گدایی امضا ازپارلمانتر های ازدورخارج پارلمان ها

هرروز درسایتهایش مینویسد اینقدرپارلما نتر سابق ازفلان کشورحمایت وامضا کردند که تنها ره رهایی جنگ مسلحانه اقا مسعود وده ماده خانم رجویست معلوم نیست ایا کانال میگوید چکارداری تو امضاتو بگیرما هم پولمون را زودی تصفیه مالی کن میخواهم برم کاردارم طوری مینویسد انگاربرای اولین باراست که جنگ مسلحانه وده ماده رابیرونی میکند ایا مردم ایران اهمیتی به ان میدهند انتخابات نشان داد که هیچ کس درایران ذره ای برای اینگونه حرفها ارزش قائل نیست ایا اگرمردم دنباله رو رجوی بودند رجوی ها تا بحال ده تظاهرات راه نینداخته بودند ؟ رای بی رای چی شد ازششماه قبل مخالفین رای بی رای را مطرح وبا صدها فراخوان ، داخل که هیچ صحبتش را نکنید درینگه دنیا فقط تونستند دوبارتجمع برگزارکنند که دارودسته سلطنت شش نفربیشترنیامدند ویاران رجوی ماکزیمم درکلیپهایی که دیدم سی نفرنشدند

به خواندن «گدایی امضا ازپارلمانتر های ازدورخارج پارلمان ها» ادامه دهید

پیروزی های بزرگ وسکوت مرگباررجوی

هزارخوانی به سالن ما امده بودیکی ازنفرات پرسید چرا شورا موضع نمیگیرد هزارخوانی گفت بچه جان موضع گیری بزیان ماست ما باید خودرادرسوراخ موش پنهان کنیم تا دیده نشویم که موضع بگیریم باید درسوراخ بمانیم تا موج بگذرد دوباره رجوی درسوراخ موش تودرتو درحال چرتکه انداختن است تا شاید موج ازسربگذرد این موجها ازان موجها نیست که بشودبا سکوت زیرسبیلی رد کرد زیرا تماما دررابطه با ایران است میگفت هرجا رژیم باشد ما انجاییم پس چرا نیست  درلبنان وسوریه وعراق ویمن هست ولی درخود ایران نیست….

به خواندن «پیروزی های بزرگ وسکوت مرگباررجوی» ادامه دهید

انتخاب خانم مریخی نشانه ابتری رجویست

درالبانی که ازاین حرفهای دست وپا گیرندارد ولی چرا مجددا خانم مریخی را معرفی کرد یک نتیجه بیشترنمیشود گرفت ازفرط پیسی وبدبختی جایگزین ندارد درچنین شرایطی امده چند تا ازفرزندان مسولین ومورد اعتماد خود رابعنوان معاون معرفی کرده که نه سابقه تشکیلاتی انچنانی دارند ونه سوادسیاسی وتشکیلاتی واید ئولوژیک چرا این کاررا کرده وغارنشینان رابعنوان انسانهای طرازمکتب معرفی میکند ایا انها مسولین همه جانبه هستند ؟ ایا زنان ومردان با سابقه تن خواهند داد ؟ با شناختی که دارم وامروزه قطعا افتضاح ترشده هرگزتن نخواهند داد وبرسررجوی بیشتراوارشده هزاران مشکلات تشکیلاتی درست میکنند برسررجوی ها چه گلی خواهند زد

به خواندن «انتخاب خانم مریخی نشانه ابتری رجویست» ادامه دهید

طوفان غرب ارزوی رجوی رابرد

رجوی همیشه روی یک چیزسواربود انهم جنگ بیگانگان با ایران وبازشدن راه رجوی تغاری بشکند بکام کاسه لیسان
درعراق وزمان صدام بعد اتش بس میگفت کار من این است که بین ایران وعراق دوباره جنگ راه بی اندازم تا راه ارتش ازادیبخش بازشود برنارلویس ایران رابه هفت کشورتقسیم کرده ونقشه انرا هم کشیده بود که همان خاورمیانه بزرگ بود موگرینی رییس سیاست خارجه اروپا سالها بعد نقشه کوچک شده ایران رابعنوان عکس پروفایل درصفحه اجتماعی خود گذاشته بود منتهی درطرح امریکا ایران اخرین کشورازهفت کشورخاورمیانه که باید اشغال ونابود شوند بود منتهی رجوی کاسه داغترازاش بعد اشغال عراق میگفت امریکا اشتباه کرد میبایست اول به ایران حمله میکرد ولی ما کاری میکنیم که امریکا وارد جنگ با ایران شده وراه ارتش ازادیبخش بازشود

به خواندن «طوفان غرب ارزوی رجوی رابرد» ادامه دهید

هجرت بزرگ یا ترس مجاهدین

اقا وخانم رجوی ازعراق به البانی نقل مکان کردند که درجهان سالیانه هزاران نفردست به چنین کاری میزنند وموضوعی عادیست اما چرا رجوی اینقدربه این کلمه پروبال داده وسعی دارد کلمه را قدیس کند ببینیم خودش چی گفته دریک عملیات متهورانه وسریع که رژیم سعی داشت کل مجاهدین رادرعراق با موشک کشتارکند تصمیم گرفتیم هجرت بزرگ راانجام وهیچ تلفاتی نداشتیم ورژیم را اچمزوبوروکورکردیم بوضوح وروشن وشفاف میگوید ازترس کشتارفرارکردیم اینکه اینقدرروی ان مانوروهرساله حرفهایی میزند دقیقا بخاطرلاپوشانی ترس است تا مشخص نشود ترسید وفرارکرد مجبوراست ترس رابا بکاربردن کلمات عربی ازاذهان پاک وبه ان قداست بدهد

به خواندن «هجرت بزرگ یا ترس مجاهدین» ادامه دهید

رجوی حلقوم ومدافع رهبران تروریسم

سوال ما ازاقاوخانم رجوی چرا درشش سال گذشته که عربستان بیمن تجاوزوکشوررا با حمایت غرب نابود کرده تمام تاسیسات زیربنایی ازبیمارستانها تا تصفیه خونه های اب تا بمباران عزا وعروسی وکشتارکودکان وزنان وشش سال محاصره تمام عیارودرگیری مردم با انواع بیماریها بخاطرنبود اب اشامیدنی ودارو وغذا وفوت کودکان هرده دقیقه یک کودک طبق گفته سازمان ملل صدایت درنمیاید زبونت را موشها خورده اند ولی موقعی که یمنی ها برای ازادی سرزمین خود اقدام میکنندگوگیجه اواره شدن زنان وکودکانگرفته مثل کلاغ سیاه قارقارومثل قورباغه ازلانه موش سررابیرون اورده ابو عطا میخواند ؟

به خواندن «رجوی حلقوم ومدافع رهبران تروریسم» ادامه دهید

نفت درلبنان رجوی تو سرزنان

قدرت حزب الله وموشکهایش تثبیت شد درداخل کشوراعتبارزیادی بدست اورد مردم استقبال گستره ای کردند مخالفین داخلی که دوستان رجوی هستند بدجوری درعالم سیاست باختند
امریکا واسراییل درسکوت بیسیمی بودند هیچ حرکتی نتوانستند بکنند ابرو وهیبت پوشالی جلو چشمان مردم قرارگرفت بعد فرارازافغانستان تاثیرات ریختن هیبت بسیاربیشترازقبل خواهد بود هم میدان وهم دیپلماسی درمنطقه را ازدست داد
نقطه نظرالوده به ترس اصلاح طلبان که بسیارهمکاری وهم خطی با رجوی داشتند بگل نشست وثابت کرد که بدون قدرت نظامی حرف ازدیپلماسی زدن یاوه ای بیش نیست بسیاربی ابرو شدند

به خواندن «نفت درلبنان رجوی تو سرزنان» ادامه دهید

رجوی قاتل نوید افکاری

نوید میگوید فریب خوردم وکسی مرا راهنمایی نکرد اما اوبا کشتن اولا چهاربچه رایتیم وخانواده ای رابی سرپرست ومحروم ازمحبت پدرکرد دوم خودرابه کشتن داد سوم برادران خودرراروانه زندان بمدت 25 سال چهارم مادرپیربیچاره ونگون بخت را اواره راه گورستان وزندان وخانه با غمهای فراوان کرد البته بنده حکومت را مقصرمیدانم که باکارهایش باعث این همه بلای اجتماعی شده ودرخون نوید هم شریک جرم است اما رجوی طرف رابه پای چوبه دارفرستاده درالبانی ورسانه ها تعزیه میگیرد هرکس حرفی میزند فریاد برمیاورد که مزدورهیس تعزیه است اگرتعزیه است چرا خودت به ملت سیخ وسمبه میزنی ؟ رجوی میگوید نوید کشتی گیروقهرمان ملی ست اولا کشتی گیری هیچ ربطی به سیاست ندارد کما اینکه فوتبال ربط ندارد واینجورچیزها افتخاراجتماعی ست نه سیاسی ومبارزه دوم کی گفته هرکس ازتو دفاع کرد وکشته شد قهرمان ملی ست

به خواندن «رجوی قاتل نوید افکاری» ادامه دهید

جایگاه رجوی کجاست

اما واقعیت چیست هیچ کدام ازافراد ورهبرانی که نام برده موقع جنگ ازصحنه فرارنکرده وبه کشورهای دیگرپناه نبرده اند درکشورخود مونده جنگیده وکشته شده اند یکی رابما نشان بدهند فرق اقای رجوی با انها این است که انها موندند ولی رجوی فرارکرد باید گفت درخارجه هیچ مبارزه ای وجود خارجی ندارد هرچه هست فریب خود ودیگران وپاسخ به تناقضات درون است ولی اقای نویسنده باید بداند کلمات برای افراد ورهبران انها را درجنت مکانی قرارنخواهد داد بلکه عمل هرکس مشخص میکند عیارهرکس چقدراست اقای رجوی درعمل اثبات کرد عیارش بسیاربسیارناخالص والوده به نجاست کیش شخصیت وقدرت پرستی ونوکری ومزدوری برای بیگانگان برعلیه ملت وکشورخود است

به خواندن «جایگاه رجوی کجاست» ادامه دهید

کنیزک اول خود را ازاد کن

رجوی همیشه میگفت خواهران شورای رهبری شماکلفت دوم هستند زیرامریم کلفت اول است تمام برداشت وبینش ورابطه وارزش انقلاب مریم برای زنان این بود ، درنهایت دراسم هم طبقاتی ودرجه سه بودند چون درجه اول مسعود ودوم مریم وسوم زنان شورای رهبری ، درجامعه رجوی ، انسانها بادید طبقاتی وزنان مقام سوم بودند مردان رانمیدونم درچه مقامی تشریف داشتند فکرکنم نوکر پنجم بودند هروقت به این مسایل دراشرف ولیبرتی فکرمیکردم احساس میکردم دربیابونهای عربستان زیرچادرنشسته درحال مرورقوانین وسنتهای قبیله عبد مناف وبنی امیه هستم

به خواندن «کنیزک اول خود را ازاد کن» ادامه دهید