حرفهای خانم عضدانلوازحلقوم رهبران تروریسم بگوش میرسد

اگرمخالف هستی چرا درباره راه اندازی نیروگاه های اتمی امارات وساخت سایتهای اتمی توسط عربستان درسکوت ولال موضع نمی گیری اتم برای عربستان وامریکا وسایرتروریستها خوب است ولی برای ملت ایران جهت استفاده ازعلم اتم ، بد است اخ است زشت است تمامی اینگونه حرفها برای خوش رقصی ولنگ انداختن دربرابررهبران تروریسم است بگذارید یک نکته ای را بگویم روز 24 فروردین سال 72 به مسول تشکیلات گفتم بنده دربرابرخدا هم لنگ نمی اندازم تا چه رسد به شما لنگ اندازی کارشماست خانم واقای رجوی دیدید درست گفتم این شمائید که امروزه درخواری وذلت وبدبختی وبیچارگی درحال لنگ اندازی دربرابرهرکس وناکسی هستید ، لنگ اندازی شایسته وبایسته شمایان است امیدوارم درلنگ اندازی موفق وموید باشید با شستن دستان جنایت وتروریسم بجایی نمیرسید

به خواندن «حرفهای خانم عضدانلوازحلقوم رهبران تروریسم بگوش میرسد» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت سی و پنجم

اما چرا خواسته رجوی ضد انقلابی وضد ملی بود؟
ـ صرفا وصرفا این خواسته چه بوقوع بپیوند د وچه عملی نشود خواسته ای ضد ملی ست زیرا که ازبیگانه درخواست حمله به کشوررا دارد ما مجازنیستیم چون با دولتی موافق نیستیم خواهان اشغال کشورتوسط بیگانه باشیم
ـ حمله نظامی به ایران یعنی نابودی کشور
ـ یعنی تجزیه زیرا که دکترین امریکا برهفت قسمت کردن ایران استواراست
ـ کشوردرگیرجنگهای داخلی میشد که الان دیگربرای همه حمله خارجی وجنگهای داخلی موضوع روشن وواضحی است قبلا نبود
ـ کشتارخیلی زیادی انجام میشد…..

به خواندن «خاطرات من : قسمت سی و پنجم» ادامه دهید

دروغهای رجوی وگردزیلای نظام

اصغرقاتل ورمضان یخی وشعبان بی مخها بزرگترین مبارزان ملت ایران هستند وقتی گوردزیلا بخاطرحقوق وزندگی بهتربرای خودش سابقه مبارزاتی ودرکنارتختی بودن وزندگی راحت واسوده درامریکا را مبارزه میداند معلوم است که اینگونه افراد ازنظرانها پیغمبرمیشوند وبا اسب سفید بخواب گردزیلا ورجوی ها میایند ، با علم کردن خون دیگران ارتزاق میکنند بنده هرچی فکرمیکنم نمیدونم با چه کلماتی باید بنویسم وحرف بزنم پیش کی باید فریاد بزنیم سازمانی که مدعی 55 سال مبارزه وخود را امام زمان وعباس علمداروحسین دشت کربلا مینامد به این مسایل اویزان میشود وشبانه روز رسانه ها وسایتها وتلویزیونهایش شده نوید نامه ، خجالت نمیکشد حیا نمیکند شرم ندارد سازمانی با این سابقه وادعا هایی که اسمان را سوراخ میکند

به خواندن «دروغهای رجوی وگردزیلای نظام» ادامه دهید

سخنرانی زهرا مریخی مسول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان

چرا مسول اول این حرف را زد خانم رجوی ویا توسط یکی ازاعضای شورا اعلام نشد؟ جواب کاملا مشخص است برای این است که بگوید ما مجاهدین موافق ان هستیم ورسما عقب نشینی مجاهدین از شعارهایش را اعلام کرد قبلا به وسیله شورا حرفهایش را میزد ومجاهدین را درمیبرد امروز به اسم مجاهدین انهم توسط مسول اول بیان شد
رجوی همیشه میگفت شعائربیانگرمحتوا وماهیت است هرچقدرشعائردقیقتر ماهیت ومحتوا بیشتراست باید پرسید وقتی مجاهدین ازشعاراینگونه عقب نشینی میکنند انهم استقلال وامنیت ملی را بکناری میگذارند محتوا وماهیت انها درچه نقطه ایست غیرازصفراست ؟ استقلال وامنیت همه چیز است که مجاهدین دراین سخنرانی انهم درسالگر55 سالگی انرا کنارگذاشتند

به خواندن «سخنرانی زهرا مریخی مسول اول مجاهدین درمراسم 55سالگی سازمان» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت سی و چهارم

امریکا فکرمی کرد اگرعراق سرنگون شود با بودن مجاهدین وفشارسیاسی وخرابی وضعیت حاکمیت ونارضایتی های داخلی خود بخود رژیم را سرنگون میکند ویا حداقل مثل شاه به دامن امریکا می رود چون افغانستان وعراق سرنگون شده ودست امریکاست ، ترکیه وپاکستان وکشورهای حاشیه خلیج فارس تماما نوکرامریکا هستند وایران کاملا درمحاصره است ، شوروی سقوط کرده وجهان تک قطبی ست ، ایران تنهای تنهاست پس بعد عراق خود بخود درجیب امریکاست……

به خواندن «خاطرات من : قسمت سی و چهارم» ادامه دهید

چاقو کشها وقاچاقچی ها دنبال رجوی میدوند یا رجوی دنبال انها

امروزه توان چنین کارهایی را هم ازدست داده درنتیجه سواربرخون قاتل دیگری میشود وبا قهرمان وده ها القاب دیگروتجدید عهد با قاتل میخواهد ضعف های ماهوی را جبران کند ولی ایا میشود با این قشرازجامعه مردم را بسمت انقلاب هدایت کرد ؟ هرگز، اینجاست که مشخص میشود این رجویست که دنبال انها میدود نه اینکه انها بدنبال رجوی ، سازمانی که بعد 55سال بقول خودش مبارزه به این فلاکت می افتد فاتحه ان سازمان خونده شده است وباید برایش مجلس ترحیم گرفت…..

به خواندن «چاقو کشها وقاچاقچی ها دنبال رجوی میدوند یا رجوی دنبال انها» ادامه دهید

خاطرات من :قسمت سی و سوم

عمدا وسایل مرادزدیده بودند ازجمله رادیو را که هدف اصلی رادیو بود ودفترخاطرات ودفتر شعرکه شعرهایی بود که خودم سروده بودم وانها میدانستند که شعرمیگویم زیرا شعرهایم دربولتن مقرچاپ ودرتابلو نصب میشد هدف این سه قلم بود
منهم گزارش نوشته وتمام وسایلی را که دزدیده شده بود را نوشتم وخواهان رسیدگی وبرگرداندن وسایل شدم درنشست گفته شد ما دنبال میکنیم منهم جواب دادم امیدوارم تحقیقات کوهی نباشد که موش بزاید چند روز بعد توسط دوستان اطلاعات را جمع اوری ودراوردیم کارچه کسانی بوده ووسایلم درکمد چه کسانی ست منهم گزارشی نوشته وگفتم می دانم کارچه کسانی ست ووسایلم درکمد دیگران است هروقت تحقیقات تمام شد منهم اسم میاورم گذشت تا یکماه بعد مرا صدا زده که چند تا ازفرماندهان هم بودند وگفتند ما تحقیقات کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که کارخودت بوده
ـ منهم گفتم مرد حسابی مگه من با تودرنشست نبودم مگه باهم ازنشست بیرون نیامدیم ومسولم امد یه چیزهایی بیخ گوش تو گفت وتوبمن گفتی اپورتونیست یعنی این ، بیا برویم اسایشگاه وبا هم رفتیم ودیدیم ان بلا را سروسایل من اورده اند

به خواندن «خاطرات من :قسمت سی و سوم» ادامه دهید

رجوی روی خون قاسملو موج سواری میکند

چی شد قاسملو که بریده بود ونمیکشید چون ازتو جدا شد سرش رابرباد داد کلی حرف پشت سراو درنشستها میزدی وبه فحش وفضیحت میکشیدی یکباره خونخواه قاسملو شدی وروضه رضوان حرمله حرمله ما داریم می اییم سرداده ای واقعیت چیز دیگریست تمام سیاستها وخط وخطوط واستراتژی بگل نشسته وبرای پرکردن چنته به این مسایل رو میاورد تا شاید بتواند با علم کردن این مسایل به درگیری های قومی دامن بزند وخود را مدافع مردم کرد قلمداد کند بعد 26 سال فحش وبد وبیراه به قاسملو بیکباره خونخواه او میشود

به خواندن «رجوی روی خون قاسملو موج سواری میکند» ادامه دهید

حمایت تمام عیاررجوی ازبند هفت سازمان ملل

رجوی وعضدانلو روی خرسکته کرده شرط بندی کرده اند انموقع که امریکا ، امریکا بود وبوش افغانستان وعراق راسرنگون ومثل سگ همه را گازمیگرفت ازترس واردمقوله ایران نشد امروز که جای خود دارد بگذارید به رجوی وعضدانلو یاد اوری کنم وقتی جای صداقت ومردم دوستی را خیانت وپستی وبی شرافتی سیاسی واخلاقی می گیرد وعملکردها بجای خدمت بخلق درراستای رسیدن به قدرت تعریف وخلاصه میشود بنده منتظرم که قلاده بگردن درخیابونها قدم بزنید واینده بسیارتیره وتاردرخفت وخواری را درچشم انداز روزگار سیاسی واخلاقی وحتی زندگی معمولی شمایان می بینم…..

به خواندن «حمایت تمام عیاررجوی ازبند هفت سازمان ملل» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت سی و دوم

انگشت اشاره رابسمت شورای رهبری گرفته وبا عصبانیت فریاد زدم همه اینها مسایل زیرسر شما خواهران شورای رهبریست که درمقرات ملت را کتک میزنید وکسی چیزی نمیگوید شورای رهبری درتمامیتش وستادش ام الفساد است وشماها تماما فاسد هستید خواستم ازنشست بروم بیرون که جلو مراگرفته وبا خواهش وتمنا نگه داشتند شورای رهبری گفت با این حرف خودت را تعیین تکلیف کردی منهم گفتم همین الان بدون مکث بفرست خروجی نامردی اگرنفرستی خروجی وبقیه نفرات ساکت بودند وهیچ صدایی ازکسی درنیامد ومنهم گفتم میخواهم بروم بیرون واب بخورم خلاصه نگذاشتند ونشست تعطیل شد ورفتم برسرکارم وفردای انروز موقع خوردن نهارامده وگفتند نهارت راخوردی برو اتاق فلانی باهات کاردارد….

به خواندن «خاطرات من : قسمت سی و دوم» ادامه دهید