اقا وخانم رجوی دستان خونین را میشویند

ازروز انفجاررجوی همراستا وبفرموده وهمگام وهم قدم با صهیونیزم جهانی واسراییل انفجاررا به ایران نسبت داد وسالیان است خون صهیونیستها را ازملت ایران میخواهد عین یازده سپتامبرکارخودشون بود انوقت رجوی هماهنگ با امریکا میگفت کارایران است 28 سال است همین یاوه ها را میبافد وبابت انها پول دریافت میکند اما ببینیم حقیقت چیست
 (سازمان جاسوسی وبرون مرزی اسراییل یعنی موساد چند روز پیش اعلام کرد ایران  درانفجارارژانتین دست نداشت ) حال سوال اینه کارکی بود ؟ چرا اسراییل ورجوی انرا گردن ایران انداختند ؟ چرا رجوی سی سال است شب وروز میگوید کارایران بود عین یازده سپتامبر؟ چه خیری دردروغگویی وبستن مارک واتهام به کشوروتحمیل هزینه سنگین سیاسی به مردم ایران به او میرسد ؟ غیراز عرض ارادت وچاکری به اربابان ادمخواروادمکش ودریافت چمدانهای دلارو پرشدن حسابهاست ؟ اقا وخانم رجوی جواب بدهید چرا اینگونه عمل وحرف میزنید ؟

به خواندن «اقا وخانم رجوی دستان خونین را میشویند» ادامه دهید

دم تکون دادن رجوی برای طرح ـ ب

مریم رجوی انرا چند روزی ست علم کرده وخودش را مثل کودکان هیچ چیز نفهم وسرتق بزمین میکوبد وگریه وزاری که من طرح ب میخوام انهم درچه شرایط سیاسی وژئوپلتیکی ؟ درچنین شرایطی دم تکون دادن برای طرح ب توسط خانم رجوی چیزی جز اثبات نوکری ومزدوری برای دشمنان ایران وایرانی نیست ، ثابت میکند که خانم دربن بست قراردارد واین حرفها چیزی را تغییرنمیدهد ، خانم که شبانه روز درب اندیشکده های صهیونیزم جهانی را کنده وازاین میز به ان میز درحال التماس وگریه وزاری وتزرع است ….

به خواندن «دم تکون دادن رجوی برای طرح ـ ب» ادامه دهید

ازدکل مسعود تا دکل مریم

دکل سرنگونی دیده شد میگویند دروغگو کم حافظه میشود فراموش کرده سال 76  مسعود دکل رامثل ماه اخررمضان دید وهرچقدربما نشان داد ندیدیم که ندیدیم بعد سالها دوری ازدکل اینبارمریم دکل را درالمان دیده یکی نیست بگوید دکلی که مسعود دردجله وفرات دید چی شد که تو دکل را درجوی خیابونهای برلین المان دیدی بکجا برسد
بیان میکند که فرمانده کانونهای شورشی درایران ، شانس اوردیم نگفت وزیردفاع ارتش ازادیبخش درداخل فلان حرف را زده که رژیم تا نیم ساعت دیگرسرنگون میشود احتمالا ژنرالهای رجوی درداخل دکل را در رودخونه قره سو دیده اند که اینچنین به هزیان گویی افتاده ونوید سرنگونی میدهند

به خواندن «ازدکل مسعود تا دکل مریم» ادامه دهید

عوامفریبی مریم رجوی

ندانستیم حکوت ایران چند هزارمراکزسرکوب دارد که رجوی هرروزصدها مرکزرا منفجرمیکند هنوزبعد چهل سال تمام نشده جدیدا حرفی زده که ادمی حیرت میکند مریم رجوی کیست روی گوبلزچندباردوغ اب مالیده میگوید مراکزسرکوب سپاه قدس را کانونهای شورشی درهم کوبیدند که بخاطرانتقام ازتخریب خانه های فقرا بوده است مگرنمیگویی مردم ایران ازگرسنگی سنگ به شکمشون بسته اند تا گرسنگی را حس نکنند ؟ مگرنمیگویی مردم بخاطرگرسنگی درخیابونها می میرند پس چگونه صاحب خونه شده اند که بخاطرتخریب خانه های انها مجبورشده ای دست به انتقام بزنی ومراکزسرکوب سپاه قدس را منفجرکنی ؟ مگرنمیگویی سپاه قدس ارتش برون مرزی ست پس چه ربطی به سرکوب فقرا وتخریب خانه انها دارد چرا دروغ میبافی وعوامفریبی میکنی ؟ حرفها بخاطراین است که به اربابان بگوید من با سپاه قدس میجنگم کارشما راراحت کردم مراکزشون را منفجرونابود کردم یالا پولها رابه حسابم بریزید همان دروغهایی که زلنسکی درباره روسیه میگوید وپول وسلاح میگیرد

به خواندن «عوامفریبی مریم رجوی» ادامه دهید

دو تودهنی بخانم رجوی

ازطرف دیگردولت البانی اعلام کرد بخاطرمسایل امنیتی بخوانید دروغهای رجوی وببازی گرفتن دولت البانی کنفرانس سالانه که قراربود درسه میلیون نقطه جهان با شرکت دوازده میلیون نفرازاقصی نقاط  واندیشمندان سیاسی وعلمی وپرفسورهای عالم واستراتژیستهای جهان درکنفرانس شرکت کنند را لغو کرده یعنی جلوش را گرفتند وچهارپس گردنی وسه اردنگی به مبارک خانه نثارکردندثابت شد که رجوی ها مثل همیشه دروغ میگویند وپرونده جدا شده ها پاک ترازاینگونه حرفهای رجوی هاست اذعان دولت البانی به بیگناهی باعث شد دست اربابان بسته وانها راواداربه دادن اطلاعیه رسمی برعلیه رجوی کند.ثابت شد رجوی دروغگوست جدا شده ها درست میگویند رجوی حتی توان درگیری با چند جدا شده راازدست داده و استراتژی جنگ باجدا شده ها دربن بست وسرش درخمره گیرکرده است

به خواندن «دو تودهنی بخانم رجوی» ادامه دهید

سانجوی هسته ای رجوی

رجوی فراموش کرده زمان صدام چی میگفت وامروزچی میگوید شارلاتان دجال خزعبلات رابهم میبافد تا ثابت کند چون هسته ای را مثل قذافی تحویل نداده مردم بخاطرگرسنه گی  درخیابونها زیرسایه درختان درازکشیده اشهد خودرا خونده منتظرهستند جان بجان افرین تسلیم کنند اما حقیقت اینه که طناب داربرجام درحال خفه کردن رجوی واربابان است درارزوی تحویل گرفتن پیچ ومهره های هسته ای سرشون را به دماوند میکوبند ، ایران درحال استفاده ازدست اوردهای هسته ایست که کشوررا بسیاربجلو پرتاب کرده ومیکند رجوی واربابان دل درد گرفته اند ،

به خواندن «سانجوی هسته ای رجوی» ادامه دهید

چماق مریم رجوی برفرق ازادی

چرا حاضرنیستی دیگران حرف بزنند ؟ ازادی برای تو خوب است ولی برای دیگران بد وازادی سایرین مثل سم برای تو عمل میکند ؟ چرا اینقدر ازا زادی که از ان دم می زنی می ترسی ؟ چرابرفرق ازادی چماق مجاهدی فرود میاوری ؟ اما ببینیم چرا رجوی حرف خود رانقض وزیران میزند چماق وچاقو قمه بدست وارد میشود نمیداند چقدربه زیان خودش است ؟ چرا میداند دلیل راباید دراین جستجو کرد که اولا دروغ میگوید هیچ اعتقادی به ازادی ندارد وکلمه ازادی ابزارپیش برد جنایتها وکثافتکاری های خودش است ، دوم عکس با صدام ثابت میکند که رجوی اینبارهم وابسته ومهره ادارات امنیت کشورهای غربی ست همانگونه که مزدوری صدام را میکرد میخواهد جلو افشا گری رابگیرد سوم میداند اگرسکوت کند باید جواب خیلی ازمسایل را بدهد جهت جلو گیری ازحسابرسی مجبوراست به چماق وقمه پناه ببرد

به خواندن «چماق مریم رجوی برفرق ازادی» ادامه دهید

ناله رجوی برای ساندیس خوران

ادمهای کم شعوروفاقد فهم سیاسی واستراتژی درسیستم امریکا خانم کلینتون که یکی ازاصلی ترین رهبران امریکاست را کنارمیگذارند واورا جلوی پای بایدن قربانی میکنند ، برنی سندرز راقربانی میکنند تا برسد به شما چند بارقربانیت کردند انوقت برای ساندیس خورها ناله سرمیدهی ، هیمن ادمخواران چه حمایتی دربرابربمبارانها وکشتارمجاهدین وخلع سلاح توسط امریکا کردند که امروز کنند؟ واقعیت چیزدیگریست که رجوی نمیخواهد بفهمدرجوی ها ازفرط بدبختی وبیچاره گی وفلاکت سیاسی واستراتژیک هیچ راه چاره ای غیرازناله برای ادمخواران ندارند تمام عیاردرباتلاق گیرکرده اند فریاد های رجوی ازاینجا نشات میگیرد    

به خواندن «ناله رجوی برای ساندیس خوران» ادامه دهید

مصداقی دست مزد خوش رقصی راگرفت

سوال ازاقای مصداقی کی میخواهی مسایل رافهم کنی وبرای رجوی بیش ازاین خوش رقصی نکنی جهت اطلاع مصداقی وسیامک نادری رجوی هیچ شرافت واصولی ندارد برای قدرت میلیونها انسان را قربانی میکند دیده اید برای قدرت با درخواست تحریم به بهانه اتم هشتاد میلیون ایرانی را به امریکا وجهان غرب فروخت شما که جای خود دارید اینقدربی پرنسیب است اگردستش برسد گردن خدا را نه یکباربلکه هزارباردرراه رسیدن بقدرت میزند وسرش راازتنش جدا میکند شرافت ، غیرت ، اصول ، پرنسیب ، ایدئولوژی ، استراتژی ، ماهیت ، هویت ، رجوی فقط وفقط درقدرت خلاصه میشود دگرهیچ ایا نمی فهمید یا عمد دارید خود رابه نفهمی زده خود فریبی کنید برای مطرح کردن خود به هرچیزی تن وهرکاری را انجام بدهید اینکه همان منطق رجویست ازچی دم میزنید؟

به خواندن «مصداقی دست مزد خوش رقصی راگرفت» ادامه دهید

فلاکت عاقبت مجاهدین نامرعی

مجاهدین نامرعی وزیرقبای رضا پهلوی خزیده به بنده حملات را شروع کرده اند که چرا ازبازداشت تاجزاده خوشحال شدی اینها مبارزین داخل هستند وزندانی کشیده اند  مگرهرکس زندان رفت باید حمایت کرد؟ میگویند چرا ازنرگس محمدی وشیرین عبادی واشغالهایی مثل اینها حمایت نمیکنم پس رژیمی ومزدورخامنه ای هستم ، مجاهدین نامرعی وزیرقبای رضا پهلوی خزیده اینها که شما نام میبرید ازنظربنده چیزی جزدستمال توالتهای صهیونیزم ونولیبرالیسم بیشترنیستند صاحبان شما یعنی مسعود ومریم رجوی خودشون دستمال توالت هستند تا چه رسد به اینها وخودتون ، بهتراست کاسه کوزه هاتون را جمع وچیزی که شایسته خودتون هست به دیگران نچسبونید ، عوامفریبانی که هرروزرنگ عوض و زیرقبای کسی میروید تاجزاده ها وخاتمی وروحانی ها ودارودسته مثل مسیح قمپوزی نژادها شیرین عبادی ها ونرگس محمدی ها اگرتمام جهان راهم درید قدرت خود داشته باشند با اشاره انگشت دست نصف جهان را نابود کنند

به خواندن «فلاکت عاقبت مجاهدین نامرعی» ادامه دهید