح ببرند اینکارارکرده است واموزش دهنده به داعش بوده من نمیگویم خانمهایی که رهایی یافته اند میگویند منکه ندیدم ایمانم را بخاطراقا وخانم رجوی ازدست بدهم زنان رفتند ورفتند وبه مقام شامخ کلفت دومی نائل امدند ومردان هم مدال نوکراول ونوکردومی را به گردن خود اویزان کردند البته مقصرزبان پارسی ست که درکلمات فرق قائل شده چون مرد هستند نمیشود انها را کلفت قلمداد کرد وگرنه اقای رجوی خیلی قبل ترازاینکه کسی دم ازبرابری بزند درحرف وکلمات حق انها را ادا وبه برابری کامل میرسوند

به خواندن «نگاه اقا وخانم رجوی به زنان» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی وجولیانی

امامزاده دوقلونزدیک هرکس بشوند جزغاله میکنند تا اینکه دعوا بالا گرفت ویکی ازتحریک کنندگان حمله به کنگره جولیانی بود امروزه دوشکایت ازجولیانی شده که دریک شکایت طرف درخواست یک میلیارد ودویست میلیون دلارخسارت کرده ایا امامزاده های خط واستراتژی وایدئولوژی جزغاله کن به او کمک خواهند کرد ؟ ازکجا میخواهد بیاورد ؟ اگرحمایت نکند چه خواهد شد ؟ دوم رییس امنیت داخلی امریکا شکایت دیگری ازاو کرده که عامل اغتشاش وحمله به کنگره بوده ودرخواست محاکمه اورا کرده است به دلیل همین دوشکایت امروز ترامپ جولی جان راازوکالت خود برکنارکرد وجولی هم درمانده ووامانده ازهمه جا بسمت خانه روان درانتظاردادگاه ومحاکمه نشست بله رجوها فقط درخط واستراتژی زبانزد نیستند درجزغاله کردن هم زبانزد هستند انها با هرکس رابطه برقرارمیکنند

به خواندن «اقا وخانم رجوی وجولیانی» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی ابوهریره های عصرحاضر

زهمه اینها که بگذریم هدف چیست وچرا یکباره به اینگونه خزعبلات ولاطاعلات ومارک واتهام انهم به این شکل شنیع وغیراخلاقی وجعل ودروغ روی اورده است دریک کلام باید گفت افشاگری ها بدجوری رجوی ها را اچمز وهارووحشی کرده ، هدف کم کردن تاثیرات افشاگری ست نه چیزدیگرمیخواهد با دجالیت وشیادی وعوامفریبی سوالات ایجاد شده درذهن هواداران بدترازخودش را با اینگونه مهملات پاک کند وجلو افشاگری های بیشتررابگیرد باید یاد اوری کنم کسی که زمان صدام ودراوج قدرت وزمان امریکا بارها وبارها جلو تو ایستاد دردنیای ازاد دست برنخواهد داشت وبه سهم خود نخواهد گذاشت ملت ایران اسیرجفنگیات شما یان شده وبه سمت شما گرایش پیدا کنند ، چه اتهامی بوده که دردرون به بنده نزده باشید با اتهامات عجینم وتاثیری بربنده ندارد باید یاد اوری کنم رجوی ها ویژگیهای ابو هریره وماکیاول وهیتلررا باهم دریک جا دارند بخوانید چه جانوران کثیف ودرنده خو ودریده وبی چشم ورویی هستند ودرپایان بهترنیست چاله دهانتون را با سیمان پرکنید ؟؟؟

به خواندن «اقا وخانم رجوی ابوهریره های عصرحاضر» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی ازچند توبره علف میخورید

تا به امروزهم حتی یک کلمه ازخانم ستوده ننوشتم اگاهانه هم ننوشتم ولی دارودسته سلطنت ، مجاهدین ، تجزیه طلبان کمونیستها ، چپهای بریده ، کشورهای غربی ، سازمان ملل پلشت ، تعدادی ازجداشده ها ازرجوی ، ازاو حمایت میکنند زیرا جزهمان دارودسته اصلاح طلبان ضد وطن است به خانم ستوده جایزه حقوق بشری دادند اورادرکنارجنایتکارانی چون اوباما ، انگ سان سوچی وخانم شیرین عبادی وامثالهم قراردادند اوبدون موضع گیری وپاک کردن دامن ازاین ننگ مدال رابه گردن انداخت وهزینه های زیادی برملت تحمیل کرد دشمنی غربی ها وسایرین وتحریم درپناه همین مدالها به ملت تحمیل وخودرانشان میدهد خانم ستوده درسکوت است اگربه بنده چنین مدالی داده شود درجا مدال حقوق بشروصلح خواهی نوبل را برصورتشون خواهم کوبید زیرا برخلاف منافع ملی ومردم وکشوراست….

به خواندن «اقا وخانم رجوی ازچند توبره علف میخورید» ادامه دهید

هرزه گویی یا مقاله نویسی

یکی ازشاخص ترین ویژگیهای اقا وخانم رجوی هرزه گویی وهرزه نویسی ست درسایت مجاهد نوشتاری دارد اندرباب همه چیزمعلوم نیست مقاله است یا اش چون هرچی بخواهید توی ان ریخته اند دیروز خوندم امروز که برای نت برداری ویاد اوری دراین نوشتاربه سایت مراجعه کردم طبق معمول هرچه گشتم پیدا نکردم فکرکنم مثل سایرمقالات حذف کرده بود ازاین ببعد هرچه را خواستم همانموقع یاد داشت میکنم چون یکساعت بعد معلوم نیست وجود داشته واززیرتیغ حذف دررفته باشد اگرحرفها خوب است چراحذف اگربد چرا منتشرمیکند ؟ فکرکنم خودشم نمیدونه چکارباید بکنه سرگردان است دران مقاله ازهردری صحبت کرده ازتحریم ازموشک ازاتم ازنان شب تا ارزن وروغن کرچک وفواید دمنوش گل بابونه

به خواندن «هرزه گویی یا مقاله نویسی» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی حلقوم نتانیاهو

اقا وخانم رجوی بدون تعارف ورودربایستی مثل اوباما وترامپ وبایدن بروند دراورشلیم کلاه برسرگذاشته تکه کاغذی جرز دیوارندبه بچپونند وبا شاخ گاو بوق بزنند تا زودترمقبول نتانیاهو وجنگ طلبان صهیونیست بشوند ؟ایا ما نباید به این یقین برسیم که اقا وخانم رجوی اشرف سه ودفترمرکزی شورا رابه ایستگاه رله حرفهای نتانیاهو وموساد وشاباک وخاخامهای صهیونیست تبدیل کرده اند ؟ دروغگویی به این اشکاری انهم جلو چشم هفت میلیارد ادم که شبانه روز دردنیای سایبردرحال پرسه زدن هستند چه معنی میدهد ؟

به خواندن «اقا وخانم رجوی حلقوم نتانیاهو» ادامه دهید