چماق دون کیشوتی عضدانلو بر فرق رسانه ها

سوال از رجوی وعضدانلو : مگرمعتقد به دمکراسی وازادی اندیشه ورسانه نیستید این دادوبیدادها برای چیست ؟ برای چی برفرق رسانه ها چماق می کوبید ؟ چرا نمیگذارید مخالفین حرفهایشون را بزنند ؟ پس ان ده ماده کزایی که بعنوان فیل هوا کردید وازخرطوم ان سالیان است که اویزانید چیست ؟ ایا حرفهای خود را قبول دارید یا نه ؟ مگردرانجا نمیگویید کثرت گرا هستیم این کثرت گرایی ست یا تک حزبی رستاخیزی شاهی وحزب فقط حزب الله خمینی ؟ ان ازادی که ازان دم زدید کجاست ؟ وقتی دراروپا انهم با رسانه ها اینطوربرخورد میکنند وای بحال زمانی که به حاکمیت برسند درمسند قدرت با مردم چگونه رفتارخواهند کرد ؟ گرچه برای ما که سالیان عمرخود را دردرون انها گذراندیم

به خواندن «چماق دون کیشوتی عضدانلو بر فرق رسانه ها» ادامه دهید

خانم مریم رجوی سه قاپ انداختن درجیب بن سلمان را ادامه بده

موضوع دومی که مطرح میکند میگوید برای سرنگونی نیازبه هشتاد میلیون ایرانی نیست فقط سه هزارنفرادم تشکیلاتی میخواهد این حرف را ازسه جنبه میشود بررسی کرد یکی اینکه ارتش گرسنگان که چند روز پیش درپیام 26علم شده را نفی میکند ومیگوید اینبارشعارسرنگونی با سه هزارنفرتشکیلاتی محقق میشود بزارحداقل جوهرپیام خشک بشود بعد ان را نفی ومنسوخ کن حق هم دارد زیرا رجوی قران را با ناسخ ومنسوخ شناخته است وحرف او هم ایات قران است وشامل ناسخ ومنسوخ میشود ودوم نا امیدی مطلق ازحمایت مردمی ست که ازاو نمیشود وباارزوی درست کردن تشکیلات سه هزارنفره درایران صورت خود را نه اینکه با سیلی سرخ کند بلکه با چماق برفرق خود میکوبد وسوم میخواهد به نیروهای تشکیلاتی درالبانی بگوید تا تشکیلات سه هزارنفره درداخل نداشته باشیم ازسرنگونی خبری نیست

به خواندن «خانم مریم رجوی سه قاپ انداختن درجیب بن سلمان را ادامه بده» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو درمیزولایت بازی وحکومت ولایت راتثبیت میکنند

ایا سال 96 یادمون رفته رجوی وعضدانلو بهتراست خفه خون گرفته وبگذارند مردم راه خود رابروند وشرنرسانند ، سلطنت طلبان وتجزیه خواهان بدانند که حاکمیت با بالا بردن چماق مجاهدین طرفداران سلطنت وتجزیه خواهان را جاروب خواهد کرد وزمان ان فرارسیده که کلک انها درایران کنده شود سلطنت وتجزیه بروند وازرجوی وعضدانلو خونخواهی خونهای هواداران خود را بکنند وبخواهند که به چه دلیل انها باید خون بدهند ورجوی وعضدانلو سوارکشته انها شده وشب وروز برعلیه انها حرف بزنند ایا زمان ان نرسیده که شاهزاده قمارباز وشریعتمداری بچه اخوند درباری شاهنشاه فکری برای خون خواهی کرده ویقه رجوی وعضدانلو را بگیرند که چرا درمیزولایت بازی میکنند گرچه انها اختلاف چندانی درعملکرد برعلیه ملت ایران ندارند ومیتوانیم بگوییم که رجوی وعضدانلو ورضا پهلوی وشریعتمداری همه با هم یک تپاله هستند که به سه قسمت نامساوی تقسیم شده اند

به خواندن «رجوی وعضدانلو درمیزولایت بازی وحکومت ولایت راتثبیت میکنند» ادامه دهید

اقای رجوی وخانم عضدانلوحاکمیت با ارتش سرنگون میشود یا گرسنگان

ملت ایران سربازصفرهای رجوی وعضدانلو بودند وقتی ارتش ازادیبخش با تانک وتوپ وارد شد شما بلافاصله سربازصفرها را مسلح وخود هم فرماندهی انها رابدست گرفته حاکمیت را سرنگون میکنید دراین منطق ملت گوشت دم توپ بودند درلیبرتی میگفت اینجا پلی بسوی تهران است وما هم روی پل درحال جان کندن بودیم درالبانی میگفت هزاراشرف فعلا همین یکی را جمع وجورکن 999 اشرف پیش کش بعد هم کانونهای شورشی درایران را وسط کشید که حاکمیت را سرنگون میکنند حال که شیادی ها وعوامفریبی ها برهمگان معلوم وپوشال وکشک بودن انها روشن شده دراین پیام ازارتش گرسنگان حرف میزند ، پس چی شد تو که میگفتی من پیشتازم وگل سرسبد افرینش تربیت کردم پاک ورها وسبز وسفید وقرمز ونارنجی واین نیروها وارد شده ومردم را پشت سرخودشون میکشانند

به خواندن «اقای رجوی وخانم عضدانلوحاکمیت با ارتش سرنگون میشود یا گرسنگان» ادامه دهید

اقای مهدی براحی شاندیزیا تودروغ میگویی یا رجوی وعضدانلو

الان چی طرف بعنوان هواداردستگیرشده اززندان با بی بی سی و رادیو های بیگانه تماس میگیرد وبرعلیه حاکمیت به دفاع ازمجاهدین حرف میزند کسی کاری ندارد سعید ماسوری را با تفنگ وگلوله وارپی جی وموشک وخمپاره دستگیرکردند کارش همیشه مصاحبه با رادیوها ودادن اطلاعیه برعلیه حاکمیت ودفاع ازمجاهدین بود ودرزندان دکتراگرفت درتلویزیون رجوی هم نامه خونده میشد وما هم روزها زیرفحش وناسزا قرارمیگرفتیم که فلان فلان شده ها سعید ماسوری درزندان وزیرتیغ هرروز نامه میفرستد ولی شماها یک هزارم او هم کارنمیکنید با رژیم نمی جنگید ومفت میخورید ومفت میخوابید شما مجاهد نیستید

به خواندن «اقای مهدی براحی شاندیزیا تودروغ میگویی یا رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

چراعضدانلو عین رجوی مرده خوری میکند ؟

ان حرفهایی که رجوی برعلیه اینها درنشستها میگفت چیست مگرانها را رقاص وقرتی قلمداد نمیکرد ومیگفت اینها میخواهند مرادنبال قرتی بازی های خود بکشند ولی نمیدانند که من دنبال جنگ با خمینی هستم وبخاطرهمین هم زیربال وپرانها را گرفته ام واگرپول ندهیم بلافاصله میروند دنبال رژیم وزیرقبای اخوند واینها بخاطرپول امده اند ونه مبارزه ودیدیم که با مرضیه که این همه ازاو تعریف وتمجید کردند درنهایت چگونه رفتارکردند اگرخانم مرجان هم جدا میشد شک نکنید رجوی وعضدانلو شروع میکردن به نشان دادن قبض های پولی که به او پرداخت کرده بودند ازطرف دیگرمرجان هرگز درحد وجایگاهی نبود که امروزه بعد ازفوت دررسانه ها وشبکه های اجتماعی داد وقال راه انداخته وچنان وچنین مینویسند چون طرف خودش نیست هرچیزی را میشود چه مثبت وچه منفی بارش کرد وبنفع خود بهره برداری کرد واما چرا عضدانلو دست به چنین کاری با این حجم ازمرده خوری زده است ؟ مرده خوری وکشته دادن وسواربرکشته ومرده شدن چیز جدیدی دردم ودستگاه انها نیست ازقدیم چنین بوده وباز خواهد بود ولی چرا اینقدرزیاد ؟

به خواندن «چراعضدانلو عین رجوی مرده خوری میکند ؟» ادامه دهید

قطرات اشک رجوی وعضدانلو همان دندانهای تمساح است

با تحریم مثل تمساح بجان ملت افتاده اند درحقیقت باید گفت این قطرات اشکی که ازچشمهای باند مافیایی مجاهدین وشورای انها برسروروی فقرا وقشرهای ضعیف درجامعه ایران میریزد همان دندانهای تمساح است که یکی یکی برتن وجان ملت فرو میرود خنجرهای زهراگین است که ازپشت برکمرملت می نشیند نیزه های قدروخیانت است که سینه ها را سوراخ وشکمها را میدرد ازدشمنان ملت میخواهد که با تحریم وسلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم ملت ایران را نابود کند ودرسایتهایش اشک هم میریزد ای تف براین ایدئولوژی مریم عضدانلو وانقلاب مریم که رجوی تئوری انرا بنانهاد ای تف براسلام سیاسی که بران پافشاری میکنید ننگ ونفرین ابدی برشمایان باد که اینقدرضد ملت هستید دندانهای تمساح که ازچشمانتون میریزد را حداقل قایم کنید که خیلی افتضاح باراورده اید

به خواندن «قطرات اشک رجوی وعضدانلو همان دندانهای تمساح است» ادامه دهید

نیروها درنشست بهم نان قرض میدادند

محض دیدن اشعه خواهرمریم را دراو دیدم وبخودم گفتم کاش این خواهرمسول ما بود چقدرشبیه خواهرمریم است هرجا میرود وپا میگذارد نورواشعه خواهرمریم را درهمه جا پخش میکند ازاینکه مسول ما شد خیلی خوشحالم ومیدونم که دست ما راهم گرفته وبا خود بسمت خواهرمریم می برد ما که تنهایی نمیتونیم…..اگردرمن اشعه خواهرمریم دیده اید ویا می بینید همه ازخواهرمریم است بخاطراین است که ما خواهران یک قدم ازشما برادران جلوتریم چون خواهرمریم را زودتروبهترشناختیم ما که روی پای خود نمیتونیم بریم باید با پای خواهرمریم حرکت کنیم شما هم دستتون را بمن بدهید تا به خواهرمریم وصلتون کنم ،…هم ازخودش تعریف میکرد هم دوتا لگدبرسرگوینده وسایرمردان میزد که هواستون باشه هژمونی با ماست وشما عقب مونده هستید وراه نمیتونید برید حتما باید پشت من حرکت کنید والی اخر وهم منت گذاشته شکسته نفسی هم میکرد که هرچه دارم ازخواهرمریم است ،

به خواندن «نیروها درنشست بهم نان قرض میدادند» ادامه دهید

رجوی وعضدانلوخودشون نوروروشنایی هستند

رجوی بقول خودش ازسال 54 درزندانهای شاه این مرز را کشید نتیجه ان میشود ، همراهی با بیگانه برضد مملکت وملت حتی بقیمت کشتارجمعی با سلاح تحریم وخواهان بمباران وورود تروریسم وتجزیه کشوربرای نابودی خمینی بقیمت نابودی منافع ملی وکشورومردم است چرا برای اینکه تاریکی برود ونوروروشنایی رجوی وعضدانلو قدرت را قبضه کنند اینهم میشود ماحصل جهان هستی که براساس دوگانه پرستی وشرک استواراست…..

به خواندن «رجوی وعضدانلوخودشون نوروروشنایی هستند» ادامه دهید

پیام شماره بیست وپنج رجوی حمایت تمام عیارازجنایت است

باید گفت رجوی نه لعنت بلکه ازتمامی جنایتها حمایت کرده ومیکند ولی با دجالیت وشیادی وعوامفریبی همیشگی که برای ما معلوم است افشا کرده وبازمیکنیم ولی رجوی وعضدانلو بدانند دوران اسلام سیاسی بسرامده وریش وریشه شمایان را ملت ایران با ایرانگرایی قدرت مند وفرهنگ ایران ازروی زمین خواهند کند تمامی این حرفها نشاندهنده شکست تمام عیاراید ئولوژیک وسیاسی ونظامی ست که درباتلاق البانی درحال خفه شدن است وعواطف مادرها وخانواه ها نسبت به فرزندان هم ازدیوارهای البانی وارد اشرف سه شده معلوم است عضدانلو رجوی را ازقبربیرون می اورد ویاوه هایش را اززبان او میگوید

به خواندن «پیام شماره بیست وپنج رجوی حمایت تمام عیارازجنایت است» ادامه دهید