دروغهای سیزده درنوروز

چی شد که دوباره امسال به سرنگونی نزدیک شدید ؟ چند سال دیگرمزه سرنگونی را خواهید چشید ؟ این حرفها شیادیست دجالیت است اشوبها وارسال تروریست بداخل کشوردرسال گذشته ثابت کرد که رجوی وهفت جد وابادش با پیوند با ادمخواران غربی وتروریستها وتجزیه طلبان هرگز وهرگز قادربه سرنگونی نیست سرنگونی مغازه دونبش پول دراوردن است بیزنس رجویست یه روز شش ماهه یه روز امسال یه روز نزدیک شد و…. هشتاد کشورمماشات گربا حکومت وصرف یک میلیارد دلارنتونست دیگه کی میخواهد سرنگون کند الله اعلم ، خبرخوش نوروزی مریم با سازودهل وسورنا وکمانچه به سرنگونی نزدیک شدیم   

به خواندن «دروغهای سیزده درنوروز» ادامه دهید

رجوی عین شاه وعده سرخرمن میدهد

تمام جمع بندی را ببرید دوسی سی دوغ بهت نمیدهند سرنگونی را موکول به چند قرن اینده کرد اقا پس شش ماه کجا رفت ، دراین پیام جا بجا بند به بند تلاش دارد وابستگی که برپیشانیش چسبیده را پاک کند ودق دلش ازرضا پهلوی رابنمایش بگذارد اقا وخانم با چسبیدن به اقا رضا ویقه گیری او سرنگونی محقق نمیشود علم کردن رضا پهلوی چیزی جزلاپوشانی شکستها وتوجیح اعمال ننگین واشتباه استراتژی وفریب مردم ونیروها نیست به میخچه پا چسبیدن است   

به خواندن «رجوی عین شاه وعده سرخرمن میدهد» ادامه دهید

مرگ استراتژی رجوی درسوریه

اززمان صدام رجوی کینه ونفرتش نسبت به سوریه را همیشه درنشستها بروز میداد دلیل کمک اسد به ایران دررابطه با جنگ ایران وعراق بود معتقد بود که کمک اسد بهرشکلی بنفع ایران وبزیان عراق ورجویست اسد را مهره ایران میدانست که نقش بازو را بازی میکند جهت تضعیف ایران وقطع دستانش درمنطقه باید اسد را جدا کرد دراینصورت حزب الله بازوی دیگرش قطع خواهد شد رژیم ضعیف را میتونیم براحتی سرنگون کنیم رسیدیم به جنگ غربی ها با سوریه وورود تروریسم بداخل سوریه بود رجوی طبق معمول درکنارغربی ها ایستاد وحامی داعش وگروه های تروریست شد غربی ها اسد را ازاتحادیه عرب اخراج کردند وقتی شکست خوردند واسد تثبیت شد اول ترکیه بعد هم عربها با لب ولوچه اویزان به دمشق رفته وبا اسد دیدارکردند چند دوجین غلط کردم گویی رابنمایش گذاشتند ……

به خواندن «مرگ استراتژی رجوی درسوریه» ادامه دهید

ازادی زندانیان وناله رجوی

…..کیسه گشاد دوخته بودند تا به اسم زندانی سیاسی و…بهره برداری سیاسی ، درسایتها ورسانه ها واق واق کنند با عفو هم زبان اصلاح طلبان وهم زبان بیرونی ها ودشمنان بسته شد دیگرنمیتوانند با عو عوبهره برداری بالای درخت قارقارراه بی اندازند ازاین ناراحت هستند ، میخواستند اززندانیان وبچه های کم سن وسال وفریب خورده ونااگاه سو استفاده ومطامع کثیف خود را دنبال کنند ، میخواستند ازخون ورنج وشکنج فرزندان کشورپولها بجیب بزنند روی خون انها موج سواری کنند ضربه سنگینی خوردند که ادامه ضربات درحین اشوب است بهمین دلیل اه وناله رجوی بهواست که نمی تواند خون ملت ایران راسرکشیده موج سواری کند…..

به خواندن «ازادی زندانیان وناله رجوی» ادامه دهید

مریم رجوی عفریته صهیونیسم

اگریادتون باشد اولین بارکه رجوی بحث پهپاد را مطرح کرد نوشتم شک نکنید ازفردا امریکا واسراییل وارد شده بحث تحریم پهپاد و…راعلم میکنند وظیفه رجوی اینه که بعنوان سربازفارسی زبان ناتوعملی که امریکا میخواهدانجام بدهد رابه رجوی میگوید تا او با علم کردن موضوع اولا مشروعیت به خواسته امریکا واسراییل بعنوان مخالف ایرانی میدهد دوم زمینه عملکردهای اربابان برعلیه کشوررا میسازد سوم انرا بین المللی جا میزند چهارم امریکا تحریم میکند پنجم رجوی پولش را میگیرد با دمش گردو میشکندوملت ایران را نابود میکند که دیدیم بعدا امریکا واسراییل وعربهای جنایتکارسواران شده بحث تحریم وبستن کارخونه های پهپاد وبقیه را پیش کشیدند

به خواندن «مریم رجوی عفریته صهیونیسم» ادامه دهید

گریه ها والتماسهای مریم

سخنرانی سراسرخیانت کارانه وارباب پسندانه والتماس ودرخواست ازدشمنان کشوردقیقا ازاینجا نشات میگیرد که مردم بجای حمایت تف برایدئولوژی واستراتژی وانقلاب رجوی وخانم انداخته اند نشانه درماندگی وواماندگی وپیسی وشکست است که بنمایش میگذارد که اورا هرروز درگرداب وباتلاق عملکردهای فراماسونری بیشترغرق میکند

به خواندن «گریه ها والتماسهای مریم» ادامه دهید

رجوی تمامیت خواه ابو جاسم باش ابراهیم پیش کش

کانونهای شورشی شدند ابراهیم ورفتند دل اتش ولی اتش سرد نشد همه سوختند نمرودیان دراریکه قدرت درحال یکه وترک تازی باقی ماندند ققنوسهای شورشی زیرخاکستراتش چهارشنبه سوری دفن شدند شاید دراینده نه چندان دوردوباره ازخاکسترخود برخیزند تبربدست ادای ابراهیم دربیاورند تا اگررجوی زنده بود با کاسه گدایی والتماس سیاسی جلو نمرودیان غرب دگرباره زانو بزند . اخروعاقبت تمامیت خواهی زانو زدن ولیسیدن اربابان جهت بدست اوردن قدرت وبور وکوربرجای ماندن است  

به خواندن «رجوی تمامیت خواه ابو جاسم باش ابراهیم پیش کش» ادامه دهید

عوامفریبی رجوی

دریک کلام بعد شکست دراشوبها وتروریسم حرفهای پهلوی به رجوی وکتک زدن فیلسوف درخیابونهای اروپا برای روح رجوی بسیارگران تمام شده نیازبه دشمن فرضی دارد درعراق با مالکی وجنگ سیاسی درست بعد خلع سلاح نیازداشت تا نیروها را ازمشگل اصلی که همان خلع سلاح وازبین رفتن سرنگونی منحرف کند امروزه درست مثل شرایط عراق با راه اندازی درگیری با پهلوی میخواهد سرنگونی ازروی میزبرداشته شده وشکست وبی ابرویی را با علم کردن جنگ سیاسی با پهلوی ازروی میز برداشته اذهان را منحرف کند

به خواندن «عوامفریبی رجوی» ادامه دهید

جنگ قدرت رجوی با رضا پهلوی

رجوی بریده وعطایش را به لقایش بخشیدند چه پدری دراورده اند که رجوی درهرپیامی چهارتا لگد هم به انها میزند قبلا میگفت به وزارت ، اطلاعات میدهند امروزه میگه به پهلوی میدهند اقا تو درزندان نوچه ثابتی بودی اطلاعات دادی بنیانگذاران رالو داده خونه رانشون وانها راپای اعدام فرستادی تا ثابتی با دوازده ماده که بتو داد تا اجرا کنی رهبری مجاهدین رابه تو بدهد تو دست نشانده ثابتی دربالای مجاهدین هستی  مارا متهم میکنی تو با منوچهری سرشکنجه گرچلو کباب دراوین میخوردی این را که خودت اعتراف ودرنشست دراشرف تعریف کردی ما را متهم به همدستی ونوچه سلطنت معرفی میکنی ؟ رضا پهلوی چه الاغیه که ما دنبالش برویم به رهبری تو تن ندادیم به نوچه گی وخبرچینی برا رضا و وزارت اطلاعات تن میدهیم ؟

به خواندن «جنگ قدرت رجوی با رضا پهلوی» ادامه دهید

ازرفسنجانی تا بن سلمان

چرا اربابان رجوی پابوس میشوند قراربود اخوندها به پابوس اربابان رجوی بروند ؟ اول توهم را رجوی بخورد انها داد دوم همانگونه که رجوی پابوس با تجربه ایست عامل اصلی پابوسی اربابان است زیرا با حرفها واستراتژی های انچنانی مخ انها را به گند میکشیدمتاسفانه سیاستمداران ابله عرب درچاله رجوی گرفتارمیشدند که درنهایت کارشون به پابوسی میرسید پا بوسی رفسنجانی به پابوسی صدام وبن سلمان ختم شد بهترنیست رجوی ازتاریخ درس گرفته دهانش راببندد وبقیه را درباتلاق وگنداب خود غرق نکند

به خواندن «ازرفسنجانی تا بن سلمان» ادامه دهید