ضربه به تروریستهای رجوی

اینگونه حرفها که رجوی درسایتهایش مینویسد ویک کلاغ را یه میلیون کلاغ نشان میدهد
دلیل ضرباتی ست که خورده میخواهد ضربات رابپوشاند وبه تروریستهای کانونهای شورشی
وشورای محلات باقی مانده دلداری بدهد چرا دروغ ؟ چون شیرازه رجوی وایدئولوژی
واستراتژی ورهبری عقیدتی ازابتدا دروغی بیش نبوده ونیست هرچقدرشکستها سنگین ،
دروغ وعوامفریبی گسترده تری راه خواهد انداخت به دجالیت وشارلاتانیزم بیشتراویزان
میشود حال که ضربات کشنده ترشده منتظرلاطاعلات ودجالیت ها وشیره مالی فراوان باشید
ولی بدانید حرکتها چیست وچرا اینگونه به پرت وپلا گویی اویزان میشود طناب پرت وپلا ،
دجالیت وشیادی بسیارپوسیده است اویزان شدن به چنین طنابهایی شکست رجوی را جبران
که نمیکند

به خواندن «ضربه به تروریستهای رجوی» ادامه دهید

مریم رجوی ابزارخنده

فضیحتی نیست که برسروکله مریم
رجوی نپاشیده باشند خود گویای همه چیز است ونیازبه گفتن بسیارنیست خیلی ها فقط
میخندیدن ومیگفتند غیرازخنده چیزدیگری نباید گفت دلیل کنفرانس چیزی غیرازبوروکورشدن
درداخل نیست که میخواستند به این بهانه بورشدگی را لاپوشانی کنند مردم وحکومت هرکس
رابگذارند رییس جمهورشودمریم رجوی را نخواهند گذاشت خیال همه راحت باشد ریاست
جمهوری مریم سرابی بیش نیست…….

به خواندن «مریم رجوی ابزارخنده» ادامه دهید

کنفرانس واشنگتن به چه معناست

ادامه وبوق کرنا کردن
بستگی به میزان شکست ودرگل فرو رفتن انها دارد فریب بازی ها را نخورید رجوی سعی
میکند با قارقارکردن شکستهای سنگین را پیروزی قلمداد کرده وماست ریخته برزمین را لیس
بزند باید به مریم رجوی گفت اون ممه که ازان شیرمیخوردی را لولو برد هیچ شیری برات
نگذاشت بماند وقت ان است دنبال سماق مکیدن خود بروی تا ادای رهبری دربیاری ، جلو
دشمنان وطن پشتک وارو بزنی درنهایت عین هو منصورهادی عبد الربه وسایررهبران
تروریستها درسوریه وقتی شیرت را دوشیدند عین هو گاو سرت را خواهند برید سرمریم
رجوی داخل خمره گیرافتاده است درنهایت پخ پخ خواهد شد

به خواندن «کنفرانس واشنگتن به چه معناست» ادامه دهید

سرنگونی برا همیشه محقق شد

رجوی میتونی درسایت حرف را پاک کنی
که مردم متوجه نشوند ولی ایا توان پاک کردن گذشته ننگین ازحافظه مردم را هم داری ،
هرگز ، خود فریبی میکند رجوی ها جایگزین الحق وصاحب صلاحیت باشایستگی
کشتاروشکنجه وابدیده وامتحان پس داده هستند شکی نیست ولی ایا درتهران جشن جانشینی
خواهند گرفت ازمحالات است اگرمریم دردالا نها ی تو درتو وصندوق خانه ذهنش یک هزارم
درصد هم اعتقاد داشت که به قدرت میرسد هرگزسخن خود را پاک وبا چیزمالی روی ان برای
خودش بی ابرویی را نمیخرید

به خواندن «سرنگونی برا همیشه محقق شد» ادامه دهید

رجوی اسیرکشی راه انداخته

گرچه البانی ازرجوی حمایت تمام عیارمیکند
ولی هرگزاجازه زندان واسیرکردن وکشتن وشکنجه را نمیتواند بدهد بهمین دلیل دست بدامن
دولت البانی شده اسیرانی که درالبانی هستند ونمیتونند خارج شوند را با دولت البانی بزندان
انداخته واسیرکشی مجدد راه انداخته است شکست باعث شده به اصل جنایتکارانه وخیانت
پیشه خود برگردد مسولیت جان زندانی ها درالبانی با دولت البانی ورجوی هاست رجوی ها
عین خمینی هستند منتها بجای عمامه بساط کروات ولباسهای رنگارنگ پهن وبا جنگولک
بازی وارایش وجراحی زیبایی ومدرن نمایی همان کاررا میکند و انسانها رابه بند میکشد
دیوارزندانهای رجوی ها فرو خواهد ریخت واسرا ازاد خواهند شد شکی دراین نیست

به خواندن «رجوی اسیرکشی راه انداخته» ادامه دهید

بی ادب کیست

شما ازمن میخواهید بیایم فحش های رکیک چارواداری وچاله میدانی بدهم نمیدهم دوباره
رفتیم توی شکمش که فلان فلان شده ما بی ادبیم جواب داد بله ازنظرمن شما ادب ندارید
وقتی این حرفها را میزد بخودم گفتم خیرشما باادب ترین انسانهای تاریخ بشریت بوده
وخواهید بود تندیس شما رادرست کرده درپشت بام سعدیه نصب ومجسمه سعدی را هم با
پتک خرد کنند خداوند حق شما راخورده که گرفتار ما بی ادب ها شده اید تا درنشستها چادربه
کمرببندید وبرید توی شکم ما تا به ما ادب یاد بدهید می بینم اشوبگران که شعارهای رجوی
را با پایین تنه مخلوط وبخورد مردم میدهند فقط یه جوابی برا خودم دارم با رهبرانی مثل مریم
ومسعود رجوی انتظاری غیرازاینگونه حرفها ازهواداران ندارم چون هواداران که نی بریده

ازنیستان بودند با اصل خویش یعنی رجوی رابطه شون برقرارشد پیوند مجدد لات ولمپنهای
بی هویت با رهبرعقیدتی شون مبارک

به خواندن «بی ادب کیست» ادامه دهید

رجوی وجام جهانی

شکست خورده اصلی رجوی واربابان بودند هیچ خطی رانتوانستند پیش ببرند منطقه برعلیه انها شد ایران بازی هایش را انجام داد و موفق شد کلیه مخالفین راازاستادیوم وقطربیرون کند درحدی که رسانه سعودی اشغال را ازابتدا راه ندادند کیسه گشاد رجوی واربابان تماما برعلیه خودشون شد بخصوص ایرانی ها برعکس عمل وبدفاع ازتیم برخاسته توسری سنگین برسررجوی نواخته با پس گردنی بساطش جمع شد ازنظربنده بازنده اصلی رجوی بود که بوروکوربرجای خود میخکوب شد بخصوص اینکه رجوی با اسراییل رابطه برقرارکرده است درنظربگیرید که دربحث اشوب درایران همزمان با جام جهانی ضربات سنگینی برانها وارد ، اسراییل ارباب ورجوی کارگزاربازنده گان اصلی جام جهانی قطربودند

به خواندن «رجوی وجام جهانی» ادامه دهید

چریک فدایی خوارومفلوک تهدید میکند

باقدرت جلو کثافتکاری های سیاسی نیروهای شما می ایستادم حال با سابقه مشعشع نیروهای انچنانی رافرستاده اید که با تهدید بنده بکجا برسید به پولی که رجوی بهتون داده اگرمیترسیدم که درزندان جلو شما ها نمی ایستادم اگرمیترسیدم که با خمینی وارد جنگ نمیشدم اگرمیترسیدم که دراشرف وبعد جدایی جلو رجوی که شما دربرابراوبال مگس وحشره هم نیستید مطالب نمینوشتم  بساط وبازیها یی که مدتیست برعلیه بنده راه انداخته اید را جمع کنید نه شما ها دل وجرات وشهامت وغیرت دارید که دراروپا مراترورکنید ونه بنده ازشما وکشته شدن میترسم انموقع که شما دراروپا باشنیدن اسم خمینی شلوارخود راخیس میکردید ما درحال جنگ با او بودیم زیرگلوله وبمب وموشک بهتراست اقا مهدی وزینت خانم دنبال همان یه بشقاب غذای پس مانده رجوی بدوید

به خواندن «چریک فدایی خوارومفلوک تهدید میکند» ادامه دهید

التماس مسعود رجوی به امریکا

سلاح های مختلف کی میخواهد استفاده کند چند سال اموزش ببینند انهم درسن شصت به بالا خنده دارنیست ؟ چگونه میخواهد استفاده کند ؟ همه چرندیات است مگراینکه خود امریکا سلاح ها را وارد واستفاده کند که میشود همان حمله نظامی ازهرراهی برویم هرطورحلاجی کنیم خواسته عقلانی ومعقول نیست کشوری که درحال فروپاشی ودرجنگ اوکراین شش قلو زائیده تمام ناتو وارد شده شیرازه دراوکراین فقط با پهپاد شاهد ازهم پاشیده شب وروز فریادها وزجه هاشون دررسانه ها به هواست امریکا به رجوی سلاح میدهد ؟ جرات حمله به ایران دارد ؟ مونده ام ، درک نمیکنم درچه غاری زندگی میکنه چرا اینقدراحمق وابله شده ادمی پیرمیشه قانون هستی ست ولی خرفتی جزقانون تغییرناپذیر نیست

به خواندن «التماس مسعود رجوی به امریکا» ادامه دهید

رجوی مهره وکارگزارامپریالیسم

امروزه خودش نوکرسد دوران شده ومدال افتخارهرسه رابه گردن انداخته رجوی با عملکردها هم ضد انقلاب شده هم تضاد عمده هم سد دوران چرا ؟ زیرا با امریکا درتمامی زمینه ها هماهنگ وخط انرا پیش میبرد وعمله وکارگزارامریکا یا همان امپریالیسم شده انهم درزمانی که ارباب درحال باختن جهان است یعنی رجوی بازی دوسرباخت کرده است ایا قدرت اینقدرارزش دارد که هشتاد میلیون نفروکشوری بوسعت ایران را فدای ان کند بله رجوی ها خیلی کثیفترازاین حرفها هستند که عده ای فکرمیکنند فقط باید با انها زندگی کرد تا شناخت چه ابو سفیان ومعاویه ویزید وهند جگرخوارهایی هستند که ذره ای هویت وانسانیت درانها وجود ندارد سازمان مجاهدین وشورای انها یعنی بی هویتان عا لم دنیایی واخروی ، نمیشود که رهبر اینگونه باشد انوقت پرورش یافتگانش هویت مجسم و تندیس ماهیت باشند اینها تندیس ومجسمه ضد انقلاب وتضاد عمده وسد دوران هستند

به خواندن «رجوی مهره وکارگزارامپریالیسم» ادامه دهید