عمل رجوی وعضدانلو همان عملکرد لاجوردی است

رجوی وعضدانلو بدانند با این کارها اولا نفرت مردم را نسبت بخود دردلها میکارند ودوم اگراین کارها خمینی را نجات داد رجوی وعضدانلو هم نجات پیدا خواهند کرد همین اشوبهای چند روز گذشته وشرایط جوشان جامعه کنونی نتیجه همین بگیروببندها وتواب سازی ها وعملکردهاست ، شماهم منتظرچنین روزهایی دراطراف وداخل تشکیلات خود باشید ای تف برانقلاب مریم که غیرازجانی وجنایتکاروانسانهای بی هویت وتواب ساز چیزدیگری پرورش نمیدهد

به خواندن «عمل رجوی وعضدانلو همان عملکرد لاجوردی است» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو مشاطه گران چهره امپریالیسم

افول وشکست امریکا حتمی ست وبا مشاطه گری رجوی ها وعضدالو ها نمیتوانند ازسرنوشت محتوم جلو گیری کنند همانطورکه دارودسته انگلیس درزمان قاجاریه نتوانستند جلونابودی انگلیس را بگیرند حال هرچقدرمیخواهند برسروروی ترامپ ونتانیاهو وسلمان وبن زائد بشکه بشکه سرخاب وسفیداب بمالند روی انها سیاه ترازاین حرفهاست که با مشاطه گرانی مثل رجوی وعضدانلو ومشاطه گری انها ملتها انها را نشناسند ودرجریان تشیع سپهبد سلیمانی درسراسر جهان وتظاهرات برای خروج امریکا درعراق اثبات شد که توده ها اگاه ترازاین حرفها هستند که فریب مشاطه گران وچهره های سرخاب وسفیداب وروشور مالی شده را تشخیص ندهند ونشناسند

به خواندن «رجوی وعضدانلو مشاطه گران چهره امپریالیسم» ادامه دهید

تناقض ( دوگانگی )دستگاه رجوی وعضدانلومردم کدام راباورکنند

رجوی وعضدانلو چه جوابی به اینگونه تناقضات فکری وهویتی وفلسفی خود دارند به مردم بگویند نجات مردم را باورکنیم یا سوزاندن کتابخانه ها وکشتارمردم با قمه ودشنه وگلوله های بیگان را مردم ایران نخواهند گذاشت شما به حاکمیت برسید که ازالان درالبانی واروپا میدانهای تیرباران وچوبه های داررابرافراشته کرده اید اگربه ایران برسید چکارخواهید کرد سرتا پا وتک تک سلولهای رجوی وعضدانلو ودارودسته اش درست شده ازجنایت ودروغ ونیرنگ وتناقض ومزدورونوکری بیگانه ملت ایران که شاهد چندروز گذشته بوده اید تجربه ان این است که هرگزدل به اینگونه خاله خرسها نبندید وبدانید که انها به هیچ چیزی رحم نخواهند کرد

به خواندن «تناقض ( دوگانگی )دستگاه رجوی وعضدانلومردم کدام راباورکنند» ادامه دهید

کمرکانونهای شورشی که به شورشی های شهری تغیرنام داده بودند شکست

اگر اشوبها واغتشاشاتی که درایران شروع شد را دنبال کرده باشید موضوعی که خیلی بچشم میزند حمایت کشورهای غربی معلوم الحال که عبارتند از امریکا ، المان ، فرانسه ، وانگلیس ، یعنی همان طرف حسابهای برجام اقای روحانی ودولت نو لیبرالی او هستند وحمایت منطقه ای اسراییل ، عربستان وامارات وازجانب ایران هم سازمان مجاهدین وطرفداران رضا پهلوی ودارودسته تجزیه طلبان وشورای گذاروکمونیستهای وابسته به امپریالیسم ، اما دراین میان توئیتهای دارودسته پادشاه عربستان وسران ادمخوارامریکا همه چیز پشت صحنه را برملا میکند امریکایی ها که گفتند یکسال ونیم برای ان سرمایه گذاری کردیم اعتمادی طرفدارسلطنت گفت استراتژی ما بود که دوسال برنامه ریزی کردیم وعربستانی ها گفتند بن سلمان جنگ رابداخل ایران کشاند

به خواندن «کمرکانونهای شورشی که به شورشی های شهری تغیرنام داده بودند شکست» ادامه دهید

سواستفاده رجوی وعضدانلوازشخصیتهای ملی ایران وجهان

ایا رجوی وعضدانلو هم اینگونه بودند ویا درتمامی مقاطع حساس سرخود را برداشته وپا به فرارگذاشتند ازهرزاویه که نگاه کنیم انها درست رودرروی سرداران وشخصیتهای ملی ایران قدم برداشته اند ودفاع ازانها یک دلیل بیشترندارد سو استفاده سیاسی از انها برای پیش برد مطامع سازمانی وشخصی ورسیدن به قدرت است وهیچ دلیل دیگری ندارد واینهم یکی دیگراز عملکردهای نابخردانه وضد ملی وایران وایرانگرایی انهاست نمیتوانیم چنین سو استفاده هایی را درست بدانیم بلکه چنین عملکردهایی را ضد انها وضد فرهنگ وتمدن ایران وایرانگرایی میدانیم

به خواندن «سواستفاده رجوی وعضدانلوازشخصیتهای ملی ایران وجهان» ادامه دهید

دفاع جانانه ملت ایران ازایرانگرایی

ایرانگرایی مقتدرکه درتظاهرات نشان دادید وپشت هم ایستادید را ادامه بدهید تنها موضوعی که منافع ما راتامین وازنابودی کشورجلو گیری وما را با هم متحد وبنفع کشوراست ومیتوانیم درکنارهم زندگی کنیم ایرانگرایی ست انهم با پنج پایه استقلال ، ازادی ، حقوق بشر، برابری وعدالت اجتماعیست هرتفکردیگری باعث نابودی کشورخواهد شد هراید ئولوژی که به حاکمیت برسد سازخود را خواهد زد وهرگزنمیتوانید با اعتقادات درکنارهم زندگی کنید این تجربه بنده دربیش ازچهل سال زندگی درسیاست وباانواع واقسام گروها است

به خواندن «دفاع جانانه ملت ایران ازایرانگرایی» ادامه دهید

مریم عضدانلو ، پری بلنده رجوی ، نیروهایش را برای فحاشی فرستاده

تف بران اسلام سیاسی رجوی وعضدانو واعوان وانصارش که چنین ادمهای بی چاک ودهان را تحویل جامعه داد ای تف برقبر رجوی که جرثومه های فساد وسگ های هار وبدون قلاده روانه خیابونها کرده است بارها گفته ام وبازمیگویم تا رجوی وعضدانلووهوادارانش وسایبرهایش درالبانی بشنوند با تمام قدرت درعرض یک ماه هرچه ازاثاررجوی که طی 35 سال دروجودم رخنه کرده بود را با شهامت وشجاعت تمام نابود کردم وهیچ اثاری از اورا نگذاشتم دروجودم بماند وبه ان افتخارمی کنم ونمیدانید چقدر راحت شدم ودوباره انسانیت به وجودم برگشت وحیوانیت رجوی را درخود نابود کردم

به خواندن «مریم عضدانلو ، پری بلنده رجوی ، نیروهایش را برای فحاشی فرستاده» ادامه دهید