تناقضات حرف وعمل رجوی

فرق خانم رجوی با رضا شاه که انگلیس انتخاب کرد چیست ؟ فرق خانم رجوی با محمد رضا شاه که امریکا اورد چیست ؟ انوقت شعارنه شیخ نه شاه را میدهد ولی همان عملکردی که امریکا وانگلیس درانتخاب شاه انجام دادند را میپذیرد ایا خانم رجوی همان احمد علی شاه قاجارطرفدارتحریم ورضا شاه انگلیسی ومحمد رضای امریکایی نیست ؟ اگرانها تک تک بودند مریم رجوی ویژگیهای هرسه را یکجا دارد معنی انتخاب مریم به ریاست ازطرف کنگره به ما میگوید رجوی با هواپیما وناو امریکا میخواهد به تهران برود وسیاستهای امپریالیسم را پیش ببرد اقا وخانم ضد امپریالیسم چرابه اینجا رسیدند ، دلیل راباید درچپ روی کودکانه واحمقانه وضد ایرانی جنگ مسلحانه جستجو کرد که چپ روی دردل خودش چرخش وحشتناک بسمت راست وبلعکس دارد   

به خواندن «تناقضات حرف وعمل رجوی» ادامه دهید

دم خروسهای رجوی هرروزبیرون میزند

سخنگوی مجاهدین : جای ان است که المان وامریکا با شدیدترین اعتراض ومحکومیت وطرح موضوع درشورای امنیت ملل متحد رژیم را وادارکند که شارمهد رابه المان جهت تحقیقات به دادگستری المان تحویل بدهد وشارمهد همه حقایق را دررابطه با رژیم بدون پرده پوشی با افکارعمومی درمیان بگذارد بعد هم خواهان اقدام اربابان اروپایی وامریکایی میشودکه جواب رژیم رابدهید تا عملکردهای تروریستی نداشته باشد که اینگونه عملکردها درراستای عملکردهای تروریسم وگروگان گیری رژیم است

به خواندن «دم خروسهای رجوی هرروزبیرون میزند» ادامه دهید

تریلی توان حمل حرفهای متناقضات مریم راندارد

چرا ساواک گردن رجوی گل انداخت واورا نماینده ورهبرزندانیان قلمداد وبه پشت بام برد رهبرباسمه ای وساواک ساخته وبجان ملت افتاده دم ازنه شاه میزند اینگونه ساواک وشکنجه گران رجوی رابجان ملت ایران انداختند تا درراستای صهیونیسم وتفکرات سلطنت انجام وظیفه وادامه چاکری خود رابنمایش بگذارد که درطی سالیان دیده ایم انوقت برامزدوران فارسی زبان ناتو سخنرانی وهمه چیزرا قلب واقعیت میکند

به خواندن «تریلی توان حمل حرفهای متناقضات مریم راندارد» ادامه دهید

صبحگاه رجوی دلخوش کنی جدید

میگوید تک سلولی الان را نگاه نکنید درگذرزمان یه دریا دوغ میشود که رژیم رادردریای دوغ غرق خواهد کرد خزعبلاتی بافته که بهتراست مستقل خونده شود چون دراینجا فقط به چند جمله نقل به مضمون اشاره کردم وقتی نوشته را خوندم به یک نتیجه رسیدم که این حرفها نشان ازفرتوتی ومرگ استراتژیک وایدئولوژیک رجوی ست که با تبلیغات وحرفهای یا مفت ویاوه بافی ابو سفیان وفرعون را پیغمبران خدا قالب میکند تا نیروهای درگل مانده وپرپرشده را دلداری بدهد که صبرکنید تک سلولی راتولید کردم ایا هفت میلیون اورانیومهای سال58 با نه نفرتک سلولی سال 1401 قابل مقایسه است ؟ ایا نشانه عقب گرد وشکست وبدبختی نیست ؟ رجوی مورچه ایست که درسیل اخوندها درحال غرق شدن به خس وخاشاک تک سلولی ها اویزان شده است  

به خواندن «صبحگاه رجوی دلخوش کنی جدید» ادامه دهید

ضربه دردناک 22 بهمن به رجوی ها

روزنامه لوموند سالهای شصت که رجوی بمب میگذاشت سران نظام رامنفجرمیکرد خمینی را کوهی بزرگ کشیده بود که رجوی وهمگنانش را مگسی که دورکوه میچرخد ، لوموند رجوی رابدجوردرهم کوبیده منتظربود به قدرت برسد لوموند را تنبیه به ایران راه ندهد وضعیت امروز مدعیان را سال شصت تشخیص داده بود که نهایت کارشون به امروز میرسد نتیجه : راهپیمایی 22 بهمن وحمایت گسترده مردم ازحکومت وابرازانزجارونفرت ازرجوی وسایرتروریستها وتجزیه طلبان بود که میخ طویله ها برتابوت انها واربابان کوبید داد وفریادها وجورج تاونها وکنارهم نشستن اشغال کله های بی مغزومخ وبی سواد وبازی ادمهای رنگی درپاریس واشنگتن وبرلین همه وهمه جهت مقابله با همین راهپیمایی بود اقایون تغارشکسته وماست قدرت ریخته ایا نمیخواهید برایک بارهم که شده ازخود شرم وحیا نشان بدهید ؟؟

به خواندن «ضربه دردناک 22 بهمن به رجوی ها» ادامه دهید

فلاکت وبدبختی رجوی خلیفه انقلاب

رجوی همیشه میگفت خمینی وخامنه ای خلیفه ارتجاع هستند منهم انقلابی هستم درنتیجه ما میتونیم رجوی را خلیفه انقلاب بنامیم اما ببینیم داستان چیست
بعد اشوب وتروریسم رجوی هرروزدرداخل ضربه میخورد وکانونهای شورشی وشورای محلات دستگیرطبق معمول با الهام ازدستگیررجوی توسط ساواک وانشا نویسی ونقاشی براساواک دارودسته اش هم برا وزارت انشا نویسی ونقاشی درجلو دوربین عین هو قناری چه چه میزنند جالب اینه که مارامزدورمینامد که جلو وزارت زانو زده ایم ولی صحنه نشان میدهد که یاران رجوی وارتش ازادیبخش او درتهرانپارس درحال بوسیدن ولیس زدن وزارت هستند اما نگاهی به صحنه وخبرها بی اندازیم ببینیم رجوی درچه جایگاهی قرارگرفته است
مسیح علی نژاد امریکا بمن گفت اشوبها شکست خورده ما دنبال مذاکره هستیم بهش گفتند بروپی کارت کوپنت تمام شد رضا پهلوی با وکالت پرونده سیاسی واپوزیسیونی خود را بست تجزیه طلبان رها شدند خلاصه کلام همانطورکه قبلا نوشتیم مدعیان اپوزیسیون زمان استفاده انها تمام وبه زباله دان ادمخواران پرتاب شدند چرا ؟

به خواندن «فلاکت وبدبختی رجوی خلیفه انقلاب» ادامه دهید

مریم زاده سرتا پا متناقض

گفتم صبرکن زیاد شلوغش نکن این خانم تحکیم وحدتی ست که اوضاع پیس انها برکسی پوشیده نیست جزدارودسته خاتمی ست سرکی میخواهی کلاه بگذاری منی که اززمان شاه با خمینی ودارودسته سروکله زدم یه الف بچه تحکیمی را اوردی بمن درس خمینی شناسی بدهد جمع کنید این بازی ها را گوش نمیدم مگرمن تعهد دادم هرکس ازراه رسید بروم جلوش زانو بزنم وزیرقباش بروم بابا جون خودتون میدونید بنده بالاترین مسولین مرد وزن سازمان راقبول ندارم وبالاترها هم زیرعلامت سوال هستند

به خواندن «مریم زاده سرتا پا متناقض» ادامه دهید

فروغ نظامی وفروغ سیاسی

رجوی درشب توجیح عملیات گفت تمام دارونداررابرای این عملیات گذاشتیم اگرامروزنرویم فردا دیراست درجریان اشوبها اینبارتمام داروندارخود را وارد میدان کرد چون مثل دوران فروغ میدونست اگرشکست بخورد عین همان زمان وارد دالانی خواهد شد که خروج ازان تقریبا غیرممکن است با توجه به شکست وتجربه فروغ نظامی باید گفت اشوبها  برای رجوی فروغ سیاسی وتبلیغی وایدئولوژیک بود که بالاجباروارد ان شد زیرا اگرنمیشد فرداها دیربود با شکست اشوب رجوی درفروغ سیاسی وایدئولوژیک وتبلیغی عین نظامی شکست خورد بنظرم تشکیلات رجوی با شرایط عین بعد فروغ درعراق روبروست ولی اینباردرالبانی ،

به خواندن «فروغ نظامی وفروغ سیاسی» ادامه دهید

جنگ قدرت کفتارها

رجوی ازعمل او بشدت گزیده ودیوانه شده است نه بخاطررای ، رجوی بهترازهرکسی میدونه که رضا پهلوی شاه بشو نیست ومردم قبول نخواهند کرد دیدیم نکردند ولی رجوی نود وهفت درصدی چرا اینقدراتش گرفته وبه اینسو انسو میدود خودش میدونه که حتی به اندازه رضا پهلوی هم رای نخواهد اورد دلیل اتش گرفتن فقط وفقط یک چیز است غیرمستقیم ودرپنهان وخفا واندرون ازاین ناراحت است که چرا خودش رابه رای گیری گذاشت وبازی اکثریت را پیش نبرد تا رجوی درپناه ان بگوید من 97 درصدی هستم  چرا اقای رجوی اینقدربی جربزه وترسو تشریف داره مدعی 97 درصدی ، شما هم بیا مثل اقا رضا خود را درانظارقراربده

به خواندن «جنگ قدرت کفتارها» ادامه دهید

ناله های رجوی ازقرارنگرفتن سپاه درلیست

میگوید چرا دادگاه نیازنیست نماینده ها رای داده اند کافیست اینگونه میخواهد شکست خود را لاپوشانی کند فریاد براورده چرا وقتی میخواستی مرا تروریست معرفی کند بدادگاه نرفتید یکی نیست بگه مگرتو کشوربودی یا ارتش کشوری بودی که بدادگاه بروند شبه نظامی ای تشریف داشتی که زیرچترصدام منزوی ومطرود درعراق زندگی میکردی فرق داره ولی چرا اسمان ریسمان میکنه چون میدونه این یکی هم ازبین رفت واروپای امروز اروپای دیروز نیس

به خواندن «ناله های رجوی ازقرارنگرفتن سپاه درلیست» ادامه دهید