ایا خانم مریم عضدانلونژاد پرست نیست ؟؟

علاوه براینکه موضع نمیگیرد با هواداران وسایبرهای کثیفش همزمان با تظاهرات مردم امریکا شروع کرده عکس های ابان را منتشرکردن ومیگوید ایران را به اتش بکشید راستی چرا ؟ به این دلیل است که وارد شده تا با انتشارعکسها وحرفها ذهن مردم را ازتظاهرات واشوبهای امریکا منحرف کند یعنی اینکه به پشتیبانی ترامپ برخاسته ، ای کاش فقط سکوت میکرد برعلیه ملت امریکا قد علم کرده است وجواب دست مزدها وحمایتهای سیاسی ترامپ را اینگونه میدهد وقدردانی میکند چی شد خانم عضدانلو اینجا که میرسد نه حقوق بشری هست نه حقوق شهروندی ونه برابری نژادی وعدالت راهم فراموش میکنی چرا اتش زدن دراینجا جرم است ولی درایران عملی انقلابی ؟ ازهمه این بی پرنسیبی ها وبی هویتی ها وحمایت ازتروریستها ورهبران غربی انها که بگذریم باید گفت با اشوب درامریکا چه به نتیجه برسد وچه نرسد ابرووهیمنه داخلی هم فروریخت وکمرنولیبرالیسم شکست

به خواندن «ایا خانم مریم عضدانلونژاد پرست نیست ؟؟» ادامه دهید

تفسیری برتفسیرسوره ابراهیم توسط رجوی

درجریان داستان امیریغمایی که نوشتاری داشتم گفتم بعدا باز میکنم اینگونه برخوردها ازکجا نشات میگیرد ازهمین سوره ها وتفاسیری که براساس تمایلات وخواسته خود تفسیرمیکرد یعنی اینکه با بیان اینگونه مسایل اولا با یاد اوری ازانجیل خانواده وپدرومادروفرزند وزندگی را برای نیروها حرام وازچشم انها میانداخت واینگونه القا میکرد که من مسیح هستم وشما هم که دنبال من امده اید باید ازهمه تنفرداشته باشید اگرنه ازمن نیستید کینه ونفرت نسبت به خانواده رادردلها میکاشت وانها را دراذهان نیروها وجلو چشمان بقیه سنگ باران میکرد چون مزاحم وازما نیستند وشیطانند چون شماراهم ازامدن درپی من بازمیدارند درنتیجه باید شیاطین مجسم را ازدل وروح وروان خود بزدائید درداستان ابراهیم هم فرزند را میکشت واینگونه القا میکرد اگردرمرحله ای نیستید که سرفرزندان خود را ببرید لایق من نیستید وعملتون ابراهیمی نیست ، اینکه می بینید اینقدربرعلیه پدرومادروخانواده سم پاشی میکرد ومیکند ویا مادررا اورده حکم قتل فرزند را صادرمیکند ازاینجا نشات می گیرد با این ایات قبلا خانواده رابعنوان شیطان مجسم درنشستها به اندازه کافی سربریده است

به خواندن «تفسیری برتفسیرسوره ابراهیم توسط رجوی» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت بیست و دوم

منافع ملت ومملکت را درنظرمیگرفتم برای همین هم رفته بودم منکه نمیخواستم درانجا منافع ملت را فراموش وعمرخودرابیهوده تلف کنم درهرجایی میشود به شیوه ها و درحد امکان ودست رس ازمنافع ملی ومردم دفاع کرد نمیتوانستم دراینباره ها سکوت کنم چون همه چیزبود، اگراین را ازدست میدادم چیه چیزی ازانسانیت برایم باقی میموند مثل خیلی های دیگرپوچ وازدرون پوکیده میشدم وفقط مثل مورچه کارمیکردم وازانسانیت چیزی درمن باقی نمیموند

به خواندن «خاطرات من : قسمت بیست و دوم» ادامه دهید

کشتی های تحریم شکن دماغ رجوی وعضدانلو رابخاک مالیدند

همین دلیل است که درسایت مجاهد به سوزوگداز پرداخته وانرا حرکتی ازروی ضعف ودرماندگی وانتخاب بدترازبد دانسته که درحال خفه شدن ازفرط استیصال ودرماندگی قلمداد کرده است فقط یادش رفته بنویسد کانونهای شورشی حاکمیت را به این مرحله ازفلاکت رسانده اند این گربه های عابد وزاهد مرتضی علی که هرطورولشون کنی چهاردست وپا بزمین میایند اینبارهرچهاردست وپایشون درفرود امدن به زمین شکست وخرد شد رجوی وعضدانلو کاری نماند که دربرابرامریکا وبرای منافع ان برضد ملت وکشورنکنند ولی امریکا حتی حاضرنشد خانم رجوی را بگذارد که برود امریکا ودریکی ازشهرهای دورافتاده دررستوران یک فنجان شیرقهوه بخورد ولی گوایدو ونزوئلا را به کاخ سفید دعوت وترامپ با اودیداروهمه گونه حمایت کرد راستی چرا ؟ چرا امریکا با رجوی وعضدانلو اینقدرحقیرانه برخورد وانها را خواروذلیل میکند وهیچ گونه ارزشی برای انها قائل نیست ؟

به خواندن «کشتی های تحریم شکن دماغ رجوی وعضدانلو رابخاک مالیدند» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو مثل دارکوب منقاربردرخت میکوبند

دارکوبهای رجوی وعضدانلوهرچقدرکه منقارخود را به درخت بکوبند هیچ سودی ندارد زیرا که دارکوبهای پیروپاتال وازکارافتاده شورایی ومجاهد دیگرقدرت انرا ندارند که طوری منقارخود را بکوبند تا درخت سوراخ شود وسروصدای ان درجنگل بپیچد فقط گوشهای خود را ازارمیدهند شاید که روزنامه چنل تاب درازای گرفتن پولهای کلان صدای منقارانها را ضبط وپخش کند وکاربرد دیگری ندارد ازطرف دیگربقیه هم فهمیده اند که این سروصداها ازروی ترس است نه قدرت وترسی از سروصدای لرزان ومنقطع رجوی وعضدانلو ندارند وبیانگر تاب وتحمل رجوی وعضدانلوست که درکثرت گرایی وازادی اندیشه وبیان گوی سبقت را ازهمه گان ربوده وقدرت کوچکترین انتقاد ونقد را ازدست داده وتحمل نمی کنند کمی ارام باشید طرفداران ازادی وکثرت گرا چه اتفاقی افتاده که اینچنین دیوانه شده اید واقعیت این است که خط سیاسی واستراتژیک رجوی وانقلاب ایدئولوژیک مریم عضدانلو به گل نشسته اگرکوچکترین فرصت وزمینه انتقاد را بدهند جروواجرخواهند شد انتقاد دراین زمان جام زهربرای انهاست وبا منقارکوبیدن دارکوبی میخواهند جامهای زهررا ازخود دور کنند ولی دیگرانزمان گذشته

به خواندن «رجوی وعضدانلو مثل دارکوب منقاربردرخت میکوبند» ادامه دهید

خاطرا ت من : قسمت بیست ویکم

رجوی میگفت خانواده دشمن مجاهد است خانواده مزدوروزارت اطلاعات است خانواده مرزسرخ است که نباید نزدیک ان شد خانواده دشمن انقلاب خواهرمریم است خانواده عامل پوچی ست و…. هدف ازاین همه سمپاشی برعلیه خانواده یک چیزبود عشق وعلاقه وعواطف را بنام انقلاب مریم وجنگ با خمینی دردرون افراد نابود کند چون میدونست تا زمانی که نیروها کوچکترین علائقی به خانواده دردرونشون هست ، عشق وعواطف هم هست واین عشق وعواطف برعلیه تفکررجوی وانقلاب ایدئولوژیکش است ونمیگذارد نیروها علاقه ای به رجوی داشته باشند ازطرف دیگرباعث میشد روح وروان وخصوصیات وخصلتهای انسانی دردرونشون بماند ونمیتواند انطورکه میخواهد نیروها را پرورش بدهد خواسته چی بود این بود که نیرو ازانسانیت چیزی دردرونش نداشته باشد تا وقتی میگوید فلانی لنگ ولگد میزند رویش بریزند ولگد وتف بارانش کنند ، نمیتواند سرکوب کند وانسانهای رباط گونه وخشک مغزو پوسیده ودرون گندابی درست کند ، نمیتواند شکنجه روحی وروانی وجسمی بدهد چه بسیاربودند که اینگونه بارامده وازانسانیت تهی بودند

به خواندن «خاطرا ت من : قسمت بیست ویکم» ادامه دهید

چرامجاهدین بهشتی را اول ازهمه کشتند

اگراول ریاست جمهوری را منفجرمیکردند بعدا نمی توانستند به بهشتی دسترسی داشته باشند دعوای سیاسی بهانه است ، یعنی اینکه ترورها وبمب گذاریها فقط سیاسی نیست فراتر است وکشوررا نشانه رفته اند اگرسیاسی بود هرکس که باشد اول ریاست جمهوری ونخست وزیریعنی راس سیاسی را ازبین میبرد تا دولت فرو بپاشد ولی درایران عکس میشود اول ساختارسازرا میزنند که نتوانند ساختارها را بسازند این یعنی حمله به تمامیت کشورکه اینهم فقط خواسته امپریالیسم وصهیونیزم بوده وهست کشورما ازچی رنج میبرد یک نبود ساختارودو فساد نولیبرالیسم که همه چیز کشوررا به بیرون گره زده است اینها نتیجه تروربهشتی ونگه داشتن رفسنجانی ست ودرنوشتارسعادتی اشاره کردیم که اینها با هم ازاول دررابطه بوده اند وهمه جزشبکه نفوذ هستند کشورما ازاول مورد تعرض سازمان مجاهدین بوده منتها با حمایت جهان غرب وصهیونیزم واعراب ، سازمان مجاهدین علی رغم تمامی شعارهای پوچ ضد امپریالیستی وضد صهیونیزم خودش تمام عیارمهره انهاست

به خواندن «چرامجاهدین بهشتی را اول ازهمه کشتند» ادامه دهید

قاضی شارع درسیمای ازادی حکم اعدام صادرمیکند

امروزه با زبان اشهد خودش امده ومیگوید بردادگاه عدالت من طناب دارصدرنشین است ومسلسل وگلوله قاضی وداوراست انهم درکشورهای ازاد اروپایی ومهد دمکراسی ها درتلویزیون سیمای ازادی این حرفها را میزند خانم عضدانلو درده ماده خودش میگوید ما درایران فردا اعدام نداریم راست میگوید نیازبه اعدام نیست وقتی با مخالفین گفتگوی مسلسلی وسرب داغ وانفجاروترکش بمب ها ونارنجکها دارد وقلبها ومغزها را نشانه رفته است چه نیازی به اعدام ، بالاترش را دراستین خود دارد که روکرده است ، البته برای ما چیز ناشناخته ای نیست بسیاردیده ایم برای کسانی که نمیدانند بیان کردم ، یک روز درتلویزیون رابطه مشمئز کننده مادربا فرزند را ( که جداگونه خواهم نوشت ازکجا نشات گرفته است ) ویک روز هم قاضی شارع به تلویزیون امده با فتوای ضد بشری ومحکوم ومطرود رابطه با مخالفین کنونی واینده را بنمایش میگذارد واین حماقت سیاسی وابلهانه که اوج جهالت است

به خواندن «قاضی شارع درسیمای ازادی حکم اعدام صادرمیکند» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت بیستم

کاربجایی رسیده بود که رجوی برای فرماندهان امریکایی مراسم میگذاشت مثلا مراسم روز ملی امریکا ویا مراسمهایی ازاین قبیل درعید نوروز مثلا سالگرد سازمان وووکه دراین مراسمها برای انها غذاهای ایرانی وامریکایی درست میکرد بزم انها را اماده میکرد برای انها رقص های ایرانی وخارجی واهنگهای زنده اجرا میکرد زنها ودختران جوان را پنهانی برای رقصیدن برای انها میبرد وخلاصه انواع کارها برای رابطه نزدیکترواینکه دل امریکا رابدست بیاورد انجام میداد به ژنرالها خدماتی بعنوان رشوه درامریکا میداد مثلا پول به خانواده وخرید هدیه ودرست کردن هدیه دراشرف وتحویل دادن وپول بخاطرسخنرانی ها وانواع واقسام ترفندها رابکارمیبردیکی ازکارهایی که کرد این بود اوبا حزب بعث رابطه داشت حزب بعث وطرفداران صدام بعد سرنگونی وارد خط وجنگ مسلحانه شده واسمش را گذاشتند مقاومت دربرابر اشغالگری

به خواندن «خاطرات من : قسمت بیستم» ادامه دهید

قسمت دوم : چراسعادتی وصیت نامه را به رجوی ننوشت

رجوی گفت خاتمی اخرین رییس جمهوراست چرا این حرف را انزمان زد ؟ می بینیم بلافاصله قتلهای زنجیره ای توسط سعید امامی شروع میشود ومجاهدین لاجوردی وصیاد شیرازی وتعدادی را ترور میکنند وخمپاره وموشک زدنها را انجام میدهند چه رابطه ای بین حرف وعمل رجوی وقتلهای زنجیره ای وجود دارد ؟ بدون رابطه هستند خیر، درضمن دربعضی ازکلیپها قتل بختیاروقاسملو وقتلهای خارج ازکشوری را هم منتسب به همین تیمها ورابطه ها میدانند یعنی سعید امامی حجاریان ومجاهدین ، درجریان 88 بازدست همینها درکاراست درداخل اشوب انتخابات ورجوی با نامه نویسی به شورای نگهبان ازموسوی وکروبی حمایت میکند وخواهان دادن امتیازبه رفسنجانی ست ،

به خواندن «قسمت دوم : چراسعادتی وصیت نامه را به رجوی ننوشت» ادامه دهید